Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?

Kiểm tra tình hình tờ khai đã điều chỉnh (Mẫu Đơn 1040X) cho năm hiện tại và kể cả tối đa ba năm trước đó.

1. Thời điểm phối kiểm...

  • Tờ khai đã điều chỉnh sẽ được cập nhật trong hệ thống của chúng tôi tối đa 3 là tuần lễ kể từ khi gởi.
  • Có thể cần đến tối đa là 16 tuần lễ để cứu xét.

2. Những mục cần có...

  • Số An Sinh Xã Hội (SSN)
  • Ngày sanh (Date of birth)
  • Bưu chánh (Zip Code)  

3. Cách tìm xem...

Công cụ khai thuế không thể truy cập một số tờ khai đã điều chỉnh; nên tham khảo mục những thắc mắc thông thường (frequently asked questions) của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Các nhân viên trợ giúp (qua điện thoại) của IRS không có thông tin phụ trội nào về tờ khai đã điều chỉnh của quý vị trong lúc đang cứu xét. Chỉ nên gọi số miễn phí của chúng tôi khi công cụ yêu cầu quý vị liên lạc.