Các Quy Tắc về Trẻ Hợp Thức

 

Con của quý vị phải có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để đi làm, cấp trước ngày đáo hạn khai thuế (gồm cả thời gian gia hạn) và phải đạt tất cả các kiểm tra sau đây để được xem là trẻ đủ điều kiện được EITC:

Mối quan hệ (Relationship)

 • Con trai, con gái, con nuôi chánh thức (adopted child1), con ghẻ, con nuôi tạm (foster child2), hoặc hậu duệ của bất cứ người nào trong số đó, chẳng hạn như cháu nội ngoại
 • Anh chị em ruột, anh chị em khác mẹ hay khác cha, anh chị em kế, hoặc hậu duệ của bất cứ người nào trong số đó, chẳng hạn như cháu trai hay cháu gái

Độ tuổi (Age)

 • Vào cuối năm đệ nộp, đứa con phải có độ tuổi nhỏ hơn quý vị (hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung) và trẻ hơn 19
 • Vào cuối năm đệ nộp, đứa con phải có độ tuổi nhỏ hơn quý vị (hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung) và trẻ hơn 24, đồng thời cũng là sinh viên toàn nhiệm
 • Vào cuối năm đệ nộp, con của quý vị ở độ tuổi bất kỳ, nhưng bị tàn tật toàn phần và vĩnh viễn (disabled3)

Nơi thường trú (Residency)

 • Trẻ phải sống chung với quý vị (hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung) tại Hoa Kỳ (United States4) suốt thời gian lâu hơn nửa năm

Tờ khai chung (Joint Return)

 • Trẻ không thể khai chung trong niên thuế, trừ khi em này - cùng với người hôn phối của em - không bị đòi hỏi phải khai thuế riêng, và chỉ khai chung để lấy tiền hoàn trả.
 •  

ÐIỀU QUAN TRỌNG: Mỗi trẻ chỉ được liệt kê trong tờ khai của một người. Nếu có ít nhất hai người hội đủ tiêu chuẩn kê khai em này, và một trong số đó là phụ huynh, thì người không là cha mẹ chỉ được chấp thuận nếu AGI của họ cao hơn của phụ huynh. Nếu thân quyến khác hội đủ điều kiện kê khai trẻ này, và không áp dụng quy tắc so sánh AGI của phụ huynh, thì người đóng thuế được tùy ý chọn. Nếu có nhiều người đủ chuẩn kê khai một em, thì IRS áp dụng quy tắc xét luân lưu (tiebreaker). Nên xem thêm về trường hợp Trẻ hợp Thức từ Hơn Một Người (Qualifying Child of More Than One Person) nơi đây.  

Nên tham khảo Ấn Bản 596, Tín Khoản Lợi Tức Do Lao Động (Refer to 596, Earned Income Credit) hoặc (tiếng Tây Ban Nha) Publication 596 (SP) Credito por Ingreso del Trabajo PDF (PDF) để biết thêm thông tin về những điều sau đây: 

 • Định nghĩa Nhà Trường và Học Sinh
 • Tiêu chí về nơi cư trú và Nhà Tế Bần cho Người Vô Gia Cư
 • Tiêu chí về nơi cư trú và Quân Nhân
 • Trẻ Mới Sanh hoặc Bị Chết
 • Vắng Mặt Tạm Thời
 • Trẻ Bị Bắt Cóc

 


1Con Nuôi Chánh Thức (Adopted Child).  Con nuôi chánh thức luôn luôn được xem như con ruột của quý vị. Trong đó cũng bao gồm đứa trẻ được luật pháp cho ở chung với quý vị để làm thủ tục nhận nuôi.

2Con Nuôi Tạm (Foster Child).  EITC sẽ cứu xét trường hợp con nuôi tạm (không chánh thức) nếu trẻ được cho sống chung với quý vị theo quyết định của cơ quan được ủy nhiệm xếp chỗ ở, hoặc theo phán quyết, án văn hay sắc lệnh khác của bất cứ tòa án nào có đủ thẩm quyền pháp lý (Cơ quan được ủy nhiệm xếp chỗ ở là tổ chức chánh quyền cấp tiểu bang hay địa phương, hoặc thể chế bộ tộc Da Đỏ. Trong đó cũng bao gồm tổ chức miễn thuế được tiểu bang hoặc thể chế bộ tộc Da Đỏ cấp phép).

3Bị tàn tật toàn phần và vĩnh viễn (Permanently and totally disabled).  Con của quý vị bị tàn tật toàn phần và vĩnh viễn nếu có cả hai điều sau đây: Trẻ không thể tham gia bất cứ hoạt động sinh lợi đáng kể nào vì bị bệnh tinh thần hoặc thể chất, và bác sĩ xét thấy tình trạng này đã hay sẽ kéo dài ít nhất một năm hoặc dẫn đến tử vong.  

4Hoa Kỳ (United States).  Nghĩa là 50 tiểu bang và Quận Columbia. Trong đó không bao gồm Puerto Rico hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Guam.