Thời hạn quy chế cho định mức, truy thu, và hoàn thuế

Thời hạn quy chế là khoảng thời gian do luật quy định thời gian IRS có thể xem xét, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế của bạn. Khi hết thời hạn pháp định đã hết, chúng tôi không còn có thể định mức hoặc truy thu thêm thuế hoặc cho phép bạn yêu cầu hoàn thuế.

Ngày hết hạn quy chế

Ngày hạn của thời hạn quy chế phụ thuộc vào:

Làm thế nào để biết ngày hết hạn quy chế nào áp dụng cho bạn

Khi chúng tôi định mức hoặc truy thu thuế từ bạn hoặc khi chúng tôi có quyết định về yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế đã nộp của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo hoặc thư cho bạn qua đường bưu điện. Thông báo hoặc thư sẽ cho bạn biết về năm thuế, những hành động chúng tôi đang thực hiện và các bước tiếp theo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Luật