Trung Tâm Thuế cho Cá Nhân Tự Kinh Doanh

Ai Là Người Tự Kinh Doanh?

Thông thường, quý vị là người tự kinh doanh nếu bất cứ câu nào sau đây đúng với quý vị.

Trở lại trên

Nghĩa Vụ Đóng Thuế Tự Kinh Doanh là Gì?

Là người tự kinh doanh, thông thường quý vị phải nộp bản khai thuế hàng năm và đóng thuế ước tính theo quý.

Người tự kinh doanh thường phải nộp thuế tự kinh doanh (Self-employment tax, hay SE tax) và thuế thu nhập. Thuế tự kinh doanh là thuế An Sinh Xã Hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ. Đây tương tợ như thuế An Sinh Xã Hội và Medicare tạm thu khi trả lương cho đa số người làm công. Nói chung, bất cứ khi nào dùng từ 'thuế tự kinh doanh', là chỉ nói đến thuế An Sinh Xã Hội và Medicare chứ không phải những loại thuế khác (như thuế thu nhập).

Trước khi biết được mình có phải nộp thuế tự kinh doanh và thuế thu nhập hay không, quý vị phải tính phần lời hay lỗ thực sự từ công việc kinh doanh của mình. Quý vị tính toán bằng cách trừ chi phí kinh doanh khỏi thu nhập kinh doanh của mình. Nếu chi phí ít hơn thu nhập thì chênh lệnh là lợi nhuận thực sự và là một phần của thu nhập trên trang 1 của Mẫu 1040 hay 1040-SR. Nếu chi phí cao hơn thu nhập thì chênh lệch là tiền lỗ thực sự. Quý vị có thể khấu trừ tiền lỗ khỏi tổng số thu nhập trên trang 1 của Mẫu 1040 hay 1040-SR. Tuy nhiên trong vài trường hợp tiền lỗ sẽ bị hạn chế. Xem Ấn Phẩm 334, Hướng Dẫn Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Cho Người Dùng Bảng C) (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Quý vị phải nộp bản khai thuế thu nhập nếu thu nhập thực sự từ việc tự kinh doanh là $400 hay cao hơn. Nếu thu nhập thực sự từ việc tự kinh doanh chưa đến $400, quý vị vẫn phải nộp bản khai thuế thu nhập nếu đáp ứng bất cứ đòi hỏi khai thuế nào khác nêu trong Hướng Dẫn của Mẫu 1040 hay 1040-SR.

Trở lại trên

Làm Thế Nào Nộp Tiền Hàng Quý?

Thuế ước tính là phương pháp dùng để nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare và thuế thu nhập, vì quý vị không có hãng làm tạm thu những khoản thuế này cho quý vị. Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (tiếng Anh), dùng để tính những khoản thuế này. Mẫu 1040-ES có tờ lược toán tương tự như Mẫu 1040 hay 1040-SR. Quý vị cần có bản khai thuế hàng năm của năm trước để điền vào Mẫu 1040-ES.

Dùng tờ lược toán trong Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân để xem quý vị có phải nộp thuế ước tính hàng quý hay không.

Mẫu 1040-ES cũng có phiếu để trống để quý vị dùng khi gởi tiền thuế ước tính qua bưu điện hoặc nộp tiền dùng Electronic Federal Tax Payment System, hoặc (EFTPS) Nếu đây là năm đầu làm tự kinh doanh thì quý vị cần ước tính số thu nhập dự kiến có được trong năm. Nếu ước tính thu nhập quá cao thì chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho quý kế tiếp. Nếu ước tính thu nhập quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho quý kế tiếp.

Xem trang Thuế Ước Tính để biết thêm thông tin. Trang Thuế Tự Kinh Doanh (tiếng Anh) có thêm thông tin về thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.

Trở lại trên

Làm Thế Nào Để Nộp Bản Khai Thuế Hàng Năm?

Muốn nộp bản khai thuế hàng năm, quý vị cần dùng Bảng C (tiếng Anh) để báo cáo thu nhập hay lỗ do kinh doanh hoặc nghề nghiệp của quý vị với tư cách là chủ nhân duy nhất. Hướng Dẫn trên Bảng C (tiếng Anh) sẽ giúp quý vị điền mẫu này.

Muốn báo cáo thuế An Sinh Xã Hội và Medicare thì quý vị phải nộp Bảng SE (Mẫu 1040 hay 1040-SR), Thuế Tự Kinh Doanh. Dùng thu nhập hay tiền lỗ được tính trên Bảng C để tính số tiền thuế An Sinh Xã Hội hay Medicare mà quý vị phải trả trong năm. Các Hướng Dẫn (tiếng Anh) dành cho Bảng SE có thể sẽ hữu ích khi quý vị điền mẫu này.

Trở lại trên

Tôi Có Phải Nộp một Tờ Khai Thông Tin không?

Nếu quý vị trả hoặc nhận tiền với tư cách là doanh nghiệp nhỏ hoặc tự kinh doanh (cá nhân) thì thường là quý vị phải nộp một tờ khai thông tin cho IRS.

Trở lại trên

Cơ Cấu Doanh Nghiệp

Khi bắt đầu kinh doanh, quý vị phải quyết định nên thành lập loại doanh nghiệp nào. Hình thức kinh doanh sẽ xác định mẫu khai thuế thu nhập mà quý vị phải nộp. Hình thức kinh doanh thông thường nhất là doanh nghiệp cá thể, công ty hợp danh, công ty, và công ty S. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company, hay LLC) là cấu trúc kinh doanh tương đối mới do quy chế tiểu bang cho phép. Hãy vào trang Cơ Cấu Doanh Nghiệp để biết thêm về từng cơ cấu doanh nghiệp và các mẫu thuế cần nộp.

Trở lại trên

Khấu Trừ cho Văn Phòng Tại Tư Gia

Nếu sử dụng một phần tư gia cho kinh doanh, quý vị có thể khấu trừ chi phí sử dụng nhà mình cho việc kinh doanh. Khấu trừ cho văn phòng tại tư gia, có sẵn cho gia chủ và người thuê nhà, và áp dụng cho tất cả các loại nhà ở.

Trở lại trên

Doanh Nghiệp Của Cặp Vợ Chồng - Liên Doanh Đủ Điều Kiện Là Gì?

Doanh Nghiệp Của Cặp Vợ Chồng (tiếng Anh)

Đòi hỏi thuế lao động cho các nhân viên gia đình có thể khác với những đòi hỏi áp dụng cho nhân viên khác. Trên trang này, chúng tôi sẽ nêu một số vấn đề để cân nhắc khi điều hành doanh nghiệp cho cặp vợ chồng.

Lựa Chọn cho Doanh Nghiệp của Cặp Vợ Chồng Chưa Lập Thành Công Ty (tiếng Anh)

Đối với những năm thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12, 2006, Đạo Luật Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Cơ Hội Việc Làm 2007 (Công Luật 110-28) quy định rang các 'liên doanh đủ điều kiện',' mà chỉ có một cặp vợ chồng khai thuế chung là thành viên có thể chọn để không được coi là công ty hợp danh mục đích khai thuế Liên Bang.

Trở lại trên

Hãy Cân Nhắc một Chuyên Gia Thuế

Các Mẹo Giúp Chọn Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh)

Trở lại trên

Công Cụ Học Trực Tuyến

Hội Thảo Ảo về Thuế Doanh Nghiệp Nhỏ gồm có chín bài học tương tác để giúp cho các người chủ mới của các doanh nghiệp nhỏ mới biết về quyền hạn và trách nhiệm về thuế của mình. Cổng Video Video của IRS có các bài trình bày bằng hình ảnh và âm thanh về các chủ đề liên quan đến doanh nghiệp nhỏ, cá nhân và chuyên gia về thuế.

Trở lại trên