Depoze yon deklarasyon modifye

Si w jwenn yon erè apre w fin ranpli enpo w, ou ka bezwen modifye deklarasyon w la. Pou wè si w ta dwe ranpli yon deklarasyon modifye: reponn kesyon sa yo ki nan paj Èske mwen ta dwe ranpli yon deklarasyon amande? (an anglè).

Tcheke sou yon deklarasyon modifye

Tcheke estati yon deklarasyon modifye

Rezon ki fè yo modifye yon deklarasyon

Depoze yon deklarasyon modifye si gen yon chanjman nan:

 • Estati ranpli
 • Revni
 • Dediksyon
 • Kredi
 • Depandan yo
 • Obligasyon fiskal

Ou pa bezwen chanje deklarasyon ou si nou:

 • Fè w konnen nou korije erè ki nan deklarasyon w lan.
 • Aksepte deklarasyon w lan san yo sèten fòm oswa Barèm oswa mande w voye yo.

Kilè pou w ranpli yon deklarasyon modifye

Anjeneral, pou reklame yon ranbousman, ou dwe ranpli yon deklarasyon modifye nan delè 3 zan apre dat ou te ranpli deklarasyon orijinal ou a, oswa 2 zan apre dat ou te peye enpo a, dapre dat ki pi ta a. Si w te ranpli bonè, konte dat la apati dat limit enpo avril la.

Gen règ espesyal ki aplikab pou ranpli pou ranbousman lè w gen pèt net nan fonksyònman, kredi enpo lòt peyi, dèt ou pa espere kolekte, ak lòt pwoblèm.

Ou ka gen plis tan pou modifye akoz:

 • katastwòf ki deklare federalman
 • Sèvis nan yon zòn konba oswa operasyon enprevi
 • Yon dèt ou pa espere kolekte oswa envestisman san valè
 • Yon kredi oswa dediksyon enpo lòt peyi
 • Yon pèt oswa kredi ki transfere a yon ane pase

Jwenn detay sou ki lè pou ranpli yon deklarasyon modifye (an anglè)

Kijan pou w ranpli yon deklarasyon modifye

Pou chanje yon deklarasyon, ranpli Fòm 1040-X, Deklarasyon Modifye Enpo Federal Etazini (an anglè). Ou ka sèvi ak lojisyèl enpo pou depoze 1040-X ou sou entènèt.

Soumèt tout fòm ak Barèm menm jan ou te fè lè w te ranpli Fòm 1040 orijinal ou a, menm si w pa gen ajisteman sou yo.

Ranpli Fòm 8879, Otorizasyon siyati e-file IRS (an anglè) ak 1040-X ou a.

Ou ka ranpli jiska 3 deklarasyon modifye pou menm ane a.

Depoze sou papye (an anglè) si w ap modifye yon deklarasyon:

 • You depoze sou papye ane sa a
 • Pou ane enpo anvan 2021

Jwenn ranbousman ou deklarasyon modifye ou a

Si w modifye yon deklarasyon pou ane fiskal 2021 ak pita, ou ka mande ranbousman ou pa depo dirèk. Antre enfòmasyon sou kont labank ou sou Fòm 1040-X ki depoze elektwonikman oswa Fòm 1040-SS/PR modifye a. Si w te soumèt yon vèsyon papye Fòm 1040-X, w ap resevwa yon chèk.

Ou kapab tache tou Fòm 8888, Alokasyon Ranbousman (Enkli Acha Bon Epay) (an anglè)PDF pou depoze ranbousman ou sou plizyè kont labank. Ou pa ka itilize ranbousman ki soti nan deklarasyon modifye pou achte bon epay.

Si w dwe enpo

Poste yon chèk oswa manda ki peyab sou non United States Treasury ansanm avèk Fòm 1040-V, Fòmilè Peman (an anglè)PDF. Si w dwe lòt enpo, ranpli deklarasyon modifye w la, epi peye enpo a anvan dat limit avril la pou w evite penalite ak enterè. Deklarasyon ou a pral ranplase deklarasyon orijinal la. Si w ranpli apre dat limit avril la, pa mete okenn enterè oswa penalite sou deklarasyon modifye w la. Nou pral fè nenpòt ajisteman nesesè otomatikman.

Deklarasyon enpo leta yo

Si w chanje deklarasyon federal ou a, sa ka afekte obligasyon enpo leta ou a. Pou jwenn enfòmasyon sou fason pou korije deklarasyon enpo leta w la, kontakte ajans enpo leta w la (an anglè). Pa mete deklarasyon enpo leta w la nan deklarasyon modifye federal ou a.

Ki gen rapò

Enstriksyon pou Fòm 1040-X (an anglè)

Enpo sou Revni Federal Ou (Pou Moun), Piblikasyon 17

Kesyon moun poze souvan konsènan deklarasyon modifye