Nơi Nộp Tờ Khai Thuế Bằng Giấy, Có hoặc Không Có Trả Tiền

Nơi Ðệ Nộp Mô Tả

Tờ Khai Thuế Cá Nhân theo Tiểu Bang

Địa chỉ theo tiểu bang cho Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-ES, 1040-V, tờ khai được điều chỉnh, và gia hạn (và cho người đóng thuế tại ngoại quốc, thuộc địa Hoa Kỳ, hay với các đặc điểm quốc tế khác)

Số Mẫu Đơn (tiếng Anh)

Địa chỉ gởi thư cho tất cả các loại tờ khai: cá nhân, công ty, hợp doanh, và nhiều loại khác. Mỗi mẫu đơn có trang riêng với địa chỉ cần thiết, thí dụ như 1040 (tiếng Anh), 1040-SR (tiếng Anh)1040-X (tiếng Anh), 7004 (tiếng Anh) và 941 (tiếng Anh).

Các Tổ Chức Miễn Thuế và Cơ Quan Chính Phủ (tiếng Anh)

Địa chỉ của nơi đệ nộp để được miễn thuế và các cơ quan chánh phủ.