Am Hiểu Mẫu 1099-K của Quý Vị

Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và  Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh), là một tờ khai thông tin của IRS được sử dụng để khai báo các giao dịch thanh toán nhất định nhằm cải thiện việc tuân thủ thuế tự nguyện. Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-K trước ngày 31 tháng 1 nếu trong niên lịch trước đó, quý vị đã nhận được thanh toán:

 • Từ tất cả các giao dịch qua thẻ thanh toán (ví dụ: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ lưu giá trị) và
 • Khi thanh toán cho các giao dịch qua mạng thanh toán của bên thứ ba trên ngưỡng khai báo tối thiểu như sau:
  • Đối với các tờ khai cho các niên lịch trước năm 2022:
   • Tổng các khoản thanh toán vượt quá $20.000,
   • Hơn 200 giao dịch như vậy
  • Đối với các tờ khai cho các niên lịch sau năm 2021:
   • Tổng thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ vượt quá $600,
   • Bất kỳ số lượng giao dịch nào

Ghi chú: Đối với các giao dịch được thực hiện sau ngày 11 tháng 3, 2021, Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 chỉ rõ rằng việc khai báo Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của các tổ chức thanh toán của bên thứ ba chỉ áp dụng cho các giao dịch cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được thanh toán thông qua mạng lưới thanh toán của bên thứ ba.

Mẫu 1099-K báo cáo cho tôi điều gì?

Mẫu 1099-K (tiếng Anh) bao gồm tổng số tiền của tất cả các giao dịch thanh toán có thể khai báo. Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-K từ mỗi tổ chức giải quyết thanh toán mà từ đó quý vị đã nhận thanh toán khi tiến hành chi trả các giao dịch thanh toán có thể khai báo. Giao dịch thanh toán có thể khai báo được định nghĩa là giao dịch qua thẻ thanh toán hoặc giao dịch qua mạng lưới của bên thứ ba.

 • Giao dịch qua thẻ thanh toán có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào trong đó thẻ thanh toán hoặc bất kỳ số tài khoản nào hoặc dữ liệu nhận dạng khác được liên kết với thẻ thanh toán được chấp nhận là hình thức thanh toán.
 • Giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào được thanh toán thông qua mạng lưới thanh toán của bên thứ ba, nhưng chỉ khi tổng số tiền của các giao dịch đó vượt quá ngưỡng khai báo tối thiểu.

  Tổng số tiền của một khoản thanh toán có thể khai báo không bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào đối với các khoản tín thuế, các khoản tương đương tiền, các khoản chiết khấu, phí, các khoản được hoàn lại hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác. Số tiền của mỗi giao dịch được xác định vào ngày giao dịch.

  GHI CHÚ: Các ngưỡng khai báo tối thiểu chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán được tiến hành thông qua một mạng lưới bên thứ ba; không có ngưỡng cho các giao dịch qua thẻ thanh toán.

Tôi nên làm gì với thông tin này?

Điều quan trọng là sổ sách và hồ sơ kinh doanh của quý vị phản ánh thu nhập kinh doanh của quý vị, bao gồm bất kỳ khoản tiền nào có thể được khai báo trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh). Quý vị phải khai báo trên tờ khai thuế thu nhập của mình tất cả thu nhập quý vị nhận được. Trong hầu hết các trường hợp, thu nhập kinh doanh của quý vị sẽ ở dạng tiền mặt, séc và các khoản thanh toán qua thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng. Thu nhập kinh doanh thường được gọi là tổng doanh thu trên tờ khai thuế thu nhập. Do đó, quý vị nên xem xét các khoản tiền được hiển thị trên Mẫu 1099-K, cùng với tất cả các khoản tiền khác được nhận, khi tính tổng doanh thu cho tờ khai thuế thu nhập của mình.

Ngoài ra --

 • Kiểm tra hồ sơ biên nhận qua thẻ thanh toán và bảng sao kê của người bán để xác nhận rằng số tiền trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của quý vị là chính xác
 • Xem lại hồ sơ của quý vị để đảm bảo tổng doanh thu của quý vị là chính xác và được khai báo chính xác trên tờ khai thuế thu nhập của quý vị
 • Xác định xem quý vị đã khai báo thu nhập từ tất cả các hình thức thanh toán nhận được hay chưa, bao gồm tiền mặt, séc và các giao dịch qua thẻ ghi nợ, tín dụng và thẻ lưu giá trị
 • Duy trì việc lập tài liệu để hỗ trợ chứng minh cả thu nhập và các khoản khấu trừ mà quý vị khai báo trên tờ khai thuế thu nhập của mình

Có bất kỳ tuyên bố nào trong số này áp dụng cho (các) Mẫu 1099-K quý vị nhận được không?

 • Mẫu 1099-K (tiếng Anh) không thuộc về quý vị hoặc là một bản sao
 • Mã Số Thuế (TIN) của người được trả tiền không chính xác
 • Tổng số tiền của các giao dịch qua thẻ thanh toán/mạng lưới của bên thứ ba không chính xác
 • Số lượng giao dịch thanh toán không chính xác
 • Mã Danh Mục Người Bán (Merchant Category Code, MCC) không mô tả chính xác hoạt động kinh doanh của quý vị

Nếu vậy, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Nếu Mẫu 1099-K (tiếng Anh) không phải của quý vị, hãy liên lạc với Tổ Chức Giải Quyết Thanh Toán (Payment Settlement Entity, PSE) được liệt kê trên Mẫu 1099-K để thử xác định lý do tại sao quý vị nhận được tài liệu này. Tên và số điện thoại phải được hiển thị ở phần dưới bên trái của mẫu. Nếu tên và số PSE không được hiển thị, hãy liên lạc với Người Nộp Hồ Sơ theo số được hiển thị ở góc trên bên trái của mẫu. Giữ lại mọi thư từ với PSE
 • Nếu có lỗi trên mẫu, hãy yêu cầu Mẫu 1099-K sửa đổi từ PSE. Giữ một bản sao của bất kỳ Mẫu 1099-K sửa đổi nào mà quý vị nhận được cùng với hồ sơ của mình cũng như bất kỳ thư từ nào với PSE.

Tôi nên làm gì khi tổng số tiền thanh toán được hiển thị trên Mẫu 1099-K không phải của tôi?

Trong một số trường hợp, tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) có thể không phải của quý vị. Các ví dụ sau đây minh họa các tình huống như vậy và cung cấp thông tin có thể giúp quý vị xác định cách hạch toán tổng số tiền thanh toán được hiển thị trên Mẫu 1099-K mà quý vị đã nhận được.

 • Nếu quý vị khai báo thu nhập kinh doanh của mình trên Mẫu 1120, 1120S hoặc 1065 và quý vị nhận được Mẫu 1099-K dưới tên mình:
  • Nếu quý vị khai báo thu nhập kinh doanh của mình trên Mẫu 1120, 1120S hoặc 1065 và quý vị nhận được Mẫu 1099-K (tiếng Anh) dưới tên mình với tư cách cá nhân (hiển thị số an sinh xã hội của quý vị), hãy liên lạc với PSE được liệt kê trên Mẫu 1099-K để yêu cầu Mẫu 1099-K sửa đổi hiển thị Mã Số Thuế (TIN) của doanh nghiệp. Ngoài ra, hãy yêu cầu PSE sử dụng số TIN của doanh nghiệp trên tất cả các Mẫu 1099-K trong tương lai. Khai báo thu nhập từ Mẫu 1099-K cùng với bất kỳ nguồn thu nhập nào khác trên tờ khai thuế thu nhập thích hợp. Giữ lại tất cả thư từ với PSE để thể hiện rằng lỗi này đã được sửa.
 • Nếu quý vị đã dùng chung thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng của mình với một người hoặc doanh nghiệp khác:
  • Nếu quý vị đã dùng chung thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng của mình với một người hoặc doanh nghiệp khác, thì Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của quý vị sẽ bao gồm các giao dịch qua thẻ thanh toán thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp đã dùng chung thiết bị đầu cuối của quý vị, ngoài các khoản thanh toán của riêng quý vị. Khi được yêu cầu, quý vị nên khai và cung cấp tờ khai thông tin thích hợp (ví dụ: Mẫu 1099-K hoặc Mẫu 1099-MISC (tiếng Anh)) cho từng người hoặc doanh nghiệp mà quý vị đã dùng chung thiết bị đầu cuối thẻ. Tờ khai thông tin phải bao gồm tổng số tiền giao dịch qua thẻ thanh toán cùng với bất kỳ khoản thu nhập nào thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp khác. Quý vị nên lưu giữ hồ sơ về các khoản thanh toán được cấp cho từng người hoặc doanh nghiệp dùng chung thiết bị đầu cuối của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thỏa thuận bằng văn bản về thiết bị đầu cuối được dùng chung và séc đã hủy.
 • Nếu quý vị mua hoặc bán doanh nghiệp của mình trong năm:
  • Nếu quý vị đã mua hoặc bán doanh nghiệp của mình trong năm, thì Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của quý vị có thể bao gồm các khoản thanh toán cho các giao dịch được thực hiện trước khi quý vị mua hoặc sau khi quý vị bán doanh nghiệp. Điều này có thể xảy ra khi mã số thuế và tên doanh nghiệp được liên kết với thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng không được cập nhật với thông tin của chủ sở hữu mới. Quý vị nên yêu cầu Mẫu 1099-K sửa đổi từ PSE/Người Nộp Hồ Sơ được liệt kê trên mẫu. Tên và số điện thoại của bên này có trên mẫu. Đồng thời giữ một bản sao của (các) Mẫu 1099-K sửa đổi cùng với hồ sơ của quý vị và giữ lại thỏa thuận mua hoặc bán trong đó chứng minh thời gian thay đổi quyền sở hữu.
 • Nếu quý vị đã thay đổi cơ cấu tổ chức kinh doanh của mình trong năm:
  • Nếu quý vị đã thay đổi cơ cấu kinh doanh của mình trong năm, chẳng hạn như hợp nhất hoặc chuyển đổi từ doanh nghiệp cá thể (Bảng C) sang công ty hợp danh (Mẫu 1065) hoặc ngược lại và tiếp tục sử dụng cùng một thiết bị đầu cuối thẻ, thì số tiền được hiển thị trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) sẽ không tương ứng với tờ khai thuế của tổ chức mới của quý vị. Hãy đảm bảo thông báo kịp thời cho người thanh toán của người bán của quý vị về bất kỳ thay đổi nào đối với tên và mã số thuế liên kết thiết bị đầu cuối với cơ cấu kinh doanh hiện tại của quý vị. Đảm bảo duy trì việc lập tài liệu để hỗ trợ chứng minh thu nhập chính xác và các khoản khấu trừ cho cả hai tổ chức kinh doanh.
 • Nếu quý vị cho phép khách hàng của mình được hoàn tiền khi họ sử dụng thẻ ghi nợ để mua hàng:
  • Nếu quý vị cho phép khách hàng của mình được hoàn tiền khi họ sử dụng thẻ ghi nợ để mua hàng, thì Mẫu 1099-K (tiếng Anh) quý vị nhận được sẽ bao gồm số tiền hoàn lại đó như một phần của tổng số tiền giao dịch qua thẻ thanh toán. Thông thường, quý vị sẽ không bao gồm các khoản hoàn tiền như một phần tổng doanh thu của hoạt động kinh doanh trên tờ khai thuế thu nhập của quý vị, cũng như quý vị sẽ không kê khai khoản tiền như vậy được trả cho khách hàng là chi phí kinh doanh. Điều quan trọng là quý vị phải duy trì hồ sơ về hoạt động hoàn tiền cho khách hàng trong suốt niên thuế của quý vị. 
 • Nếu doanh nghiệp (hoặc các doanh nghiệp) của quý vị có nhiều nguồn thu nhập:
  • Nếu doanh nghiệp (hoặc các doanh nghiệp) của quý vị có nhiều nguồn thu nhập, quý vị có thể khai báo thu nhập doanh nghiệp trên nhiều dòng trên tờ khai thuế hoặc trên nhiều tờ khai thuế hoặc bảng liệt kê. Ví dụ, giả sử quý vị điều hành một doanh nghiệp bán lẻ và có thu nhập cho thuê. Quý vị chấp nhận thẻ thanh toán cho cả hai doanh nghiệp, nhưng vì quý vị chỉ có một thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng để xử lý các giao dịch này, nên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của quý vị sẽ bao gồm tổng doanh thu qua thẻ thanh toán cho cả hai doanh nghiệp. Quý vị nên sử dụng sổ sách và hồ sơ của mình để đảm bảo rằng tất cả tổng doanh thu được khai báo theo dòng hoặc bảng liệt kê thích hợp. Trong trường hợp này, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán lẻ phải được khai báo trên Bảng C và các khoản liên quan đến hoạt động cho thuê được bao gồm trong thu nhập cho thuê được khai báo trên Bảng E.

Thông Tin Thêm

Nếu quý vị có thắc mắc về số tiền được khai báo, hãy liên lạc với người nộp hồ sơ (xem góc trên bên trái của Mẫu 1099-K (tiếng Anh)). Nếu quý vị có câu hỏi về người bán hoặc mạng lưới giao dịch của bên thứ ba, hãy tìm địa chỉ liên lạc ở góc dưới bên trái của Mẫu 1099-K.