Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động, EITC hay EIC, là quyền lợi dành cho người đi làm có lợi tức từ mức thấp tới trung bình. Để hội đủ tiêu chuẩn, quý vị phải đáp ứng một số quy định và thực hiện khai thuế, ngay cả khi không nợ thuế hoặc không bắt buộc phải khai thuế. EITC giảm bớt số tiền thuế phải nộp, và còn có thể hoàn lại tiền cho quý vị.

Khi Nào Tôi Sẽ Nhận Được Tiền Hoàn Thuế Của Mình?

Nếu quý vị xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (earned income tax credit, EITC) hoặc tín thuế trẻ em bổ sung (ACTC) trên bản khai thuế, theo luật IRS không thể hoàn lại tiền cho quý vị trước giữa tháng Hai. Tìm hiểu thêm về thời điểm quý vị có thể nhận được tiền hoàn thuế (Tiếng Anh).

Sau khi khai thuế, cách tốt nhất để theo dõi tình trạng hoàn thuế của quý vị là sử dụng ứng dụng Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go trên điện thoại di động (ứng dụng di động IRS2Go).

Ai Hội Đủ Tiêu Chuẩn?

Tôi Có Đủ Điều Kiện Nhận Được EITC Không?

Để hội đủ điều kiện nhận được EITC thì quý vị phải có lợi tức do lao động, nghĩa là làm việc cho người khác hoặc tự điều hành hay sở hữu doanh nghiệp hoặc nông trại và đáp ứng những quy tắc căn bản. Ngoài ra, quý vị cũng phải đáp ứng các quy tắc khác đối với người lao động không có trẻ hội đủ điều kiện hoặc có trẻ đáp ứng mọi quy tắc cứu xét hợp thức. 

Quý vị có thể sử dụng Ấn Bản 5334, Tôi Có Đủ Điều Kiện Nhận Được EITC Không? (Tiếng Anh) PDF để xem quý vị có đủ điều kiện nhận được EITC hay không.

Trợ Tá EITC

Quý vị có thể dùng công cụ Trợ Tá EITC để xem liệu mình có đủ tiêu chuẩn cho các niên thuế sau đây hay không: 2019, 2018 và 2017. Công cụ Trợ Tá EITC giúp quý vị xác định diện đệ nộp, xem con của quý vị có phải là trẻ đủ điều kiện không, quý vị có đủ điều kiện không và ước lượng EITC tín thuế mà quý vị có thể nhận được.

Hạn Mức Lợi Tức và Bảng Liệt Kê

Xem Hạn Mức Lợi Tức  và Tín Thuế Tối Đa EITC cho niên thuế hiện tại, trước đó và sắp đến.   

Nộp Đơn Yêu Cầu EITC

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Yêu Cầu EITC?

Quý vị cần phải khai thuế để xin hưởng EITC. Tìm hiểu:

 • những tài liệu cần có
 • những sơ suất lầm lỗi thường gặp để tránh
 • hậu quả nếu có sai sót khi nộp đơn yêu cầu EITC
 • cách tìm các trợ giúp khi chuẩn bị và điền tờ khai
 • phải làm gì nếu đã bị bác tờ khai EITC trong năm trước đó
 • cách khai tín thuế cho những niên thuế đã qua

Đã Nhận Được Thông Báo

IRS Đã Gởi Thư về EITC Cho Tôi - Vậy Tôi Nên Làm Gì? (Tiếng Anh)

Chúng tôi gởi thư báo về EITC, trong đó có thể:

 • đề nghị quý vị nộp đơn yêu cầu EITC nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn
 • yêu cầu quý vị gởi thông tin để kiểm chứng đơn yêu cầu EITC
 • cung cấp thông tin quan trọng về đơn yêu cầu của quý vị
  Trang thư tín/thông báo (Tiếng Anh) này cho biết phải làm gì nếu quý vị nhận được thư tín hay thông báo về EITC từ chúng tôi. 

Nguồn Tham Khảo Chuyên Dùng

Ghé thăm Trang Thông Tin EITC (Tiếng Anh) để biết những công cụ và thông tin đặc biệt dành riêng cho các đối tác của IRS, tổ chức cộng đồng, hãng sở, cơ quan và văn phòng chánh phủ và chuyên viên khai thuế.

Trẻ Mất Tích

IRS hợp tác với Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích và Bị Bóc Lột (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC) để góp sức tìm kiếm những trẻ mất tích. Để biết thêm thông tin: