Giới thiệu về Mẫu đơn W-4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên

Hoàn thành Mẫu W-4 để chủ thuê lao động của quý vị có thể khấu lưu thuế thu nhập liên bang chính xác từ tiền lương của quý vị. Hãy cân nhắc hoàn thành Mẫu W-4 mới mỗi năm và khi tình hình tài chính hoặc cá nhân của quý vị thay đổi.


Sửa đổi hiện tại


Phát triển gần đây

Không có vào lúc này.


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị