Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?

Kiểm tra tình hình tờ khai đã điều chỉnh (Mẫu Đơn 1040-X) cho năm hiện tại và kể cả tối đa ba năm trước đó.

1. Thời điểm phối kiểm...

  • Tờ khai đã điều chỉnh sẽ được cập nhật trong hệ thống của chúng tôi tối đa 3 là tuần lễ kể từ khi gởi.
  • Có thể cần đến tối đa là 16 tuần lễ để cứu xét.

2. Những mục cần có...

  • Số An Sinh Xã Hội (SSN)
  • Ngày sanh (Date of birth)
  • Bưu chánh (Zip Code)  

3. Cách tìm xem...

Công cụ khai thuế không thể truy cập một số tờ khai đã điều chỉnh; nên tham khảo mục những thắc mắc thông thường (frequently asked questions) của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Các nhân viên trợ giúp (qua điện thoại) của IRS không có thông tin phụ trội nào về tờ khai đã điều chỉnh của quý vị trong lúc đang cứu xét. Chỉ nên gọi số miễn phí của chúng tôi khi công cụ yêu cầu quý vị liên lạc.