Giới Thiệu về Mẫu W-4, Chứng Nhận Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên

Hoàn thành Mẫu W-4 để chủ lao động của quý vị có thể khấu lưu thuế thu nhập liên bang đúng từ tiền lương của quý vị. Hãy cân nhắc hoàn thành Mẫu W-4 mới mỗi năm và khi tình hình cá nhân hoặc tài chính của quý vị thay đổi.


Sửa Đổi Hiện Tại


Phát Triển Gần Đây

Không có vào lúc này.


Các Mục Khác Quý Vị Có Thể Thấy Hữu Ích