Quý vị có thể lấy các loạt Mẫu đơn 1040 khác nhau dạng bản ghi trực tuyến hoặc qua bưu điện. Nếu quý vị cần nộp Tổng Số Lợi Tức Được Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income, hay AGI) trong năm vừa qua của mình qua e-file, chọn dạng bản ghi khai thuế khi yêu cầu. Nếu chỉ cần tìm hiểu xem quý vị còn thiếu bao nhiêu hoặc xác minh số tiền quý vị đã trả trong 18 tháng qua, quý vị có thể xem trương mục thuế của quý vị.

Phương pháp quý vị dùng để nộp tờ khai thuế, qua e-file hay trên văn bản,  và xem số tiền hoàn trả hay tiền thuế còn nợ có ảnh hưởng hay không, khi có bản ghi trong năm hiện tại (current year transcript availability). Lưu ý: Nếu cần bản sao tờ khai thuế thì phải sử dụng Mẫu Đơn 4506 (Form 4506). Dịch vụ Nhận Bản ghi Thuế (Get Transcript) là dành cho người đóng thuế cá nhân để lấy bản ghi thuế của riêng họ cho các mục đích riêng của họ. Nghiêm cấm việc sử dụng bởi bất kỳ thực thể nào khác.

 

2>Yêu cầu trực tuyến (chỉ bằng tiếng Anh)

Quý vị cần có

Ðể ghi danh và dùng dịch vụ này, quý vị cần:

  • SSN của quý vị, địa chỉ mới,  diện đệ nộp, và địa chỉ từ tờ khai thuế mới nhất,
  • truy cập vào trương mục điện thư,
  • số trương mục cá nhân của thẻ tín dụng, tiền vay mua nhà, tiền vay theo giá trị căn nhà, khả năng tín dụng theo giá trị căn nhà, hoặc tiền vay mua xe, của quý vị và
  • số điện thoại di động có tên của quý vị trong trương mục.


Quý vị được

  • Xem, in hay tải bản ghi về
  • Tất cả Các dạng bản ghi  đang có trực tuyến
  • Tên người dùng và mật khẩu để trở lại sau này

 

 

Nút về Lấy Bản Ghi TRỰC TUYẾN

 

Tham khảo Các thắc mắc thông thường về Lấy Bản Ghi (Get transcript frequently asked questions (FAQs)) để biết thêm thông tin. Nếu muốn lấy bản ghi để điền FAFSA, xin tham khảo lựa chọn để lấy dữ liệu khai thuế 2015 của quý vị (tiếng Anh).   

THẬN TRỌNG: Chúng tôi không bao giờ gọi hay gởi điện thư hay tin nhắn yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hay đăng nhập vào để lấy bản ghi hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị. Ghé vào báo cáo mồi chài điện thư để biết hướng dẫn nếu quý vị không biết rõ hư thực của bất cứ thông tin liên lạc “tự động” nào đã nhận, ngoài bưu tín Hoa Kỳ, tự xưng là từ IRS.