Trung tâm Thuế dành cho Doanh nghiệp Lớn và Quốc tế

Bộ phận Doanh nghiệp Lớn và Quốc tế (Large Business and International hay LB&I) phục vụ các công ty, công ty S và hình thức hợp tác kinh doanh có tài sản lớn hơn 10 triệu đô la.

Các Chương trình và Nguồn thông tin cho LB&I

Các phương pháp tránh thuế và giao dịch thuế lừa đảo (tiếng Anh) 
Sở Thuế Vụ có một chiến lược toàn diện để chống lại các phương pháp tránh thuế và giao dịch thuế lừa đảo.

Khai thuế điện tử cho các công ty lớn và vừa (tiếng Anh) 
Đối với các năm tính thuế kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2006, các công ty có tài sản từ 10 triệu đô la trở lên phải nộp tờ khai thuế thu nhập 1120/1102S theo phương thức điện tử. Đối với các năm tính thuế kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2007, các công ty nước ngoài có tài sản từ 10 triệu đô la trở lên phải nộp tờ khai thuế thu nhập 1120-F theo phương thức điện tử.

Chương trình Giải quyết Vấn đề của Ngành (tiếng Anh) 
Chương trình Giải quyết Vấn đề của Ngành (Industry Issue Resolution hay IIR) giải quyết các vấn đề thuế thường xuyên tranh chấp hoặc là gánh nặng. IRS kêu gọi ý kiến đề xuất về các vấn đề cho chương trình từ người nộp thuế, các đại diện và hiệp hội.

Hướng dẫn Chỉ đạo Ngành LB&I (tiếng Anh) 
Chỉ thị LB&I cung cấp hướng dẫn hành chính và liên quan đến ngành cho những người kiểm tra LB&I để đảm việc bảo quản lý thuế nhất quán. Chỉ thị này không thiết lập tình trạng Dịch vụ về các vấn đề pháp lý và không phải là hướng dẫn pháp lý.

Chương trình Thỏa thuận Trước khi Nộp đơn (tiếng Anh) 
Chương trình Thỏa thuận Trước khi Nộp đơn được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho người đóng thuế và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn của IRS bằng cách giải quyết hoặc loại bỏ tranh cãi về thuế sớm hơn trong quá trình kiểm tra.

Bản khai M-3 cho việc đối chiếu sổ sách với thu nhập chịu thuế (tiếng Anh) 
Bộ Ngân Khố và IRS đang thực thi Bản khai M-3, "Đối chiếu thu nhập (lỗ) ròng cho các công ty có tổng tài sản từ 10 triệu đô la trở lên".