Person working on laptop

Dịch vụ điện tử

  Công cụ trực tuyến dành cho các chuyên gia thuế 

 

Truy cập dịch vụ điện tử (tiếng Anh)

Person working on a laptop while accessing their smartphone.

Hệ thống Mã số thuế của người giúp khai thuế (Preparer Tax Identification Number, hay PTIN)

Tình trạng:   Trực tuyến

Gia hạn hoặc đăng ký cho năm 2020.

Gia hạn hoặc đăng ký (tiếng Anh)

   

Phục vụ khách hàng của quý vị (tiếng Anh)

Dịch vụ điện tử, số nhận diện chủ hãng (EIN), khai thuế, biểu mẫu, thủ tục và hướng dẫn về thuế

Luôn tuân thủ (tiếng Anh)

Thông tư 230, yêu cầu về mã số thuế của người giúp khai thuế (Preparer Tax Identification Number, hay PTIN), tiến trình bắt buộc, sự tuân thủ của người giúp khai thuế
 

Nhận được giáo dục thường xuyên (tiếng Anh)

Hội thảo trên web, Diễn đàn Thuế Toàn quốc trực tuyến, sự công nhận