Zòn Opòtinite (an anglè) 
Zòn Opòtinite se yon zouti devlopman ekonomik ki sipòte envestisman ak kwasans non zòn ki an detrès Ozetazini. Envesti nan Zòn Opòtinite epi w a difere taks sou pwofi w fè ki elijib.

 

Kredi pou Veyikil Elektrik rechajab (IRC 30D) (an anglè) 
Kredi pou Veyikil Elektrik rechajab (IRC 30D) - Seksyon 30D Kòd Sèvis Revni Entèn ofri kredi pou Veyikil Elektrik Rechajab ki gen motè epi ki kalifye, pami yo veyikil ki pote pasajè epi ti kamyon piti.

 

Kredi pou Rechèch (an anglè) 
Gen machaswiv epi gid teknik verifikasyon ki dispoze pou egzaminatè sou teren ank ap egzamine ka kredi pou Rechèch yo.

 

Dediksyon pou Depans Biznis (an anglè) 
Konprann diderant kalite depans pou biznis, kisa ki dediktib ak prensip jeneral pou dedui depans yo.

 

Abri Fiskal Abizif ak Tranzaksyon (an anglè) 
Sèvis Revni Entèn genyen yon estrateji an plas moun ka konprann pou konbat abri fiskal abizif ak tranzaksyon. Estrateji sa a gen ladan machaswiv sou tranzaksyon abizif, règleman ki gouvene abri fiskal, yon asistans telefonik pou kontribyab taks sèvi pou rapòte tranzaksyon teknik abizif, epi aktivite pou pini pwomotè ak envestisè abri fiskal abizif.