Konsènan Fòm W-4 la, Sètifika Prelèvman Anplwaye a