Pousantaj estanda mileyaj

Jwenn pousantaj estanda mileyaj pou dedwi depans machin ou itilize nan biznis ak rezon charitab, medikal oswa demenajman.

Kredi Enpo pou opòtinite travay (an anglè)

Kredi Enpo pou Opòtinite Travay la (WOTC) disponib pou anplwayè yo anboche moun ki soti nan sèten gwoup vize ki te rankontre baryè pou travay.

Kredi retansyon anplwaye (an anglè)

Kredi pou Retansyon anplwaye a (ERC) - pafwa yo rele Kredi enpo pou retansyon anplwaye a oswa ERTC - se yon kredi enpo ki ranbousab pou biznis ak òganizasyon ki egzante nan enpo ki te gen anplwaye epi ki te afekte pandan ane fiskal pandemi COVID-19 2020 ak 2021 an.

Kredi pou gadri anplwayè a (an anglè)

Biznis yo elijib pou yon kredi enpo lè yo bay gadri pou anplwaye yo.

Zòn Opòtinite yo (an anglè)

Zòn Opòtinite yo se yon zouti devlopman ekonomik ki sipòte envestisman ak kwasans nan zòn ki an detrès Ozetazini. Envesti nan Zòn Opòtinite yo epi w a retade enpo sou pwofi w fè ki elijib.

Kredi pou veyikil pwòp (an anglè)

Detèmine si acha veyikil elektrik (EV) ou a oswa veyikil a pil konbistib (FCV) ou a kalifye pou yon kredi enpo selon Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a.

Dediksyon pou batiman komèsyal ki fè bon jesyon enèji

Pwopriyetè batiman ki ogmante efikasite enèji nan yon seri sistèm batiman jiska 25% omwen ka anmezi pou yo reklame yon dediksyon enpo.

Kredi pou konstriktè kay ki fè bon jesyon enèji yo (an anglè)

Kontraktyèl kalifye ki konstwi oswa ki te fè gwo reyamenajman nan kay ki fè bon jesyon enèji ki kalifye yo ka anmezi pou yo reklame yon kredi enpo ki evalye a jiska $5,000 pou chak kay.

Kredi pou pwojè enèji ki avanse (an anglè)

Endistriyèl ak lòt antite ki envesti nan pwojè enèji avanse ki kalifye yo ka aplike pou yon kredi enpo atravè Depatman Enèji a.

Kredi pou rechèch (an anglè)

Gen machaswiv ak gid teknik verifikasyon ki disponib pou egzaminatè sou tèren k ap egzamine dosye kredi pou rechèch yo.

Dediksyon pou depans biznis yo (an anglè)

Konprann diferant kalite depans pou biznis, kisa ki dediktib ak prensip jeneral pou dedui depans yo.

Abri fiskal abizif ak tranzaksyon yo (an anglè)

Sèvis Revni Entèn genyen yon estrateji an plas pou moun ka konprann pou konbat abri fiskal abizif ak tranzaksyon yo. Estrateji sa a gen ladan machaswiv sou tranzaksyon abizif, règleman ki gouvene abri fiskal yo, yon asistans telefonik pou kontribyab yo sèvi pou rapòte tranzaksyon teknik abizif, epi aktivite pou pini pwomotè ak envestisè abri fiskal abizif yo.

Limit sou dediksyon pou depans ki lye ak enterè komèsyal (an anglè)

Repons pou kèk kesyon debaz konsènan limit sou dediksyon pou depans ki lye ak enterè komsèyal, yo konnen tou sou non "limit seksyon 163(j)."

Kredi reyabilitasyon (an anglè)

Kredi reyabilitasyon an se yon avantaj fiskal pou ankouraje reyabilite bilding istorik yo.