Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Việc yêu cầu tín thuế này có thể làm giảm số thuế quý vị nợ và cũng có thể mang lại cho quý vị một khoản hoàn thuế lớn hơn.

 

Cách Hoạt Động:

Sử dụng máy tính này để biết:

  • Quý vị có con hoặc người thân đủ điều kiện hay không
  • Ước tính số tiền tín thuế của quý vị
  • Tình trạng khai thuế của quý vị

Quý Vị Cần Gì

 Các báo cáo thu nhập như các mẫu W-2, 1099
 Chứng từ hiển thị các khoản thuế đã khấu lưu hoặc tiền đã trả cho quý vị
 Bất kỳ chi phí hoặc điều chỉnh nào đối với thu nhập của quý vị

 

Dùng Trợ Lý

Bảo Mật và Quyền Riêng Tư của quý vị

Công cụ Trợ Lý EITC không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng.

Thông tin quý vị nhập vào công cụ trợ lý sẽ không được lưu hoặc ghi lại.

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận EITC thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.