Chủ Đề Số 159 Cách Lấy Bản Ghi Tiền Lương và Thu Nhập hoặc Bản Sao của Mẫu W-2

Bản Ghi

Quý vị có thể dùng công cụ Lấy Bản Ghi của chúng tôi để yêu cầu bản khai tiền lương và thu nhập. Bản này cho biết dữ liệu được báo cáo đến IRS về thông tin khai thuế, chẳng hạn như Mẫu W-2, các loạt Mẫu 1099, Mẫu 1098 và Mẫu 5498; tuy nhiên, thông tin của tiểu bang hoặc địa phương không bao gồm trong thông tin của Mẫu W-2. Các bản ghi này đã có sẵn cho mười năm thuế trước đây nhưng thông tin của năm thuế hiện tại thường không có cho đến tháng Bảy. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp về Lấy Bản Ghi (tiếng Anh) và Tôi có thể lấy bản ghi hoặc bản sao của Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế từ IRS Không? (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi của Tờ Khai Thuế (tiếng Anh) để yêu cầu bản ghi tiền lương và thu nhập.

Bản Sao

Chúng tôi chỉ giữ lại các bản sao của Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) khi đính kèm với đơn khai thuế của quý vị. Cách duy nhất để có được một bản sao của Mẫu W-2 từ IRS là yêu cầu một bản sao của toàn bộ tờ khai thuế bằng cách sử dụng Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Bản Sao của Tờ Khai Thuế (tiếng Anh) và trả lệ phí là $43 cho mỗi bản sao mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi sẽ miễn trừ lệ phí cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng do liên bang tuyên bố. Ghi tên của thiên tai (ví dụ: North Carolina Hurricane Dorian (Bảo Dorian ở North Carolina)) ở phía trên Mẫu 4506. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ấn Phẩm 2194, Hướng Dẫn Nguồn Hỗ Trợ Thiên Tai cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh)PDF .

Sở An Sinh Xã Hội (SSA) sẽ cung cấp miễn phí cho Chủ Số (Number Holder, NH) hoặc các đại diện pháp lý một bản in vi mô của Mẫu W-2 để giải quyết vấn đề liên quan đến chương trình của SSA, chẳng hạn như việc giải quyết sự khác biệt của thu nhập liên quan với việc cứu xét khiếu nại về Mục II và/hoặc Mục XVI hoặc một cuộc điều tra về thu nhập do NH hoặc SSA khởi xướng. Truy cập trang SSA.gov (tiếng Anh) hoặc gọi số 800-772-1213 để được hướng dẫn cách lấy thông tin lương bổng từ SSA.