Sinh viên có các tình huống và lợi ích đặc biệt về thuế. Hiểu điều đó ảnh hưởng đến quý vị và thuế của quý vị như thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí, bằng cách truy cập trang Cá nhân.

Nếu quý vị đang khai thuế, quý vị có thể phải bao gồm học bổng và trợ cấp như là thu nhập chịu thuế. Các quyền lợi về thuế cho giáo dục đại học, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay, các khoản tín thuế và chương trình học phí, có thể giúp giảm bớt số tiền thuế mà quý vị nợ.

Quý vị có thể cần phải khai tờ khai thuế tùy thuộc vào tổng thu nhập của quý vị và liệu cha mẹ quý vị có thể khai quý vị là người phụ thuộc hay không. Tìm hiểu xem quý vị có cần phải nộp tờ khai thuế (tiếng Anh) và liệu quý vị có thể được khai là người phụ thuộc (tiếng Anh) hay không.

Hãy nhớ rằng học bổng và trợ cấp thường miễn thuế, nhưng có thể có những trường hợp quý vị phải đưa chúng vào thu nhập chịu thuế.

Quý vị có thể nhận được tiền hoàn thuế ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải khai thuế. Ví dụ, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận được tiền hoàn thuế nếu quý vị đã làm công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian trong năm và Mẫu Đơn W​​​​​-2 của quý vị cho thấy khoản khấu lưu liên bang và tiểu bang.

Nếu quý vị có các khoản vay dành cho sinh viên hoặc tự trả chi phí giáo dục, thì quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu các khoản khấu trừ và tín thuế giáo dục trên tờ khai thuế của mình, chẳng hạn như khoản khấu trừ lãi vay, các chương trình học phí đủ điều kiện (các chương trình 529) và Tài Khoản Tiết Kiệm Cho Giáo Dục Coverdell.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền Lợi Về Thuế Dành Cho Giáo Dục (tiếng Anh).

Những sinh viên là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của cha mẹ thường không đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế giáo dục. Trong trường hợp này, cha mẹ của những sinh viên này có thể đủ điều kiện để yêu cầu các khoản khấu trừ và tín thuế giáo dục.​​​​​​