Chủ Đề Số 509 Sử Dụng Nhà Để Kinh Doanh

Bất kể là quý vị tự làm chủ hay là đối tác, quý vị cũng có thể khấu trừ một số chi phí nhất định cho phần nhà quý vị sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Để khấu trừ chi phí sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh, quý vị phải sử dụng một phần ngôi nhà như một trong những điều sau đây:

  1. Riêng biệt và thường xuyên là địa điểm kinh doanh chính cho hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh của quý vị;
  2. Riêng biệt và thường xuyên là nơi chính để quý vị gặp gỡ và giao dịch với bệnh nhân, khách hàng hoặc thân chủ trong quá trình buôn bán hoặc kinh doanh bình thường của quý vị;
  3. Là một công trình kiến trúc riêng được sử dụng riêng biệt và thường xuyên trong hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh của quý vị mà không gắn liền với ngôi nhà của quý vị;
  4. Thường dùng để cất giữ hàng hóa tồn trữ hoặc các mẫu sản phẩm sử dụng trong hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh bán lẻ hoặc bán sỉ;
  5. Dùng để cho thuê; hoặc 
  6. Là cơ sở giữ trẻ ban ngày.

Nếu điều kiện sử dụng độc quyền được áp dụng thì quý vị không thể khấu trừ chi phí kinh doanh cho bất kỳ phần nào của ngôi nhà mà quý vị sử dụng cho cả mục đích cá nhân lẫn kinh doanh. Ví dụ: nếu quý vị là luật sư và sử dụng một phòng nhỏ trong ngôi nhà của mình để viết các bản sơ lược pháp lý và cho mục đích cá nhân thì quý vị không thể khấu trừ chi phí sử dụng ngôi nhà cho mục đích kinh doah. Hơn nữa, theo điều kiện địa điểm kinh doanh chính, sau khi xem xét nơi quý vị thường thực hiện và trải qua đa số thời gian cho các hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, quý vị phải xác định rằng ngôi nhà mình là nơi chủ yếu diễn ra hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh, để khấu trừ chi phí sử dụng căn nhà vào công việc kinh doanh. Một phần ngôi nhà của quý vị có thể hội đủ điều kiện là địa điểm kinh doanh chính nếu quý vị sử dụng nhà cho hoạt động quản lý và điều hành công việc buôn bán hoặc kinh doanh và không có địa điểm cố định nào khác mà quý vị tiến hành các hoạt động điều hành hay quản lý lớn cho công việc buôn bán hoặc kinh doanh đó.

Quý vị cũng có thể khấu trừ cho mục đích lưu kho kinh doanh (khi đơn vị nhà ở là địa điểm cố định duy nhất của doanh nghiệp) hoặc sử dụng thường xuyên ngôi nhà để cung cấp dịch vụ giữ trẻ; không đòi hỏi điều kiện sử dụng riêng trong những trường hợp này. Để biết thêm thông ti, hãy xem Ấn Phẩm 587, Sử Dụng Nhà Để Kinh Doanh (Kể Cả Dùng cho Dịch Vụ Giữ Trẻ) (tiếng Anh).

Chi phí được khấu trừ khi sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh bao gồm phần kinh doanh của thuế bất động sản, tiền lãi vay mua nhà, tiền thuê nhà, mất mát thiệt hại do thiên tai, dich vụ tiện ích, bảo hiểm, khấu hao, bảo trì và sửa chữa. Nhìn chung, quý vị không thể khấu trừ chi phí cho những phần của ngôi nhà không dùng cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như chăm sóc vườn cỏ hoặc sơn một căn phòng không dùng cho công việc kinh doanh.

Phương Pháp Thông Thường - Quý vị tính tiền khấu trừ sử dụng ngôi nhà cho mục đích kinh doanh bằng cách chia chi phí sử dụng ngôi nhà cho cá nhân và kinh doanh. Quý vị có thể khấu trừ toàn bộ chi phí kinh doanh trực tiếp và có thể phân định tổng chi phí gián tiếp của ngôi nhà cho phần trăm mặt bằng dùng cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, người cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban ngày đủ tiêu chuẩn nào không sử dụng căn nhà của họ cho mục đích duy nhất là kinh doanh đều phải tính giá trị phần trăm dựa theo lượng thời gian sử dụng một phần nhà cho mục đích kinh doanh. Người đóng thuế tự kinh doanh nào nộp Bảng C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Cá Thể) trước hết phải tính khoản khấu trừ này trên Mẫu 8829, Chi Phí Sử Dụng Nhà Để Kinh Doanh (tiếng Anh).

Lựa Chọn Đơn Giản Hóa - Người đóng thuế vẫn có thể tính khấu trừ sử dụng phương pháp thông thường, trong khi nhiều người cảm thấy phương pháp cảng an toàn có quyền lựa chọn ít phiền toái hơn. Quy Trình Thuế Vụ 2013-13 (tiếng Anh)PDF cho phép người đóng thuế đủ điều kiện sử dụng giá biểu đã định là $5 mỗi bộ vuông cho phần nhà dùng để kinh doanh (lên đến tối đa 300 bộ vuông) để tính khấu trừ sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh. Theo phương pháp cảng an toàn này, khấu hao được coi là không và người đóng thuế yêu cầu khấu trừ ngay trên Bảng C (Mẫu 1040). Thay vì dùng Mẫu 8829, người đóng thuế cho thấy họ muốn sử dụng lựa chọn cảng an toàn bằng cách điền hai mục nhập ngay trên Bảng C, diện tích tính bằng bộ vuông của căn nhà và văn phòng. Những khấu trừ quy trên căn nhà vẫn được áp dụng bất kể việc có sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh hay không (chẳng hạn như tiền lời từ nhà ở đủ điều kiện, thuế tài sản và thiệt hại) đều được phép ghi đầy đủ trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khấu Trừ Văn Phòng Tại NhàLựa Chọn Đơn Giản Hóa về Khấu Trừ Văn Phòng Tại Nhà (tiếng Anh) và Câu Hỏi Thường Gặp-Phương Pháp Đơn Giản Hóa về Khấu Trừ Văn Phòng Tại Nhà (tiếng Anh).

Bất kể sử dụng phương pháp nào để tính tiền khấu trừ, quý vị cũng không thể khấu trừ chi phí kinh doanh vượt quá giới hạn tổng thu nhập. Theo phương pháp thông thường dùng để tính tiền khấu trừ, quý vị có thể chuyển một số chi phí kinh doanh sang năm tới, tùy vào giới hạn tổng thu nhập cho năm đó. Không có điều khoản kết chuyển theo phương pháp "cảng an toàn", nhưng quý vị có thể lựa chọn dùng và không dùng phương pháp này trong bất cứ năm nào.

Trong Ngành Nông Nhiệp hoặc Thành Viên - Nếu quý vị làm trong ngành nông nghiệp và khai Bảng F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Nông Nghiệp (tiếng Anh), hoặc là một thành viên và quý vị dùng chi phí thực tế, hãy sử dụng "Bảng Tính để Tính Khấu Trừ cho Sử Dụng Nhà để Kinh Doanh" để tính khấu trừ của quý vị. Nếu quý vị dùng phương pháp đơn giản hóa để tính khấu trừ, hãy sử dụng "Tờ Lược Toán theo Phương Pháp Đơn Giản Hóa" để tính khấu trừ. Cả hai bảng tính đều có trong Ấn Phẩm 587 (tiếng Anh). Nông dân yêu cầu chi phí của họ trên Bảng F (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF. Các hội viên thường yêu cầu chi phí hợp doanh không được bồi hoàn trên Bảng E (Mẫu 1040), Thu Nhập và Lỗ  Bổ Sung (tiếng Anh).

Thông Tin Khác

Ấn Phẩm 587 (tiếng Anh) có thông tin chi tiết liên quan đến các điều lệ về sử dụng nhà để kinh doanh, kể cả làm thế nào để xác định xem liệu văn phòng tại nhà của quý vị có đủ điều kiện là nơi kinh doanh chính của quý vị hay không.