Giới Thiệu về Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân

Mẫu 1040 được người đóng thuế Hoa Kỳ sử dụng để khai thuế thu nhập hàng năm.


Sửa Đổi Hiện Tại

 

Dưới đây là hướng dẫn chung về (các) Bảng Liệt Kê quý vị sẽ cần nộp. (Xem hướng dẫn về Mẫu 1040 để biết thêm thông tin về các bảng liệt kê được đánh số). Đối với Bảng A và các Bảng Liệt Kê theo chữ cái khác, hãy xem Các Bảng Liệt Kê cho Mẫu 1040.

DÙNG NẾU...

Có thu nhập bổ sung, như là phụ cấp thất nghiệp, giải thưởng hay tiền thưởng, tiền thắng bài bạc. Có bất kỳ khoản khấu trừ nào để yêu cầu, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay sinh viên, thuế tự kinh doanh, chi phí giáo dục.

THÌ DÙNG

Bảng 1 (tiếng Anh) PDF

DÙNG NẾU...

Nợ các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế tự kinh doanh, thuế lao động tại gia, thuế bổ sung trên IRA hoặc các chương trình hưu trí đủ điều kiện và các tài khoản được ưu đãi thuế khác, AMT, hoặc phải hoàn trả khoản tín thuế bảo phí ứng trước quá mức.

THÌ DÙNG

Bảng 2 (tiếng Anh)PDF

 

DÙNG NẾU …

Có thể yêu cầu bất kỳ khoản tín thuế nào mà quý vị không yêu cầu trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, chẳng hạn như tín thuế nước ngoài, tín thuế giáo dục, tín thuế chung dành cho doanh nghiệp. Có các khoản thanh toán khác, chẳng hạn như số tiền được thanh toán với yêu cầu gia hạn nộp hồ sơ hoặc khấu lưu thuế an sinh xã hội quá mức.

THÌ DÙNG

Bảng 3 (tiếng Anh)PDF

 


Những Thay Đổi Gần Đây

IRS ban hành hướng dẫn về các khoản thanh toán thuế tiểu bang để giúp người đóng thuế (tiếng Anh)

Hướng Dẫn 2021 Sửa Đổi Của Bảng H (Mẫu 1040) (tiếng Anh) -- 16-THÁNG 2-2022

Sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) Khi Khai Thuế (tiếng Anh) -- 25-THÁNG 6-2021

Cập Nhật Loại Trừ Tiền Thất Nghiệp cho những người đóng thuế đã kết hôn sống trong một tiểu bang theo chế độ tài sản chung (tiếng Anh) -- 24-THÁNG 5-2021

Xử Lý Thuế đối với Trợ Cấp Thất Nghiệp

Mẫu 1040, 1040-SR hoặc 1040-NR, dòng 3a, Cổ tức đủ điều kiện (tiếng Anh) -- 06-THÁNG 4-2021

Gia Hạn Nộp Hồ Sơ và Miễn Áp Dụng Khác cho Người Khai Mẫu 1040 (tếng Anh)PDF 

Khẩu trang và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 được khấu trừ thuế

Tuyên bố của IRS - Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ năm 2021 (tiếng Anh) 

Loại Trừ Mới lên tới $ 10.200 tiền Bồi Thường Thất Nghiệp (tiếng Anh) -- 24 THÁNG 3-2021

Thời Gian Đặc Biệt Để Ghi Danh Bảo Hiểm Sức Khỏe Đến Hết Ngày 5/15/2021 – 08-THÁNG 3-2021

Báo Cáo Tín Thuế Đối Với Tiền Lương Khi Nghỉ Phép Gia Đình và Nghỉ Bệnh Đủ Điều Kiện Trong Tổng Lợi Tức (Tiếng Anh) – 01-THÁNG 3-2021

Sửa đổi Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR (tiếng Anh) -- 08-THÁNG 2-2021

Báo cáo Các Khoản Khấu Trừ Dư Thừa khi Chấm Dứt Di Sản hoặc Ủy Thác trên các Mẫu 1040, 1040-SR và 1040-NR cho Năm Thuế 2018 và Năm Thuế 2019 (tiếng Anh) -- 10-THÁNG 7-2020

Bãi bỏ giới hạn về tổn thất kinh doanh đối với một số người nộp thuế cho các năm 2018, 2019 và 2020 (tiếng Anh) --19-THÁNG 5-2020

Giảm nhẹ gánh nặng cho người đóng thuế đối với các thời hạn nhất định liên quan đến thuế do đại dịch vi-rút corona (tiếng Anh) -- 14-THÁNG 4-2020

Hình thức công ty bảo hiểm dạng nhỏ (micro captive) (tiếng Anh) -- 23-THÁNG 3-2020

Báo cáo Liên quan đến Mục 965 của Bộ luật Thuế vụ (IRC) trên các Tờ khai năm 2017 (tiếng Anh)– 08-THÁNG 3-2018


Các Mục Khác Quý Vị Có Thể Thấy Hữu Ích