Chủ đề số 203, Tiền hoàn thuế bị giảm

Cục Dịch vụ Tài chính (Bureau of the Fiscal Service, BFS) (tiếng Anh) của Bộ Tài chính phát hành tiền hoàn thuế của IRS và Quốc hội ủy quyền cho BFS thực thi Chương trình Bù trừ của Bộ Tài chính (Treasury Offset Program, TOP). Qua chương trình TOP, BFS có thể giảm tiền hoàn thuế (tiền trả thừa) và bù trừ để trả:

  • Tiền cấp dưỡng con cái quá hạn;
  • Tiền nợ các cơ quan liên bang không phải thuế;
  • Tiền thiếu thuế thu nhập tiểu bang; hoặc
  • Một số nợ tiền thất nghiệp thiếu tiểu bang (nói chung đây là các khoản nợ (1) tiền thất nghiệp do gian lận hoặc (2) những đóng góp còn nợ quỹ tiểu bang mà không đóng).

Bạn có thể liên lạc với cơ quan bạn có thiếu nợ để xác định nợ của bạn đã được gửi để bù trừ tiền hoàn thuế của mình hay chưa. Bạn có thể gọi trung tâm gọi TOP của BFS tại số dưới đây để xin địa chỉ cơ quan và số điện thoại. Nếu nợ của bạn đã đáp ứng tiêu chuẩn đệ nộp để được bù trừ, BFS sẽ giảm tiền hoàn thuế của bạn đến mức cần thiết để trả hết món nợ cho cơ quan bạn thiếu nợ. Phần còn lại của tiền hoàn thuế sau khi bù trừ được phát hành dưới hình thức chi phiếu cho bạn hoặc ký gửi trực tiếp theo yêu cầu ban đầu trên tờ khai thuế.

BFS sẽ gửi cho bạn một giấy thông báo nếu có bù trừ. Thông báo sẽ phản ánh số tiền hoàn thuế gốc, số tiền bù trừ của bạn, cơ quan nhận tiền bù trừ, số điện thoại và địa chỉ của cơ quan. BFS sẽ thông báo cho IRS số tiền trích từ tiền hoàn thuế của bạn sau khi đã qua ngày hoàn trả của bạn. Bạn nên liên lạc với cơ quan ghi trên giấy thông báo nếu tin rằng bạn không thiếu nợ hoặc nếu bạn khiếu nại số tiền lấy từ tiền hoàn thuế. Chỉ liên lạc với IRS khi số tiền hoàn thuế ban đầu trên thông báo bù trừ của BFS khác với số tiền hoàn thuế trên tờ khai thuế của bạn. Nếu bạn không nhận được giấy thông báo thì hãy liên lạc với trung tâm gọi TOP của BFS theo số 800-304-3107 (hoặc số 866-297-0517 cho người dùng TTY/TDD) từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều theo giờ CST.

Yêu cầu cho Người vợ/chồng bị tổn hại

Nếu bạn khai chung hồ sơ thuế và không chịu trách nhiệm đối với khoản nợ phải chịu bù trừ bởi vị món nợ là của người vợ/chồng bạn thì bạncó quyền yêu cầu một phần tiền hoàn thuế của mình từ IRS. Bạn có thể yêu cầu hoàn trả số tiền này bằng cách nộp Mẫu 8379, Phân bổ cho Người vợ/chồng bị tổn hại (tiếng Anh).

Bạn có thể nộp Mẫu 8379 theo bất cứ cách nào sau đây:

  • Với bản gốc của tờ khai thuế chung (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (tiếng Anh)),
  • Với tờ khai chung được điều chỉnh (Mẫu 1040-X) nếu bạn yêu cầu khoản hoàn thuế chung, hoặc
  • Nộp riêng mẫu này sau khi bạn nhận thông báo về bù trừ.

Khi bạn nộp Mẫu 8379 bằng bưu điện cùng với tờ khai thuế chung hoặc với tờ khai chung được điều chỉnh của bạn, xin viết "Injured Spouse" (Người vợ/chồng bị tổn hại) ở góc trên bên trái của trang đầu mẫu khai chung.

IRS có thể giải quyết Mẫu 8379 trước khi có phần bù trừ. Thời gian giải quyết, nếu bạn nộp Mẫu 8379 với đơn khai thuế gốc, có thể sẽ mất đến 11 tuần lễ nếu bạn khai bằng điện tử hoặc mất đến 14 tuần lễ nếu bạn nộp bằng giấy. Nếu bạn nộp riêng Mẫu 8379 sau khi đơn khai chung đã được giải quyết, thì thời gian giải quyết sẽ mất 8 tuần. Để tránh chậm trễ, nhớ làm theo Hướng dẫn cho Mẫu 8379 (tiếng Anh)PDF.

Khi nộp riêng Mẫu 8379, bạn phải ghi số nhận dạng người đóng thuế của cả hai vợ chồng theo thứ tự như đã ghi trên đơn khai thuế thu nhập chung của bạn. Bạn, người vợ hoặc chồng bị tổn hại, phải ký vào mẫu đơn. Xin tuân theo Hướng dẫn cho Mẫu 8379 một cách cẩn thận và nhớ đính kèm Mẫu W-2 và Mẫu W-2G cho cả hai vợ chồng và bất cứ Mẫu 1099 thể hiện khấu trừ thuế thu nhập liên bang cần thiết để tránh bị chậm trễ. Xin đừng đính kèm các mẫu đơn khai chung đã nộp trước đây. Xin gửi Mẫu 8379 đến Trung tâm phục vụ, nơi bạn nộp đơn khai thuế gốc của mình và chờ ít nhất là 8 tuần lễ để IRS giải quyết yêu cầu của bạn. IRS sẽ tính toán phần tiền của vợ hoặc chồng bị tổn thương trong tiền bồi hoàn chung. Nếu bạn sống ở một tiểu bang có luật sở hữu chung trong năm tính thuế thì IRS sẽ phân chia tiền hoàn thuế chung dựa trên luật sở hữu chung của tiểu bang. Không phải tất cả tiền nợ đều được bù trừ tiền hoàn thuế. Muốn biết có bù trừ trên tiền thiếu nợ hay không (ngoài thuế liên bang), xin liên lạc trung tâm gọi TOP của BFS theo số 800-304-3107 (866-297-0517 để được giúp đỡ qua TTY/TDD).

Thêm thông tin

Tôi hay Người vợ/chồng của tôi có thể yêu cầu một phần tiền hoàn thuế bị dùng để trả nợ của người vợ/chồng khác không? (tiếng Anh)