Thận trọng: Dịch vụ Lấy Bản ghi là dành cho người đóng thuế cá nhân lấy lại các bản ghi thuế của họ cho các mục đích của riêng họ. Việc sử dụng bởi bất kỳ thực thể nào khác đều bị nghiêm cấm.

Quý vị có thể lấy các loạt Mẫu đơn 1040 khác nhau dạng bản ghi trực tuyến hoặc qua bưu điện. Nếu quý vị cần thông tin Tổng Số Lợi Tức Được Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income, hay AGI) trong năm vừa qua của mình để khai thuế điện tử thì hãy chọn dạng bản ghi tờ khai thuế khi yêu cầu. Nếu chỉ cần tìm hiểu xem quý vị còn thiếu bao nhiêu hoặc xác minh số tiền quý vị đã trả trước đây, quý vị có thể xem trương mục thuế của quý vị.

Phương pháp quý vị dùng để nộp tờ khai thuế, điện tử hay trên văn bản, và việc liệu quý vị có còn nợ thuế trên tờ khai hay không ảnh hưởng đến sự sẵn có của bản ghi cho năm hiện tại (tiếng Anh). Lưu ý: Nếu cần bản sao tờ khai thuế thì phải sử dụng Mẫu Đơn 4506 (tiếng Anh).

 

Yêu cầu trực tuyến

Quý vị cần có

Ðể ghi danh và dùng dịch vụ này, quý vị cần:

  • SSN của quý vị, ngày sinh, diện đệ nộp, và địa chỉ gửi thư từ tờ khai thuế mới nhất,
  • truy cập vào trương mục điện thư,
  • số trương mục cá nhân của thẻ tín dụng, tiền vay mua nhà, tiền vay theo giá trị căn nhà, khả năng tín dụng theo giá trị căn nhà hoặc tiền vay mua xe của quý vị và
  • một số điện thoại di động gắn với tên của quý vị (để đăng ký nhanh hơn) hoặc khả năng nhận được một mã kích hoạt bằng thư.


Quý vị được

  • Tất cả các dạng bản ghi đang có trực tuyến
  • Xem, in hay tải bản ghi về
  • Tên người dùng và mật khẩu để trở lại sau này

 

 

Nút về Lấy Bản Ghi TRỰC TUYẾN (tiếng Anh)

 

Yêu cầu qua thư

Quý vị cần có

Ðể sử dụng dịch vụ này, quý vị cần:

Quý vị được 

  • Tiền hoàn trả hoặc trương mục Các dạng bản ghi được gởi qua bưu điện
  • Quý vị sẽ nhận được bản ghi sau 5 tới 10 ngày lịch, tại địa chỉ đang lưu trong sổ của chúng tôi

 

Nút về Lấy Bản Ghi qua BƯU ĐIỆN (tiếng Anh)

 

Tham khảo Các thắc mắc thông thường về Lấy Bản Ghi (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nếu muốn lấy bản ghi để điền FAFSA, xin tham khảo thông tin thuế dành cho đơn xin hỗ trợ tài chính của sinh viên (tiếng Anh).

THẬN TRỌNG: Chúng tôi không bao giờ gọi hay gởi điện thư hay tin nhắn yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hay đăng nhập vào để lấy bản ghi hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị. Ghé vào báo cáo mồi chài điện thư để biết hướng dẫn nếu quý vị không biết rõ hư thực của bất cứ thông tin liên lạc “tự động” nào đã nhận, ngoài bưu tín Hoa Kỳ, tự xưng là từ IRS.