Sau đây là danh sách liệt kê các đường nối với những thông tin căn bản về thuế liên bang dành cho người mới khởi nghiệp, và còn có cả thông tin giúp lấy quyết định kinh doanh tất yếu. Tuy nhiên không nên xem đây là danh sách bao gồm cho mọi trường hợp. Có thể có giải pháp khác thích hợp cho dạng doanh thương cụ thể của quý vị.

Có thể xem thông tin về những chuyên ngành cụ thể tại trang Industries/Professions (Các Lĩnh Vực/Ngành Nghề) (Industries/Professions webpage (tiếng Anh)).

Nên tham khảo mạng lưới của tiểu bang (state's website (tiếng Anh)) để biết những quy định cấp tiểu bang về việc khởi nghiệp và điều hành kinh doanh.

Người Chủ Mới Khởi Đầu Doanh Nghiệp Cần Biết Gì về Thuế Liên Bang