Lỡ thời hạn? Đừng để mất khoản tiền hoàn thuế của quý vị do không khai thuế, ngay cả khi đã quá thời hạn khai thuế.

Nếu quý vị yêu cầu gia hạn, quý vị có thời hạn đến ngày 17 tháng 10 để nộp tờ khai thuế năm 2021. Các trường hợp gia hạn đặc biệt áp dụng cho một số nạn nhân thiên tai.

Nếu quý vị vẫn cần khai thuế:

  • Sử dụng Free File của IRS có thể bảo đảm rằng quý vị yêu cầu các quyền lợi về thuế của quý vị.
  • Nhận toàn bộ số tiền của Khoản Tín Thuế Trẻ Em. Đối chiếu các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã nhận được vào năm 2021.
  • Lỡ khoản thanh toán kích thích kinh tế của quý vị hay của thành viên gia đình quý vị? Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, đặc biệt là khi quý vị chào đón một đứa con mới sinh hoặc một thành viên gia đình là người phụ thuộc trong năm 2021.

Khai Người Phụ Thuộc và Tình Trạng Khai Thuế

Tín Thuế

Quyền Lợi Thuế Dành Cho Giáo Dục

Thu Nhập Của Trẻ Em

Sự Kiện Trong Đời

Tìm hiểu về cách các sự kiện trong đời (tiếng Anh) có thể ảnh hưởng đến khoản thuế quý vị nợ và tiền hoàn thuế của quý vị.

Người Chăm Sóc Trong Gia Đình Và Nhân Viên Của Hộ Gia Đình

Tìm hiểu xem liệu quý vị có cần phải trả thuế lao động liên bang cho người chăm sóc trong gia đình, người giữ trẻ, bảo mẫu hoặc quản gia hay không với Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho Chủ Lao Động Là Hộ Gia Đình (tiếng Anh).