Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) giúp người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Việc yêu cầu tín thuế này có thể làm giảm số thuế bạn nợ và cũng có thể mang lại cho bạn một khoản hoàn thuế lớn hơn.

 

Cách hoạt động:

Sử dụng máy tính này để biết:

  • Bạn có đủ điều kiện cho EITC hay không
  • Bạn có trẻ hoặc người thân đủ điều kiện hay không
  • Ước tính số tiền tín thuế của bạn
  • Tư cách khai thuế của bạn

Bạn cần gì

 Các báo cáo thu nhập như các mẫu W-2, 1099
 Chứng từ hiển thị các khoản thuế đã khấu lưu hoặc tiền đã trả cho bạn
 Bất kỳ chi phí hoặc điều chỉnh nào đối với thu nhập của bạn

 

Dùng Trợ lý EITC

An ninh và Riêng tư của bạn

Công cụ Trợ lý EITC không yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh xã Hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng.

Thông tin bạn nhập vào công cụ trợ lý sẽ không được lưu hoặc ghi lại.

Các hoản tín thuế khác bạn có thể đủ điều kiện

Nếu bạn đủ điều kiện cho EITC thì bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.