Bộ phận Doanh nghiệp lớn và quốc tế (LB&I) phục vụ các công ty cổ phần, công ty tiểu chương S và các công ty hợp danh có tài sản bằng hoặc lớn hơn $10 triệu.

 

Loại hình kinh doanh

Công ty cổ phần (tiếng Anh)
Một thực thể pháp lý tách biệt và khác biệt với chủ sở hữu của nó.

Công ty S
Các công ty chọn chuyển thu nhập doanh nghiệp, các khoản lỗ, các khoản khấu trừ và tín dụng cho các cổ đông của họ vì mục đích thuế liên bang.

Công ty Hợp danh (tiếng Anh)
Một mối quan hệ tồn tại giữa hai hoặc nhiều người tham gia để thực hiện thương mại hoặc kinh doanh.

Người đóng thuế quốc tế

Doanh nghiệp quốc tế (tiếng Anh)
Thông tin thuế dành cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Hoa Kỳ hoặc doanh nghiệp trong nước hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ

Cá nhân quốc tế
Thông tin thuế dành cho người nước ngoài có thu nhập ở Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài thường trú có thu nhập bên ngoài Hoa Kỳ

Các chương trình và tài nguyên LB&I

Những giao dịch lạm dụng và tránh thuế (tiếng Anh)
lạm dụng Sở Thuế vụ có một chiến lược toàn diện để chống lại những giao dịch lạm dụng và tránh thuế.

E-file cho các công ty cở trung và lớn (tiếng Anh)
Đối với các năm tính thuế kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12, 2006, các công ty có tài sản từ $10 triệu trở lên phải nộp tờ khai thuế thu nhập 1120/1120-S bằng điện tử. Đối với những năm tính thuế kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12, 2007, các công ty nước ngoài có tài sản từ $10 triệu trở lên phải nộp tờ khai thuế thu nhập 1120-F bằng điện tử.

Chương trình Giải quyết Vấn đề Ngành (tiếng Anh)
Chương trình Giải quyết Vấn đề Ngành (IIR) giải quyết các vấn đề thuế gây tranh cãi hoặc gánh nặng thường xuyên. IRS lấy ý kiến đề xuất về các vấn đề của chương trình từ người đóng thuế, đại diện và hiệp hội.

Các chiến dịch tuân thủ LB&I (tiếng Anh)
Chương trình chiến dịch cho phép LB&I giải quyết những thách thức đáng kể về tuân thủ và nguồn lực.

Quá trình kiểm tra của LB&I (tiếng Anh)
Ấn phẩm 5125 cung cấp phương pháp tiếp cận dựa trên vấn đề để tiến hành kiểm tra chuyên môn từ lần liên hệ đầu tiên với người đóng thuế cho đến giai đoạn giải quyết vấn đề cuối cùng.

Chỉ thị của LB&I (tiếng Anh)
Chỉ thị của LB&I cung cấp hướng dẫn hành chính và liên quan đến ngành cho người kiểm tra LB&I để đảm bảo quản lý thuế nhất quán. Chỉ thị không thiết lập quan điểm của Sở về các vấn đề pháp lý và không phải là hướng dẫn pháp lý.

Tài nguyên và hướng dẫn kỹ thuật của LB&I (tiếng Anh)
Các tài liệu phát hành phối hợp, hướng dẫn của Giám đốc Ngành, hướng dẫn kỹ thuật kiểm toán và các tài liệu khác cung cấp thông tin và hướng dẫn kỹ thuật về luật thuế phức tạp và các vấn đề hành chính ảnh hưởng đến bộ phận LB&I và người đóng thuế LB&I.

Chương trình Thỏa thuận Trước khi Khai thuế (tiếng Anh)
Chương trình Thỏa thuận Trước khi Khai thuế dự kiến sẽ giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của IRS bằng cách giải quyết hoặc loại bỏ tranh cãi về thuế trước đó trong quá trình kiểm tra.

Ngăn chặn và giải quyết tranh chấp (tiếng Anh)
Tìm hiểu về các lựa chọn giải quyết tranh chấp dành cho doanh nghiệp lớn và người đóng thuế quốc tế tại Hoa Kỳ.