Giới thiệu về Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân

Mẫu 1040 được người đóng thuế Hoa Kỳ sử dụng để khai thuế thu nhập hàng năm.


Sửa đổi hiện tại

Dưới đây là hướng dẫn chung về (các) Bảng liệt kê bạn sẽ cần nộp. (Xem hướng dẫn cho Mẫu 1040 để biết thêm thông tin về các bảng liệt kê được đánh số). Đối với Bảng A và các bảng liệt kê theo chữ cái khác, hãy xem Các Bảng liệt kê cho Mẫu 1040.

DÙNG NẾU...

Có thu nhập bổ sung, như là bồi thường thất nghiệp, giải thưởng hay tiền thưởng, tiền thắng cược. Có bất kỳ khoản khấu trừ nào để yêu cầu, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay sinh viên, thuế tự kinh doanh, chi phí giáo dục.

THÌ DÙNG

Bảng 1 (tiếng Anh)PDF

DÙNG NẾU...

Nợ các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế tự kinh doanh, thuế lao động tại gia, thuế bổ sung trên IRA hoặc các chương trình hưu trí đủ điều kiện và các tài khoản được ưu đãi thuế khác, AMT, hoặc phải hoàn trả khoản tín thuế bảo phí ứng trước vượt mức.

THÌ DÙNG

Bảng 2 (tiếng Anh)PDF

DÙNG NẾU …

Có thể yêu cầu bất kỳ khoản tín thuế nào mà bạn không yêu cầu trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, chẳng hạn như tín thuế nước ngoài, tín thuế giáo dục, tín thuế chung dành cho doanh nghiệp. Có các khoản thanh toán khác, chẳng hạn như số tiền được thanh toán với yêu cầu gia hạn nộp tờ khai hoặc khấu lưu thuế An sinh xã hội quá mức.

THÌ DÙNG

Bảng 3 (tiếng Anh)PDF


Những phát triển gần đây

Không có tại thời điểm này.


Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích