Khi lãnh hay nhận lợi tức trong năm, thì quý vị phải đóng thuế theo cách tiền trả khấu trừ hay thuế ước tính. Nếu số tiền thuế lợi tức khấu trừ từ tiền lương hay hưu bổng không đủ, hoặc nếu nhận lợi tức như tiền lời, cổ tức, cấp dưỡng, lợi tức tư doanh, lời vốn, phần thưởng và giải thưởng thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính. Nếu tư doanh thì thông thường quý vị cần phải trả thuế ước tính. Thuế ước tính dùng để trả không chỉ thuế lợi tức mà còn những loại thuế khác như thuế tư doanh và tiền thuế thay thế tối thiểu.

Nếu không trả đủ thuế thông qua tiền trả khấu trừ và thuế ước tính thì quý vị có thể bị phạt. Quý vị cũng có thể bị phạt nếu trả thuế ước tính trễ hạn, ngay cả khi quý vị được tiền bồi hoàn khi khai thuế.

Các đòi hỏi về thuế ước tính khác nhau đối với nông gia và ngư dân. Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), sẽ cung cấp thêm thông tin về những quy tắc thuế ước tính đặc biệt này.

Ai Phải Nộp Thuế Ước Tính

Các cá nhân, bao gồm chủ nhân duy nhất, đối tác, và các cổ đông của công ty cổ phần S, thông thường phải trả thuế ước tính nếu họ nợ thuế từ $1,000 trở lên khi khai thuế.

Thông thường các công ty cổ phần phải trả thuế ước tính nếu họ nợ thuế từ $500 trở lên khi khai thuế.

Quý vị phải trả thuế ước tính cho năm hiện tại nếu tiền thuế lớn hơn 0 trong năm trước. Xem bảng tính trong Mẫu Đơn 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (tiếng Anh) hay Mẫu Đơn 1120-W, Tiền Thuế Ước Tính cho Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết về việc ai phải đóng thuế ước tính.

Ai Không Phải Nộp Thuế Ước Tính

Nếu nhận tiền lương và lương bổng thì quý vị có thể tránh nộp thuế ước tính bằng cách yêu cầu hãng làm tạm thu thêm thuế từ lợi tức của quý vị. Nộp Mẫu W-4 (tiếng Anh) mới với hãng làm. Có một dòng đặc biệt trên Mẫu W-4 để quý vị đánh số tiền phụ trội mà quý vị muốn hãng làm tạm thu.

Nếu quý vị nhận được tiền lương thì Công cụ Ước tính Tiền Khấu lưu Thuế sẽ giúp quý vị đảm bảo rằng mình khấu trừ đúng số tiền thuế từ tiền lương.

Quý vị không cần nộp thuế ước tính cho năm hiện tại nếu đáp ứng tất cả ba điều kiện sau đây.

  • Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước
  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hay cư dân cho cả năm
  • Năm đóng thuế trước đây của quý vị là 12 tháng

Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước nếu tiền thuế tổng cộng là 0 hoặc quý vị không cần phải nộp bản khai thuế lợi tức. Muốn biết thêm thông tin về cách tính thuế ước tính, xin tham khảo Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Cách Tính Thuế Ước Tính

Các cá nhân, bao gồm chủ nhân duy nhất, đối tác, và cổ đông của công ty cổ phần S, thông thường sẽ dùng Mẫu Đơn 1040-ES (tiếng Anh) để tính thuế ước tính.

Muốn tính thuế ước tính, quý vị phải tính tổng số lợi lức được điều chỉnh dự kiến, lợi tức chịu thuế, thuế, khấu trừ, và tín thuế cho cả năm.

Khi tính thuế ước tính cho năm hiện tại, thì nên dùng lợi tức, khấu trừ, và tín thuế cho năm trước như là điểm khởi đầu. Sử dụng bản khai thuế liên bang của năm trước như là bản hướng dẫn. Quý vị có thể dùng tờ lược toán trong Mẫu  Đơn 1040-ES (tiếng Anh) để tính thuế ước tính. Quý vị cần ước tính số lợi tức dự kiến kiếm được trong năm. Nếu quý vị ước tính lợi tức quá cao, chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trong Mẫu 1040-ES để tính lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Nếu ước tính lợi tức quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Quý vị cần ước tính lợi tức càng chính xác càng tốt để tránh bị phạt.

Quý vị phải điều chỉnh cho cả thay đổi trong trường hợp riêng của mình và những thay đổi gần đây trong luật thuế vụ.

Thông thường công ty cổ phần sẽ dùng Mẫu Đơn 1120-W (tiếng Anh) để tính thuế ước tính.

Khi Nào Nộp Thuế Ước Tính

Một năm sẽ được chia thành bốn kỳ nộp tiền (tiếng Anh) cho mục đích thuế ước tính. Quý vị có thể gửi tiền thuế ước tính cùng với Mẫu đơn 1040-ES (tiếng Anh) qua thư (tiếng Anh), hoặc quý vị có thể trả tiền trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động của quý vị bằng cách dùng ứng dụng IRS2GO (tiếng Anh). Hãy vào trang IRS.gov/payments để biết tất cả các lựa chọn. Xin tham khảo Ấn bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Dùng hệ thống EFTPS là cách đơn giản nhất để nộp thuế liên bang cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Trả TẤT CẢ tiền thuế liên bang bao gồm ký thác thuế liên bang (federal tax deposits, hay FTDs), thỏa thuận trả góp và tiền trả thuế ước tính dùng EFTPS. Nếu nộp thuế ước tính hàng tuần, hằng hai tuần, hàng tháng, v.v… đơn giản hơn thì quý vị có thể làm vậy miễn là đã nộp đủ vào cuối tam cá nguyệt. Dùng EFTPS, quý vị có thể truy cập tiểu sử tiền trả, để biết phải nộp tiền thuế ước tính là bao nhiêu và khi nào thì nộp.

Công ty cổ phần phải ký thác tiền trả dùng Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang(tiếng Anh). Tham khảo Ấn Bản 542, Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tiền Phạt do Chưa Trả Đủ Khoản Thuế Ước Tính

Nếu chưa trả đủ tiền thuế trong suốt năm, dù qua cách khấu trừ hoặc theo các lần trả tiền thuế ước tính, thì quý vị có thể phải trả tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính. Nhìn chung, hầu hết người trả thuế sẽ không bị trả tiền phạt này nếu họ nợ tiền thuế dưới $1,000 sau khi trừ đi các khoản khấu trừ và tín thuế của họ, hoặc nếu họ đã trả ít nhất 90% tiền thuế cho năm hiện tại, hoặc 100% tiền thuế ghi trong tờ khai thuế cho năm trước, tùy theo khoản nợ thuế nào ít hơn. Có các điều lệ đặc biệt cho nông gia và ngư phủ. Xin hãy tham khảo Ấn bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Tuy nhiên, nếu nhận được lợi tức không đồng đều trong năm, thì quý vị có thể không bị trả hoặc được giảm bớt tiền phạt bằng cách tính bổ đồng lợi tức của quý vị hàng năm và trả các khoản tiền không đồng đều. Hãy sử dụng Mẫu đơn 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Tài Sản, Và Quỹ Uỷ Thác (tiếng Anh) (hoặc Mẫu đơn 2220, Trả thiếu Thuế Ước tính của Công ty (tiếng Anh)), để xem quý vị có bị nợ tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính hay không. Nên tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu đơn 1040 và 1040-SR (tiếng Anh) hoặc Hướng dẫn cho Mẫu đơn 1120 (tiếng Anh) PDF để biết tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính được ghi vào nơi đâu trong tờ khai thuế.

Quý vị cũng có thể được miễn trả tiền phạt nếu:

  • Không trả được các khoản ước tính là do bị một sự tử vong, thảm họa, hoặc trường hợp bất thường khác và bị trả tiền phạt là điều không công bằng, hoặc
  • Quý vị đã hồi hưu (sau khi được 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm trả thuế có các khoản ước tính đòi hỏi phải trả hoặc trong năm trả thuế trước đó, và tiền trả chưa đủ có lý do chánh đáng và không do cố ý bỏ quên.

Miễn giảm tiền phạt mở rộng có sẵn nếu các khoản thanh toán khấu lưu thuế và thuế ước tính năm 2018 là chưa đủ; hoàn thuế có sẵn cho những người đã trả tiền phạt do nộp thiếu năm 2018

IRS đã hạ thấp  ngưỡng cần thiết xuống 80 phần trăm cho một số người đóng thuế nhất định đủ điều kiện để được giảm nhẹ tiền phạt thuế ước tính nếu các khoản thanh toán khấu lưu thuế và thuế ước tính cho thuế thu nhập liên bang của họ là không đủ so với tổng tiền thuế nợ năm 2018. Nhìn chung, người đóng thuế phải trả ít nhất 90 phần trăm hóa đơn tính thuế của họ trong năm để tránh bị phạt do nộp thiếu khi họ khai thuế. Đầu năm nay, IRS đã hạ thấp ngưỡng trả thiếu xuống 85 phần trăm và gần đây đã hạ mức này xuống 80 phần trăm cho năm thuế 2018.

Việc giảm nhẹ tiền phạt mở rộng bổ sung cho năm thuế 2018 này có nghĩa là IRS giờ miễn tiền phạt thuế ước tính cho bất kỳ người đóng thuế nào đã trả ít nhất 80 phần trăm tổng số tiền thuế nợ của họ trong năm thông qua khấu lưu thuế thu nhập liên bang, các khoản thuế ước tính trả hàng quý hoặc kết hợp cả hai.

Người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế thì nên nộp qua đường điện tử. Phần mềm thuế đã được cập nhật và sử dụng ngưỡng nộp thiếu mới và sẽ xác định số tiền thuế còn nợ và bất kỳ khoản tiền phạt hoặc miễn trừ nào được áp dụng. Việc giảm nhẹ tiền phạt này cũng được nêu trong bản sửa đổi hướng dẫn cho Mẫu đơn 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân, Bất Động Sản và Quỹ Tín Thác (tiếng Anh).

Người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế liên bang năm 2018 của họ nhưng đủ điều kiện cho khoản giảm nhẹ mở rộng này có thể yêu cầu hoàn lại bất kỳ khoản tiền phạt thuế ước tính nào đã trả hoặc bị tịch thu. Để yêu cầu việc hoàn tiền, họ sẽ nộp Mẫu đơn 843, Đòi Lại Tiền và Yêu Cầu Cắt Giảm (tiếng Anh). Người đóng thuế không thể nộp mẫu đơn này qua đường điện tử. Họ nên ghi rõ câu “80% waiver of estimated tax penalty” (80% miễn tiền phạt thuế ước tính) trên Dòng 7 của Mẫu đơn 843.