Konsènan Fòm 1040-X, Deklarasyon Taks sou Revni Endividyèl Etazini Amande

Deklarasyon elektwonik disponib pou Fòm 1040-X la kounyeya

Ou ka ranpli anliy Fòm 1040-X la kounye a ak lojisyèl deklarasyon enpo, pou modifye Fòm 1040, Fòm 1040-SR, oswa Fòm 1040-NR  pou ane aktyèl la oswa de peryòd enpo anvan yo.

Deklarasyon sou papye toujou rete yon opsyon pou Fòm 1040-X.

Soumèt Fòm 1040-X pou:

  • Korije Fòm 1040, 1040-SR, oswa 1040-NR (Fòm 1040-A oswa Fòm 1040-EZ ki te depoze deja).
  • Fè kèk chwa aprè dat limit la fin pase.
  • Chanje montan IRS te ajiste oparavan yo.
  • Fè reklamasyon pou yo ajoute yon pèt ki pase oswa yon kredi ou pa t itilize.

Revizyon aktyèl


Sitiyasyon ki evolye dènyèman


Lòt eleman ou ka twouve itil