Am hiểu Mẫu 1099-K của bạn

Mẫu 1099-K là báo cáo về các khoản thanh toán bạn nhận được cho hàng hóa hoặc dịch vụ trong năm từ:

 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ giá trị được lưu trữ như thẻ quà tặng (thẻ thanh toán)
 • Ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến, còn được gọi là tổ chức thanh toán của bên thứ ba hoặc TPSO

Các tổ chức này được yêu cầu điền vào Mẫu 1099K và gửi bản sao cho IRS và cho bạn.

Các khoản thanh toán bạn nhận được từ gia đình và bạn bè không nên được báo cáo trên Mẫu 1099-K.

Sử dụng Mẫu 1099-K với các hồ sơ khác để giúp bạn tính và khai báo thu nhập chịu thuế của bạn khi bạn nộp tờ khai thuế của bạn.

Bạn có nhận Mẫu 1099-K không? Tìm hiểu phải làm gì tại IRS.gov/1099khelp.

Trên trang này

Ai gửi mẫu 1099-K

Các công ty thanh toán thẻ, ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến được yêu cầu điền vào Mẫu 1099-K và gửi cho IRS mỗi năm. Họ cũng phải gửi cho bạn một bản sao vào ngày 31 tháng 1.

Ai nhận Mẫu 1099-K

Bạn sẽ nhận được Mẫu 1099-K trong các tình huống này:

Nếu bạn nhận thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng để bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ

Nếu khách hàng của bạn thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng, bạn sẽ nhận được Mẫu 1099-K từ nhà xử lý thanh toán hoặc thực thể thanh toán, bất kể bạn nhận được bao nhiêu thanh toán hoặc chúng là bao nhiêu.

Tìm hiểu phải làm gì với mẫu 1099-K.

Trở về đầu trang

Nếu bạn sử dụng ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến và nhận được một Mẫu 1099-K

Một ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến phải gửi cho bạn một Mẫu 1099-K nếu các khoản thanh toán bạn nhận được cho hàng hóa hoặc dịch vụ tổng cộng hơn $20,000 từ hơn 200 giao dịch. Tuy nhiên, họ có thể gửi cho bạn một Mẫu 1099-K với số lượng thấp hơn. Dù bạn có nhận được Mẫu 1099-K hay không, bạn vẫn phải kahi báo bất kỳ thu nhập nào trên tờ khai thuế của mình.

Điều này bao gồm các khoản thanh toán cho bất kỳ:

 • Hàng hóa bạn bán, bao gồm các mặt hàng cá nhân như quần áo hoặc đồ nội thất
 • Dịch vụ bạn cung cấp
 • Bất động sản bạn cho thuê

Các khoản thanh toán có thể được thực hiện thông qua bất kỳ:

 • Ứng dụng thanh toán
 • Thị trường cộng đồng trực tuyến
 • Thị trường thủ công hoặc nhà sản xuất
 • Địa điểm đấu giá
 • Chia sẻ xe hoặc nền tảng đi xe
 • Đổi vé hoặc trang bán lại
 • Nền tảng Huy động vốn cộng đồng
 • Thị trường tự do 

Nếu bạn chấp nhận thanh toán trên các nền tảng khác nhau, bạn có thể nhận được nhiều hơn một Mẫu 1099-K.

Các khoản thanh toán cá nhân từ gia đình và bạn bè không nên được báo cáo trên Mẫu 1099-K vì chúng không phải là khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tìm hiểu phải làm gì với Mẫu 1099-K.

Trở về đầu trang

Ngưỡng báo cáo

Đối với năm thuế 2023, các ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến được yêu cầu nộp 1099-K cho tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận được hơn $20,000 thanh toán từ hơn 200 giao dịch cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

Không có thay đổi nào được tính là thu nhập hay cách tính thuế.

Ngưỡng báo cáo cho các tổ chức giải quyết của bên thứ ba, bao gồm ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến, đã được thay đổi thành $600 bởi Đạo luật Kế hoạch Giải cứu người Mỹ năm 2021 (tiếng Anh). IRS đã công bố một sự trì hoãn trong việc thực hiện thay đổi này cho năm thuế 2023, trong đó bao gồm các tờ khai thuế thường được nộp vào đầu năm 2024.

Mặc dù ngưỡng báo cáo Mẫu 1099-K cho năm 2023 là $20,000, các công ty vẫn có thể gửi mẫu cho tổng số trên $600.

Bất kể số tiền nào, nếu bạn nhận được thanh toán cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cho thuê tài sản, bạn phải khai báo thu nhập của mình.

Trở về đầu trang

Thanh toán cá nhân từ gia đình và bạn bè

Tiền bạn nhận được từ bạn bè và gia đình như một món quà hoặc trả nợ cho một chi phí cá nhân không nên được báo cáo trên Mẫu 1099-K. Các khoản thanh toán này không phải thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: Chia sẻ chi phí đi xe hoặc bữa ăn, nhận tiền cho quà sinh nhật hoặc ngày lễ hoặc được bạn cùng phòng trả tiền thuê hoặc hóa đơn gia đình.

Hãy nhớ ghi chú các loại thanh toán này là phi doanh nghiệp trong các ứng dụng thanh toán khi có thể.

Nếu bạn nhận được Mẫu 1099-K khi bạn không nên có, hãy thực hiện các bước sau.

Trở về đầu trang