Thông tin khai thuế dành cho …

Cá nhân

Tìm thông tin khai thếu cho quý vị và gia đình. Free File của IRS hoặc e-file, lấy hồ sơ thuế và xem tài khoản của quý vị

Doanh Nghiệp và Tự Kinh Doanh

Lấy Mã Số Nhận Dạng Chủ Lao Động (EIN) của quý vị, tìm Mẫu 941, chuẩn bị nộp hồ sơ, thực hiện các khoản thanh toán ước tính và hơn thế nữa

Tổ Chức Từ Thiện và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Tìm Mẫu 990 và đăng ký và duy trì tình trạng miễn thuế tổ chức của quý vị

 

Người Đóng Thuế Quốc Tế

Tìm yêu cầu về khai thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp quốc tế

Đối Tượng Bổ Sung

Chính quyền Liên Bang, Tiểu Bang và Địa Phương
Tài nguyên cho các nhóm liên bang, tiểu bang, địa phương và chính phủ có nhân viên hoặc nhà thầu

Chính Phủ Bộ Lạc Da Đỏ
Thông tin về thuế cho các chính phủ và thành viên của bộ lạc người Mỹ Bản Địa

Trái Phiếu Miễn Thuế
Thông tin về trái phiếu được ưu đãi về thuế, bao gồm trái phiếu được miễn thuế, tín thuế và trái phiếu trả tiền trực tiếp

Liên Kết Chính Phủ
Nếu quý vị đang làm việc với một cơ quan liên bang khác hoặc một cơ quan thuế tiểu bang hoặc địa phương, hãy hợp tác với chúng tôi để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho quý vị và cho người đóng thuế