Sở Thuế vụ cam kết làm cho trang web của mình dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người. Chúng tôi đã thiết kế các trang web của mình để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của Đoạn 508 thuộc Đạo luật Phục hồi (tiếng Anh) và tuân theo Nguyên tắc Trợ năng Nội dung Web (WCAG) (tiếng Anh) của W3C, Mức A và AA. Ví dụ:

  • Hình ảnh có văn bản thay thế
  • Độ tương phản màu sắc giữa tiền cảnh và hậu cảnh đủ mạnh
  • Sử dụng các tiêu đề để cung cấp cấu trúc cho nội dung
  • Văn bản cho liên kết mang tính mô tả
  • Sử dụng các bảng để hiển thị thông tin dạng bảng và có các tiêu đề thích hợp

Trợ năng là gì?

Đoạn 508 của Đạo luật Phục hồi là luật Liên bang mà yêu cầu các cơ quan Liên bang làm cho công nghệ thông tin trở nên dễ tiếp cận đối với người khuyết tật. Luật này yêu cầu chúng tôi phát triển, có được và duy trì công nghệ điện tử và thông tin (EIT) để người khuyết tật có thể truy cập được, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi và thành viên của công chúng.

Hướng dẫn trợ năng cho người dùng

Hướng dẫn trợ năng cho IRS.gov (tiếng Anh)
Hướng dẫn sử dụng để giúp bạn truy cập và sử dụng nội dung trên IRS.gov.

Hướng dẫn trợ năng cho các ứng dụng của IRS (tiếng Anh)
Hướng dẫn sử dụng và thông tin để giúp bạn truy cập và sử dụng các ứng dụng của IRS.

Tài liệu trợ năng

Các sản phẩm thuế trợ năng của IRS (tiếng Anh)
Chọn từ danh sách các mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế có trợ năng ở định dạng chữ nổi Braille, bản in khổ lớn và định dạng PDF tuân thủ Đoạn 508.

Các video về Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL) (tiếng Anh)
Danh sách các video trên YouTube thân thiện với Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL) do IRS tạo.

Báo cáo vấn đề về trợ năng 508

Nếu gặp phải bất kỳ vấn đề nào về trợ năng, bạn có thể báo cáo bằng cách sử dụng mẫu bên dưới. Không bao gồm thông tin cá nhân (ví dụ: số điện thoại hoặc địa chỉ email).