Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Cách hoạt động

Bạn có thể yêu cầu các khoản tín thuế và khấu trừ khi bạn nộp tờ khai thuế để giảm thuế của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được tất cả các khoản tín thuế và khấu trừ mà bạn đủ điều kiện. Nếu bạn có người phụ thuộc đủ điều kiện, bạn có thể đủ điều kiện nhận một số tín thuế và khấu trừ nhất định.

Yêu cầu tín thuế

Tín thuế là số tiền bạn trừ khỏi thuế bạn nợ. Điều này có thể làm giảm tiền thuế của bạn hoặc tăng tiền hoàn thuế của bạn. Một số khoản tín thuế có thể được hoàn lại — bạn có thể nhận lại tiền ngay cả khi bạn không nợ bất kỳ khoản thuế nào. 

Để yêu cầu tín thuế, trả lời các câu hỏi trong phần mềm khai thuế của bạn. Nếu bạn nộp tờ khai bằng giấy, bạn sẽ cần hoàn thành một mẫu đơn và đính kèm nó. 

Dưới đây là các khoản tín thuế bạn có thể yêu cầu: 

Xem nếu bạn đủ điều kiện cho Tín thuế Thu nhập kiếm được. Đây là một khoản tín thuế được hoàn lại, vì vậy bạn có thể lấy lại nhiều hơn số tiền bạn phải trả cho thuế. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể yêu cầu ngay cả khi bạn không khai thuế bình thường hoặc không bắt buộc phải khai thuế. 

Lấy khấu trừ 

Khấu trừ là số tiền bạn trừ vào thu nhập khi bạn khai thuế nên bạn không phải trả thuế cho khoản đó. Bằng cách giảm thu nhập của bạn, các khoản khấu trừ làm giảm thuế của bạn. 

Bạn cần tài liệu hiển thị chi phí hoặc lỗ bạn muốn khấu trừ. Phần mềm thuế của bạn sẽ tính toán các khoản khấu trừ cho bạn và nhập chúng vào đúng mẫu đơn. Nếu bạn nộp tờ khai bằng giấy, các khoản khấu trừ của bạn sẽ được đưa vào Mẫu 1040 và có thể cần các mẫu bổ sung. 

Khấu trừ tiêu chuẩn so với khấu trừ từng khoản 

Hầu hết mọi người lấy khấu trừ tiêu chuẩn mà cho phép bạn trừ một số tiền được thiết lập từ thu nhập của bạn dựa trên tư cách khai thuế (tiếng Anh) của bạn. 

Nếu chi phí và lỗ được khấu trừ của bạn nhiều hơn khoản khấu trừ tiêu chuẩn, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách khấu trừ từng khoản một từ thu nhập của bạn (từng khoản). Phần mềm thuế có thể hướng dẫn bạn qua các chi phí và lỗ của bạn để cho biết tùy chọn cung cấp cho bạn mức thuế thấp nhất. 

Một số người, bao gồm người nước ngoài tạm trú và người khai thuế một phần trong năm, không thể lấy khoản khấu trừ tiêu chuẩn

Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn 

Khấu trừ tiêu chuẩn cho năm 2023 là: 

  • $13.850 cho độc thân hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
  • $27.700 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện
  • $20.800 cho chủ gia đình

Tìm khấu trừ tiêu chuẩn nếu bạn: 

Nếu bạn là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, bạn không thể lấy khấu trừ tiêu chuẩn nếu vợ / chồng của bạn khấu trừ từng khoản. Cả hai phải chọn cùng một phương pháp.

Chi phí được khấu trừ 

Bạn có thể khấu trừ các chi phí này cho dù bạn lấy khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ từng khoản:

Nếu bạn khấu trừ từng khoản, bạn có thể khấu trừ các chi phí này:

Nhận các câu trả lời cho các câu hỏi về khấu trừ từng khoản và khấu trừ tiêu chuẩn (tiếng Anh)