Sinh viên có các tình huống và lợi ích đặc biệt về thuế. Hiểu điều đó ảnh hưởng đến bạn và thuế của bạn như thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả tiền thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí, bằng cách truy cập trang Cá nhân.

Nếu bạn đang khai thuế, bạn có thể phải bao gồm học bổng và trợ cấp như là thu nhập chịu thuế. Các quyền lợi về thuế cho giáo dục đại học, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay, các khoản tín thuế và chương trình học phí, có thể giúp giảm bớt số tiền thuế mà bạn nợ.

Bạn có thể cần phải khai tờ khai thuế tùy thuộc vào tổng thu nhập của bạn và liệu cha mẹ bạn có thể khai bạn là người phụ thuộc hay không. Tìm hiểu xem bạn có cần phải nộp tờ khai thuế (tiếng Anh) và liệu bạn có thể được khai là người phụ thuộc (tiếng Anh) hay không.

Hãy nhớ rằng học bổng và trợ cấp thường miễn thuế, nhưng có thể có những trường hợp bạn phải đưa chúng vào thu nhập chịu thuế.

Bạn có thể nhận được tiền hoàn thuế ngay cả khi bạn không bắt buộc phải khai thuế. Ví dụ, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được tiền hoàn thuế nếu bạn đã làm công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian trong năm và Mẫu W​​​​​-2 của bạn cho thấy khoản khấu lưu liên bang và tiểu bang.

  •  

Nếu bạn có các khoản vay dành cho sinh viên hoặc tự trả chi phí giáo dục, thì bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu các khoản khấu trừ và tín thuế giáo dục trên tờ khai thuế của mình, chẳng hạn như khoản khấu trừ lãi vay, các chương trình học phí đủ điều kiện (các chương trình 529) và Tài khoản tiết kiệm cho Giáo dục Coverdell.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền lợi về thuế dành cho giáo dục (tiếng Anh).

Những sinh viên là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của cha mẹ thường không đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế giáo dục. Trong trường hợp này, cha mẹ của những sinh viên này có thể đủ điều kiện để yêu cầu các khoản khấu trừ và tín thuế giáo dục.​​​​​​​​​​

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, những học sinh hoàn thành mẫu Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên bang miễn phí (FAFSA) sẽ không còn được chuyển đến IRS để lấy hồ sơ thuế để xác minh thu nhập.

IRS hợp tác với Bộ Giáo dục (ED) để đơn giản hóa quá trình trực tuyến để nộp đơn cho chương trình hỗ trợ sinh viên liên bang và các chương trình Hoàn trả theo thu nhập (IDR).

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông tin thuế cho các Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (tiếng Anh).