Topic 159 - How to Get a Transcript or Copy of Form W-2

Bản ghi

Quý vị có thể dùng công cụ Lấy bản ghi (Get Transcript) của chúng tôi để yêu cầu bản khai tiền lương và lợi tức. Bản này cho biết dữ liệu được báo cáo đến IRS về thông tin khai thuế như Mẫu Đơn W-2, các loạt Mẫu Đơn 1099, các loạt Mẫu Đơn 1098, và các loạt Mẫu Đơn 5498; tuy nhiên, thông tin của tiểu bang hoặc địa phương không có bao gồm trong Mẫu Đơn W-2. Các bản khai này đã có sẵn từ 10 năm thuế trước đây nhưng thông tin của năm thuế hiện tại thường không có sẵn cho đến tháng Bảy. Xem phần Get Transcript FAQ (Những Thắc Mắc và Giải Đáp cho Lấy Bản Ghi) và Tôi Có Thể Lấy Bản Sao của Mẫu Đơn W-2 Năm Trước từ IRS Không (Can I get copies of my prior year Forms W-2 from the IRS) để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Đơn Khai Thuế (Form 4506T, Request for Transcript of Tax Return), để yêu cầu bản ghi tiền lương và lợi tức.

Bản sao

Chúng tôi chỉ lưu giữ các bản thực sự của Mẫu Đơn (Form W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng), như một tờ đính kèm với đơn khai thuế của quý vị. Cách duy nhất để có được một bản sao của Mẫu Đơn W-2 từ Sở Thuế Vụ là yêu cầu một bản sao của toàn bộ đơn khai thuế bằng cách sử dụng Mẫu Đơn (Form 4506, Yêu Cầu Bản Sao của Tờ Khai Thuế), và trả lệ phí là $43 cho mỗi bản sao mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi sẽ miễn trừ lệ phí $43 cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai do liên bang tuyên bố. Ghi tên của thiên tai (thí dụ như Khu Vực Thiên Tai miền Trung Tây) bằng màu đỏ ở phía trên Mẫu Đơn 4506. Xem Khu Vực Thiên Tai do Liên Bang Tuyện Bố trong Ấn Bản 2194, Chỉ Dẫn Tài Nguyên về Thiên Tai cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (Publication 2194, Disaster Resource Guide for Individuals and Businesses).

Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) sẽ cung cấp miễn phí cho Người Mang Số (Number Holder, hay NH) hoặc (các) đại diện pháp lý một bản sao thâu nhỏ của Mẫu Đơn W-2 để giải quyết một vấn đề liên quan đến chương trình SSA; ví dụ như, việc giải quyết sự khác biệt của lợi tức liên quan với việc cứu xét khiếu nại về Tựa Đề II và/hay Tựa Đề XVI hoặc một cuộc điều tra về lợi tức do NH hoặc SSA khởi xướng. Vào trang SSA.gov hay gọi số 800-772-1213 để được hướng dẫn cách lấy thông tin lương bổng từ Sở An Sinh Xã Hội.