Thông tin khai thuế dành cho …
 

Cá nhân

Thông tin khai thuế dành cho quý vị và gia đình. Khai Miễn Phí của IRS hoặc khai thuế điện tử, nhận hồ sơ thuế và xem tài khoản của quý vị.

Doanh nghiệp và tự làm chủ (tiếng Anh)

Nhận Số ID chủ thuê lao động (EIN) của quý vị, tìm Mẫu đơn 941, chuẩn bị khai thuế, thực hiện các khoản thanh toán ước tính và nhiều hơn thế.

Từ thiện và phi lợi nhuận (tiếng Anh)

Tìm Mẫu đơn 990 và ghi danh cũng như duy trì tình trạng miễn thuế của tổ chức quý vị.

 

Người đóng thuế quốc tế (tiếng Anh)

Tìm các quy định về khai thuế dành cho cá nhân và doanh nghiệp quốc tế.

Thực thể thuộc chính phủ (tiếng Anh)

Tìm thông tin khai thuế dành cho chính quyền Liên bang, tiểu bang, địa phương và bộ lạc Da đỏ, và dành cho các liên lạc viên của chính phủ. Nhận thông tin về trái phiếu miễn thuế.