Trung Tâm Thuế Cá Nhân Tư Doanh

Ai Là Tư Doanh? (Who is Self Employed?)

Thông thường, quý vị là tư doanh nếu bất cứ câu nào sau đây đúng với quý vị.

Nghĩa Vụ Đóng Thuế Tư Doanh là Gì? (What are My Self-Employed Tax Obligations?)

Là người tư doanh, thông thường quý vị phải nộp bản khai thuế hàng năm và đóng thuế ước tính theo tam cá nguyệt.

Người tư doanh thường phải nộp thuế tư doanh (Self-employment tax, hay SE tax) và thuế lợi tức. Thuế tư doanh là thuế An Sinh Xã Hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ. Đây tương tợ như thuế An Sinh Xã Hội và Medicare tạm thu khi trả lương cho đa số người làm công. Nói chung, bất cứ khi nào dùng từ 'thuế tư doanh', là chỉ nói đến thuế An Sinh Xã Hội và Medicare chứ không phải những loại thuế khác (như thuế lợi tức).

Trước khi biết được mình có phải nộp thuế tư doanh và thuế lợi tức hay không, quý vị phải tính phần lời hay lỗ thực sự từ công việc kinh doanh của mình. Quý vị tính toán bằng cách trừ chi phí kinh doanh khỏi lợi tức kinh doanh của mình. Nếu chi phí ít hơn lợi tức thì chênh lệnh là lợi nhuận thực sự và là một phần của lợi tức trên trang 1 của Mẫu 1040. Nếu chi phí cao hơn lợi tức thì chênh lệch là tiền lỗ thực sự. Quý vị có thể khấu trừ tiền lỗ khỏi tổng số lợi tức trên trang 1 của Mẫu 1040. Tuy nhiên trong vài trường hợp tiền lỗ sẽ bị hạn chế. Xem Ấn phẩm 334, Hướng Dẫn Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Cho Người Dùng Danh Mục C hay C-EZ) (Pub. 334, Tax Guide for Small Business (For Individuals Who Use Schedule C or C-EZ)) để biết thêm thông tin.

Quý vị phải nộp bản khai thuế lợi tức nếu lợi tức thực sự từ việc tư doanh là $400 hay cao hơn. Nếu lợi tức thực sự từ việc tư doanh chưa đến $400, quý vị vẫn phải nộp bản khai thuế lợi tức nếu đáp ứng bất cứ đòi hỏi khai thuế nào khác nêu trong Hướng dẫn của Mẫu 1040 (Form 1040 instructions).

Làm Thế Nào Nộp Tiền Hàng Tam Cá Nguyệt? (How Do I Make My Quarterly Payments?)

Thuế ước tính là phương pháp dùng để nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare và thuế lợi tức, vì quý vị không có hãng làm tạm thu những khoản thuế này cho quý vị. Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals), dùng để tính những khoản thuế này. Mẫu 1040-ES có tờ lược toán tương tự như Mẫu 1040. Quý vị cần có bản khai thuế hàng năm của năm trước để điền vào Mẫu 1040-ES.

Dùng tờ lược toán trong Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân để xem quý vị có phải nộp thuế ước tính hàng tam cá nguyệt hay không.

Mẫu 1040-ES cũng có phiếu để trống để quý vị dùng khi gởi tiền thuế ước tính qua bưu điện hoặc nộp tiền dùng Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)Nếu đây là năm đầu làm tư doanh thì quý vị cần ước tính số lợi tức dự kiến có được trong năm. Nếu ước tính lợi tức quá cao thì chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Nếu ước tính lợi tức quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp.

Xem trang Thuế Ước Tính để biết thêm thông tin. Trang Thuế Tư Doanh (Self-Employment Tax) có thêm thông tin về thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.

Làm Thế Nào Để Nộp Bản Khai Thuế Hàng Năm? (How Do I File My Annual Return?)

Muốn nộp bản khai thuế hàng năm, quý vị cần dùng Danh Mục C (Schedule C) hay Danh Mục C - EZ (Schedule C-EZ) để báo cáo lợi tức hay lỗ do kinh doanh hoặc nghề nghiệp của quý vị với tư cách là chủ nhân duy nhất. Hướng Dẫn (Instructions) trên Danh Mục C sẽ giúp khi khi điền vào mẫu này.

Doanh nghiệp nhỏ và nhân viên hợp pháp có chi phí là $5,000 hay ít hơn có thể nộp Danh Mục C-EZ thay vì Danh Mục C. Muốn biết quý vị có thể dùng Danh Mục C-EZ hay không, xin xem hướng dẫn trong mẫu Danh Mục C-EZ.

Muốn báo cáo thuế An Sinh Xã Hội và Medicare thì quý vị phải nộp Danh Mục SE (Mẫu 1040), Thuế Tư Doanh (Schedule SE (Form 1040), Self-Employment Tax) Dùng lợi tức hay tiền lỗ tính toán trên Danh Mục C hay Danh Mục C-EZ để tính số tiền thuế An Sinh Xã Hội hay Medicare mà quý vị phải trả trong năm. Hướng Dẫn (Instructions) cho Danh Mục SE sẽ giúp khi điền vào mẫu. 

Tôi Có Phải Nộp một Tờ Khai Thông Tin không? (Am I Required to File an Information Return?)

Nếu quý vị trả hoặc nhận tiền với tư cách là doanh nghiệp nhỏ hoặc tư doanh (cá nhân) thì thường là quý vị phải nộp một tờ khai thông tin (information return) cho IRS.

Cấu Trúc Kinh Doanh (Business Structures)

Khi bắt đầu kinh doanh, quý vị phải quyết định nên thành lập loại doanh nghiệp nào. Hình thức kinh doanh sẽ là căn bản cho mẫu bản khai thuế lợi tức mà quý vị phải nộp. Hình thức kinh doanh thông thường nhất là chủ nhân duy nhất, đối tác, công ty, và công ty S. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company, hay LLC) là cấu trúc kinh doanh tương đối mới do quy chế tiểu bang cho phép. Viếng thăm trang Cấu Trúc Kinh Doanh để biết thêm về từng loại thực thể và các loại mẫu cần nộp.

Khấu Trừ cho Văn Phòng Tại Tư Gia (Home Office Deduction)

Nếu sử dụng một phần tư gia cho kinh doanh, quý vị có thể khấu trừ chi phí sử dụng nhà mình cho việc kinh doanh. Khấu trừ cho văn phòng tại tư gia cho gia chủ, người thuê nhà, và áp dụng cho tất cả các loại nhà ở.

Doanh Nghiệp cho Cặp Vợ Chồng - Liên Doanh Đủ Điều Kiện Là Gì? (Husband and Wife Business - What is a Qualified Joint Venture?)

Doanh Nghiệp cho Cặp Vợ Chồng (tiếng Anh)
Đòi hỏi thuế lao động cho các nhân viên gia đình có thể khác với những đòi hỏi áp dụng cho nhân viên khác. Trên trang này, chúng tôi sẽ nêu một số vấn đề để cân nhắc khi điều hành doanh nghiệp cho cặp vợ chồng.

Lựa Chọn Doanh Nghiệp cho Cặp Vợ Chồng (tiếng Anh)
Đối với những năm đóng thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng Chạp, 2006, Đạo Luật Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Cơ Hội Việc Làm 2007 (Công Luật 110-28) quy định rằng 'liên doanh đủ điều kiện,' chỉ dành cho người là cặp vợ chồng khai thuế chung có thể không được coi là đối tác cho mục đích thuế Liên Bang.

Hãy Hỏi Chuyên Viên Thuế Vụ (Considering a Professional)

Tips for Choosing a Tax Return Preparer

Công Cụ Học Trực Tuyến (Online Learning Tools)

Hội Thảo Ảo về Thuế Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Taxes: The Virtual Workshop) gồm có chín bài học tương tác để giúp cho các người chủ mới của các doanh nghiệp nhỏ mới biết về quyền hạn và trách nhiệm về thuế của mình. Những Video của IRS (IRS Video Portal) có các bài trình bày bằng hình ảnh và âm thanh về các chủ đề liên quan đến doanh nghiệp nhỏ, cá nhân và chuyên gia về thuế.