Am hiểu Mẫu 1099-K của bạn

Mẫu 1099-K là một báo cáo về các khoản thanh toán bạn nhận được trong năm từ:

 • Thẻ tín dụng, ghi nợ hoặc thẻ giá trị lưu trữ như thẻ quà tặng (thẻ thanh toán)
 • Các ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến (mạng thanh toán của bên thứ ba)

Các mạng thanh toán của bên thứ ba được yêu cầu nộp Mẫu 1099-K cho IRS và cung cấp bản sao cho bạn khi tổng thanh toán lớn hơn $600. Mẫu 1099-K không nên báo cáo quà tặng hoặc hoàn trả các chi phí cá nhân bạn nhận từ bạn bè và gia đình.

Sử dụng Mẫu 1099-K với các hồ sơ thuế khác để giúp bạn tính toán và khai báo thu nhập chịu thuế của bạn khi bạn nộp tờ khai thuế.

Mẫu 1099-K, Giao dịch qua thẻ thanh toán và mạng của bên thứ ba (tiếng Anh)

Trên trang này

Ai là người gửi Mẫu 1099-K

Các công ty thẻ thanh toán, các ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến được yêu cầu gửi cho IRS Mẫu 1099-K. Họ cũng phải gửi bản sao của mẫu cho người đóng thuế trước ngày 31 tháng 1.

Ai là người nhận Mẫu 1099-K

Bạn sẽ nhận Mẫu 1099-K cho các tình huống này:

Nếu bạn nhận được bất kỳ thanh toán nào bằng thẻ thanh toán

Điều này bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ giá trị lưu trữ (thẻ quà tặng).

Nếu bạn nhận được thanh toán trên $600 bằng ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến

Điều này bao gồm các khoản thanh toán cho mặt hàng cá nhân mà bạn đã bán hoặc cho hàng hóa bạn bán, các dịch vụ bạn cung cấp hoặc tài sản bạn thuê qua bất kỳ: 

 • Nền tảng thanh toán ngang hàng hoặc ví điện tử
 • Thị trường trực tuyến (bán hoặc bán lại quần áo, vật dụng và các mặt hàng khác)
 • Thị trườn cho thủ công hoặc người sản xuất
 • Địa điểm đấu giá
 • Nền tảng chia sẻ xe hoặc gọi xe
 • Thị trường bất động sản
 • Trang tái sử dụng hoặc trao đổi vé
 • Nền tảng gọi vốn cộng đồng
 • Thị trường tự do 

Quà tặng hoặc hoàn trả chi phí cá nhân từ bạn bè và gia đình không nên được báo cáo trên Mẫu 1099-K. Chúng không phải là thanh toán cho hàng hoá hay dịch vụ.

Ngưỡng báo cáo $600 

Các ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến bắt buộc nộp Mẫu 1099-K nếu tổng thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ cho bạn nhiều hơn $600.

Ngưỡng báo cáo $600 bắt đầu với năm thuế 2023. Không có thay đổi nào đối với những gì được tính là thu nhập hay cách tính thuế.

Ngưỡng báo cáo của các tổ chức giải quyết của bên thứ ba, bao gồm các ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến, được giảm xuống còn $600 theo Đạo luật Kế hoạch giải cứu Người Mỹ năm 2021 (tiếng Anh). Tìm thêm thông tin về thay đổi trong yêu cầu báo cáo.

Trở về trên

Những gì không nên được báo cáo trên Mẫu 1099-K

Tiền bạn nhận được từ bạn bè và gia đình như một món quà hoặc hoàn trả cho một khoản chi phí cá nhân không nên được báo cáo trên Mẫu 1099-K. Ví dụ: Chia sẻ chi phí đi xe hoặc ăn uống, nhận tiền quà sinh nhật hoặc quà mừng ngày lễ hoặc được bạn cùng phòng trả tiền cho hoá đơn gia đình. Các khoản thanh toán này không phải là thu nhập chịu thuế. 

Hãy đảm bảo ghi chú các loại thanh toán này là phi kinh doanh khi có thể trong ứng dụng thanh toán. 

Thực hiện các bước này nếu bạn nhận được Mẫu 1099-K do sai lầm.

Trở về trên

Làm gì với Mẫu 1099-K

Đây là những gì cần làm nếu bạn nhận được Mẫu 1099-K:

Kiểm tra thông tin trên Mẫu

Xem lại thông tin trên Mẫu 1099-K để đảm bảo là đúng.

Thực hiện các bước này nếu:

Xem lại tổng số tiền thanh toán 

Tổng số tiền thanh toán (Ô 1a) trên Mẫu 1099-K báo cáo tổng số thanh toán bạn nhận được. Nó không bao gồm điều chỉnh phí, khấu giảm, hoàn lại, vận tải, tiền mặt tương đương hoặc chiết khấu.  Những khoản này không phải là thu nhập. Bạn có thể khấu trừ chúng ra khỏi tổng số.

So sánh tổng số tiền thanh toán với sổ sách của bạn. Những thông tin này có thể bao gồm báo cáo từ các ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến, biên nhận thẻ thanh toán hoặc báo cáo của thương gia. Sử dụng hồ sơ để:

 • Xác nhận tổng số tiền là chính xác
 • Kiểm tra tổng số chi phí mà bạn có thể khấu trừ (phí, khấu giảm, hoàn lại, vận chuyển, v.v.)

Việc lưu giữ hồ sơ tốt là rất quan trọng để hỗ trợ thu nhập và các chi phí được khấu trừ mà bạn khai báo trên tờ khai thuế của mình.

Dùng Mẫu 1099-K để giúp khai báo thu nhập của bạn

Sử dụng Mẫu 1099-K với các hồ sơ thuế khác để giúp tính toán và khai báo thu nhập chính xác trên tờ khai thuế của bạn. 

Cách bạn khai báo các khoản thanh toán từ Mẫu 1099-K trên tờ khai thuế của bạn tuỳ thuộc vào loại giao dịch mà bạn đã làm:

Trở về trên

Nếu bạn đã bán vật dụng Cá nhân

Bạn có thể nhận được Mẫu 1099-K nếu bạn nhận được thanh toán vật dụng cá nhân mà bạn đã bán thông qua ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến.

Vật dụng cá nhân là thứ mà bạn sở hữu để dùng riêng như ô tô, tủ lạnh, bàn ghế, dàn âm thanh, nữ trang hay đồ bạc v.v.

Cách bạn khai báo những khoản thanh toán này dựa trên việc bạn bán vật dụng được lãi hay lỗ. Nếu bạn bán hỗn hợp vật dụng cá nhân với một khoản lỗ và một khoản lãi, hãy khai báo chúng riêng biệt. 

Vật dụng cá nhân bán lỗ

Lỗ trong việc bán một vật dụng cá nhân không được khấu trừ.

Nếu bạn bán vật dụng cá nhân với một khoản lỗ, bạn có 2 lựa chọn để khai báo khoản lỗ:

Khai báo trên Bảng 1 (Mẫu 1040)

Bạn có thể khai báo và bù trừ vào tổng thanh toán trên Mẫu 1099-K theo Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu nhập bổ sung và điều chỉnh cho thu nhập (tiếng Anh)PDF.

Ví dụ: Bạn nhận được Mẫu 1099-K vì đã bán chiếc ghế dài của bạn trực tuyến với giá $700, thấp hơn số tiền bạn đã trả cho nó.

Trên Bảng 1 (Mẫu 1040):

 • Nhập tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K (Ô 1a) ở Phần I - Dòng 8z – Other Income (Thu nhập khác): “Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss, $700” (Mẫu 1099-K Vật dụng cá nhân bán lỗ, $700)
 • Bù trừ tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K (Ô 1a) ở Phần II – Dòng 24z - Other Adjustments (Điều chỉnh khác): “Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss, $700” (Mẫu 1099-K Vật dụng cá nhân bán lỗ, $700)

2 mục nhập này dẫn đến hiệu ứng $0 đối với tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn.

Khai báo trên Mẫu 8949

Bạn cũng có thể khai báo lỗ trên Mẫu 8949, Bán và những cách Xử lý khác đối với Tài sản vốn (tiếng Anh), mà sẽ mang qua Bảng D, Lãi vốn và Lỗ vốn (tiếng Anh).

Trở về trên

Vật dụng cá nhân bán có lãi

Lãi do bán vật dụng cá nhân phải chịu thuế.

Nếu bạn nhận được Mẫu 1099-K cho vật dụng cá nhân bán được lãi, hãy khai báo trên cả hai: 

Trở về trên

Nếu bạn bán hàng hóa, cho thuê tài sản hoặc cung cấp dịch vụ

Bạn có thể nhận được Mẫu 1099-K nếu bạn nhận được thanh toán thông qua thẻ thanh toán, ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến.

Các giao dịch này có thể bao gồm các khoản thanh toán bạn nhận được với tư cách là người lao động gig, người làm việc tự do hoặc nhà thầu độc lập khác (tự kinh doanh). Điều này cũng có thể bao gồm các khoản thanh toán bạn nhận được từ việc bán các mặt hàng làm sở thích.

Khai báo thanh toán từ Mẫu 1099-K và thu nhập khác trên tờ khai thuế của bạn

Bạn phải khai báo tất cả thu nhập bạn nhận trên tờ khai thuế của mình. Điều này có thể bao gồm tổng số tiền thanh toán thể hiện trên Mẫu 1099-K và các tài liệu báo cáo khác như Mẫu 1099-NEC (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099-MISC (tiếng Anh). Nó cũng nên bao gồm số tiền không được báo cáo trên các mẫu đơn, chẳng hạn như thanh toán nhận bằng tiền mặt hoặc séc.

Đây là nơi khai báo các khoản thanh toán từ Mẫu 1099-K trên tờ khai thuế của bạn cho hàng hóa và dịch vụ mà bạn đã bán:

Thu nhập cho thuê (tiếng Anh) có thể được khai báo trên Bảng E hoặc Bảng C, tùy theo tình huống của bạn.

Trở về trên

Nếu bạn nhận Mẫu 1099-K do sai lầm 

Bạn có thể nhận Mẫu 1099-K sai lầm khi mẫu:

 • Báo cáo các khoản thanh toán quà tặng hoặc hoàn trả từ gia đình hoặc bạn bè
 • Không thuộc về bạn hoặc trùng lặp

Nếu điều này xảy ra:

 • Liên hệ nhà phát hành ngay lập tức - xem FILER (người nộp) ở góc trên bên trái của Mẫu 1099-K
 • Giữ bản sao của mẫu gốc và tất cả các thư liên quan với nhà phát hành để lưu giữ hồ sơ của bạn

Thực hiện các bước này nếu bạn không thể lấy Mẫu 1099-K đã chỉnh sửa.

Trở về trên

Nếu Mẫu 1099-K của bạn không chính xác

Thực hiện các bước sau đây nếu bất kỳ thông tin này trên mẫu không đúng:

 • Mã số thuế (TIN) của người được trả tiền
 • Tổng số tiền giao dịch của thẻ thanh toán/mạng lưới bên thứ ba
 • Số giao dịch của khoản thanh toán
 • Mã thể loại Người bán (Merchant Category Code, MCC)

Yêu cầu mẫu được chỉnh sửa từ nhà phát hành - xem FILER (người nộp) ở góc trên bên trái của Mẫu 1099-K. Nếu bạn không nhận ra người phát hành, hãy liên hệ với Thực thể Thiết lập Thanh toán (Payment Settlement Entity, PSE) ở góc dưới bên trái của mẫu ở trên số tài khoản của bạn.

Giữ một bản sao của Mẫu 1099-K đã sửa cùng với hồ sơ của bạn, cùng với bất kỳ thư từ nào bạn có với thực thể phát hành hoặc PSE.

Đừng liên lạc với IRS. Chúng tôi không sửa Mẫu 1099-K của bạn.

Nếu bạn không thể lấy Mẫu 1099-K đã chỉnh sửa

Khai báo số tiền trên Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu nhập bổ sung và điều chỉnh cho thu nhập (tiếng Anh)PDF.

Ví dụ: Bạn nhận được Mẫu 1099-K với $650 bạn cùng phòng của bạn gửi tiền thuê nhà.

Trên Bảng 1 (Mẫu 1040):

 • Nhập lỗi trên Phần I - Dòng 8z – Other Income (Thu nhập khác): "Form 1099-K received in error, $650” (Mẫu 1099-K nhận do sai lầm, $650)
 • Điều chỉnh trên Phần II - Dòng 24z – Other adjustments (Điều chỉnh khác): "Form 1099-K received in error, $650” (Mẫu 1099-K nhận do sai lầm, $650)

2 mục nhập này dẫn đến hiệu ứng $0 đối với tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn. 

Trở về trên

Nếu tổng số tiền không thuộc về bạn

Có những tình huống khi tổng số tiền thanh toán (Ô 1a) trên Mẫu 1099-K có thể không thuộc về bạn. Sau đây là những trường hợp phổ biến và những việc phải làm để hạch toán đúng số tiền:

Nếu tên và số An sinh Xã hội của bạn có trên Mẫu 1099-K, nhưng bạn khai báo thu nhập kinh doanh với Mẫu 1120, 1120-S hoặc 1065, bạn cần chỉnh lại Mẫu 1099-K.

Phải làm gì:

 • Liên hệ nhà phát hành trên Mẫu 1099-K và yêu cầu họ gửi một mẫu được chỉnh sửa với EIN của doanh nghiệp - xem FILER (người nộp) ở góc trên bên trái của Mẫu 1099-K.
 • Giữ tất cả các thư từ cùng với nhà phát hành để cho thấy rằng lỗi đã được sửa.
 • Khai báo các khoản thanh toán từ Mẫu 1099-K và bất kỳ nguồn thu nào khác trên tờ khai thuế phù hợp.

Nếu bạn dùng chung đầu cuối thẻ tín dụng với một người hoặc doanh nghiệp khác, Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn sẽ bao gồm các giao dịch thanh toán thẻ thuộc về họ, cùng với thanh toán của bạn.

Phải làm gì:

 • Khi yêu cầu, nộp và cung cấp tờ khai thông tin thích hợp (ví dụ: Mẫu 1099-K hoặc Mẫu 1099-MISC(tiếng Anh)) cho mỗi người hoặc doanh nghiệp mà bạn đã dùng chung một đầu cuối thẻ và bao gồm tổng số giao dịch thẻ thanh toán, cùng với bất kỳ thu nhập nào khác thuộc về người khác hoặc doanh nghiệp khác.
 • Lưu giữ hồ sơ các khoản thanh toán phát hành cho từng người hoặc doanh nghiệp dùng chung đầu cuối bao gồm các thoả thuận bằng văn bản cho thiết bị đầu cuối được dùng chung và các séc đã rút tiền.

Nếu bạn mua hay bán doanh nghiệp trong năm, Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn có thể bao gồm thanh toán cho các giao dịch đã thực hiện trước hoặc sau khi bán. Điều này có thể xảy ra khi thiết bị cuối thẻ không được cập nhật bằng mã số thuế và tên doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp mới.

Phải làm gì:

 • Yêu cầu một Mẫu 1099-K được chỉnh sửa từ PSE hoặc FILER của mẫu— tên và số điện thoại của họ ở trên mẫu.
 • Giữ bản sao của Mẫu 1099-K đã chỉnh sửa với hồ sơ của bạn, cùng với hợp đồng mua bán cho thấy thời gian thay đổi quyền sở hữu.

Thay đổi thực thể doanh nghiệp hoặc mã số thuế có thể ảnh hưởng đến báo cáo Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn.

Ví dụ, nếu bạn chuyển đổi từ doanh nghiệp cá thể (Schedule C) thành một hợp danh (Mẫu1065) và tiếp tục sử dụng cùng một thiết bị đầu cuối, số tiền được hiễn thị trên Mẫu 1099-K sẽ không khớp với tờ khai thuế của thực thể mới của bạn.

Phải làm gì:

 • Lập tức thông báo cho người thu mua thương gia của bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với tên và mã số thuế liên kết với đầu cuối và cơ cấu doanh nghiệp hiện tại của bạn.
 • Giữ hồ sơ để hỗ trợ thu nhập và khấu trừ chính xác cho cả hai doanh nghiệp.

Nếu bạn cho phép khách hàng rút tiền mặt khi họ sử dụng thẻ ghi nợ, những khoản thanh toán này sẽ được báo cáo trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh). Nói chung, bạn sẽ không bao gồm tiền mặt được rút như một phần trong số doanh thu của bạn. Bạn cũng sẽ không coi chúng là chi phí kinh doanh.

Phải làm gì:

Lưu trữ hồ sơ hoạt động rút lại tiền của khách hàng trong năm. Hoạt động rút tiền không phải là thu nhập chịu thuế.

Bạn có thể khai báo nhiều nguồn thu nhập trên nhiều dòng của tờ khai hoặc nhiều tờ khai hoặc bảng liệt kê. 

Ví dụ, bạn có thể kinh doanh một doanh nghiệp bán lẻ là doanh nghiệp cá thể và có thu nhập cho thuê. Bạn có thể nhận thẻ thanh toán cho cả hai doanh nghiệp. Nếu bạn xử lý các khoản thanh toán trên một đầu cuối, Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn sẽ bao gồm tổng thanh toán cho cả hai doanh nghiệp.

Phải làm gì:

Sử dụng sổ sách và hồ sơ để khai báo tất cả doanh thu trên dòng hoặc bảng liệt kê thích hợp.

Trong ví dụ này, bạn khai báo tổng doanh thu từ doanh nghiệp bán lẻ trên Bảng C và số tiền cho hoạt động cho thuê theo thu nhập cho thuê trên Bảng E.

Trở về trên