Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Nơi Nộp Tờ Khai Thuế Bằng Giấy, Có hoặc Không Có Tiền Trả

Nơi Ðệ Nộp Mô Tả/Diễn Giải

Tờ Khai Thuế Cá Nhân theo Tiểu Bang

Địa chỉ theo tiểu bang cho Mẫu Đơn 1040, 1040A, 1040EZ, 1040ES, 1040V, tờ khai thuế tu chính, và phần mở rộng  (cũng đề cập cho người đóng thuế tại ngoại quốc, thuộc địa Hoa Kỳ, hay với các đặc điểm quốc tế khác)

Số Mẫu Đơn (tiếng Anh)

Địa chỉ gởi thư cho tất cả các loại khai thuế: cá nhân, công ty cổ phần, đối tác, và nhiều loại khác. Mỗi mẫu đơn có trang riêng với địa chỉ cần thiết, thí dụ như 1040 (tiếng Anh), 1040EZ (tiếng Anh), 1040X (tiếng Anh), 7004 (tiếng Anh)  và 941 (tiếng Anh).

Miễn thuế và cơ quan chánh phủ (tiếng Anh)

Địa chỉ của nơi đệ nộp để được miễn thuế và các cơ quan chánh phủ.