Giới Thiệu về Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản

Sử dụng Bảng A (Mẫu 1040) để tính các khoản khấu trừ từng khoản của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, thuế thu nhập liên bang của quý vị sẽ ít hơn nếu quý vị chọn số lớn hơn giữa khấu trừ từng khoản và khấu trừ tiêu chuẩn.


Sửa đổi hiện tại


Phát triển gần đây

Không có vào lúc này


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị