Konsènan Fòm 1040-X, Deklarasyon Taks sou Revni Endividyèl Modifye

Soumèt Fòm 1040-X pou:

  • Korije Fòm 1040, 1040-SR, oswa 1040-NR (oswa Fòm 1040-A, Fòm 1040-EZ, oswaFòm 1040-NR-EZ ki te depoze deja).
  • Fè kèk chwa aprè dat limit la fin pase.
  • Chanje montan IRS te ajiste oparavan yo.
  • Fè reklamasyon pou yo ajoute yon pèt ki pase oswa yon kredi ou pa t itilize.

Revizyon Aktyèl


Sitiyasyon ki Evolye Dènyèman


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil