Si w fè amelyorasyon enèji lakay ou, kredi fiskal yo disponib pou yon pati nan depans ki kalifye yo. Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a te elaji montan kredi ak kalite depans ki kalifye yo.

Nou ap ede w konpare kredi yo epi deside si yo aplike pou depans ou te peye deja oswa si yo ap aplike pou amelyorasyon w ap planifye alavni yo.

Ki moun ki ka reklame kredi yo

Ou ka mande swa Kredi pou Amelyorasyon Kay ki jere enèji byen oswa Kredi Pwopriyete Rezidansyèl pou Enèji Pwòp pou ane w ap fè amelyorasyon ki kalifye yo.

Mèt kay ki amelyore rezidans prensipal (an anglè) yo ap jwenn plis opòtinite pou mande yon kredi pou depans ki kalifye yo. Lokatè yo kapab reklame kredi yo tou, ansanm ak pwopriyetè dezyèm kay yo itilize kòm rezidans yo.

Kredi yo pa janm disponib pou amelyorasyon ki fèt nan kay ke w pa itilize kòm yon rezidans.

Kredi pou Amelyorasyon Kay ki jere enèji byen

Depans sa yo ka kalifye si yo ranpli kondisyon ki detaye sou energy.gov (an anglè):

 • Pòt deyò, fenèt, fenèt tèt kay ak materyèl izolasyon yo
 • Èkondisyone santral, aparèy chofaj dlo, fou, chodyè ak ponp chofaj yo
 • Recho ak chodyè byomas
 • Odit enèji nan kay la

Montan kredi ou ka pran an se yon pousantaj nan depans total pou amelyorasyon yo nan ane enstalasyon an:

 • 2022: 30%, jiska yon maksimòm avi $500
 • 2023 pou rive 2032: 30%, rive jiska yon maksimòm de $1,200 (ponp chofaj ak chodyè byomas yo gen yon limit kredi anyèl separe $2,000), pa gen okenn limit avi

Ale nan Kredi pou Amelyorasyon Kay ki jere enèji byen pou jwenn detay.

Kredi Enèji Pwòp pou Rezidans yo

Depans sa yo ka kalifye si yo ranpli kondisyon ki detaye sou energy.gov (an anglè):

 • Jenere enèji solè, ewolyèn ak jewotèmal
 • Aparèy solè pou chofaj dlo yo
 • Pil konbistib
 • Estokaj batri (apati 2023)

Montan kredi ou ka pran an se yon pousantaj nan depans total pou amelyorasyon yo nan ane enstalasyon an:

 • 2022 pou 2032: 30%, pa gen maksimòm anyèl oswa limit avi
 • 2033: 26%, pa gen maksimòm anyèl oswa limit avi
 • 2034: 22%, pa gen maksimòm anyèl oswa limit avi

Ale nan Kredi Enèji Pwòp pou Rezidans yo (an anglè)  pou detay yo.

Resous yo