Chúng tôi đã thiết kế các trang web của mình để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của Mục 508 thuộc Đạo luật Phục hồi (tiếng Anh) và tuân theo Nguyên tắc Trợ năng Nội dung Web (WCAG) (tiếng Anh) của W3C, Mức A và AA. Ví dụ:

  • Hình ảnh có văn bản thay thế
  • Độ tương phản màu sắc giữa tiền cảnh và hậu cảnh đủ mạnh
  • Sử dụng các tiêu đề để cung cấp cấu trúc cho nội dung
  • Văn bản cho liên kết mang tính mô tả
  • Sử dụng các bảng để hiển thị thông tin dạng bảng và có các tiêu đề thích hợp

Khả năng tiếp cận là gì?

Mục 508 của Đạo luật Phục hồi là luật Liên bang mà yêu cầu các cơ quan Liên bang làm cho công nghệ thông tin trở nên dễ tiếp cận đối với người khuyết tật. Luật này yêu cầu chúng tôi phát triển, có được và duy trì công nghệ điện tử và thông tin (EIT) để người khuyết tật có thể truy cập được, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi và thành viên của công chúng.

Hướng dẫn tiếp cập cho người dùng

Hướng dẫn tiếp cận cho trang IRS.gov (tiếng Anh) 
Hướng dẫn sử dụng để giúp quý vị truy cập và sử dụng nội dung trên IRS.gov.

Hướng dẫn tiếp cận các ứng dụng của IRS (tiếng Anh)
Hướng dẫn sử dụng và thông tin để giúp quý vị truy cập và sử dụng các ứng dụng của IRS.

Tài liệu có thể tiếp cận

Các sản phẩm thuế của IRS có thể tiếp cận (tiếng Anh)
Chọn từ danh sách các biểu mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế có thể truy cập được ở định dạng chữ nổi Braille, bản in khổ lớn và định dạng PDF tuân thủ Mục 508.

Các video về Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) (tiếng Anh)
Danh sách các video thân thiện trên YouTube về Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) được tạo ra bởi IRS.