Thu Nhập Kiếm Được Và Các Bảng Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Để yêu cầu  nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC), quý vị phải có các khoản đủ điều kiện là Thu Nhập Kiếm Được và đáp ứng các hạn mức tín thuế và tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) nhất định cho các niên thuế hiện tại, trước đây và sắp tới.

Sử dụng các bảng thông tin EITC để tra cứu các khoản tín thuế tối đa theo niên thuế.

Nếu quý vị không chắc mình có thể yêu cầu nhận EITC hay không, hãy sử dụng công cụ Trợ Lý Đủ Điều Kiện cho Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC).

Thu Nhập Kiếm Được

Thu Nhập Kiếm Được bao gồm tất cả thu nhập chịu thuế và tiền lương quý vị nhận được khi làm việc cho ai đó, cho chính quý vị hoặc từ một doanh nghiệp hoặc trang trại mà quý vị sở hữu.

Các Loại Thu Nhập Kiếm Được

 • Tiền công, tiền lương hoặc tiền boa trong đó thuế thu nhập liên bang được khấu lưu trên Mẫu W-2, ô 1
 • Thu nhập từ một công việc mà chủ lao động của quý vị không khấu lưu thuế (chẳng hạn như công việc kinh tế gig) bao gồm:
  • Lái xe ô tô cho các chuyến đi hoặc giao hàng đã đặt trước
  • Chạy việc vặt hoặc nhận các nhiệm vụ
  • Bán hàng trực tuyến
  • Cung cấp các dịch vụ sáng tạo hoặc chuyên nghiệp
  • Cung cấp công việc tạm thời, theo yêu cầu hoặc công việc tự do khác
 • Tiền từ việc tự kinh doanh, bao gồm nếu quý vị:
 • Trợ cấp do đình công công đoàn
 • Một số trợ cấp do thương tật nhất định mà quý vị nhận được trước khi quý vị đủ tuổi nghỉ hưu tối thiểu
 • Tiền Trả Do Phục Vụ Chiến Đấu Không Chịu Thuế (Mẫu W-2, ô 12 với mã Q)

Thu Nhập Kiếm Được không bao gồm:

 • Tiền trả cho công việc khi quý vị là tù nhân trong nhà tù
 • Tiền lãi và cổ tức
 • Lương hưu hoặc niên kim
 • An Sinh Xã Hội
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu
 • Tiền cấp dưỡng cho con

Các Bảng EITC

Sử dụng bảng này được sắp xếp theo niên thuế để xác định số tiền tối đa đối với:

Xác định AGI, thu nhập đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2023.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

AGI tối đa
(khai với tư cách Độc Thân, Chủ Gia Đình, hoặc Người Góa Vợ/Chồng hoặc Vợ Chồng Khai Riêng Hồ Sơ Thuế

AGI tối đa
(khai với tư cách Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế)

Không

$17.640

$24.210

Một

$46.560

$52.120

Hai

$52.918

$59.478

Ba

$56.838

$63.398

Hạn mức thu nhập đầu tư: $11.000 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $600
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3.995
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $6.604
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $7.430

Xác định AGI, thu nhập đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2022.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai AGI tối đa
(khai với tư cách Độc Thân, Chủ Gia Đình, hoặc Người Góa Vợ/Chồng hoặc Vợ Chồng Khai Riêng Hồ Sơ Thuế
AGI tối đa
(khai với tư cách Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế)
Không $16.480 $22.610
Một $43.492 $49.622
Hai $49.399 $55.529
Ba $53.057 $59.187

Hạn mức thu nhập đầu tư: $10.300 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $560
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3.733
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $6.164
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6.935

Xác định AGI, thu nhập đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2021.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

AGI tối đa
(khai với tư cách Độc Thân, Chủ Gia Đình, hoặc Người Góa Vợ/Chồng hoặc Vợ Chồng Khai Riêng Hồ Sơ Thuế

AGI tối đa
(khai với tư cách Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế)

Không

$21.430

$27.380

Một

$42.158

$48.108

Hai

$47.915

$53.865

Ba

$51.464

$57.414

Hạn mức thu nhập đầu tư: $10.000 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $1.502
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3.618
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5.980
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6.728
* Người đóng thuế yêu cầu EITC nộp hồ sơ Kết hôn Riêng biệt phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện theo quy tắc đặc biệt trong Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA) năm 2021.

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2020.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

AGI tối đa
(khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

AGI tối đa
(khai với tư cách Đã Kết Hôn Khai Thuế Chung)

Không

$15.820

$21.710

Một

$41.756

$47.646

Hai

$47.440

$53.330

Ba

$50.594

$56.844

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,650 trở xuống

Số tiền tín thuế tối đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $538
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3.584
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5.920
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6.660

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2019.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

Khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

Khai với tư cách Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung

Không

$15.570

$21.370

Một

$41.094

$46.884

Hai

$46.703

$52.493

Ba

$50.162

$55.952

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,600 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu:

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $529
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3.526
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5.828
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6.557

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận EITC thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.