Person working on laptop

Dịch vụ điện tử

Công cụ trực tuyến dành cho các chuyên gia thuế 

 

Truy cập Dịch vụ điện tử

Tài khoản Chuyên gia thuế

Đệ trình POA và TIA, xem tất cả ủy quyền hoặc rút lại CAF trực tuyến

Sử dụng tài khoản Chuyên gia thuế (tiếng Anh)
Person working on a laptop while accessing their smartphone.

Hệ thống PTIN

Gia hạn hoặc đăng ký cho năm 2024

Gia hạn hoặc đăng ký (tiếng Anh)

Yêu cầu Giấy Ủy quyền hoặc Ủy quyền thông tin thuế

Xem xét các tùy chọn để đệ trình giấy ủy quyền (POA) hoặc ủy quyền thông tin thuế (TIA) (tiếng Anh). Chọn Tài khoản Chuyên gia thuế, gửi Mẫu 2848 và 8821 trực tuyến, hoặc gửi mẫu qua fax hoặc thư.

Phục vụ khách hàng của bạn (tiếng Anh)

E-Services, Tài khoản Chuyên gia thuế (tiếng Anh), EIN, khai thuế, biểu mẫu, ủy quyền của bên thứ ba, thủ tục và hướng dẫn về thuế

Luôn tuân thủ (tiếng Anh)

Thông tư 230, các yêu cầu về PTIN, làm tròn chức trách, sự tuân thủ của chuyên gia khai thuế

Nhận giáo dục thường xuyên (tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến, Diễn đàn thuế toàn quốc trực tuyến, sự công nhận