Giới thiệu về Bảng A (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Khấu Trừ Từng Khoản