Bạn có thể yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) cho trẻ nếu trẻ của bạn đáp ứng các quy tắc bên dưới.

Để đủ điều kiện cho EITC, trẻ đủ điều kiện phải:

Các thử thách cho Trẻ đủ điều điện

Một đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện cho EITC nếu chúng đáp ứng tất cả 4 thử thách sau:

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con bạn cần:

hoặc

 • Dưới 19 tuổi vào cuối năm  trẻ hơn bạn (hoặc người phối ngẫu của bạn, nếu bạn khai thuế chung)

hoặc

 • Dưới 24 tuổi vào cuối năm  là sinh viên toàn thời gian ít nhất 5 tháng trong năm và trẻ hơn bạn (hoặc người phối ngẫu của bạn, nếu bạn khai thuế chung)

Định nghĩa sinh viên toàn thời gian

Để được coi là toàn thời gian, sinh viên phải đăng ký số giờ hoặc khóa học mà trường học xem là đi học toàn thời gian. Sinh viên làm việc theo các giai đoạn xen kẽ với các kỳ học (công việc "co-op") trong khu vực tư nhân như là một phần của khóa học chính quy của trường cũng được coi là sinh viên toàn thời gian.

Định nghĩa trường học

Đối với EITC, trường học có thể là:

 • Trường tiểu học
 • Trường trung học đệ nhất cấp hoặc trung học đệ nhị cấp
 • Trường đại học
 • Trường kỹ thuật thương mại hoặc cơ khí

Một trường học không phải là:

 • Khóa đào tạo tại nơi làm việc
 • Trường học hàm thụ
 • Trường chỉ cung cấp các khóa học qua Internet 

Để biết thêm thông tin về sinh viên và trường học, vui lòng xem Ấn phẩm 596, Tín thuế Thu nhập kiếm được, Định nghĩa sinh viên và Định nghĩa trường học.

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con bạn phải là:

 • Con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi chính thức, hoặc con nuôi tạm
 • Anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế
 • Các cháu nội/ngoại; các cháu là con của anh/chị/em

Định nghĩa con nuôi chính thức

Con nuôi chính thức là một đứa trẻ được cho làm con nuôi hợp pháp của bạn.

Định nghĩa con nuôi tạm

Đối với EITC, bạn chỉ có thể kê khai một đứa trẻ được giao cho bạn nuôi bởi:

 • Cơ quan chính quyền địa phương hoặc tiểu bang
 • Chính quyền thổ dân da đỏ
 • Một tổ chức được miễn thuế được cấp phép bởi một tiểu bang hoặc chính quyền bộ lạc thổ dân da đỏ
 • Lệnh tòa án

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con của bạn phải sống cùng nhà với bạn ở Hoa Kỳ trong hơn một nửa niên thuế. Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia và các khu căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao gồm các lãnh thổ thuộc sở hữu của Hoa Kỳ như Guam, Quần đảo Virgin hoặc Puerto Rico.

Sự ra đời hoặc qua đời của một đứa trẻ

Nếu đứa trẻ được sinh ra hoặc tử vong trong năm mà bạn yêu cầu EITC  chúng đã sống với bạn hơn nửa đời người trong năm đó, chúng tôi coi đó là hơn nửa năm để xét EITC.

Thời gian tạm thời vắng nhà

Nếu con của bạn tạm thời vắng nhà, chúng tôi tính đó là thời gian sống với bạn. Ví dụ, người thân của bạn có thể tạm thời vắng nhà vì:

 • Bệnh tật hoặc nhập viện
 • Đi học, kỳ nghỉ, kinh doanh hoặc nghĩa vụ quân sự
 • Giam giữ trong cơ sở dành cho vị thành niên
 • Bị bắt cóc

Để biết thêm thông tin về cư trú, hãy xem:

Nếu con của bạn có thể khai thuế chung với người khác (ví dụ, chồng hoặc vợ của chúng), bạn có thể không thể kê khai họ.

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con của bạn không được khai thuế chung với người khác (ví dụ, chồng hoặc vợ của chúng) để yêu cầu bất kỳ khoản tín thuế nào chẳng hạn như EITC. Con của bạn chỉ có thể khai thuế chung để được hoàn thuế trên khoản khấu lưu thuế từ  phiếu lương của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Chỉ một người có thể kê khai một trẻ đủ điều kiện

Một trẻ có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu và giúp nhiều hơn một người đủ điều kiện để nhận các quyền lợi liên quan đến trẻ em sau đây: 

 • Miễn trừ phụ thuộc,
 • EITC,
 • Tín thuế trẻ em/tín thuế người phụ thuộc khác/tín thuế trẻ em bổ sung,
 • Tư cách khai thuế chủ gia đình hoặc
 • Tín thuế/loại trừ chăm sóc người phụ thuộc để nhận các quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc.

Tuy nhiên, ngay cả khi hai hoặc nhiều người có cùng một trẻ đủ điều kiện, thì chỉ một người có thể kê khai trẻ đó là trẻ đủ điều kiện để nhận tất cả các quyền lợi này. Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho cha mẹ đã ly hôn, ly thân hoặc đang sống xa nhau.

Khi hai hoặc nhiều người có thể kê khai cùng một trẻ đủ điều kiện, thì các quy tắc luân lưu sau đây sẽ được áp dụng. Theo các quy tắc này, bạn có thể quyết định ai sẽ yêu cầu các quyền lợi liên quan đến trẻ.

 • Nếu chỉ một trong số những người này là cha/mẹ của trẻ, thì trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ này.
 • Nếu cha mẹ khai thuế chung với nhau và có thể khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, thì trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của các cha mẹ này.
 • Nếu cha mẹ không khai thuế chung nhưng cả cha và mẹ đều kê khai đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện, thì IRS sẽ coi trẻ đó là trẻ đủ điều kiện của cha/mẹ mà đứa trẻ đã sống cùng trong khoảng thời gian dài hơn vào năm 2023. Nếu trẻ sống với cha hoặc mẹ trong cùng một khoảng thời gian, thì IRS sẽ coi trẻ đó là trẻ đủ điều kiện của cha hoặc mẹ có tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) cao hơn cho năm 2023.
 • Nếu không cha/mẹ nào có thể khai trẻ đó là trẻ đủ điều kiện, thì trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất cho năm 2023.
 • Nếu cha/mẹ có thể khai trẻ đó là trẻ đủ điều kiện nhưng không có người nào kê khai trẻ, thì trẻ đó được coi là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất cho năm 2023, nhưng chỉ khi AGI của người đó cao hơn mức AGI cao nhất của bất kỳ phụ huynh nào có thể kê khai trẻ này.

Xem Ấn phẩm 596, Tín thuế Thu nhập kiếm được (EIC) để biết thêm thông tin về các quy tắc luân lưu.

Nếu bạn không thể kê khai trẻ đủ điều kiện vì các quy tắc luân lưu, thì bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu EITC mà không có trẻ đủ điều kiện.

Các khoản tín thuế khác mà bạn có thể đủ điều kiện

Nếu bạn đủ điều kiện cho EITC, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Tài nguyên