Lợi Tức Do Lao Động Và Các Bảng Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC)

Để yêu cầu  nhận Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC), quý vị phải có các khoản đủ điều kiện là lợi tức do lao động và đáp ứng các hạn mức tín thuế và tổng lợi tức đã điều chỉnh (AGI) nhất định cho các niên thuế hiện tại, trước đây và sắp tới.

Sử dụng các bảng thông tin EITC để tra cứu các khoản tín thuế tối đa theo niên thuế.

Nếu quý vị không chắc mình có thể yêu cầu nhận EITC hay không, hãy sử dụng công cụ Trợ Tá Xác Nhận Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC).

Lợi Tức Do Lao Động

Lợi tức do lao động bao gồm tất cả lợi tức chịu thuế và tiền lương quý vị nhận được khi làm việc cho ai đó, cho chính quý vị hoặc từ một doanh nghiệp hoặc trang trại mà quý vị sở hữu.

Các Loại Lợi Tức Do Lao Động

 • Tiền công, tiền lương hoặc tiền boa trong đó thuế lợi tức liên bang được khấu lưu trên Mẫu đơn W-2, ô 1
 • Lợi tức từ một công việc mà chủ sử dụng lao động của quý vị không khấu lưu thuế (chẳng hạn như công việc kinh tế chia sẻ) bao gồm:
  • Lái xe ô tô cho các chuyến đi hoặc giao hàng đã đặt trước
  • Chạy việc vặt hoặc nhận các nhiệm vụ
  • Bán hàng trực tuyến
  • Cung cấp các dịch vụ sáng tạo hoặc chuyên nghiệp
  • Cung cấp công việc tạm thời, theo yêu cầu hoặc công việc tự do khác
 • Tiền từ việc tự doanh, bao gồm nếu quý vị:
 • Quyền lợi từ đình công công đoàn
 • Một số quyền lợi do khuyết tật nhất định mà quý vị nhận được trước khi quý vị đủ tuổi nghỉ hưu tối thiểu
 • Tiền Trả Do Phục Vụ Chiến Đấu Không Chịu Thuế (Mẫu W-2, ô 12 với mã Q)

Lợi tức do lao động không bao gồm:

 • Khoản chi trả cho công việc khi quý vị là tù nhân trong nhà tù
 • Tiền lãi và cổ tức
 • Lương hưu hoặc niên kim
 • An Sinh Xã Hội
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu
 • Tiền cấp dưỡng cho con

Các Bảng EITC

Sử dụng bảng này được sắp xếp theo niên thuế để xác định số tiền tối đa đối với:

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2021.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

AGI tối đa
(khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

AGI tối đa
(khai với tư cách Đã Kết Hôn Khai Thuế Chung)

Không

$15,980

$21,920

Một

$42,158

$48,108

Hai

$47,915

$53,865

Ba

$51,464

$57,414

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,650 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $543
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3,618
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5,980
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6,728

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2020.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

AGI tối đa
(khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

AGI tối đa
(khai với tư cách Đã Kết Hôn Khai Thuế Chung)

Không

$15,820

$21,710

Một

$41,756

$47,646

Hai

$47,440

$53,330

Ba

$50,594

$56,844

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,650 trở xuống

Số tiền tín thuế tối đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $538
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3,584
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5,920
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6,660

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2019.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

Khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

Khai với tư cách Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung

Không

$15,570

$21,370

Một

$41,094

$46,884

Hai

$46,703

$52,493

Ba

$50,162

$55,952

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,600 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa quý vị có thể yêu cầu:

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $529
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3,526
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5,828
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6,557

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2018.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

Khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

Khai với tư cách Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung

Không

$15,270

$20,950

Một

$40,320

$46,010

Hai

$45,802

$51,492

Ba

$49,194

$54,884

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,500 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa:

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $519
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3,461
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5,716
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6,431

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2017.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

Khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

Khai với tư cách Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung

Không

$15,010

$20,600

Một

$39,617

$45,207

Hai

$45,007

$50,597

Ba

$48,340

$53,930

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,450 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa:

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $510
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3,400
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5,616
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6,318

Xác định AGI, lợi tức đầu tư và số tiền tín thuế tối đa cho niên thuế 2016.

Trẻ Em Hoặc Người Thân Được Khai

Khai với tư cách Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng

Khai với tư cách Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung

Không

$14,880

$20,430

Một

$39,296

$44,846

Hai

$44,648

$50,198

Ba

$47,955

$53,505

Hạn mức lợi tức đầu tư: $3,400 trở xuống

Số Tiền Tín Thuế Tối Đa
Số tiền tín thuế tối đa:

 • Không có trẻ đủ tiêu chuẩn: $506
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: $3,373
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: $5,572
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: $6,269

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận EITC thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.