Được liệt kê dưới đây là các đường dẫn với những thông tin căn bản về thuế liên bang dành cho người mới khởi nghiệp, và còn có cả thông tin giúp lấy quyết định kinh doanh tất yếu. Tuy nhiên không nên xem đây là danh sách bao gồm cho mọi trường hợp. Có thể có giải pháp khác thích hợp cho dạng doanh nghiệp cụ thể của bạn.

Thông tin về những chuyên ngành cụ thể được tìm thấy tại trang trang web của Ngành/Nghiệp (tiếng Anh).

Để biết thông tin về những yêu cầu của tiểu bang khi khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp, xin tham trang web của tiểu bang (tiếng Anh).

Để biết thông tin liên quan đến yêu cầu của liên bang và thời hạn báo cáo thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi, vui lòng tham khảo trang web Thông tin về Người thụ hưởng quyền sở hữu (BOI) của Hệ thống thực thi tội phạm Tài chính (tiếng Anh).

Chủ doanh nghiệp mới cần biết gì về thuế liên bang