Tổng quan về Độ tin cậy đối với Hướng dẫn được công bố trong Bản tin của Sở Thuế vụ và Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Mục đích của Trang Độ tin cậy này là để xác nhận/giải thích rằng thông thường các FAQ không thể được dựa vào và mô tả quyền hạn có thể dựa vào đó.

Hướng dẫn được công bố trong Bản tin của Sở Thuế vụ

Bản tin của Sở Thuế vụ (Bản tin) là công cụ có thẩm quyền của Ủy viên Sở Thuế vụ để công bố phán quyết chính thức và quy trình của Sở Thuế vụ và công bố các Quyết định của Bộ Tài chính, các Lệnh Hành pháp, các Thông ước vể thuế, pháp luật, quyết định của tòa án, và các mục tổng quát đáng chú ý khác.

Chính sách của Sở là công bố trong Bản tin tất cả các phán quyết quan trọng cần thiết nhằm thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các luật thuế, bao gồm tất cả các phán quyết đã được thay thế, huỷ bỏ, sửa đổi, hoặc cải thiện bất kỳ các quy định nào trước đây được công bố trên Bản tin. Tất cả các quy định đã được công bố đều được áp dụng hồi tố trừ khi có quy định khác. Các quy trình liên quan đến các vấn đề quản lý nội bộ không được công bố; tuy nhiên, các báo cáo về các thông lệ và quy trình nội bộ ảnh hưởng đến quyền và nhiệm vụ của người đóng thuế được công bố.

Các phán quyết về thuế vụ đại diện cho kết luận của Sở về việc áp dụng pháp luật đối với các sự kiện quan trọng nêu trong phán quyết về thuế vụ. Trong các trường hợp dựa trên quan điểm được đưa ra cho người đóng thuế hoặc tư vấn kỹ thuật cho các văn phòng của Sở, các chi tiết xác định và thông tin về bản chất bí mật được xóa bỏ để tránh xâm phạm quyền riêng tư không chính đáng và để tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các phán quyết và quy trình được báo cáo trên Bản tin không có hiệu lực và ảnh hưởng của các Quy định của Bộ Tài chính, nhưng chúng có thể được sử dụng như là tiền lệ. Các phán quyết chưa được công bố trong Bản tin sẽ không dựa vào, sử dụng, hay trích dẫn như tiền lệ bởi nhân viên của Sở trong việc quyết định các trường hợp khác. Khi áp dụng các phán quyết và quy trình đã được công bố, tác động của pháp luật, quy định, quyết định của tòa án, phán quyết, và quy trình phải được cân nhắc, và nhân viên của Sở và những người có liên quan được lưu ý không đưa ra các kết luận tương tự trong các trường hợp khác trừ khi các sự kiện và hoàn cảnh tương tự về cơ bản.

FAQ

FAQ là một giải pháp thay thế có giá trị cho các hướng dẫn được công bố trong Bản tin bởi vì nó cho phép IRS nhanh chóng truyền thông tin cho công chúng về các chủ đề thường được hỏi và có khả năng áp dụng chung. FAQ thường trả lời cho các câu hỏi chung thay vì áp dụng luật đối với các sự kiện cụ thể của người đóng thuế và không thể phản ánh nhiều quy tắc hoặc ngoại lệ đặc biệt có thể áp dụng trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào. FAQ chưa được công bố trong Bản tin sẽ không dựa vào, sử dụng, hay trích dẫn như tiền lệ bởi nhân viên của Sở trong việc quyết định các trường hợp khác. Tương tự, nếu FAQ là một phát biểu không chính xác của luật được áp dụng cho trường hợp của một người đóng thuế cụ thể thì luật sẽ kiểm soát trách nhiệm thuế của người đóng thuế. Chỉ có hướng dẫn được xuất bản trong Bản tin mới có giá trị tiền lệ.

Mặc dù FAQ không có bản chất tiền lệ, nhưng việc dựa vào hợp lý của người đóng thuế đối với một FAQ (ngay cả khi được cập nhật hoặc sửa đổi) vẫn phù hợp và sẽ được cân nhắc trong việc xác định một số hình phạt nào đó có áp dụng hay không. Những người đóng thuế chứng tỏ rằng họ tin cậy một cách thiện chí vào một FAQ và sự tin cậy của họ là hợp lý dựa trên tất cả các sự kiện và hoàn cảnh sẽ không bị hình phạt nào do giảm nhẹ bởi lý do hợp lý, kể cả một hình phạt bất cẩn hoặc có liên quan đến tính chính xác, trong chừng mực mà sự tin cậy sẽ dẫn đến việc đóng thuế thiếu. Xem Quy định của Bộ Tài chính, Đoạn 1.6664-4(b) (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, các FAQ được công bố trên Tờ Thông tin có đường dẫn đến công bố báo chí được xem là quyền hạn cho các mục đích của trường hợp ngoại lệ đối với các hình phạt liên quan đến độ chính xác áp dụng khi có thẩm quyền xử lý một mục trên tờ khai thuế. Xem Quy định của Bộ Tài chính, Đoạn 1.6662-4 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn không chính thức (Mẫu đơn, Hướng dẫn, Ấn phẩm, các trang web của IRS.gov)

Hướng dẫn không chính thức như mẫu đơn, hướng dẫn, ấn phẩm và các trang web của IRS.gov là một giải pháp thay thế có giá trị khác cho hướng dẫn được xuất bản trong Bản tin. Hướng dẫn không chính thức này cho phép IRS cung cấp thông tin hành chính, giáo dục và quy trình nhanh hơn cho những người đóng thuế cần thông tin nhanh chóng, chẳng hạn như cách thức và địa điểm nộp tờ khai, phải làm gì nếu hồ sơ tài chính bị mất trong một thiên tai lớn và các thông tin khác về các mẫu đơn và hướng dẫn. Tương tự như các Câu hỏi thường gặp, hướng dẫn không chính thức không áp dụng luật cho các thông tin cụ thể của người đóng thuế và có thể không phản ánh các quy tắc hoặc trường hợp ngoại lệ đặc biệt khác nhau có thể áp dụng trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Hướng dẫn không chính thức chưa được công bố trong Bản tin và sẽ không được nhân viên Sở dựa vào, sử dụng hoặc trích dẫn làm tiền lệ trong việc xử lý các vụ việc. Nếu thông tin trong hướng dẫn không chính thức hóa ra là tuyên bố không chính xác về pháp luật khi áp dụng cho trường hợp cụ thể của người đóng thuế thì luật sẽ kiểm soát nghĩa vụ thuế của người đóng thuế. Chỉ hướng dẫn được công bố trong Bản tin mới có giá trị ưu tiên.

Bất chấp tính chất không có tiền lệ của hướng dẫn không chính thức như hướng dẫn mẫu đơn, ấn phẩm và các trang web của IRS.gov, sự tin cậy hợp lý của người đóng thuế vào hướng dẫn không chính thức đó (ngay cả khi hướng dẫn không chính thức được cập nhật hoặc sửa đổi sau đó) là có liên quan và sẽ được xem xét khi xác định liệu hình phạt được áp dụng. Những người đóng thuế chứng tỏ rằng họ đã tin cậy một cách thiện chí vào hướng dẫn không chính thức và sự tin cậy của họ là hợp lý dựa trên tất cả các sự kiện và hoàn cảnh sẽ không phải chịu một hình phạt đưa ra tiêu chuẩn có lý do hợp lý để được giảm nhẹ, bao gồm hình phạt do sơ suất hoặc các hình phạt khác liên quan đến tính chính xác trong trường hợp sự phụ thuộc dẫn đến việc trả thiếu thuế. Xem Quy định của Bộ Tài chính, Đoạn § 1.6664-4(b) (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Từ khóa: IRS-FAQ