Cha mẹ có các tình huống và lợi ích đặc biệt về thuế. Hiểu điều đó ảnh hưởng đến quý vị và thuế của quý vị như thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí, bằng cách truy cập trang Cá nhân.
 

Khai Người Phụ Thuộc và Tình Trạng Khai Thuế

Tín Thuế

Quyền Lợi Thuế Dành Cho Giáo Dục

Thu Nhập của Trẻ Em

Người Chăm Sóc Trong Gia Đình và Nhân Viên Tại Gia

Tìm hiểu xem liệu quý vị có cần phải trả thuế lao động liên bang cho người chăm sóc trong gia đình, người giữ trẻ, bảo mẫu hoặc quản gia hay không với Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho Chủ Lao Động Tại Gia (tiếng Anh).