Chủ Đề 159 Cách Lấy Bản Ghi Lợi Tức và Lương Bổng hoặc Bản Sao của Mẫu W-2

Bản Ghi

Quý vị có thể dùng công cụ Lấy Bản Ghi của chúng tôi để yêu cầu bản khai tiền lương và lợi tức. Bản này cho biết dữ liệu được báo cáo đến IRS về thông tin khai thuế, chẳng hạn như Mẫu W-2, các loạt Mẫu 1099, Mẫu 1098 và Mẫu 5498; tuy nhiên, thông tin của tiểu bang hoặc địa phương không bao gồm trong thông tin của Mẫu W-2. Các bản khai này đã có sẵn cho mười năm thuế trước đây nhưng thông tin của năm thuế hiện tại thường không có sẵn cho đến tháng Bảy. Xem phần Những Thắc Mắc Thường Gặp về việc Lấy Bản Ghi (Tiếng Anh)Tôi có thể lấy bản ghi hoặc bản sao của Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng từ IRS Không? (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Cung Cấp Bản Ghi của Đơn Khai Thuế (Tiếng Anh) để yêu cầu bản ghi tiền lương và lợi tức.

Bản Sao

đính kèm với đơn khai thuế của quý vị. Cách duy nhất để có được một bản sao của Mẫu W-2 từ Sở Thuế Vụ là yêu cầu một bản sao của toàn bộ đơn khai thuế bằng cách sử dụng  Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Cung Cấp Bản Ghi của Đơn Khai Thuế (Tiếng Anh) và trả lệ phí là $43 cho mỗi bản sao mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi sẽ miễn trừ lệ phí cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai do liên bang tuyên bố. Ghi tên của thiên tai (ví dụ: Khu Vực Thiên Tai miền Trung Tây) bằng chữ màu đỏ ở phía trên Mẫu 4506. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khu Vực Thiên Tai do Liên Bang Tuyên Bố  trong Ấn Bản 2194, Hướng Dẫn Nguồn Hỗ Trợ Thiên Tai cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (Tiếng Anh).

Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) sẽ cung cấp miễn phí cho Người Mang Số (Number Holder, NH) hoặc các đại diện pháp lý một bản in bảo mật vi mô (microprint) của Mẫu W-2 để giải quyết một vấn đề liên quan đến chương trình SSA, chẳng hạn như việc giải quyết sự khác biệt của lợi tức liên quan với việc cứu xét khiếu nại về Tựa Đề II và/hoặc Tựa Đề XVI hoặc một cuộc điều tra về lợi tức do NH hoặc SSA khởi xướng. Truy cập trang SSA.gov (Tiếng Anh) hoặc gọi số 800-772-1213 để được hướng dẫn cách lấy thông tin lương bổng từ Sở An Sinh Xã Hội.