Trung tâm thuế cho Cá nhân Tự kinh doanh

Ai là người tự kinh doanh?

Thông thường, bạn là người tự kinh doanh nếu bất cứ câu nào sau đây đúng với bạn.

Trở lại trên

Nghĩa vụ đóng thuế tự kinh doanh của tôi là gì?

Là người tự kinh doanh, thông thường bạn phải nộp tờ khai thuế thu nhập hàng năm và trả tiền thuế ước tính theo quý.

Người tự kinh doanh thường phải nộp thuế tự kinh doanh (SE) và thuế thu nhập. Thuế SE là thuế An sinh Xã hội và Medicare áp dụng chính yếu cho người làm việc cho bản thân họ. Đây tương tợ như thuế An sinh Xã hội và Medicare khấu lưu từ lương cho đa số người làm công. Nói chung, việc dùng từ “thuế tự kinh doanh”, là chỉ nói đến thuế An sinh Xã hội và Medicare chứ không phải những loại thuế khác (như thuế thu nhập).

Trước khi biết được mình có phải trả tiền thuế tự kinh doanh và thuế thu nhập hay không, bạn phải tính bất kỳ phần lời hay lỗ thực sự từ công việc kinh doanh của mình. Bạn tính bằng cách trừ chi phí kinh doanh khỏi thu nhập kinh doanh của mình. Nếu chi phí ít hơn thu nhập thì chênh lệnh là lợi nhuận thực sự và là một phần của thu nhập trên trang 1 của Mẫu 1040 hay 1040-SR. Nếu chi phí cao hơn thu nhập thì chênh lệch là tiền lỗ thực sự. Bạn thường có thể khấu trừ tiền lỗ khỏi tổng số thu nhập trên trang 1 của Mẫu 1040 hay 1040-SR. Tuy nhiên trong vài trường hợp, tiền lỗ sẽ bị hạn chế. Xem Ấn phẩm 334, Hướng dẫn thuế cho Doanh nghiệp nhỏ (Dành cho Cá nhân sử dụng Bảng C) để biết thêm thông tin.

Bạn phải nộp tờ khai thuế thu nhập nếu thu nhập thực sự từ việc tự kinh doanh là $400 hay nhiều hơn. Nếu thu nhập thực sự từ việc tự kinh doanh chưa đến $400, bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập nếu đáp ứng bất cứ đòi hỏi khai thuế nào khác nêu trong Hướng dẫn của Mẫu 1040 hay 1040-SR (tiếng Anh)PDF.

Trở lại trên

Làm thế nào để tôi trả tiền hàng quý?

Là một cá nhân tự kinh doanh, thuế ước tính là phương pháp dùng để trả tiền thuế An sinh Xã hội và Medicare và thuế thu nhập, điều này là vì bạn không có chủ lao động khấu lưu những khoản thuế này cho bạn. Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân (tiếng Anh)PDF, dùng để tính những khoản thuế này. Mẫu 1040-ES có tờ lược toán tương tự như Mẫu 1040 hay 1040-SR. Bạn cần có tờ khai thuế thu nhập hàng năm của năm trước để điền vào Mẫu 1040-ES.

Dùng tờ lược toán trong Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân  để xem bạn có phải nộp thuế ước tính hàng quý hay không.

Mẫu 1040-ES (tiếng Anh)PDF cũng có phiếu để trống để bạn dùng khi gởi tiền thuế ước tính qua đường bưu điện. Các cách thanh toán khác, bao gồm trả tiền qua điện thoại hoặc trực tuyến, có thể được tìm thấy tại IRS.gov/payments. Nếu đây là năm đầu làm tự kinh doanh thì bạn cần ước tính số thu nhập dự kiến có được trong năm. Nếu ước tính thu nhập hàng năm quá cao thì chỉ cần điền vào bảng tính khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho quý kế tiếp. Nếu ước tính thu nhập hàng năm quá thấp thì điền lại bảng tính khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho quý kế tiếp.

Xem trang thuế ước tính để biết thêm thông tin. Trang thuế tự kinh doanh có thêm thông tin về thuế An sinh Xã hội và Medicare.

Trở lại trên

Làm thế nào để tôi nộp tờ khai thuế hàng năm?

Muốn nộp tờ khai thuế thu nhập hàng năm, bạn cần dùng Bảng C (Mẫu 1040), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp cá thể)PDF để khai báo bất kỳ thu nhập hay lỗ do kinh doanh hoặc nghề nghiệp của bạn với tư cách là doanh nghiệp cá thể, hoặc lao động gig đã thực hiện. Hướng dẫn cho Bảng C (tiếng Anh)PDF sẽ giúp bạn điền mẫu này.

Để khai báo thuế An sinh Xã hội và Medicare thì bạn phải nộp Bảng SE (Mẫu 1040 hay 1040-SR), Thuế tự kinh doanh (tiếng Anh)PDF. Dùng thu nhập hay lỗ được tính trên Bảng C để tính số tiền thuế An sinh Xã hội hay Medicare mà bạn phải trả trong năm. Hướng dẫn cho Bảng SE (tiếng Anh)PDF có thể sẽ hữu ích khi bạn điền mẫu này.

Trở lại trên

Tôi có phải nộp một tờ khai thông tin không?

Nếu bạn trả hoặc nhận tiền với tư cách là doanh nghiệp nhỏ hoặc tự kinh doanh (cá nhân) thì thường là bạn phải nộp một tờ khai thông tin (tiếng Anh) cho IRS. Trong một số trường hợp, nếu bạn nhận được khoản thanh toán với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ hoặc tự kinh doanh (cá nhân), bạn có thể phải nộp tờ khai thông tin (tiếng Anh) cho IRS. Xem phần Tôi có cần phải nộp Mẫu 1099 hoặc Tờ khai thông tin khác không (tiếng Anh) để biết thêm thông tin hay không.

Trở lại trên

Cơ cấu doanh nghiệp

Khi bắt đầu kinh doanh, bạn phải quyết định nên thành lập loại doanh nghiệp nào. Hình thức kinh doanh sẽ xác định mẫu khai thuế thu nhập mà bạn phải nộp. Hình thức kinh doanh thông thường nhất là doanh nghiệp cá thể, công ty hợp danh, công ty cổ phần, và công ty cổ phần S. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC) là cấu trúc kinh doanh tương đối mới do quy chế tiểu bang cho phép. Hãy vào trang Cơ cấu doanh nghiệp để biết thêm về từng cơ cấu doanh nghiệp và các mẫu thuế cần nộp.

Trở lại trên

Khấu trừ cho văn phòng tại tư gia

Nếu sử dụng một phần tư gia cho kinh doanh, bạn có thể khấu trừ chi phí sử dụng nhà của mình cho việc kinh doanh. Khấu trừ cho văn phòng tại tư gia, có sẵn cho chủ nhà và người thuê nhà, và áp dụng cho tất cả các loại nhà ở.

Trở lại trên

Doanh nghiệp của cặp vợ chồng - Liên doanh đủ điều kiện là gì?

Doanh nghiệp của cặp vợ chồng (tiếng Anh)

Đòi hỏi thuế lao động cho các nhân viên gia đình có thể khác với những đòi hỏi áp dụng cho nhân viên khác. Trên trang này, chúng tôi sẽ nêu một số vấn đề để cân nhắc khi điều hành doanh nghiệp cho cặp vợ chồng.

Lựa chọn cho doanh nghiệp của cặp vợ chồng chưa lập thành công ty (tiếng Anh)

Đối với những năm thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12, 2006, Đạo luật Thuế cho Doanh nghiệp nhỏ và Cơ hội việc làm năm 2007 (Công Luật 110-28) quy định rằng các 'liên doanh đủ điều kiện',' mà chỉ có một cặp vợ chồng khai thuế chung là thành viên có thể chọn để không được coi là công ty hợp danh mục đích khai thuế Liên bang.

Trở lại trên

Hãy cân nhắc một Chuyên gia thuế

Các mẹo giúp chọn một người khai thuế (tiếng Anh)

Trở lại trên

Công cụ học trực tuyến

Thuế cho Doanh nghiệp nhỏ: Hội thảo ảo (tiếng Anh) gồm có chín bài học tương tác để giúp cho các người chủ mới của các doanh nghiệp nhỏ mới biết về quyền hạn và trách nhiệm về thuế của mình. Cổng Video của IRS (tiếng Anh) có các bài trình bày bằng hình ảnh và âm thanh về các chủ đề liên quan đến doanh nghiệp nhỏ, cá nhân và chuyên gia về thuế.

Trở lại trên