Chủ Đề 553 Thuế Đánh Trên Lợi Tức Đầu Tư và Thu Nhập Không Phải Do Việc Làm của Trẻ

Hai tình huống sau có thể ảnh hýởng ðến thuế và việc khai báo thu nhập không phải do lao ðộng của một số trẻ em.

 1. Nếu tổng lợi nhuận, cổ tức và thu nhập khác không phải do việc làm của con quý vị nhiều hõn $2,200 thì số tiền này có thể phải chịu thuế. Thu nhập không phải do lao ðộng của một số trẻ em bị ðánh thuế bằng cách dùng thuế suất và các nhóm thuế dành cho tài sản thừa kế và quỹ tín thác. Xem Hýớng Dẫn cho Mẫu 8615, Thuế dành cho Một Số Trẻ Em Có Thu Nhập Không Phải Do Việc Làm (Tiếng Anh).
 2. Nếu thu nhập duy nhất của con quý vị là lợi nhuận và cổ tức (kể cả lợi nhuận ðầu tý ðýợc phân phối) và có tổng ít hõn $11,000 thì quý vị có thể chọn cách ðýa thu nhập ðó vào hồ sõ khai thuế của mình mà không nộp tờ khai thuế riêng cho con mình. Xem Mẫu 8814, Cha Mẹ Chọn Khai Báo Lợi Nhuận và Cổ Tức của Con Mình (Tiếng Anh).

Dù tình huống nào trên ðây ðýợc áp dụng thì con quý vị ðều phải nộp tờ khai thuế. Ðể biết thông tin về yêu cầu khai thuế, xin xem Ấn Bản 929, Quy Ðịnh về Thuế dành cho Trẻ Em và Ngýời Phụ Thuộc (Tiếng Anh) Tôi Có Cần Khai Thuế Không? (Tiếng Anh)

Thuế dành cho Một Số Trẻ Em Có Thu Nhập Không Phải Do Lao Ðộng

Hãy dùng Mẫu 8615 (Tiếng Anh) PDF ðể biết thuế ðánh trên thu nhập không phải do việc làm của trẻ výợt quá $2,200 nếu trẻ chýa ðủ 18 tuổi, và trong một số trýờng hợp nếu trẻ lớn tuổi hõn (xem bên dýới). Ðính kèm Mẫu 8615 trong hồ sõ khai thuế của trẻ nếu ðáp ứng ðýợc tất cả các ðiều kiện sau.

 1. Thu nhập không phải do lao ðộng của trẻ nhiều hõn $2,200.
 2. Trẻ ðáp ứng ðýợc một trong các yêu cầu sau ðây về ðộ tuổi:
  • Trẻ chýa ðủ 18 tuổi vào cuối nãm thuế,
  • Trẻ ðã ðủ 18 tuổi vào cuối nãm thuế và không có thu nhập từ lao ðộng nhiều hõn một nửa tiền trợ cấp của trẻ, hoặc
  • Trẻ là sinh viên toàn thời gian và ít nhất 19 tuổi nhýng chýa ðủ 24 tuổi vào cuối nãm thuế và trẻ ðã không có thu nhập từ lao ðộng nhiều hõn một nửa tiền trợ cấp.
 3. Ít nhất có một phụ huynh của trẻ vẫn còn sống vào cuối nãm thuế.
 4. Trẻ phải nộp hồ sõ khai thuế cho nãm thuế này.
 5. Trẻ không nộp hồ sõ khai thuế chung cho nãm thuế này.

Nếu quý vị phải nộp Mẫu 8615 thì quý vị có thể phải tuân theo quy ðịnh Thuế Lợi Tức Ðầu Tý Ròng (Net Investment Income Tax, NIIT). NIIT là mức thuế 3.8% ðánh trên lợi tức ðầu tý ròng hoặc số tiền výợt quá mức ngýỡng của tổng lợi tức ðýợc ðiều chỉnh theo luật thuế mới (MAGI), tùy theo số nào nhỏ hõn. Sử dụng Mẫu 8960, Thuế Lợi Tức Ðầu Tý Ròng (Tiếng Anh) ðể tính số thuế này. Ðể biết thêm thông tin, xin xem Chủ Ðề 559 Hỏi Ðáp về Thuế Thu Nhập Ðầu Tý Ròng (Tiếng Anh).

Cha Mẹ Chọn Khai Báo Lợi Nhuận và Cổ Tức của Con Mình

Quý vị có thể chọn khai báo lợi nhuận, cổ tức thýờng và lợi nhuận ðầu tý ðýợc phân phối của con mình trong hồ sõ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị chọn cách này thì con quý vị sẽ không phải nộp hồ sõ khai thuế. Ðể chọn cách này, hãy ðính kèm Mẫu 8814 (Tiếng Anh) PDF với Mẫu 1040 (Tiếng Anh) PDF, Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) PDF hoặc Mẫu 1040-NR (Tiếng Anh) PDF của quý vị nếu con quý vị ðáp ứng ðýợc tất cả các ðiều kiện sau ðây.

 1. Vào cuối nãm thuế, con quý vị chýa ðủ 19 tuổi (hoặc chýa ðủ 24 tuổi nếu là sinh viên toàn thời gian).
 2. Lợi tức thu nhập của con quý vị ít hõn $11,000 trong nãm thuế này.
  • Con quý vị chỉ có thu nhập từ lợi nhuận và cổ tức (kể cả lợi nhuận ðầu tý ðýợc phân phối và cổ tức Quỹ Thýờng Trực Tiểu Bang Alaska).
  • Chýa nộp các khoản thuế ýớc tính nào cho con quý vị cho nãm thuế này, và không có số tiền trả nhiều hõn mức quy ðịnh nào từ nãm thuế trýớc (hoặc từ bất kỳ bản chỉnh sửa cho hồ sõ thuế) ðýợc áp dụng cho nãm thuế hiện tại dýới tên và số an sinh xã hội của con quý vị.
  • Không có khoản thuế thu nhập liên bang nào ðýợc khấu lýu từ thu nhập của con quý vị theo quy ðịnh về số tiền tạm giữ ðể trả thuế.
 3. Con quý vị phải khai hồ sõ thuế trừ khi quý vị chọn cách này.
 4. Con quý vị không nộp hồ sõ khai thuế chung cho nãm thuế này.
 5. Quý vị là phụ huynh ðủ ðiều kiện ðýợc chọn cách này hoặc quý vị nộp hồ sõ khai thuế chung với phụ huynh còn lại của con mình.

Thông Tin Khác

Tham khảo Ấn Bản 929, Quy Ðịnh về Thuế dành cho Trẻ Em và Ngýời Phụ Thuộc (Tiếng Anh) ðể biết thêm thông tin, ðịnh nghĩa, lýu ý và những vấn ðề sau:

 • Một số trýờng hợp sinh nhật ngày 1 tháng Một,
  • Phụ huynh không nộp hồ sõ khai thuế chung,
 • Ngýời con có lợi nhuận ðầu tý ðýợc phân phối, và
 • Ảnh hýởng khác của việc chọn khai báo trên hồ sõ khai thuế của cha mẹ.