Chủ Đề Số 203 Giảm Tiền Hoàn Thuế

Cục Dịch Vụ Tài Chính (Bureau of Fiscal Service, BFS) (tiếng Anh) của Bộ Tài Chính phát hành tiền hoàn thuế của IRS và Quốc Hội ủy quyền cho BFS thực thi Chương Trình Bù Trừ của Ngân Khố (Treasury Offset Program, TOP). Qua chương trình TOP, BFS có thể giảm tiền hoàn thuế (trả tiền vượt mức) và bù trừ để trả:

  • Tiền cấp dưỡng con cái quá hạn;
  • Tiền nợ các cơ quan liên bang không phải thuế;
  • Tiền thiếu thuế lợi tức tiểu bang; hoặc
  • Một số nợ tiền thất nghiệp thiếu tiểu bang (nói chung đây là các khoản nợ (1) tiền thất nghiệp do gian lận hoặc (2) những đóng góp còn nợ quỹ tiểu bang mà không đóng).

Quý vị có thể liên lạc với cơ quan quý vị có thiếu nợ để xác định nợ của quý vị đã được gửi để bù trừ tiền hoàn thuế của mình hay chưa. Quý vị có thể gọi trung tâm gọi TOP của BFS tại số dưới đây để xin địa chỉ cơ quan và số điện thoại. Nếu nợ của quý vị đã đáp ứng tiêu chuẩn đệ nộp để được bù trừ, BFS sẽ giảm tiền hoàn thuế của quý vị đến mức cần thiết để trả hết món nợ cho cơ quan quý vị thiếu nợ. Phần còn lại của tiền hoàn thuế sau khi bù trừ được phát hành dưới hình thức chi phiếu cho quý vị hoặc ký gửi trực tiếp theo yêu cầu ban đầu trên tờ khai thuế.

BFS sẽ gửi cho quý vị một giấy thông báo nếu có bù trừ. Thông báo sẽ phản ánh số tiền hoàn thuế gốc, số tiền bù trừ của quý vị, cơ quan nhận tiền bù trừ, số điện thoại và địa chỉ của cơ quan. BFS sẽ thông báo cho IRS số tiền trích từ tiền hoàn thuế của quý vị sau khi đã qua ngày hoàn trả của quý vị. Quý vị nên liên lạc với cơ quan ghi trên giấy thông báo nếu tin rằng quý vị không thiếu nợ hoặc nếu quý vị khiếu nại số tiền lấy từ tiền hoàn thuế. Chỉ liên lạc với IRS khi số tiền hoàn thuế ban đầu trên thông báo bù trừ của BFS khác với số tiền hoàn thuế trên tờ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị không nhận được giấy thông báo thì hãy liên lạc với trung tâm gọi TOP của BFS theo số 800-304-3107 (hoặc số 866-297-0517 cho người dùng TTY/TDD) từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều theo giờ CST.

Xin Hoàn Tiền cho Người Hôn Phối bị Tổn Hại

Nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế và không chịu trách nhiệm đối với khoản nợ của người hôn phối thì quý vị có quyền yêu cầu một phần tiền hoàn thuế của mình từ IRS. Quý vị có thể yêu cầu hoàn trả số tiền này bằng cách nộp Mẫu 8379, Phân Phối cho Người Hôn Phối bị Tổn Hại (tiếng Anh).

Quý vị có thể nộp Mẫu 8379 theo bất cứ cách nào sau đây:

  • Với bản gốc của tờ khai thuế chung (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (tiếng Anh)),
  • Với tờ khai chung  được điều chỉnh (Mẫu 1040-X), hoặc
  • Nộp riêng mẫu đơn này sau khi quý vị nhận thông báo về bù trừ.

Khi quý vị nộp Mẫu 8379 cùng với tờ khai thuế chung qua bưu điện hoặc với tờ khai chung  được điều chỉnh của quý vị, xin viết "Injured Spouse" (Người Hôn Phối bị Tổn Hại) ở góc trên bên trái của trang đầu mẫu khai chung.

IRS có thể giải quyết Mẫu 8379 trước khi có phần bù trừ. Thời gian giải quyết, nếu quý vị nộp Mẫu 8379 với đơn khai thuế gốc, có thể sẽ mất đến 11 tuần lễ nếu quý vị khai bằng điện tử hoặc mất đến 14 tuần lễ nếu quý vị nộp bằng giấy. Nếu quý vị nộp riêng Mẫu 8379 sau khi đơn khai chung đã được giải quyết, thì thời gian giải quyết sẽ mất 8 tuần. Để tránh chậm trễ, nhớ làm theo Hướng Dẫn cho Mẫu 8379 (tiếng Anh)PDF.

Khi nộp riêng Mẫu 8379, quý vị phải ghi số nhận dạng người đóng thuế của cả hai vợ chồng theo thứ tự như đã ghi trên đơn khai thuế lợi tức chung của quý vị. Quý vị, người vợ hoặc chồng bị tổn thương, phải ký vào mẫu đơn. Xin tuân theo Hướng Dẫn cho Mẫu 8379 một cách cẩn thận và nhớ đính kèm Mẫu W-2 và Mẫu W-2G cho cả hai vợ chồng và bất cứ Mẫu 1099 thể hiện khấu trừ thuế lợi tức liên bang cần thiết để tránh bị chậm trễ. Xin đừng đính kèm các mẫu đơn khai chung đã nộp trước đây. Xin gửi Mẫu 8379 đến Trung Tâm Dịch Vụ, nơi quý vị nộp đơn khai thuế gốc của mình và chờ ít nhất là 8 tuần lễ để IRS giải quyết yêu cầu của quý vị. IRS sẽ tính toán phần tiền của vợ hoặc chồng bị tổn thương trong tiền bồi hoàn chung. Nếu quý vị sống ở một tiểu bang có luật sở hữu chung trong năm tính thuế thì IRS sẽ phân chia tiền hoàn thuế chung dựa trên luật sở hữu chung của tiểu bang. Không phải tất cả tiền nợ đều được bù trừ tiền hoàn thuế. Muốn biết có bù trừ trên tiền thiếu nợ hay không (ngoài thuế liên bang), xin liên lạc trung tâm gọi TOP của BFS theo số 800-304-3107 (866-297-0517 để được giúp đỡ qua TTY/TDD).

Thông Tin Thêm

Tôi hay Người Hôn Phối của Tôi Có Thể Yêu Cầu Một Phần Tiền Hoàn Thuế Bị Dùng Để Trả Nợ của Người Hôn Phối Khác không? (tiếng Anh)