Konsènan Fòm 1040-X, Deklarasyon Taks sou Revni Endividyèl Modifye

Soumèt Fòm 1040-X pou kapab konplete mezi sila yo.

  • Korije Fòm 1040, Fòm 1040-A, Fòm 1040-EZ, Fòm 1040-NR oswa Fòm 1040-NR EZ.
  • Fè kèk chwa aprè dat limit rekòmande a fin pase.
  • Chanje montan  IRS te ajiste oparavan yo.
  • Fè reklamasyon pou yo ajoute yon pèt an aryè oswa yon kredi ou pa t itilize.

Revizyon Aktyèl


Sitiyasyon ki Evolye Dènyèman


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil