Tín thuế Thu nhập từ Việc làm (EITC) giúp người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Việc yêu cầu tín thuế này có thể làm giảm số thuế quý vị nợ và cũng có thể mang lại cho quý vị một khoản hoàn thuế lớn hơn.

 

Cách dịch vụ này hoạt động:

Sử dụng công cụ tính toán này để biết:

  • Quý vị có đủ điều kiện hưởng EITC hay không
  • Quý vị có con hoặc người thân đủ tiêu chuẩn hay không
  • Số tiền tín thuế ước tính của quý vị
  • Tình trạng khai thuế của quý vị

Những gì quý vị cần

 Các báo cáo thu nhập như là các mẫu W-2, 1099
 Chứng từ thể hiện các khoản thuế đã khấu lưu hoặc tiền đã trả cho quý vị
 Bất kỳ chi phí hoặc điều chỉnh nào đối với thu nhập của quý vị

 

Sử dụng Trợ lý (tiếng Anh)

Bảo mật và Quyền riêng tư của quý vị

Công cụ Trợ lý EITC không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng.

Thông tin quý vị nhập vào công cụ trợ lý sẽ không được lưu hoặc ghi lại.