Để biết những phát triển gần đây, hãy xem Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) của năm thuế 2022.

Thuế phải được trả khi quý vị kiếm được hoặc nhận thu nhập trong năm, thông qua khấu lưu hoặc thanh toán thuế ước tính. Nếu số tiền thuế thu nhập khấu lưu từ tiền lương hay hưu bổng không đủ, hoặc nếu quý vị nhận thu nhập như tiền lời, cổ tức, cấp dưỡng, thu nhập tự kinh doanh, lãi vốn, phần thưởng và giải thưởng thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính. Nếu tự kinh doanh thì thông thường quý vị cần phải trả thuế ước tính. Thuế ước tính dùng để trả không chỉ thuế thu nhập mà còn những loại thuế khác như thuế tự kinh doanh và tiền thuế thay thế tối thiểu.

Nếu không trả đủ thuế thông qua tiền trả khấu lưu và thuế ước tính thì quý vị có thể bị phạt. Quý vị cũng có thể bị phạt nếu trả thuế ước tính trễ hạn, ngay cả khi quý vị được hoàn tiền khi khai thuế.

Các đòi hỏi về thuế ước tính khác nhau đối với nông gia, ngư dân, và một số người đóng thuế có thu nhập cao. Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), sẽ cung cấp thêm thông tin về những quy tắc thuế ước tính đặc biệt này.

Ai Phải Trả Thuế Ước Tính

Các cá nhân, bao gồm doanh nghiệp cá thể, đối tác, và các cổ đông của công ty S, thông thường phải trả thuế ước tính nếu họ dự kiến sẽ nợ thuế từ $1.000 trở lên khi khai thuế.

Thông thường các công ty cổ phần phải trả thuế ước tính nếu họ dự kiến sẽ nợ thuế từ $500 trở lên khi khai thuế.

Quý vị phải trả thuế ước tính cho năm hiện tại nếu tiền thuế lớn hơn số không trong năm trước. Xem bảng tính trong Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân để biết thêm chi tiết về việc ai phải đóng thuế ước tính.

Ai Không Phải Trả Thuế Ước Tính

Nếu nhận tiền lương và tiền công thì quý vị có thể tránh nộp thuế ước tính bằng cách yêu cầu chủ lao động khấu lưu thêm thuế từ thu nhập của quý vị. Để làm việc này, nộp Mẫu W-4 mới cho chủ lao động. Có một dòng đặc biệt trên Mẫu W-4 để quý vị đánh số tiền phụ trội mà quý vị muốn hãng khấu lưu.

Nếu quý vị nhận được tiền lương thì Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế sẽ giúp quý vị đảm bảo rằng mình khấu lưu đúng số tiền thuế từ tiền lương.

Quý vị không cần nộp thuế ước tính cho năm hiện tại nếu đáp ứng tất cả ba điều kiện sau đây.

  • Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước
  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người nước ngoài cho cả năm
  • Năm đóng thuế trước đây của quý vị là 12 tháng

Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước nếu tiền thuế tổng cộng là 0 hoặc quý vị không cần phải nộp bản khai thuế thu nhập. Muốn biết thêm thông tin về cách tính thuế ước tính, xin tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Cách Tính Thuế Ước Tính

Các cá nhân, bao gồm doanh nghiệp cá thể, đối tác, và cổ đông của công ty cổ phần S, thông thường sẽ dùng Mẫu 1040-ES để tính thuế ước tính. Người nước ngoài tạm trú dùng Mẫu 1040-ES(NR) để tính thuế ước tính.

Muốn tính thuế ước tính, quý vị phải tính tổng số lợi lức được điều chỉnh dự kiến, lợi tức chịu thuế, thuế, khấu trừ, và tín thuế cho cả năm.

Khi tính thuế ước tính cho năm hiện tại, thì nên dùng lợi tức, khấu trừ, và tín thuế cho năm trước như là điểm khởi đầu. Sử dụng bản khai thuế liên bang của năm trước như là bản hướng dẫn. Quý vị có thể dùng tờ lược toán trong Mẫu 1040-ES để tính thuế ước tính. Quý vị cần ước tính số lợi tức dự kiến kiếm được trong năm. Nếu quý vị ước tính lợi tức quá cao, chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trong Mẫu 1040-ES để tính lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Nếu ước tính lợi tức quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Quý vị cần ước tính lợi tức càng chính xác càng tốt để tránh bị phạt.

Quý vị phải điều chỉnh cho cả thay đổi trong trường hợp riêng của mình và những thay đổi gần đây trong luật thuế vụ.

Khi Nào Trả Thuế Ước Tính

Một năm sẽ được chia thành bốn kỳ nộp tiền (tiếng Anh) cho mục đích thuế ước tính. Mỗi một kỳ có ngày đáo hạn nhất định. Nếu quý vị không trả đủ tiền thuế trước ngày đến hạn của mỗi kỳ thanh toán, quý vị có thể bị tính tiền phạt ngay cả khi quý vị được tiền hoàn thuế khi khai thuế thu nhập.

Nếu thanh toán được gửi bằng thư, ngày của dấu bưu điện Hoa Kỳ là ngày thanh toán. Nếu ngày đáo hạn thanh toán thuế ước tính rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán sẽ đúng hạn nếu quý vị thực hiện vào ngày tiếp theo không phải là Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ.

Cách Trả Thuế Ước Tính

Quý vị có thể gửi các khoản thanh toán thuế ước tính với Mẫu 1040-ES qua đường bưu điện (tiếng Anh) hoặc quý vị có thể trả trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động của mình bằng ứng dụng IRS2Go. Quý vị cũng có thể thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính thông qua tài khoản trực tuyến của mình, nơi quý vị có thể xem lịch sử thanh toán và các hồ sơ thuế khác. Truy cập IRS.gov/account. Truy cập IRS.gov/payments để xem tất cả các tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Dùng Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử (EFTPS) là cách đơn giản nhất để nộp thuế liên bang cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Trả TẤT CẢ tiền thuế liên bang bao gồm ký gửi thuế liên bang (federal tax deposits, hay FTDs), thỏa thuận trả góp và tiền trả thuế ước tính dùng EFTPS. Nếu nộp thuế ước tính hàng tuần, hàng hai tuần, hàng tháng, v.v… đơn giản hơn thì quý vị có thể làm vậy miễn là đã nộp đủ vào cuối quý. Dùng EFTPS, quý vị có thể truy cập lịch sử tiền trả, để biết phải nộp tiền thuế ước tính là bao nhiêu và khi nào thì nộp.

Công ty cổ phần phải ký gửi tiền trả bằng Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử (tiếng Anh). Tham khảo Ấn Phẩm 542, Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Hình Phạt do Trả Thiếu Thuế Ước Tính

Nếu chưa trả đủ tiền thuế trong suốt năm, dù qua cách khấu lưu hoặc theo các lần trả tiền thuế ước tính, thì quý vị có thể phải trả tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính. Nhìn chung, hầu hết người đóng thuế sẽ không bị trả tiền phạt này nếu họ nợ tiền thuế dưới $1.000 sau khi trừ đi các khoản khấu lưu và tín thuế của họ, hoặc nếu họ đã trả ít nhất 90% tiền thuế cho năm hiện tại, hoặc 100% tiền thuế ghi trong tờ khai thuế cho năm trước, tùy theo khoản nợ thuế nào ít hơn. Có các điều lệ đặc biệt cho nông gia, ngư dân, và một số người đóng thuế có thu nhập cao. Vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Tuy nhiên, nếu nhận được thu nhập không đồng đều trong năm, thì quý vị có thể không bị trả hoặc được giảm bớt tiền phạt bằng cách tính bổ đồng thu nhập của quý vị hàng năm và trả các khoản tiền không đồng đều. Hãy sử dụng Mẫu 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Di Sản, và Quỹ Uỷ Thác (tiếng Anh) (hoặc Mẫu 2220, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Công Ty (tiếng Anh)), để xem quý vị có bị nợ tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính hay không. Nên tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1120 (tiếng Anh)PDF để biết tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính được ghi vào nơi đâu trong tờ khai thuế.

Quý vị cũng có thể được miễn trả tiền phạt nếu:

  • Không trả được các khoản ước tính là do tử vong, thảm họa, hoặc trường hợp bất thường khác và bị trả tiền phạt là điều không công bằng, hoặc
  • Quý vị đã hồi hưu (sau khi được 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm trả thuế có các khoản ước tính đòi hỏi phải trả hoặc trong năm trả thuế trước đó, và tiền trả chưa đủ có lý do chánh đáng và không do cố ý bỏ quên.

Gia Hạn Ngày Đến Hạn năm 2020 của Khoản Thanh Toán Thuế Ước Tính Đầu Tiên

Theo Thông Báo 2020-18 (tiếng Anh), ngày đến hạn cho khoản thanh toán thuế ước tính đầu tiên của quý vị tự động hoãn lại từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Tương tự, theo Thông Báo 2020-23 (tiếng Anh), ngày đến hạn cho khoản thanh toán thuế ước tính thứ hai của quý vị tự động hoãn lại từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Miễn Thuế do vi-rút Corona cho các Cá Nhân Tự Kinh Doanh Trả Tiền Thuế Ước Tính

Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế do Vi-rút Corona (CARES) cho phép các cá nhân tự kinh doanh thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hoãn việc thanh toán 50% thuế an sinh xã hội đối với thu nhập ròng từ hoạt động tự kinh doanh áp dụng cho giai đoạn bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều này có nghĩa là 50% thuế an sinh xã hội đánh vào thu nhập ròng từ hoạt động tự kinh doanh kiếm được trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, không dùng để tính trả góp số thuế ước tính đến hạn. Vui lòng tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.