Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể sử dụng tín thuế này để giảm các khoản thuế quý vị phải trả – và có thể tăng tiền hoàn lại của mình.

Quý vị có nhận được thư từ IRS về EITC không? Tìm hiểu những việc cần làm (tiếng Anh).

Ai Đủ Điều Kiện

Quý vị có thể yêu cầu được nhận EITC nếu thu nhập của quý vị ở mức thấp đến trung bình. Khoản tín thuế của quý vị có thể thay đổi nếu quý vị có con cái, người phụ thuộc, quý vị bị tàn tật hoặc đáp ứng các tiêu chí khác.

Quân nhân và tu sĩ nên xem Các Quy Tắc EITC Đặc Biệt (tiếng Anh) của chúng tôi vì việc sử dụng tín thuế này có thể ảnh hưởng đến phần quyền lợi khác từ chính phủ.

Hãy sử dụng trợ tá xác nhận EITC của chúng tôi để tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không và với số tiền bao nhiêu.

Kiểm Tra Xem Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không

Nếu quý vị yêu cầu khoản tín thuế này thì khoản hoàn lại của quý vị thể bị trì hoãn (tiếng Anh). Theo luật, chúng tôi phải đợi đến giữa tháng Hai để cấp tiền hoàn lại cho những người đóng thuế yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được.

Vẫn không chắc liệu quý vị có đủ điều kiện để nhận EITC không? Các nguồn tài nguyên này có thể giúp:

Yêu Cầu Khoản Tín Thuế Này Như Thế Nào

Nhận hướng dẫn về cách yêu cầu EITC cho những năm thuế trước.

Tìm thông tin về:

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận EITC thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Các Nguồn Trợ Giúp

Trung Tâm Thông Tin EITC (tiếng Anh) có các công cụ và thông tin cho các đối tác của IRS, các tổ chức cộng đồng, chủ lao động, các cơ quan và văn phòng của chính phủ cũng như người khai thuế.