Topic 509  Business Use of Home

Bất kể là quý vị tự làm chủ hay là đối tác, quý vị có thể có thể khấu trừ một số các chi phí cho phần của nhà quý vị sử dụng cho việc kinh doanh.

Để khấu trừ chi phí cho việc sử dụng kinh doanh của ngôi nhà, quý vị phải sử dụng một phần nhà như là một trong những điều sau đây:

  1. Là địa điểm kinh doanh chánh dành riêng và thường xuyên cho giao dịch thương mại hay kinh doanh của quý vị
  2. Là nơi quý vị dành riêng và thường xuyên gặp gỡ và giao dịch với bệnh nhân, khách hàng, hoặc thân chủ trong quá trình bình thường của thương mại hay kinh doanh của quý vị;
  3. Có một cấu trúc riêng biệt được sử dụng dành riêng và thường xuyên trong công việc thương mại hay kinh doanh của quý vị mà không gắn liền với nhà của quý vị
  4. Thường dùng để cất giữ chứa đồ hay các mẫu sản phẩm sử dụng trong buôn bán hay kinh doanh bán sản phẩm lẻ hay sĩ;
  5. Dùng để cho thuê, hay 
  6. Là cơ sở giữ trẻ ban ngày.

Nếu điều kiện sử dụng độc quyền áp dụng, thì quý vị không thể khấu trừ chi phí kinh doanh cho bất cứ phần nào của nhà quý vị mà quý vị sử dụng cho cả hai mục đích cá nhân lẫn doanh nghiệp. Thí dụ, nếu quý vị là một luật sư và sử dụng một phòng nhỏ của nhà quý vị để viết các bản sơ lược pháp lý và cho mục đích cá nhân, quý vị không thể khấu trừ chi phí kinh doanh sử dụng nhà của quý vị. Hơn nữa, theo điều kiện địa điểm kinh doanh chánh, sau khi xét rõ nơi mình thường thực hiện và trải qua đa số thời gian cho các hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, quý vị phải ấn định nhà mình là nơi chủ yếu cho hoạt động thương mại hay kinh doanh - để khấu trừ chi phí sử dụng căn nhà vào công việc kinh doanh. Một phần của nhà quý vị có thể hội đủ điều kiện là địa điểm chánh để kinh doanh nếu quý vị sử dụng nó cho các hoạt động quản lý và điều hành thương mại hay kinh doanh của quý vị và không có địa điểm cố định nào khác mà quý vị có các sinh hoạt điều hành hay quản lý đáng kể cho thương mại hay kinh doanh đó.

Quý vị cũng có thể khấu trừ tiền cho mục đích lưu kho kinh doanh (khi đơn vị gia cư là địa điểm cố định duy nhất của doanh nghiệp) hoặc sử dụng thường xuyên ngôi nhà để cung cấp dịch vụ giữ trẻ; không đòi hỏi điều kiện sử dụng độc chiếm trong những trường hợp này. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn Bản 587, Sử Dụng Ngôi Nhà Để Kinh Doanh (Kể Cả Dùng Cho Người Chăm Sóc Ban Ngày)  (Publication 587, Business Use of Your Home (Including Use by Daycare Providers)).

Các chi phí được khấu trừ để sử dụng nhà cho kinh doanh bao gồm phần kinh doanh của thuế bất động sản, tiền lãi vay mua nhà, tiền thuê nhà, thiệt hại vì thiên tai, các tiện ích, bảo hiểm, khấu hao, bảo trì, và sửa chữa. Nói chung, quý vị không thể khấu trừ chi phí cho những phần của nhà mình không dung cho kinh doanh, thí dụ như chăm sóc vườn cỏ hoặc sơn một căn phòng không sử dụng cho việc kinh doanh.

Phương pháp thông thường - Quý vị chiết tính tiền khấu trừ 'sử dụng ngôi nhà để kinh doanh' bằng cách chia chi phí sử dụng ngôi nhà cho cá nhân và kinh doanh. Quý vị có thể khấu trừ chi phí kinh doanh trực tiếp, và có thể phân định tổng chi phí gián tiếp của ngôi nhà cho phần trăm mặt bằng dùng vào mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, người giữ trẻ hợp chuẩn nào không sử dụng căn nhà của họ cho mục đích duy nhất là kinh doanh đều phải chiết tính giá trị phần trăm dựa theo lượng thời gian sử dụng một phần nhà để kinh doanh. Người đóng thuế tư doanh nào nộp Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại (Sở Hữu Độc Quyền) (Form 1040, Schedule C PDF, Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship)), trước hết phải chiết tính khấu trừ trên Mẫu Đơn 8829, Phí Tổn Sử Dụng Ngôi Nhà Để Kinh Doanh (Form 8829, Expenses for Business Use of Your Home).

Lựa Chọn Đơn Giản - Người đóng thuế vẫn có thể chiết tính khấu trừ sử dụng phương pháp thông thường, nhưng nhiều người lại thấy phương pháp bảo đảm an toàn tùy chọn ít phiền toái hơn. Thủ Tục Thuế Vụ 2013-13 (Revenue Procedure 2013-13 PDF) cho phép người đóng thuế hợp chuẩn sử dụng giá biểu đã định - là $5 mỗi bộ vuông cho phần nhà dùng để kinh doanh (đến tối đa 300 bộ vuông) - để chiết tính tiền khấu trừ 'sử dụng ngôi nhà để kinh doanh'. Theo phương pháp bảo đảm an toàn này, khấu hao được xem là 0, và người đóng thuế ghi khoản khấu trừ ngay trên Mẫu Đơn 1040, Bản Khai C. Thay vì dùng Mẫu Đơn 8829, người đóng thuế cho thấy họ muốn sử dụng lựa chọn an toàn bằng cách điền hai bút toán ngay trên Bản Khai C, diện tích tính bằng bộ vuông của căn nhà và văn phòng. Những khấu trừ quy trên căn nhà - vốn vẫn áp dụng bất kể có sử dụng để kinh doanh hay không (chẳng hạn như tiền lời từ nhà ở hợp chuẩn, thuế tài sản và mất mát do tai họa từ thảm họa được công bố bởi Liên Bang) - đều được cho phép ghi đầy đủ ở Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục (Form 1040, Schedule A, Itemized Deductions). Muốn biết thêm thông tin, xin xem mục Khấu Trừ theo Văn Phòng Tại Gia Tùy Chọn Đơn Giản Hóa cho Khấu Trừ theo Văn Phòng Tại Gia (Simplified Option for Home Office Deduction) và FAQ-Phương Pháp Đơn Giản Hóa để Khấu Trừ Văn Phòng Tại Gia.

Bất kể sử dụng phương pháp nào để tính tiền khấu trừ thì quý vị không thể khấu trừ chi phí kinh doanh vượt quá giới hạn tổng thu nhập. Theo phương pháp thông thường dùng để tính tiền khấu trừ, quý vị có thể chuyển một số các chi phí kinh doanh sang năm tới, tùy vào giới hạn tổng thu nhập cho năm đó. Không có điều khoản kết chuyển theo phương pháp bảo đảm an toàn, nhưng quý vị có thể dùng và không dùng phương pháp này trong bất cứ năm nào.

Trong Ngành Canh Nông hoặc Đối Tác - Nếu quý vị làm trong ngành canh nông và nộp Mẫu Đơn 1040, Bản Khai F, Lời hay Lỗ Khi Canh Nông, hay đối tác, và quý vị dùng chi phí thực sự, xin sử dụng “Bảng lược toán để tính tiền khấu trừ cho sử dụng nhà để kinh doanh” để tính tiền khấu trừ của quý vị. Nếu quý vị dùng phương pháp đơn giản hóa để tính tiền khấu trừ thì sử dụng “Bảng lược toán theo phương pháp đơn giản hóa” để tính tiền khấu trừ. Cả hai bảng lược toán đều có trong Ấn Bản 587 (Publication 587) để chiết tính khấu trừ của mình. Nông dân khai chi phí của họ trên Bản Khai F (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp (Form 1040, Schedule F PDF (PDF), Profit or Loss From Farming). Đối tác thường khai chi phí hợp tác không được bồi hoàn trên Ban Khai E, Mẫu Đơn 1040, Lợi Tức Bổ Sung và Thua Lỗ.

Thông Tin Thêm

Ấn Bản 587  (Publication 587) có thông tin chi tiết về các điều lệ cho việc sử dụng nhà để kinh doanh, kể cả làm thế nào để ấn định xem văn phòng nhà quý vị đủ điều kiện là nơi kinh doanh chánh của quý vị hay không.