Nan seri sa yo:

Fason pou ranpli enpo w: etap pa etap
Tcheke si w bezwen ranpli
Rasanble dokiman w yo
Jwenn kredi ak dediksyon
Depoze deklarasyon w lan
Jwenn ranbousman w
Peye enpo w yo a lè
Pare pou w ranpli enpo ane pwochen


Ki jan yo travay

Ou ka reklame kredi ak dediksyon lè w ranpli deklarasyon enpo w pou diminye enpo w. Asire w ou jwenn tout kredi ak dediksyon ou kalifye pou yo. Si w gen depandan ki kalifye, ou ka elijib pou sèten kredi ak dediksyon.

Reklame kredi 

Yon kredi se yon montan ou retire nan enpo ou dwe a. Sa ka diminye peman enpo ou oswa ogmante ranbousman w. Gen kèk kredi ki ranbousab (an anglè) — yo ka ba w yon ranbousman menm si w pa dwe okenn enpo.

Pou reklame kredi, reponn kesyon yo nan lojisyèl pou ranpli enpo w la. Si w ranpli deklarasyon w lan sou papye, w ap bezwen ranpli yon fòm epi mete yo ansanm. 

Men kredi ou ka reklame: 

Pran dediksyon

Yon dediksyon se yon kantite lajan ou retire nan revni w lè w ranpli enpo pou w pa peye enpo sou li. Lè l diminye revni w, dediksyon an diminye enpo w. 

Ou bezwen dokiman pou montre depans oswa pèt ou vle dedwi yo. Lojisyèl enpo w la pral kalkile dediksyon yo pou ou epi antre yo nan bon fòmilè yo. Si w ranpli yon deklarasyon sou papye, dediksyon ou yo ale sou Fòm 1040 a epi yo ka mande pou lòt fòm siplemantè. 

Estanda vs. dediksyon detaye 

Pifò moun pran dediksyon estanda a, ki pèmèt ou retire yon kantite lajan fiks nan revni w baze sou estati ranpli (an anglè) w. 

Si depans ak pèt dediktib (an anglè) ou yo pi plis pase dediksyon estanda a, ou ka ekonomize lajan lè w retire yo youn pa youn nan revni ou (detaye). Lojisyèl enpo ka fè w konnen depans ou ak pèt yo pou montre opsyon ki ba w enpo ki pi ba a. 

Gen kèk moun, sa gen ladan l moun ki pa rezidan yo ak moun ki ranpli pou yon pati nan ane a, pa ka pran dediksyon estanda a (an anglè)

Montan dediksyon estanda 

Dediksyon estanda pou 2023 se: 

  • $13 850 pou moun selibatè oswa marye men ki ranpli separeman 
  • $27 700 pou koup marye ki ranpli ansanm oswa konjwen sivivan ki kalifye 
  • $20 800 pou chèf fanmi 

Jwenn dediksyon estanda a si w: 

Si w marye men w ranpli separeman, ou pa ka pran dediksyon estanda a si konjwen w detaye. Nou toulede dwe chwazi menm metòd la.

Depans dediktib 

Ou ka dedwi depans sa yo kit ou pran dediksyon estanda a oswa w detaye:

 Si w detaye, ou ka dedwi depans sa yo:

Jwenn repons pou kesyon sou dediksyon detaye ak dediksyon estanda a (an anglè)