Những Điều Cần Biết

Rất nhiều người cần phải khai thuế Hoa Kỳ hàng năm, còn những người khác thì chỉ khai thuế để xin tín thuế hoặc các quyền lợi khác.

Tôi có cần nộp đơn không? Tôi phải nộp đơn như thế nào? Tôi phải nộp đơn ở đâu?

Phổ biến

Mẫu Đơn và Chỉ Dẫn

 

Quý vị có thể được một bản sao của hồ sơ khai thuế để duyệt qua các giao dịch trong trương mục thuế của quý vị hoặc duyệt từ hàng thông tin trên bản khai thuế cho năm thuế đặc biệt nào. Thông tin về thuế của năm hiện tại có thể không có sẵn cho đến tháng Bảy.

Xin vào mạng lưới IRS.gov/account để duyệt qua số tiền còn thiếu, tiểu sử trả tiền hoặc vào hồ sơ thuế của quý vị.