Giới Thiệu về Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản