Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Sau đây là danh sách liệt kê các đường nối với những thông tin căn bản về thuế liên bang dành cho người mới khởi nghiệp, và còn có cả thông tin giúp lấy quyết định kinh doanh tất yếu. Tuy nhiên không nên xem đây là danh sách bao gồm cho mọi trường hợp. Có thể có giải pháp khác thích hợp cho dạng doanh thương cụ thể của quý vị.

Có thể xem thông tin về những chuyên ngành cụ thể tại trang Industries/Professions (Các Lĩnh Vực/Ngành Nghề) (Industries/Professions Web page).

Nên tham khảo mạng lưới của tiểu bang (state's website) để biết những quy định cấp tiểu bang về việc khởi nghiệp và điều hành kinh doanh.

Người Chủ Mới Khởi Đầu Doanh Nghiệp Cần Biết Gì về Thuế Liên Bang