Hiểu Rõ Thông Báo hay Thư của IRS

Thông báo hoặc thư tín của quý vị sẽ giải thích lý do liên lạc và chỉ dẫn quý vị cách lo liệu vấn đề.

Nếu đồng ý với thông tin, thì không cần liên lạc với chúng tôi.

Cho vào số thông báo hoặc thư của quý vị ghi bên trên để được thêm thông tin về các thông báo và thư của IRS, cùng với các câu trả lời cho rất nhiều thắc mắc liên quan đến thông báo. Nếu thông báo hoặc thư của quý vị không có kết quả khi sử dụng Tìm Thông Báo và Thư trên trang này, hãy liên lạc với chúng tôi theo số miễn phí 800-829-1040.

Tại sao tôi không được IRS thông báo? 

Chúng tôi sẽ gởi thông báo hoặc thư tín nếu:

  • Đã đáo hạn nợ thuế của quý vị.
  • Đã đáo hạn hoàn thuế cho quý vị (bất kể ít hay nhiều).
  • Chúng tôi có thắc mắc về tờ khai thuế của quý vị.
  • Chúng tôi cần kiểm chứng danh tánh của quý vị.
  • Chúng tôi cần biết thêm thông tin.
  • Chúng tôi đã sửa đổi tờ khai của quý vị.
  • Chúng tôi thông báo có sự trễ hạn cứu xét tờ khai.

Những Bước Kế Tiếp 

Đọc
Điều quan trọng là quý vị nên đọc kỹ càng do mỗi thông báo hoặc thư tín bao gồm nhiều thông tin quý giá, nên . Nếu chúng tôi có sửa đổi việc khai thuế của quý vị thì hãy so sánh thông tin chúng tôi cung cấp trong thông báo hoặc thư tín với thông tin trong bản khai thuế gốc của quý vị.

Trả lời
Nếu thông báo hoặc thư tín của quý vị muốn quý vị trả lời trước một ngày đặc biệt nào đó, thì có hai lý do chánh mà quý vị cần hồi đáp:

  • để giữ cho lãi xuất thêm được ít hơn và các lệ phí phạt cũng ít hơn.
  • để giữ được quyền khiếu nại của quý vị nếu quý vị không đồng ý.

Trả tiền
Hãy xoay sở trang trải theo khả năng tốt nhất của mình, ngay cả khi quý vị không thể trả hết tiền nợ. Có thể nộp tiền trực tiến hoặc đệ đơn xin Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến (Online Payment Agreement) hay Đề Nghị Thỏa Hiệp (Offer in Compromise). Nên đến trang chi trả của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Giữ một bản sao của thông báo và thư tín của quý vị
Điều quan trọng là giữ một bản sao của tất cả các thông báo và thư tín chung với hồ sơ khai thuế của quý vị. Quý vị có thể cần các tài liệu này sau này.

Liên Lạc với Chúng Tôi
Chúng tôi để sẵn số điện thoại liên lạc ở góc trên bên phải của thư tín. Thường thì chúng tôi chỉ chờ hồi đáp nếu cần biết thêm thông tin, nếu quý vị không đồng ý với thông tin, hoặc đã đáo hạn nợ thuế của quý vị.  Quý vị cũng có thể gởi thư cho chúng tôi (theo địa chỉ ghi sẵn trong bưu tín) để giải thích lý do không đồng ý. Và nếu gởi thư thì quý vị nên chờ ít nhất 30 ngày để được trả lời.

Tôi có thể tìm thông báo hoặc số thư tín của tôi ở đâu

Quý vị có thể tìm thông báo (CP) hoặc số thư tín (LTR) ở góc phải bên trên hoặc bên dưới của thư.

Khi nào thì thông báo hoặc thư tín của tôi trông đáng nghi ngờ

Nên đến trang Trình báo trường hợp mồi chài của chúng tôi nếu quý vị nhận được thư tín có vẻ đáng ngờ và bị giả dạng như được gởi từ IRS. Cũng có thể gọi số 1-800-829-1040. Chúng tôi không chủ động liên lạc với người đóng thuế qua điện thư hoặc mạng xã hội để yêu cầu cho biết thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh.