Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng tín thuế này để giảm các khoản thuế bạn phải trả – và có thể tăng tiền hoàn thuế của mình.

Bạn có nhận được thư từ IRS về EITC không? Tìm hiểu những việc cần làm (tiếng Anh).

Ai đủ điều kiện

Bạn có thể yêu cầu được nhận EITC nếu thu nhập của bạn ở mức thấp đến trung bình. Khoản tín thuế của bạn có thể thay đổi nếu bạn có con cái, người phụ thuộc, bạn bị tàn tật hoặc đáp ứng các tiêu chí khác.

Quân nhân và tu sĩ nên xem Các quy tắc EITC đặc biệt (tiếng Anh) của chúng tôi vì việc sử dụng tín thuế này có thể ảnh hưởng đến phần quyền lợi khác từ chính phủ.

Kiểm Tra Xem Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không

Nếu bạn yêu cầu khoản tín thuế này thì tiền hoàn thuế của bạn thể bị trì hoãn (tiếng Anh). Theo luật, chúng tôi phải đợi đến giữa tháng Hai để phát tiền hoàn thuế cho những người đóng thuế yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được .

Vẫn không chắc liệu bạn có đủ điều kiện để nhận EITC không? Các nguồn tài nguyên này có thể giúp:

Yêu cầu khoản tín thuế này như thế nào

Nhận hướng dẫn về cách yêu cầu EITC cho những năm thuế trước.

Tìm thông tin về Cách tránh những lỗi phổ biến (tiếng Anh)

Thông tin nếu chúng tôi kiểm xét hoặc từ chối yêu cầu của bạn:

Các khoản tín thuế khác mà bạn có thể đủ điều kiện

Nếu bạn đủ điều kiện nhận EITC thì bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Tài nguyên

Trung tâm thông tin EITC (tiếng Anh) có các công cụ và thông tin cho các đối tác của IRS, các tổ chức cộng đồng, chủ lao động, các cơ quan và văn phòng của chính phủ cũng như người khai thuế.