Liên Lạc với Văn Phòng IRS tại Địa Phương

 

Gần như mọi vấn đề về thuế giờ đây đều có thể được giải quyết trực tuyến hay qua điện thoại (online or by phone) tiện lợi tại gia hay văn phòng của quý vị. Nếu quý vị cần đượcTrung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Center, hay TAC) giúp đỡ, xin gọi để sắp xếp buổi hẹn. Tất cả TAC giờ đây đang cung cấp dịch vụ theo cách lấy hẹn.

Các lựa chọn tự phục vụ

Tìm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế

Hãy ghi Mã Bưu Chánh (có 5 chữ số) vào Office Locator dưới đây để tìm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế gần chỗ của quý vị nhất. Lưu ý: Phải xuất trình căn cước hợp lệ có dán ảnh và Mã Số Trả Thuế (TIN), chẳng hạn như Số An Sinh Xã Hội (SSN), để sử dụng dịch vụ. 

Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế Office Locator (tiếng Anh)

Nút về Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế Office Locator

Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế không hoạt động vào tất cả những ngày lễ liên bang (federal holidays).

Người Nộp Mẫu Đơn W-7 Được Cứu Xét Bằng Cách Gặp Trực Tiếp (In-person Document Review Provided for Form W-7 Applicants)

Các địa điểm TAC có tham gia (Participating TAC locations) sẽ gặp mặt trực tiếp để xem xét hồ sơ có danh tánh của những người nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân IRS (Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number). 

Making an Appointment

Missing your Form SSA-1099?

Get an instant replacement when you open a free my Social Security account.

Get Started Now!

Quyền Hạn của Người Đóng Thuế

Những Điều Quý Vị Cần Biết

Get Your Schedule 1 Faster