Chủ Đề 509 Sử Dụng Nhà Cho Mục Đích Kinh Doanh

Bất kể là quý vị tự làm chủ hay là đối tác, quý vị cũng có thể khấu trừ một số chi phí nhất định cho phần nhà quý vị sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Để khấu trừ chi phí sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh, quý vị phải sử dụng một phần ngôi nhà như một trong những điều sau đây:

  1. Là địa điểm kinh doanh chính và thường xuyên cho hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh của quý vị;
  2. Là nơi quý vị thường xuyên gặp gỡ và giao dịch với bệnh nhân, khách hàng hoặc thân chủ trong quá trình buôn bán hoặc kinh doanh bình thường của quý vị;
  3. Là một công trình kiến trúc riêng được sử dụng thường xuyên trong hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh của quý vị mà không gắn liền với ngôi nhà của quý vị;
  4. Thường dùng để cất giữ hàng hóa tồn trữ hoặc các mẫu sản phẩm sử dụng trong hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh bán lẻ hoặc bán sỉ;
  5. Dùng để cho thuê; hoặc 
  6. Là cơ sở giữ trẻ ban ngày.

Nếu điều kiện sử dụng độc quyền được áp dụng thì quý vị không thể khấu trừ chi phí kinh doanh cho bất kỳ phần nào của ngôi nhà mà quý vị sử dụng cho cả mục đích cá nhân lẫn kinh doanh. Ví dụ: nếu quý vị là luật sư và sử dụng một phòng nhỏ trong ngôi nhà của mình để viết các bản sơ lược pháp lý và cho mục đích cá nhân thì quý vị không thể khấu trừ chi phí sử dụng ngôi nhà cho mục đích kinh doah. Hơn nữa, theo điều kiện địa điểm kinh doanh chính, sau khi xem xét nơi quý vị thường thực hiện và trải qua đa số thời gian cho các hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, quý vị phải xác định rằng ngôi nhà mình là nơi chủ yếu diễn ra hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh, để khấu trừ chi phí sử dụng căn nhà vào công việc kinh doanh. Một phần ngôi nhà của quý vị có thể hội đủ điều kiện là địa điểm kinh doanh chính nếu quý vị sử dụng nhà cho hoạt động quản lý và điều hành công việc buôn bán hoặc kinh doanh và không có địa điểm cố định nào khác mà quý vị tiến hành các hoạt động điều hành hay quản lý lớn cho công việc buôn bán hoặc kinh doanh đó.

Quý vị cũng có thể khấu trừ cho mục đích lưu kho kinh doanh (khi đơn vị nhà ở là địa điểm cố định duy nhất của doanh nghiệp) hoặc sử dụng thường xuyên ngôi nhà để cung cấp dịch vụ giữ trẻ; không đòi hỏi điều kiện sử dụng riêng trong những trường hợp này. Để biết thêm thông ti, hãy xem Ấn Bản 587, Sử Dụng Ngôi Nhà Để Kinh Doanh (Kể Cả Dùng Cho Người Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Ban Ngày) (Tiếng Anh).

Chi phí được khấu trừ khi sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh bao gồm phần kinh doanh của thuế bất động sản, tiền lãi vay mua nhà, tiền thuê nhà, mất mát thiệt hại do thiên tai, dich vụ tiện ích, bảo hiểm, khấu hao, bảo trì và sửa chữa. Nhìn chung, quý vị không thể khấu trừ chi phí cho những phần của ngôi nhà không dùng cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như chăm sóc vườn cỏ hoặc sơn một căn phòng không dùng cho công việc kinh doanh.

Phương Pháp Thông Thường - Quý vị tính tiền khấu trừ sử dụng ngôi nhà cho mục đích kinh doanh bằng cách chia chi phí sử dụng ngôi nhà cho cá nhân và kinh doanh. Quý vị có thể khấu trừ toàn bộ chi phí kinh doanh trực tiếp và có thể phân định tổng chi phí gián tiếp của ngôi nhà cho phần trăm mặt bằng dùng cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, người cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban ngày đủ tiêu chuẩn nào không sử dụng căn nhà của họ cho mục đích duy nhất là kinh doanh đều phải tính giá trị phần trăm dựa theo lượng thời gian sử dụng một phần nhà cho mục đích kinh doanh. Người đóng thuế tư doanh nào nộp Bản Khai C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Tư Nhân) trước hết phải tính khoản khấu trừ này trên Mẫu 8829, Phí Tổn Sử Dụng Ngôi Nhà cho Mục Đích Kinh Doanh (Tiếng Anh) .

Lựa Chọn Đơn Giản Hóa - Người đóng thuế vẫn có thể tính khấu trừ sử dụng phương pháp thông thường, trong khi nhiều người cảm thấy phương pháp "cảng an toàn" có quyền lựa chọn ít phiền toái hơn. Thủ Tục Thuế Vụ 2013-13 (Tiếng Anh)  PDFcho phép người đóng thuế đủ tiêu chuẩn chuẩn sử dụng giá biểu đã định là $5 mỗi bộ vuông cho phần nhà dùng để kinh doanh (lên đến tối đa 300 bộ vuông) để tính khấu trừ sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh. Theo phương pháp "cảng an toàn" này, khấu hao được coi là 0 và người đóng thuế yêu cầu khấu trừ ngay trên Bản Khai C (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR). Thay vì dùng Mẫu 8829, người đóng thuế cho thấy họ muốn sử dụng lựa chọn "cảng an toàn" bằng cách điền hai bút toán ngay trên Bản Khai C, diện tích tính bằng bộ vuông của căn nhà và văn phòng. Những khấu trừ quy trên căn nhà vẫn được áp dụng bất kể việc có sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh hay không (chẳng hạn như tiền lời từ nhà ở hợp chuẩn, thuế tài sản và mất mát thiệt hại do thảm họa được công bố bởi Liên Bang) đều được phép ghi đầy đủ trên Bản Khai A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khấu Trừ Văn Phòng Tại Nhà, Lựa Chọn Đơn Giản Hóa về Khấu Trừ Văn Phòng Tại Nhà (Tiếng Anh)Câu Hỏi Thường Gặp-Phương Pháp Đơn Giản Hóa về Khấu Trừ Văn Phòng Tại Nhà (Tiếng Anh).

Bất kể sử dụng phương pháp nào để tính tiền khấu trừ, quý vị cũng không thể khấu trừ chi phí kinh doanh vượt quá giới hạn tổng thu nhập. Theo phương pháp thông thường dùng để tính tiền khấu trừ, quý vị có thể chuyển một số chi phí kinh doanh sang năm tới, tùy vào giới hạn tổng thu nhập cho năm đó. Không có điều khoản kết chuyển theo phương pháp "cảng an toàn", nhưng quý vị có thể lựa chọn dùng và không dùng phương pháp này trong bất cứ năm nào.

Trong Ngành Canh Nông hoặc Đối Tác - Nếu quý vị làm trong ngành canh nông và nộp Bản Khai F (Mẫu 1040), Lời hoặc Lỗ từ Hoạt Động Canh Nông (Tiếng Anh), hoặc đối tác và quý vị dùng phí tổn thực tế, hãy sử dụng "Bảng Tính Chiết Khấu khi Sử Dụng Nhà cho Mục Đích Kinh Doanh" để tính tiền khấu trừ của quý vị. Nếu quý vị dùng phương pháp đơn giản hóa để tính tiền khấu trừ, hãy sử dụng "Bảng Tính theo Phương Pháp Đơn Giản Hóa" để tính tiền khấu trừ. Cả hai bảng tính đều có trong Ấn Bản 587 (Tiếng Anh). Nông dân yêu cầu chi phí của họ trên Bản Khai F (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) PDF. Đối tác thường yêu cầu chi phí hùn vốn không được bồi hoàn trên Bản Khai E (Mẫu 1040), Lợi Tức Bổ Sung và Thua Lỗ (Tiếng Anh).

Thông Tin Khác

Ấn Bản 587 (Tiếng Anh) có thông tin chi tiết liên quan đến các điều lệ về sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh, kể cả làm thế nào để xác định xem liệu văn phòng tại nhà của quý vị đủ điều kiện là nơi kinh doanh chính của quý vị hay không.