Nơi Nộp Tờ Khai Thuế Bằng Giấy, Có hoặc Không Có Trả Tiền

Số Mẫu Đơn (tiếng Anh)

Địa chỉ gởi thư cho tất cả các loại tờ khai: cá nhân, công ty, hợp doanh, và nhiều loại khác. Mỗi mẫu đơn có trang riêng với địa chỉ cần thiết, thí dụ như 1040 (tiếng Anh), 1040-SR (tiếng Anh)1040-X (tiếng Anh), 7004 (tiếng Anh) và 941 (tiếng Anh)

Các Tổ Chức Miễn Thuế và Cơ Quan Chính Phủ (tiếng Anh)

Địa chỉ của nơi đệ nộp để được miễn thuế và các cơ quan chánh phủ.

Quốc tế (tiếng Anh)

Tờ Khai Thuế Cá Nhân theo Tiểu Bang

Địa chỉ theo tiểu bang cho Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-ES, 1040-V, tờ khai được điều chỉnh, và gia hạn (và cho người đóng thuế tại ngoại quốc, thuộc địa Hoa Kỳ, hay với các đặc điểm quốc tế khác).

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

 

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH
45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802502
Cincinnati, OH
45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P O Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000                    

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, Mo 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte. NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH
45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P O Box 802503
Cincinnati, OH
45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...    

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY  40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY  40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY  40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH  45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH  45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH  45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH  45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box  1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...    

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...    

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO  64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301 -0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 – 0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO  64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201- 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury     
Internal Revenue Service    
Ogden, UT 84201-0045

Department of the Treasury 
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH  45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...    

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury     
Internal Revenue Service    
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P. O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503