Giới thiệu về Mẫu W-7, Đơn xin cấp Mã số thuế Cá nhân của IRS

Dùng Mẫu W-7 để xin một mã số thuế cá nhân (ITIN) của IRS. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để gia hạn ITIN hiện có sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.

ITIN là một số gồm 9 chữ số do Sở Thuế vụ (IRS) Hoa Kỳ cấp cho những cá nhân mà phải có mã  số thuế Hoa Kỳ cho mục đích thuế liên bang của Hoa Kỳ nhưng không có và không đủ điều kiện lấy số an sinh xã hội (SSN).


Sửa đổi hiện tại


Phát triển gần đây


Các mục khác có thể hữu ích cho bạn