Giới thiệu về Bản khai A (Mẫu 1040), Khấu trừ từng khoản