Khi khai thuế, quý vị có thể phải bao gồm học bổng và trợ cấp như là thu nhập chịu thuế. Các quyền lợi về thuế cho giáo dục đại học, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay, các khoản tín thuế và các chương trình học phí, có thể giúp giảm số thuế quý vị phải trả.