Tổng Quan về Độ Tin Cậy Đối Với Hướng Dẫn Được Công Bố Trong Bản Tin và Các Câu Hỏi Thường Gặp của Sở Thuế Vụ cho Người Đóng Thuế

Mục đích của Trang Độ Tin Cậy này là để xác nhận/giải thích rằng thông thường các FAQ không thể được dựa vào và mô tả quyền hạn có thể dựa vào đó.

Hướng Dẫn Được Công Bố Trong Bản Tin của Sở Thuế Vụ

Bản Tin của Sở Thuế Vụ (Bản Tin) là công cụ có thẩm quyền của Ủy Viên Sở Thuế Vụ để công bố phán quyết chính thức và quy trình của Sở Thuế Vụ và công bố các Quyết Định của Bộ Tài Chính, các Lệnh Hành Pháp, các Thông Ước vể Thuế, pháp luật, quyết định của tòa án, và các mục đáng chú ý chung khác.

Chính sách của Sở là công bố trong Bản Tin tất cả các phán quyết quan trọng cần thiết nhằm thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các luật thuế, bao gồm tất cả các phán quyết đã được thay thế, huỷ bỏ, sửa đổi, hoặc cải thiện bất kỳ các quy định nào trước đây được công bố trên Bản Tin. Tất cả các quy định đã được công bố đều được áp dụng hồi tố trừ khi có quy định khác. Các quy trình liên quan đến các vấn đề quản lý nội bộ không được công bố; tuy nhiên, các báo cáo về các thông lệ và quy trình nội bộ ảnh hưởng đến quyền và nhiệm vụ của người đóng thuế được công bố.

Các phán quyết về thuế vụ đại diện cho kết luận của Sở về việc áp dụng pháp luật đối với các sự kiện quan trọng nêu trong phán quyết về thuế vụ. Trong các trường hợp dựa trên quan điểm được đưa ra cho người đóng thuế hoặc tư vấn kỹ thuật cho các văn phòng của Sở, các chi tiết xác định và thông tin về bản chất bí mật được xóa bỏ để tránh xâm phạm quyền riêng tư không chính đáng và để tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các phán quyết và quy trình được báo cáo trên Bản Tin không có hiệu lực và ảnh hưởng của các Quy Định của Bộ Tài Chính, nhưng chúng có thể được sử dụng như là tiền lệ. Các phán quyết chưa được công bố trong Bản Tin sẽ không dựa vào, sử dụng, hay trích dẫn như tiền lệ bởi nhân viên của Sở trong việc quyết định các trường hợp khác. Khi áp dụng các phán quyết và quy trình đã được công bố, tác động của pháp luật, quy định, quyết định của tòa án, phán quyết, và quy trình phải được cân nhắc, và nhân viên của Sở và những người có liên quan được lưu ý không đưa ra các kết luận tương tự trong các trường hợp khác trừ khi các sự kiện và hoàn cảnh tương tự về cơ bản.

FAQ

FAQ là một giải pháp thay thế có giá trị cho các hướng dẫn được công bố trong Bản Tin bởi vì nó cho phép IRS nhanh chóng truyền thông tin cho công chúng về các chủ đề thường được hỏi và có khả năng áp dụng chung. FAQ thường trả lời cho các câu hỏi chung thay vì áp dụng luật đối với các sự kiện cụ thể của người đóng thuế và không thể phản ánh nhiều quy tắc hoặc ngoại lệ đặc biệt có thể áp dụng trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào. FAQ chưa được công bố trong Bản Tin sẽ không dựa vào, sử dụng, hay trích dẫn như tiền lệ bởi nhân viên của Sở trong việc quyết định các trường hợp khác. Tương tự, nếu FAQ là một phát biểu không chính xác của luật được áp dụng cho trường hợp của một người đóng thuế cụ thể thì luật sẽ kiểm soát trách nhiệm thuế của người đóng thuế. Chỉ có hướng dẫn được xuất bản trong Bản Tin mới có giá trị tiền lệ.

Mặc dù FAQ không có bản chất tiền lệ, nhưng việc dựa vào hợp lý của người đóng thuế đối với một FAQ (ngay cả khi được cập nhật hoặc sửa đổi) vẫn phù hợp và sẽ được cân nhắc trong việc xác định một số hình phạt nào đó có áp dụng hay không. Những người đóng thuế chứng tỏ rằng họ tin cậy một cách thiện chí vào một FAQ và sự tin cậy của họ là hợp lý dựa trên tất cả các sự kiện và hoàn cảnh sẽ không bị hình phạt nào do giảm nhẹ bởi lý do hợp lý, kể cả một hình phạt bất cẩn hoặc có liên quan đến tính chính xác, trong chừng mực mà sự tin cậy sẽ dẫn đến việc đóng thuế thiếu. Xem Quy Định Bộ Tài Chính, Đoạn 1.6664-4(b) (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, các FAQ được công bố trên Tờ Thông Tin có đường dẫn đến công bố báo chí được xem là quyền hạn cho các mục đích của trường hợp ngoại lệ đối với các hình phạt liên quan đến độ chính xác áp dụng khi có thẩm quyền xử lý một mục trên tờ khai thuế. Xem Quy Định Bộ Tài Chính, Đoạn 1.6662-4 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Từ khóa: IRS-FAQ