Thông tin khai thuế dành cho …

Cá nhân

Tìm thông tin khai thuế cho quý vị và gia đình, xem xét các tùy chọn nộp điện tử bao gồm Free File của IRS, và truy cập vào tài khoản thuế của quý vị.

Doanh Nghiệp và Tự Kinh Doanh

Lấy Mã Số Nhận Dạng Chủ Lao Động (EIN) của quý vị, tìm Mẫu 941, chuẩn bị nộp hồ sơ, thực hiện các khoản thanh toán ước tính và hơn thế nữa.

Tổ Chức Từ Thiện và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Tìm Mẫu 990 và đăng ký và duy trì tình trạng tổ chức miễn thuế của quý vị

 

Người Đóng Thuế Quốc Tế

Tìm yêu cầu về khai thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp quốc tế

Thời hạn quy chế cho định mức, truy thu, và hoàn thuế

Thời hạn quy chế là khoảng thời gian do luật quy định thời gian IRS có thể xem xét, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế của bạn. Khi hết thời hạn pháp định đã hết, chúng tôi không còn có thể định mức hoặc truy thu thêm thuế hoặc cho phép bạn yêu cầu hoàn thuế.

Đối Tượng Bổ Sung

Chính quyền Liên Bang, Tiểu Bang và Địa Phương
Tài nguyên cho các nhóm liên bang, tiểu bang, địa phương và chính phủ có nhân viên hoặc nhà thầu

Chính Phủ Bộ Lạc Da Đỏ
Thông tin về thuế cho các chính phủ và thành viên của bộ lạc người Mỹ Bản Địa

Trái Phiếu Miễn Thuế
Thông tin về trái phiếu được ưu đãi về thuế, bao gồm trái phiếu được miễn thuế, tín thuế và trái phiếu trả tiền trực tiếp

Liên Kết Chính Phủ
Nếu quý vị đang làm việc với một cơ quan liên bang khác hoặc một cơ quan thuế tiểu bang hoặc địa phương, hãy hợp tác với chúng tôi để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho quý vị và cho người đóng thuế