Body

Phụ huynh có thể yêu cầu một số khoản tín thuế hoặc khấu lưu thuế nhất định tùy thuộc vào tình trạng khai thuế của họ.

Đọc ấn phẩm của chúng tôi (tiếng Anh) về các quy tắc thuế.

Sử dụng Khai Thuế Miễn Phí của IRS có thể bảo đảm rằng quý vị yêu cầu các quyền lợi về thuế của quý vị.

Lỡ Các Khoản Thanh Toán Kích Thích cho quý vị hoặc gia đình của quý vị? Đến Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế để có thêm thông tin.

Khai Người Phụ Thuộc Và Tình Trạng Khai Thuế

Tín Thuế Trẻ Em

Quyền Lợi Thuế Dành Cho Giáo Dục

Thu Nhập Của Trẻ Em

Sự Kiện Trong Đời

Tìm hiểu về cách các sự kiện trong đời (tiếng Anh) có thể ảnh hưởng đến khoản thuế quý vị nợ và tiền hoàn thuế của quý vị.

Người Chăm Sóc Trong Gia Đình Và Nhân Viên Của Hộ Gia Đình

Xem Lại Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho Chủ Lao Động Là Hộ Gia Đình (tiếng Anh) để xem liệu quý vị có cần phải trả thuế lao động liên bang cho người chăm sóc trong gia đình, người giữ trẻ, bảo mẫu hoặc quản gia hay không.