Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Khi lãnh hay nhận lợi tức trong năm, thì quý vị phải đóng thuế theo cách tiền trả khấu trừ hay thuế ước tính. Nếu số tiền thuế lợi tức khấu trừ từ tiền lương hay hưu bổng không đủ, hoặc nếu nhận lợi tức như tiền lời, cổ tức, cấp dưỡng, lợi tức tư doanh, lời vốn, phần thưởng và giải thưởng thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính. Nếu tư doanh thì thông thường quý vị cần phải trả thuế ước tính. Thuế ước tính dùng để trả không chỉ thuế lợi tức mà còn những loại thuế khác như thuế tư doanh và tiền thuế thay thế tối thiểu.

Nếu không trả đủ thuế thông qua tiền trả khấu trừ và thuế ước tính thì quý vị có thể bị phạt. Quý vị cũng có thể bị phạt nếu trả thuế ước tính trễ hạn, ngay cả khi quý vị được tiền bồi hoàn khi khai thuế.

Các đòi hỏi về thuế ước tính khác nhau đối với nông gia và ngư dân. Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax), sẽ cung cấp thêm thông tin về những quy tắc thuế ước tính đặc biệt này.

Ai Phải Nộp Thuế Ước Tính (Who Must Pay Estimated Taxes)

Các cá nhân, bao gồm chủ nhân duy nhất, đối tác, và các cổ đông của công ty cổ phần S, thông thường phải trả thuế ước tính nếu họ nợ thuế từ $1,000 trở lên khi khai thuế.

Thông thường các công ty cổ phần phải trả thuế ước tính nếu họ nợ thuế từ $500 trở lên khi khai thuế.

Quý vị phải trả thuế ước tính cho năm hiện tại nếu tiền thuế lớn hơn 0 trong năm trước. Xem bảng tính trong Mẫu Đơn 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals) (PDF), hay Mẫu Đơn 1120-W, Tiền Thuế Ước Tính cho Công Ty Cổ Phần (Form 1120-W, Estimated Tax for Corporations), để biết thêm chi tiết về việc ai phải đóng thuế ước tính.

Ai Không Phải Nộp Thuế Ước Tính (Who Does Not Have To Pay Estimated Taxes)

Nếu nhận tiền lương và lương bổng thì quý vị có thể tránh nộp thuế ước tính bằng cách yêu cầu hãng làm tạm thu thêm thuế từ lợi tức của quý vị. Nộp Mẫu W-4 (Form W-4) mới với hãng làm. Có một dòng đặc biệt trên Mẫu W-4 để quý vị đánh số tiền phụ trội mà quý vị muốn hãng làm tạm thu.

Quý vị không cần nộp thuế ước tính cho năm hiện tại nếu đáp ứng tất cả ba điều kiện sau đây.

  • Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước
  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hay cư dân cho cả năm
  • Năm đóng thuế trước đây của quý vị là 12 tháng

Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước nếu tiền thuế tổng cộng là 0 hoặc quý vị không cần phải nộp bản khai thuế lợi tức. Muốn biết thêm thông tin về cách tính thuế ước tính, xin tham khảo Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax)

Cách Tính Thuế Ước Tính (How to Figure Estimated Taxes)

Các cá nhân, bao gồm chủ nhân duy nhất, đối tác, và cổ đông của công ty cổ phần S, thông thường sẽ dùng Mẫu Đơn 1040-ES (Form 1040-ES) (PDF), để tính thuế ước tính.

Muốn tính thuế ước tính, quý vị phải tính tổng số lợi lức được điều chỉnh dự kiến, lợi tức chịu thuế, thuế, khấu trừ, và tín thuế cho cả năm.

Khi tính thuế ước tính cho năm hiện tại, thì nên dùng lợi tức, khấu trừ, và tín thuế cho năm trước như là điểm khởi đầu. Sử dụng bản khai thuế liên bang của năm trước như là bản hướng dẫn. Quý vị có thể dùng tờ lược toán trong Mẫu Form 1040-ES để tính thuế ước tính. Quý vị cần ước tính số lợi tức dự kiến kiếm được trong năm. Nếu quý vị ước tính lợi tức quá cao, chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trong Mẫu 1040-ES (Form 1040-ES) (PDF) để tính lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Nếu ước tính lợi tức quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Quý vị cần ước tính lợi tức càng chính xác càng tốt để tránh bị phạt.

Quý vị phải điều chỉnh cho cả thay đổi trong trường hợp riêng của mình và những thay đổi gần đây trong luật thuế vụ.

Thông thường công ty cổ phần sẽ dùng Mẫu Đơn 1120-W (Form 1120-W), để tính thuế ước tính.

Khi Nào Nộp Thuế Ước Tính (When to Pay Estimated Taxes)

Một năm sẽ được chia thành bốn kỳ nộp tiền cho mục đích thuế ước tính. Mỗi kỳ đều có ngày đáo hạn (specific payment due date) trả tiền riêng biệt. Nếu không nộp đủ thuế vào ngày đáo hạn của mỗi kỳ trả tiền thì quý vị sẽ bị tính tiền phạt ngay cả khi quý vị đáo hạn tiền bồi hoàn khi nộp bản khai thuế lợi tức. Xin hãy tham khảo Chưa Trả Đủ Tiền Thuế Ước Tính, để biết thêm thông tin.

Cách Nộp Thuế Ước Tính (How to Pay Estimated Taxes)

Để biết thông tin cụ thể về cách trả tiền trực tuyến, qua điện thoại, hoặc qua bưu điện (mail), xin tham khảo Mẫu Đơn 1040-ES có tựa đề "Cách Trả Thuế Ước Tính." Xin tham khảo Ấn bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax) để biết thêm thông tin.

Dùng hệ thống EFTPS là cách đơn giản nhất để nộp thuế liên bang cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Trả TẤT CẢ tiền thuế liên bang bao gồm ký thác thuế liên bang (federal tax deposits, hay FTDs), thỏa thuận trả góp và tiền trả thuế ước tính dùng (Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)). Nếu nộp thuế ước tính hàng tuần, hằng hai tuần, hàng tháng, v.v… đơn giản hơn thì quý vị có thể làm vậy miễn là đã nộp đủ vào cuối tam cá nguyệt. Dùng EFTPS, quý vị có thể truy cập tiểu sử tiền trả, để biết phải nộp tiền thuế ước tính là bao nhiêu và khi nào thì nộp.

Công ty cổ phần phải ký thác tiền trả dùng Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang (Electronic Federal Tax Payment System). Tham khảo Ấn Bản 542, Công Ty Cổ Phần (Publication 542, Corporation) để biết thêm thông tin.

Tiền Phạt do Chưa Trả Đủ Khoản Thuế Ước Tính (Penalty for Underpayment of Estimated Tax)

Nếu chưa trả đủ tiền thuế trong suốt năm, dù qua cách khấu trừ hoặc theo các lần trả tiền thuế ước tính, thì quý vị có thể phải trả tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính. Nhìn chung, hầu hết người trả thuế sẽ không bị trả tiền phạt này nếu họ nợ tiền thuế dưới $1,000 sau khi trừ đi các khoản khấu trừ và tín thuế của họ, hoặc nếu họ đã trả ít nhất 90% tiền thuế cho năm hiện tại, hoặc 100% tiền thuế ghi trong tờ khai thuế cho năm trước, tùy theo khoản nợ thuế nào ít hơn. Có các điều lệ đặc biệt cho nông gia và ngư phủ. Xin hãy tham khảo Ấn bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax), để biết thêm thông tin.

Tuy nhiên, nếu nhận được lợi tức không đồng đều trong năm, thì quý vị có thể không bị trả hoặc được giảm bớt tiền phạt bằng cách tính bổ đồng lợi tức của quý vị hàng năm và trả các khoản tiền không đồng đều. Hãy sử dụng Mẫu đơn 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Tài Sản, Và Quỹ Uỷ Thác (Form 2210) (PDF) Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates, and Trusts), để xem quý vị có bị nợ tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính hay không. Nên tham khảo Hướng Dẫn cho  hoặc Hướng Dẫn Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) cho Mẫu Đơn để biết tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính được ghi vào nơi đâu trong tờ khai thuế.

Quý vị cũng có thể được miễn trả tiền phạt nếu:

  • Không trả được các khoản ước tính là do bị một sự tử vong, thảm họa, hoặc trường hợp bất thường khác và bị trả tiền phạt là điều không công bằng, hoặc
  • Quý vị đã hồi hưu (sau khi được 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm trả thuế có các khoản ước tính đòi hỏi phải trả hoặc trong năm trả thuế trước đó, và tiền trả chưa đủ có lý do chánh đáng và không do cố ý bỏ quên.