Konsènan Fòm 1040-X, Deklarasyon Taks sou Revni Endividyèl Etazini Amande

Deklarasyon Elektwonik Disponib pou Fòm 1040-X la Kounyeya

Ou ka ranpli anliy Fòm 1040-X la kounye a ak lojisyèl deklarasyon taks yo pou modifye Fòm 1040 ak Fòm 1040-SR pou lane 2019 oswa apre, ak Fòm 1040-NR pou lane 2021 oswa apre. Gade kominike pou laprès jen 2022 nou an sou sijè sa a pou plis detay.

Deklarasyon sou papye toujou rete yon opsyon pou Fòm 1040-X.

Soumèt Fòm 1040-X pou:

  • Korije Fòm 1040, 1040-SR, oswa 1040-NR (oswa Fòm 1040-A, Fòm 1040-EZ, oswaFòm 1040-NR-EZ ki te depoze deja).
  • Fè kèk chwa aprè dat limit la fin pase.
  • Chanje montan IRS te ajiste oparavan yo.
  • Fè reklamasyon pou yo ajoute yon pèt ki pase oswa yon kredi ou pa t itilize.

Revizyon Aktyèl


Sitiyasyon ki Evolye Dènyèman


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil