Tại sao phải lưu giữ hồ sơ?

Hồ sơ tiện dụng sẽ giúp quý vị dễ thực hiện theo dõi tiến triển của doanh nghiệp, chuẩn bị viết báo cáo tài chánh, định rõ nguồn thu nhập, theo dõi những phí tổn được khấu trừ, theo dõi những giá trị căn bản của tài sản, điền tờ khai thuế và chứng minh các mục đã trình báo trên tờ khai thuế.

Phải lưu giữ loại hồ sơ nào?

Quý vị có thể chọn bất cứ cơ chế ghi sổ sách nào phù hợp với doanh nghiệp của mình và cho thấy rõ các khoản lợi tức và phí tổn. Luật pháp không đòi hỏi bất cứ loại hồ sơ đặc biệt nào, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, dạng doanh thương sẽ ảnh hưởng lên loại hồ sơ quý vị cần lưu giữ để khai và nộp thuế liên bang

Phải lưu giữ hồ sơ trong bao lâu?

Quãng thời gian phải lưu giữ tài liệu còn tùy vào hành động, phí tổn hay sự kiện được ghi trong tài liệu đó. Nói chung quý vị phải giữ kỹ những hồ sơ chứng minh cho lợi tức hoặc khoản khấu giảm trên tờ khai thuế cho tới khi thời kỳ hạn định đối với tờ khai đó không còn hiệu lực nữa.

Phải ghi nhận các giao dịch thương mại theo cách nào?

Cơ chế ghi sổ sách tiện dụng sẽ gồm chứa bản tóm lược những giao dịch thương mại. Thường thì giao dịch thương mại được tóm tắt trong những sổ sách có tên gọi nhật ký và sổ cái. Quý vị có thể mua loại sổ này ở tiệm bán văn phòng phẩm hay tiếp liệu văn phòng tại địa phương.

Trách Nhiệm Dẫn Chứng

Trách nhiệm chứng minh dữ liệu, các khoản khấu giảm - và thông tin trình bày trên tờ khai thuế - còn được gọi là trách nhiệm dẫn chứng. Quý vị phải chứng minh (chứng tỏ) được một số yếu tố của phí tổn thì mới có thể khấu trừ.

Ghi Thuế Việc Làm Vào Sổ Sách

Hãy lưu giữ mọi hồ sơ thuế việc làm trong ít nhất bốn năm sau khi nộp tờ khai cho tam cá nguyệt thứ 4 của niên thuế.