Trong khi thời hạn nộp hồ sơ và thanh toán một số loại thuế đã được kéo dài đến ngày 17 tháng 5, các khoản thanh toán thuế ước tính của quý đầu tiên cho các cá nhân vẫn đến hạn vào ngày 15 tháng 4. Nhận thông tin chi tiết về thời hạn thuế mới (tiếng Anh) và về miễn áp dụng thuế do vi-rút corona và Các Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh).

Để biết những phát triển gần đây, hãy xem Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) của năm thuế 2021, và Lựa Chọn Áp Dụng Khoản Trả Thừa Tờ Khai 2020 Từ Khoản Thanh Toán Ngày 17 Tháng 5 với Yêu Cầu Gia Hạn cho Thuế Ước Tính Năm 2021 (tiếng Anh).

Khi lãnh hay nhận thu nhập trong năm, thì quý vị phải đóng thuế theo cách tiền trả khấu lưu hay thuế ước tính. Nếu số tiền thuế thu nhập khấu lưu từ tiền lương hay hưu bổng không đủ, hoặc nếu nhận thu nhập như tiền lời, cổ tức, cấp dưỡng, thu nhập tự kinh doanh, lời vốn, phần thưởng và giải thưởng thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính. Nếu tự kinh doanh thì thông thường quý vị cần phải trả thuế ước tính. Thuế ước tính dùng để trả không chỉ thuế thu nhập mà còn những loại thuế khác như thuế tự kinh doanh và tiền thuế thay thế tối thiểu.

Nếu không trả đủ thuế thông qua tiền trả khấu lưu và thuế ước tính thì quý vị có thể bị phạt. Quý vị cũng có thể bị phạt nếu trả thuế ước tính trễ hạn, ngay cả khi quý vị được hoàn tiền khi khai thuế.

Các đòi hỏi về thuế ước tính khác nhau đối với nông gia, ngư dân, và một số người đóng thuế có thu nhập cao. Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), sẽ cung cấp thêm thông tin về những quy tắc thuế ước tính đặc biệt này.

Ai Phải Nộp Thuế Ước Tính

Các cá nhân, bao gồm doanh nghiệp cá thể, hội viên, và các cổ đông của công ty S, thông thường phải trả thuế ước tính nếu họ dự kiến sẽ nợ thuế từ $1,000 trở lên khi khai thuế.

Thông thường các công ty cổ phần phải trả thuế ước tính nếu họ dự kiến sẽ nợ thuế từ $500 trở lên khi khai thuế.

Quý vị phải trả thuế ước tính cho năm hiện tại nếu tiền thuế lớn hơn số không trong năm trước. Xem bảng tính trong Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (tiếng Anh) hay Mẫu 1120-W, Thuế Ước Tính cho Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết về việc ai phải đóng thuế ước tính.

Ai Không Phải Nộp Thuế Ước Tính

Nếu nhận tiền lương và tiền công thì quý vị có thể tránh nộp thuế ước tính bằng cách yêu cầu chủ lao động khấu lưu thêm thuế từ thu nhập của quý vị. Để làm việc này, nộp Mẫu W-4 (tiếng Anh) mới cho chủ lao động. Có một dòng đặc biệt trên Mẫu W-4 để quý vị đánh số tiền phụ trội mà quý vị muốn hãng khấu lưu.

Nếu quý vị nhận được tiền lương thì Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế sẽ giúp quý vị đảm bảo rằng mình khấu lưu đúng số tiền thuế từ tiền lương

Quý vị không cần nộp thuế ước tính cho năm hiện tại nếu đáp ứng tất cả ba điều kiện sau đây.

  • Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước
  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hay cư dân cho cả năm
  • Năm đóng thuế trước đây của quý vị là 12 tháng

Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước nếu tiền thuế tổng cộng là 0 hoặc quý vị không cần phải nộp bản khai thuế thu nhập. Muốn biết thêm thông tin về cách tính thuế ước tính, xin tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Cách Tính Thuế Ước Tính

Các cá nhân, bao gồm chủ nhân duy nhất, đối tác, và cổ đông của công ty cổ phần S, thông thường sẽ dùng Mẫu 1040-ES (tiếng Anh) để tính thuế ước tính.

Muốn tính thuế ước tính, quý vị phải tính tổng số lợi lức được điều chỉnh dự kiến, lợi tức chịu thuế, thuế, khấu trừ, và tín thuế cho cả năm.

Khi tính thuế ước tính cho năm hiện tại, thì nên dùng lợi tức, khấu trừ, và tín thuế cho năm trước như là điểm khởi đầu. Sử dụng bản khai thuế liên bang của năm trước như là bản hướng dẫn. Quý vị có thể dùng tờ lược toán trong Mẫu 1040-ES (tiếng Anh) để tính thuế ước tính. Quý vị cần ước tính số lợi tức dự kiến kiếm được trong năm. Nếu quý vị ước tính lợi tức quá cao, chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trong Mẫu 1040-ES để tính lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Nếu ước tính lợi tức quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Quý vị cần ước tính lợi tức càng chính xác càng tốt để tránh bị phạt.

Quý vị phải điều chỉnh cho cả thay đổi trong trường hợp riêng của mình và những thay đổi gần đây trong luật thuế vụ.

Thông thường công ty cổ phần sẽ dùng Mẫu 1120-W (tiếng Anh) để tính thuế ước tính.

Khi Nào Nộp Thuế Ước Tính

Một năm sẽ được chia thành bốn kỳ nộp tiền (tiếng Anh) cho mục đích thuế ước tính. Quý vị có thể gửi tiền thuế ước tính cùng với Mẫu 1040-ES (tiếng Anh) qua thư (tiếng Anh), hoặc quý vị có thể trả tiền trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động của quý vị bằng cách dùng ứng dụng IRS2GO (tiếng Anh). Hãy vào trang IRS.gov/payments để biết tất cả các lựa chọn. Xin tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Dùng hệ thống EFTPS là cách đơn giản nhất để nộp thuế liên bang cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Trả TẤT CẢ tiền thuế liên bang bao gồm ký gửi thuế liên bang (federal tax deposits, hay FTDs), thỏa thuận trả góp và tiền trả thuế ước tính dùng EFTPS. Nếu nộp thuế ước tính hàng tuần, hàng hai tuần, hàng tháng, v.v… đơn giản hơn thì quý vị có thể làm vậy miễn là đã nộp đủ vào cuối quý. Dùng EFTPS, quý vị có thể truy cập lịch sử tiền trả, để biết phải nộp tiền thuế ước tính là bao nhiêu và khi nào thì nộp.

Công ty cổ phần phải ký gửi tiền trả dùng Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang(tiếng Anh). Tham khảo Ấn Phẩm 542, Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tiền Phạt do Trả Thiếu Thuế Ước Tính

Nếu chưa trả đủ tiền thuế trong suốt năm, dù qua cách khấu lưu hoặc theo các lần trả tiền thuế ước tính, thì quý vị có thể phải trả tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính. Nhìn chung, hầu hết người đóng thuế sẽ không bị trả tiền phạt này nếu họ nợ tiền thuế dưới $1,000 sau khi trừ đi các khoản khấu lưu và tín thuế của họ, hoặc nếu họ đã trả ít nhất 90% tiền thuế cho năm hiện tại, hoặc 100% tiền thuế ghi trong tờ khai thuế cho năm trước, tùy theo khoản nợ thuế nào ít hơn. Có các điều lệ đặc biệt cho nông gia, ngư dân, và một số người đóng thuế có thu nhập cao. Vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Tuy nhiên, nếu nhận được thu nhập không đồng đều trong năm, thì quý vị có thể không bị trả hoặc được giảm bớt tiền phạt bằng cách tính bổ đồng thu nhập của quý vị hàng năm và trả các khoản tiền không đồng đều. Hãy sử dụng Mẫu 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Di Sản, và Quỹ Uỷ Thác (tiếng Anh) (hoặc Mẫu 2220, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Công Ty (tiếng Anh)), để xem quý vị có bị nợ tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính hay không. Nên tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR (tiếng Anh) hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1120 (tiếng Anh)PDF để biết tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính được ghi vào nơi đâu trong tờ khai thuế.

Quý vị cũng có thể được miễn trả tiền phạt nếu:

  • Không trả được các khoản ước tính là do bị một sự tử vong, thảm họa, hoặc trường hợp bất thường khác và bị trả tiền phạt là điều không công bằng, hoặc
  • Quý vị đã hồi hưu (sau khi được 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm trả thuế có các khoản ước tính đòi hỏi phải trả hoặc trong năm trả thuế trước đó, và tiền trả chưa đủ có lý do chánh đáng và không do cố ý bỏ quên.

Gia Hạn Ngày Đến Hạn năm 2020 của Khoản Nộp Thuế Ước Tính Đầu Tiên

Theo Thông Báo 2020-18 (tiếng Anh)PDF, ngày đến hạn cho khoản thanh toán thuế ước tính đầu tiên của quý vị tự động hoãn lại từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Tương tự, theo Thông Báo 2020-23PDF, ngày đến hạn cho khoản thanh toán thuế ước tính thứ hai của quý vị tự động hoãn lại từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Miễn Áp Dụng Thuế do vi-rút corona cho các Cá Nhân Tự Kinh Doanh Trả Tiền Thuế Ước Tính

Đạo Luật Viện Trợ do Vi-rút Corona, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) cho phép các cá nhân tự kinh doanh thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hoãn việc thanh toán 50% thuế an sinh xã hội đối với thu nhập ròng từ hoạt động tự kinh doanh áp dụng cho giai đoạn bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều này có nghĩa là 50% thuế an sinh xã hội đánh vào thu nhập ròng từ hoạt động tự kinh doanh kiếm được trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, không dùng để tính trả số thuế ước tính đến hạn. Vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Miễn giảm tiền phạt mở rộng có sẵn nếu các khoản thanh toán khấu lưu thuế và thuế ước tính năm 2018 là chưa đủ; hoàn thuế có sẵn cho những người đã trả tiền phạt do nộp thiếu năm 2018

IRS đã hạ thấp  ngưỡng cần thiết xuống 80 phần trăm cho một số người đóng thuế nhất định đủ điều kiện để được giảm nhẹ tiền phạt thuế ước tính nếu các khoản thanh toán khấu lưu thuế và thuế ước tính cho thuế thu nhập liên bang của họ là không đủ so với tổng tiền thuế nợ năm 2018. Nhìn chung, người đóng thuế phải trả ít nhất 90 phần trăm hóa đơn tính thuế của họ trong năm để tránh bị phạt do nộp thiếu khi họ khai thuế. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, IRS đã hạ thấp ngưỡng trả thiếu xuống 85 phần trăm và vào ngày 22 tháng 3 năm 2019, IRS đã hạ mức này xuống 80 phần trăm cho năm thuế 2018.

Việc giảm nhẹ tiền phạt mở rộng bổ sung cho năm thuế 2018 này có nghĩa là IRS giờ miễn tiền phạt thuế ước tính cho bất kỳ người đóng thuế nào đã trả ít nhất 80 phần trăm tổng số tiền thuế nợ của họ trong năm thông qua khấu lưu thuế thu nhập liên bang, các khoản thuế ước tính trả hàng quý hoặc kết hợp cả hai.

Người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế thì nên nộp qua đường điện tử. Phần mềm thuế đã được cập nhật và sử dụng ngưỡng nộp thiếu mới và sẽ xác định số tiền thuế còn nợ và bất kỳ khoản tiền phạt hoặc miễn trừ nào được áp dụng. Việc giảm nhẹ tiền phạt này cũng được nêu trong bản sửa đổi hướng dẫn cho Mẫu 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân, Di Sản và Quỹ Ủy Thác (tiếng Anh).

Người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế liên bang năm 2018 của họ nhưng đủ điều kiện cho khoản giảm nhẹ mở rộng này có thể yêu cầu hoàn lại bất kỳ khoản tiền phạt thuế ước tính nào đã trả hoặc bị tịch thu. Để yêu cầu việc hoàn tiền, họ sẽ nộp Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Xóa Bỏ (tiếng Anh). Người đóng thuế không thể nộp mẫu đơn này qua đường điện tử. Họ nên ghi rõ câu “80% waiver of estimated tax penalty” (80% miễn tiền phạt thuế ước tính) trên Dòng 7 của Mẫu 843.