Giới thiệu về Mẫu W-4, Chứng nhận khấu lưu thuế của Nhân viên

Hoàn thành Mẫu W-4 để chủ lao động của bạn có thể khấu lưu thuế thu nhập liên bang đúng từ tiền lương của bạn. Hãy cân nhắc hoàn thành Mẫu W-4 mới mỗi năm và khi tình hình cá nhân hoặc tài chính của bạn thay đổi.


Sửa đổi hiện tại


Phát triển gần đây


Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích

Tất cả các sửa đổi của Mẫu W-4 (tiếng Anh)

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Mẫu W-4 (tiếng Anh) -- 11 tháng 12, 2019

Công cụ ước tính khấu lưu thuế của IRS

Giới thiệu về Mẫu W-4P, Chứng nhận khấu lưu cho thanh toán Lương hưu định kỳ hoặc Niên kiêm (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu W-4R, Chứng nhận khấu lưu cho thanh toán không định kỳ và phân phối chuyển tiếp đủ điều kiện (tiếng Anh)

Giới thiệu về Thông báo 1392, Hướng dẫn bổ sung cho Mẫu W-4 dành cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 15-A, Hướng dẫn bổ sung cho thuế của Chủ lao động, (Bổ sung cho Ấn phẩm 15. 15, Hướng dẫn về thuế cho Chủ lao động) (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 15-T, Phương pháp khấu lưu thuế thu nhập Liên bang (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh) (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế uớc tính (tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)