Chủ đề số 553, Thuế trên thu nhập đầu tư và thu nhập phi lao động của Trẻ (Kiddie Tax, thuế trẻ em)

Hai trường hợp sau đây có thể ảnh hưởng đến thuế và việc khai báo thu nhập phi lao động của một số trẻ em nhất định.

 1. Nếu tiền lãi, cổ tức, và các khoản thu nhập không phi lao động khác của con bạn tổng cộng hơn $2.500, thì khoản thu nhập đó có thể phải chịu một khoản thuế cụ thể đối với thu nhập phi lao động của một số trẻ em nhất định. Xem Hướng dẫn cho Mẫu 8615, Thuế dành cho một số Trẻ em nhất định có Thu nhập phi lao động (tiếng Anh).
 2. Nếu thu nhập duy nhất của con bạn là thu nhập từ lãi suất và cổ tức (bao gồm cả phân phối lãi vốn) và tổng ít hơn $12.500, bạn có thể chọn đưa khoản thu nhập đó vào tờ khai của mình thay vì khai thuế cho con mình. Xem Mẫu 8814, Cha mẹ chọn khai báo Tiền lãi và Cổ tức của con mình (tiếng Anh).

Để bất kỳ trường hợp nào trên đây được áp dụng thì con bạn phải được yêu cầu nộp tờ khai thuế. Ðể biết thông tin về yêu cầu khai thuế, xin tham khảo Tôi có cần khai thuế không? (tiếng Anh)

Thuế dành cho một số trẻ em có thu nhập phi lao động

Hãy dùng Mẫu 8615 (tiếng Anh) PDF để biết tính thuế trên thu nhập phi lao động của trẻ vượt quá $2.500 nếu trẻ dưới 18 tuổi, và trong một số trường hợp nếu trẻ lớn tuổi hơn (xem bên dưới). Ðính kèm Mẫu 8615 trong tờ khai thuế của trẻ nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau.

 1. Thu nhập phi lao động của trẻ nhiều hơn $2.500.
 2. Trẻ đáp ứng được một trong các yêu cầu sau đây về độ tuổi:
  • Trẻ dưới 18 tuổi vào cuối nãm thuế,
  • Trẻ đã 18 tuổi vào cuối năm thuế và không có thu nhập kiếm được nhiều hơn một nửa tiền phụ cấp của trẻ, hoặc
  • Trẻ là sinh viên toàn thời gian và ít nhất 19 tuổi nhưng dưới 24 tuổi vào cuối năm thuế và trẻ không có thu nhập kiếm được nhiều hơn một nửa tiền phụ cấp của trẻ.
 3. Ít nhất có một cha/mẹ của trẻ vẫn còn sống vào cuối năm thuế.
 4. Trẻ được yêu cầu phải nộp tờ khai thuế cho năm thuế này.
 5. Trẻ không khai chung hồ sơ thuế cho năm thuế này.

Nếu trẻ của bạn phải nộp Mẫu 8615 thì trẻ có thể phải chịu Thuế thu nhập đầu tư ròng (Net Investment Income Tax, NIIT). NIIT là mức thuế 3.8% trên số ít hơn của thu nhập đầu tư ròng hoặc số tiền vượt quá mức ngưỡng của tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi (MAGI). Sử dụng Mẫu 8960, Thuế thu nhập đầu tư ròng (tiếng Anh) để tính số thuế này. Ðể biết thêm thông tin, xin xem Chủ đề số 559 và Hỏi đáp về Thuế thu nhập đầu tư ròng (tiếng Anh).

Cha mẹ chọn khai báo Tiền lãi và Cổ tức của con mình

Bạn có thể chọn khai báo tiền lãi, cổ tức thông thường và phân phối lãi vốn của con mình trong tờ khai thuế của bạn. Nếu bạn chọn cách này thì con của bạn sẽ không phải khai thuế. Ðể chọn cách này, đính kèm Mẫu 8814 (tiếng Anh) PDF với Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) của bạn nếu con của bạn đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây.

 1. Vào cuối năm thuế, con của bạn dưới 19 tuổi (hoặc dưới 24 tuổi nếu là sinh viên toàn thời gian).
 2. Tổng thu nhập của con của bạn ít hơn $12.500 trong năm thuế này.
 3. Con của bạn chỉ có thu nhập từ tiền lãi và cổ tức (kể cả phân phối lãi vốn và cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska).
 4. Chưa nộp các khoản thuế ước tính nào cho con của bạn cho năm thuế này, và không có số tiền trả thừa nào từ năm thuế trước (hoặc từ bất kỳ tờ khai được điều chỉnh nào) đươc áp dụng cho năm thuế hiện tại dưới tên và số an sinh xã hội của của bạn.
 5. Không có khoản thuế thu nhập liên bang nào được khấu lưu từ thu nhập của con của bạn theo quy định về khấu lưu dự phòng.
 6. Con bạn phải khai thuế trừ khi bạn chọn cách này.
 7. Con bạn không khai chung hồ sơ thuế cho năm thuế này.
 8. Bạn là cha/mẹ đủ điều kiện để chọn cách này hoặc bạn khai chung hồ sơ thuế với cha/mẹ còn lại của con mình.

Thông tin bổ sung