Giới thiệu về Mẫu 1040, Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân sống ở Hoa Kỳ

Mẫu 1040 được người đóng thuế Hoa Kỳ sử dụng để khai thuế thu nhập hàng năm.

Sửa đổi hiện tại

Mẫu 1040 (tiếng Anh) PDF

Hướng dẫn về Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) (Phiên bản in (tiếng Anh) PDF) | Sách điện tử (epub) (tiếng Anh)

Dưới đây là hướng dẫn chung về (các) Bản khai quý vị sẽ cần nộp. (Xem hướng dẫn về Mẫu 1040 để biết thêm thông tin về các bản khai được đánh số). Đối với Bản khai A và các bản khai theo chữ cái khác, hãy xem Các bản khai cho Mẫu 1040.

NẾU QUÝ VỊ... THÌ DÙNG
Có thu nhập bổ sung, như là phụ cấp thất nghiệp, giải thưởng hay tiền thưởng, tiền thắng bài bạc. Có bất kỳ khoản khấu trừ nào để yêu cầu, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay sinh viên, thuế tự doanh, chi phí giáo dục. Bản khai 1 (tiếng Anh) PDF
Nợ các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế tự doanh, thuế lao động hộ gia đình, thuế bổ sung trên IRA hoặc các chương trình hưu trí đủ điều kiện và các tài khoản được ưu đãi thuế khác, AMT, hoặc phải hoàn trả khoản tín thuế bảo phí ứng trước quá mức. Bản khai 2 (tiếng Anh) PDF
Có thể yêu cầu bất kỳ khoản tín thuế nào mà quý vị không yêu cầu trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, chẳng hạn như tín thuế nước ngoài, tín thuế giáo dục, tín thuế chung dành cho doanh nghiệp. Có các khoản thanh toán khác, chẳng hạn như số tiền được thanh toán với yêu cầu gia hạn nộp hồ sơ hoặc khấu lưu thuế an sinh xã hội quá mức. Bản khai 3 (tiếng Anh) PDF

Phát triển gần đây

Bãi bỏ giới hạn về tổn thất kinh doanh đối với một số người nộp thuế cho các năm 2018, 2019 và 2020 (tiếng Anh) --19-THÁNG 5-2020

Giảm nhẹ gánh nặng cho người đóng thuế đối với các thời hạn nhất định liên quan đến thuế do đại dịch vi-rút corona (tiếng Anh) -- 14-THÁNG 4-2020

Hình thức công ty bảo hiểm dạng nhỏ (micro captive) (tiếng Anh) -- 23-THÁNG 3-2020

Báo cáo Liên quan đến Mục 965 của Bộ luật Thuế vụ (IRC) trên các Tờ khai năm 2017 (tiếng Anh)– 08-THÁNG 3-2018

Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị

Tất cả các bản sửa đổi của Mẫu 1040 (tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)