Chỉ Mục Chủ Đề Thuế Vụ

Các Chủ Đề Về Thuế này chứa thông tin chung về thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Nếu quý vị không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của quý vị bên dưới thì xin cũng kiểm tra Những câu hỏi phổ biến (tiếng Anh) và Trợ Lý Tương Tác về Thuế (ITA) (tiếng Anh).

Các Dịch Vụ IRS (IRS Help Available)

Các Dịch Vụ IRS - Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế, Chương Trình Tiếp Ngoại, và Vấn Đề Mạo Danh

Chủ đề 101

Trợ Giúp Thuế Vụ cho Người Tàn Tật

Chủ đề 102

Trợ Giúp Thuế Vụ cho Tiểu Thương và Người Tư Doanh

Chủ đề 103

Dịch Vụ Biện Thuế: Tiếng Nói của Quý Vị Tại IRS

Chủ đề 104

Thông Tin Thuế Cho Quân Đội

Chủ đề 105

Những Hoàn Cảnh Thảm Họa Được Giảm Thuế

Chủ đề 107

Trợ Giúp Hiện Có của IRS (IRS Procedures)

Quyền Khiếu Nại

Chủ đề 151

Thông Tin Hoàn Thuế

Chủ đề 152

Phải Làm Gì Nếu Chưa Nộp Đơn Khai Thuế?

Chủ đề 153

Mẫu Đơn W-2 và Mẫu Đơn 1099-R (Phải Làm Gì nếu Không Đúng hoặc Chưa Nhận Được)

Chủ đề 154

Các Mẫu Đơn và Ấn Bản - Cách Đặt Lấy

Chủ đề 155

Bản Sao hay Bản Ghi Thông Tin Khai Thuế - Cách Lấy Một Bản

Chủ đề 156

Thay Đổi Địa Chỉ - Cách Thông Báo IRS

Chủ đề 157

Trả Tiền Thuế và Bảo Đảm Được Tín Thuế Thích Hợp

Chủ đề 158

Cách Lấy Bản Ghi hoặc Mẫu Đơn W-2  

Chủ đề 159

Trả Lại Hoàn Thuế Bị Sai – Ngân Phiếu Hoặc Ký Thác Trực Tiếp

Chủ đề 161

Truy Thu (Collection)

Thủ Tục Truy Thu

Chủ đề 201

Những Lựa Chọn Trả Thuế

Chủ đề 202

Khấu Trừ Tiền Hoàn Trả Thuế: Đối với Tiền Cấp Dưỡng Con Cái Chưa Trả, và Một Số Tiền Nợ Liên Bang, Tiểu Bang, và Đền Bù Thất Nghiệp

Chủ đề 203

Đề Nghị Thỏa Hiệp

Chủ đề 204

Giảm Miễn cho Vợ hoặc Chồng Vô tội (Bao Gồm Phân Chia Trách Nhiệm và Giảm Miễn Công Bằng)

Chủ đề 205

Tiền Trả Bị Từ Chối

Chủ đề 206

Mẫu Khai Thuế Thay Thế

Chủ đề 253

Cách Chọn Người Khai Thuế

Chủ đề 254

Ký Tên Vào Bản Khai Thuế Điện Tử

Chủ đề 255

Thông Tin Tổng Quát (General Information)

Khi Nào, Cách Nào, và Nộp Hồ Sơ Ở Đâu

Chủ đề 301

Danh Sách Kiểm Tra Những Sai Sót Thường Xảy Ra khi Khai Thuế

Chủ đề 303

Những Trường Hợp Gia Hạn Khai Thuế của Quý Vị

Chủ đề 304

Lưu Giữ Hồ Sơ

Chủ đề 305

Tiền Phạt do Chưa Trả Đủ Khoản Thuế Ước Tính

Chủ đề 306

Khấu Trừ Dự Phòng

Chủ đề 307

Tờ Khai Thuế Đã Điều chỉnh

Chủ đề 308

Các Khoản Đóng Góp vào Chương Trình Hưu Trí Cá Nhân Roth

Chủ đề 309

Tài Khoản Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell Chủ đề 310
Thông Tin về Giấy Ủy Quyền Chủ đề 311
Giấy Phép Tiết Lộ Chủ đề 312
Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (QTPS) Chủ đề 313

Nên Dùng Biểu Mẫu Nào (Which Forms to File)

Người Quá Cố

Chủ đề 356

Các Dạng Lợi Tức (Types of Income)

Tiền Công và Tiền Lương Chủ đề 401
Tiền Lời Thu Được Chủ đề 403
Cổ Tức Chủ đề 404
Thu Nhập Doanh Thương Chủ đề 407
Lời và Lỗ Vốn Chủ đề 409
Hưu Bổng và Niên Kim Chủ đề 410
Hưu Bổng - Điều Lệ Tổng Quát và Phương Thức Đơn Giản Chủ đề 411
Rút trọn một lần Chủ đề 412
Chuyển Đổi từ Chương Trình Hồi Hưu Chủ đề 413
Lợi Tức và Phí Tổn Cho Thuê Chủ đề 414
Thuê Tư Gia và Nhà Nghỉ Mát Chủ đề 415

Lợi Tức Từ Nông Nghiệp Và Nghư Nghiệp

Chủ đề 416

Thâu Nhập Cho Giáo Đoàn

Chủ đề 417

Bồi Thường Thất Nghiệp Chủ đề 418
Lợi Tức và Thua Lỗ Đánh Bài Chủ đề 419
Lợi Tức từ Trao Đổi Chủ đề 420
Học Bổng, Trợ Cấp Nghiên Cứu Sinh và Các Trợ Cấp Khác Chủ đề 421
Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Hồi Hưu Hỏa Xa Tương Đương Chủ đề 423
Các Chương Trình 401k Chủ đề 424
Các Hoạt Động Thụ Động – Thua Lỗ và Tín Dụng Chủ đề 425
Quyền Lựa Chọn Cổ Phiếu Chủ đề 427
Người Giao Dịch Chứng Khoán (Thông Tin cho Người Nộp Mẫu Đơn 1040) Chủ đề 429
Nhận Cổ Phiếu khi Giải Thể Tương Trợ Chủ đề 430
Nợ Được Xóa: Có Bị Đánh Thuế Không? Chủ đề 431

Mẫu Đơn 1099-A (Mua Hoặc Bỏ Nhà Thế Chấp) Và Mẫu Đơn 1099-C (Xóa Nợ)

Chủ đề 432

Điều Chỉnh Lợi Tức (Adjustments to Income)

Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) Chủ đề 451
Tiền Cấp Dưỡng Chủ đề 452
Khấu Trừ Khoản Nợ Xấu Chủ đề 453
Chi Phí Di Chuyển Chủ đề 455
Khấu Trừ Lãi Vay Đi Học Chủ đề 456
Khấu Trừ Phí Tổn cho Người Giáo Dục

Chủ đề 458

Khấu Trừ Ghi Theo Từng Mục  (Itemized Deductions)

Có Phải Ghi Theo Từng Mục Không? Chủ đề 501
Chi Phí Y Tế và Nha Khoa Chủ đề 502
Các Khoản Thuế Được Khấu Trừ Chủ đề 503
Điểm Tiền Vay Mua Nhà Chủ đề 504
Chi Phí Tiền Lời Chủ đề 505
Đóng Góp Từ Thiện Chủ đề 506
Sử Dụng Ngôi Nhà để Kinh Doanh Chủ đề 509
Sử Dụng Xe Hơi để Kinh Doanh Chủ đề 510
Chi Phí Đi Công Tác Chủ đề 511
Chi Phí Giáo Dục liên quan đến Việc Làm Chủ đề 513
Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp Chủ đề 515

Tính Thuế (Tax Computation)

Khấu Trừ Tiêu Chuẩn Chủ đề 551
Thuế và Tín Thuế theo Tính Toán của IRS Chủ đề 552
Thuế trên Lợi Tức Đầu Tư của Trẻ Em và Lợi Tức Khác Không Do Đi Làm (Thuê cho Trẻ) Chủ đề 553
Thuế Tư Doanh Chủ đề 554
Thuế Tối Thiểu Thay Thế Chủ đề 556
Thuế Phụ Trội trên Khoản Rút Tiền Sớm từ IRA Truyền Thống và Roth IRA Chủ đề 557
Thuế Phụ Trội trên Tiền Phân Phối Sớm từ Chương Trình Hưu Trí, khác với Các IRA Chủ đề 558

Thuế Lợi Tức Đầu Tư Thực Ròng

Chủ đề 559

Thuế Medicare Phụ Trội

Chủ đề 560

Tín Thuế (Tax Credits)

Tín Thuế Lợi Tức Từ Việc Làm

Chủ đề 601

Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Thuộc Quyền Chủ đề 602

Tín Chỉ Khi Nhận Con Nuôi Và Chương Trình Trợ Giúp Nhận Con Nuôi

Chủ đề 607

Khấu Lưu Quá Nhiều Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA   Chủ đề 608
Tín Thuế Khoản Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Chủ đề 610

Hoàn Lại Tín Dụng Cho Người Mua Nhà Lần Đầu Tiên

Chủ đề 611

Khấu Trừ Thuế Bảo Phí

Chủ đề 612

Các Thông Báo của IRS (IRS Notices)

Các Thông Báo - Phải Làm Gì Chủ đề 651
Thông Báo về Lợi Tức Khai Thiếu – CP-2000   Chủ đề 652
Thông Báo và Hóa Đơn, Tiền Phạt và Tiền Lời của IRS Chủ đề 653

Hiểu Thông Báo CP75 Hoặc CP75A Yêu Cầu Giấy Tờ Chứng Minh

Chủ đề 654

Giá Gốc của Tài Sản, Khấu Hao, và Bán Tài Sản (Basis of Assets, Depreciation, and Sale of Assets)

Bán Nhà của Quý Vị Chủ đề 701
Giá Trị Căn Bản Của Tài Sản Chủ đề 703
Khấu hao Chủ đề 704
Bán Trả Góp Chủ đề 705

Thông Tin Thuế Vụ cho Chủ Nhân (Employer Tax Information)

Mức Khấu Lưu An Sinh Xã Hội và Medicare

Chủ đề 751

Nộp Mẫu Đơn W-2 và W-3

Chủ đề 752

Mẫu W-4 - Giấy Chứng Nhận Khấu Trừ của Nhân Viên

Chủ đề 753

Số Shận Diện Hãng Sở (Employer Identification Number, hay EIN) – Cách Nộp Đơn Xin

Chủ đề 755

Thuế Lao Động từ Nhân Viên Giúp Việc Nhà

Chủ đề 756

Mẫu Đơn 941 và 944 - Đòi Hỏi Tiền Đặt Cọc

Chủ đề 757

Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở, hoặc Mẫu Đơn 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm  của Hãng Sở

Chủ đề 758

Mẫu Đơn 940 – Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm Của Hãng Sở - Đòi Hỏi Về Khai Thuế Và Ký Thác

Chủ đề 759

Mẫu Đơn 943 - Đòi Hỏi Khai Báo Và Ký Thác Đối Với Hãng Sở Canh Nông

Chủ đề 760

Hướng Dẫn - Khấu Trừ và Báo Cáo Thuế

Chủ đề 761

Nhà Thầu Độc Lập so Với Nhân Viên

Chủ đề 762

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng

Chủ đề 763

Thông Tin Thuế Vụ cho Ngoại Nhân và Công Dân Hoa Kỳ Sống Ở Hải Ngoại (Tax Information for U.S. Resident Aliens and Citizens Living Abroad)

Ngoại Nhân Thường Trú và Không Thường Trú

Chủ đề 851

Tín Thuế Ngoại Quốc

Chủ đề 856

Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) - Mẫu (Form) W-7

Chủ đề 857

Thông Quan Thuế Vụ cho Ngoại Nhân

Chủ đề 858