Chủ đề thuế

Các chủ đề thuế này chứa thông tin chung về thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn bên dưới thì hãy kiểm tra Các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) và Trợ lý tương tác về Thuế (ITA) (tiếng Anh).

Trợ giúp hiện có của irs

Nhan đề Chủ đề số
Các dịch vụ của IRS – Tình nguyện hỗ trợ thuế , các Chương trình tiếp cận và Trộm cắp danh tính Chủ đề số 101
Trợ giúp thuế cho Người khuyết tật Chủ đề số 102
Trợ giúp thuế cho Doanh nghiệp nhỏ và Người tự kinh doanh Chủ đề số 103
Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế – Tiếng nói của bạn tại IRS Chủ đề số 104
Thông tin về thuế cho Lực lượng Vũ trang Chủ đề số 105
Miễn giảm thuế trong các tình huống thiên tai Chủ đề số 107

Quy trình của irs

Nhan đề Chủ đề số
Quyền kháng cáo của bạn Chủ đề số 151
Thông tin về hoàn thuế Chủ đề số 152
Cần làm gì nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế Chủ đề số 153
Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Cần làm gì nếu không đúng hoặc không nhận được) Chủ đề số 154
Nhận các Mẫu đơn và Ấn phẩm Chủ đề số 155
Cách lấy Bản ghi hoặc Bản sao của Tờ khai thuế của bạn Chủ đề số 156
Thay đổi địa chỉ của bạn – Cách thông báo cho IRS Chủ đề số 157
Trả tiền thuế và đảm bảo tiền trả đúng cách Chủ đề số 158
Cách lấy Bản ghi tiền lương và thu nhập hoặc Bản sao của Mẫu W-2 Chủ đề số 159
Trả lại tiền hoàn thuế bị sai – séc giấy hoặc ký gửi trực tiếp Chủ đề số 161

Truy thu

Nhan đề Chủ đề số
Quá trình truy thu

Chủ đề số 201

Các lựa chọn thanh toán tiền thuế Chủ đề số 202

Tiền hoàn thuế bị giảm

Chủ đề số 203
Đề nghị thỏa hiệp Chủ đề số 204
Tiền trả bị từ chối Chủ đề số 206

Phương thức nộp khác

Nhan đề Chủ đề số
Các mẫu thuế thây thế Chủ đề số 253
Cách chọn Người khai thuế Chủ đề số 254
Ký tên trên tờ khai điện tử của bạn Chủ đề số 255

Thông tin tổng quát

Nhan đề Chủ đề số
Khi nào, cách nào, và nộp tờ khai ở đâu Chủ đề số 301
Danh sách kiểm tra những lỗi thường gặp khi khai thuế của bạn Chủ đề số 303
Gia hạn thời gian để nộp tờ khai thuế của bạn Chủ đề số 304
Lưu giữ hồ sơ Chủ đề số 305
Hình phạt cho việc Trả thiếu thuế ước tính Chủ đề số 306
Khấu lưu dự phòng Chủ đề số 307
Tờ khai được điều chỉnh Chủ đề số 308
khoản đóng góp vào IRA Roth Chủ đề số 309
Tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell Chủ đề số 310
Thông tin về Giấy ủy quyền Chủ đề số 311
Ủy quyền cho phép tiết lộ thông tin Chủ đề số 312
Chương trình Học phí đủ điều kiện (QTP) Chủ đề số 313

Nên dùng mẫu nào

Nhan đề Chủ đề số
Người quá cố Chủ đề số 356

Các loại thu nhập

Nhan đề Chủ đề số
Tiền công và tiền lương Chủ đề số 401
Tiền lãi nhận được Chủ đề số 403
Cổ tức Chủ đề số 404
Thu nhập kinh doanh Chủ đề số 407
Lãi và lỗ vốn Chủ đề số 409
Lương hưu và Niên kim Chủ đề số 410
Lương hưu– Quy tắc tổng quát và phương pháp đơn giản Chủ đề số 411
Phân phối một lần Chủ đề số 412
Chuyển tiếp từ kế hoạch hưu trí Chủ đề số 413
Thu nhập và chi phí cho thuê Chủ đề số 414
Cho thuê nhà ở và nhà nghỉ mát Chủ đề số 415
Thu nhập từ Nông nghiệp và nghư nghiệp Chủ đề số 416
Thu nhập của giáo đoàn Chủ đề số 417
Bồi thường thất nghiệp Chủ đề số 418
Thu nhập và Thua lỗ cá cược Chủ đề số 419
Thu nhập qua trao đổi Chủ đề số 420
Học bổng, Trợ cấp nghiên cứu và các loại trợ cấp khác Chủ đề số 421
Phúc lợi An sinh xã hội và Hưu trí đường sắt tương đương Chủ đề số 423
Chương trình 401k Chủ đề số 424
Các hoạt động thụ động – Lỗ và Tín thuế Chủ đề số 425
Quyền chọn mua cổ phiếu Chủ đề số 427
Người giao dịch chứng khoán (Thông tin dành cho người khai mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR) Chủ đề số 429
Nhận cổ phiếu khi giải thể tương hỗ Chủ đề số 430
Nợ được hủy – Chịu thuế hay không chịu thuế? Chủ đề số 431
Mẫu 1099-A (Mua hoặc từ bỏ bất động sản đã bảo chứng) và Mẫu 1099-C (Hủy nợ) Chủ đề số 432

Điều chỉnh thu nhập

Nhan đề Chủ đề số
Quỹ Hưu trí Cá nhân (IRA) Chủ đề số 451
Cấp dưỡng và Bảo dưỡng ly thân Chủ đề số 452
Khấu trừ nợ xấu Chủ đề số 453
Chi phí di chuyển của Thành viên Lực lượng Vũ trang Chủ đề số 455
Khấu trừ tiền lãi của khoản vay sinh viên Chủ đề số 456
Khấu trừ chi phí của Nhà giáo dục Chủ đề số 458

Khấu trừ từng khoản

Nhan đề Chủ đề số
Tôi có nên khấu trừ từng khoản không? Chủ đề số 501
Chi phí Y tế và Nha khoa Chủ đề số 502
Các loại thuế được khấu trừ Chủ đề số 503
Điểm của khoản vay mua nhà Chủ đề số 504
Chi phí lãi vay Chủ đề số 505
Đóng góp từ thiện Chủ đề số 506
Sử dụng nhà để kinh doanh Chủ đề số 509
Sử dụng xe hơi cho kinh doanh Chủ đề số 510
Chi phí đi lại cho mục đích kinh doanh Chủ đề số 511
Chi phí giáo dục liên quan đến công việc Chủ đề số 513
Thiệt hại, Thiên tai, và Trộm cắp Chủ đề số 515

Tính thuế

Nhan đề Chủ đề số
Khấu trừ tiêu chuẩn Chủ đề số 551
Thuế và Tín thuế được tính bởi IRS Chủ đề số 552
Thuế trên thu nhập đầu tư và thu nhập phi lao động của Trẻ (Kiddie Tax, thuế trẻ em) Chủ đề số 553
Thuế tự kinh doanh Chủ đề số 554
Thuế tối thiểu thay thế Chủ đề số 556
Thuế bổ sung cho phân phối sớm từ IRA Truyền thống và Roth Chủ đề số 557
Thuế bổ sung cho phân phối sớm từ các chương trình hưu trí ngoài IRA Chủ đề số 558
Thuế thu nhập đầu tư ròng Chủ đề số 559
Thuế Medicare bổ sung Chủ đề số 560

Tín thuế

Nhan đề Chủ đề số
Tín thuế thu nhập kiếm được Chủ đề số 601
Tín thuế chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc Chủ đề số 602
Tín thuế Xin con nuôi và Chương trình Hỗ trợ nhận con nuôi Chủ đề số 607
Thuế An sinh xã hội và RRTA bị khấu lưu vượt mức Chủ đề số 608
Tín thuế Đóng góp tiết kiệm hưu trí Chủ đề số 610
Hoàn trả tín thuế của Người mua nhà lần đầu Chủ đề số 611
Tín thuế Bảo phí Chủ đề số 612

Các thông báo của irs

Nhan đề Chủ đề số
Thông báo – Cần làm gì Chủ đề số 651
Thông báo về Thu nhập khai báo thiếu – CP2000 Chủ đề số 652
Thông báo và hóa đơn của IRS, tiền phạt và tiền lãi Chủ đề số 653
Am hiểu thông báo CP75 hoặc CP75A Yêu cầu cung cấp tài liệu hổ trợ Chủ đề số 654

Giá gốc của tài sản, khấu hao, và bán tài sản

Nhan đề Chủ đề số
Bán nhà của bạn Chủ đề số 701
Giá gốc của tài sản Chủ đề số 703
Khấu hao Chủ đề số 704
Bán trả góp Chủ đề số 705

Thông tin thuế cho chủ lao động

Nhan đề Chủ đề số
Mức khấu lưu thuế An sinh xã hội và Medicare Chủ đề số 751
Nộp Mẫu W-2 và Mẫu W-3 Chủ đề số 752
Mẫu W-4 – Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên Chủ đề số 753
Mã số thuế của Chủ lao động (EIN) – Cách thức nộp đơn Chủ đề số 755
Thuế việc làm cho Nhân viên tại gia Chủ đề số 756
Mẫu 941 và 944 – Các yêu cầu về ký gửi Chủ đề số 757
Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động và Mẫu 944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động Chủ đề số 758
Mẫu 940 – Tờ khai thuế thất nghiệp Liên bang hàng năm (FUTA) của Chủ lao động – Yêu cầu nộp và ký gửi Chủ đề số 759
Mẫu 943 – yêu cầu khai báo và ký gửi cho Chủ lao động nông nghiệp Chủ đề số 760
Tiền boa– Khấu lưu và khai báo Chủ đề số 761
Nhà thầu đầu lập so với Nhân viên Chủ đề số 762
Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng Chủ đề số 763

Người khai thuế bằng phương tiện điện tử - sê ri 1099 và tờ khai thông tin liên quan

Nhan đề Chủ đề số
Ai phải nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử Chủ để số 801
Đơn xin Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử Chủ để số 802
Miễn và Gia hạn Chủ để số 803
Tệp kiểm tra Hệ thống FIRE và Chương trình nộp kết hợp Liên bang/Tiểu bang (CF/SF) Chủ để số 804

Thông tin thuế cho người nước ngoài thường trú và công dân hoa kỳ sống ở nước ngoài

Nhan đề Chủ đề số
Người nước ngoài thường trú và tạm trú Chủ đề số 851
Tín thuế Nước ngoài Chủ đề số 856
Mã số thuế cá nhân (ITIN) Chủ đề số 857
Thông quan thuế cho Người nước ngoài Chủ đề số 858

Thông tin thuế cho thường trú nhân puerto rico

Nhan đề Chủ đề số
Một người có thu nhập từ Puerto Rico có cần nộp Tờ khai thuế thu nhập liên bang hoa kỳ không? Chủ đề số 901 (tiếng anh)
Tín thuế và khấu trừ cho Người đóng thuế có nguồn thu nhập từ Puerto Rico được miễn thuế Hoa Kỳ Chủ đề số 902 (tiếng anh)
Thuế việc làm Hoa Kỳ tại Puerto Rico Chủ đề số 903 (tiếng anh)