Topic 553 - Tax on a Child's Investment and Other Unearned Income (Kiddie Tax)

Hai tình huống sau có thể ảnh hưởng đến thuế và việc báo cáo thu nhập không do lao động của một số trẻ em.

 1. Nếu tổng lợi nhuận, cổ tức và thu nhập không do lao động khác của con quý vị là nhiều hơn $2,100 thì số tiền này có thể phải chịu thuế. Bắt đầu từ năm 2018, thuế suất và các nhóm thuế dành cho thu nhập không do lao động của một số trẻ em đã thay đổi và không còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thuế của cha mẹ hay thu nhập không do lao động của bất kỳ anh chị em nào. Hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu đơn 8615, Thuế dành cho Một Số Trẻ Em Mà Có Thu Nhập Không Do Lao Động.
 2. Nếu thu nhập duy nhất của con bạn là lợi nhuận và cổ tức (kể cả lợi nhuận đầu tư được phân phối) và có tổng ít hơn $10,500 thì bạn có thể chọn cách đưa thu nhập đó vào hồ sơ khai thuế của mình mà không thực hiện việc nộp tờ khai thuế riêng cho con mình. Hãy xem Mẫu đơn 8814, Cha Mẹ Chọn Báo Cáo Lợi Nhuận và Cổ Tức của Con Mình.

Dù tình huống nào trên đây được áp dụng thì con của bạn đều phải thực hiện việc nộp tờ khai thuế. Đối với thông tin yêu cầu cho việc khai thuế, hãy xem Ấn phẩm 929, Quy Định về Thuế dành cho Trẻ Em và Người Phụ Thuộc Tôi Có Cần Khai Thuế không?

Thuế dành cho Một Số Trẻ Em Mà Có Thu Nhập Không Do Lao Động

Hãy dùng Mẫu đơn 8615, Thuế dành cho Một Số Trẻ Em Mà Có Thu Nhập Không Do Lao Động để biết thuế đối với thu nhập không do lao động vượt quá $2,100 nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, và trong một số trường hợp nếu bạn nhiều tuổi hơn (xem bên dưới). Đính kèm Mẫu đơn 8615 trong hồ sơ khai thuế của bạn nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau.

 1. Thu nhập không do lao động của bạn là nhiều hơn $2,100.
 2. Bạn đáp ứng một trong các yêu cầu về độ tuổi sau:
  • a. Bạn đã chưa đủ 18 tuổi vào cuối năm thuế,
  • b. Bạn đã đủ 18 tuổi vào cuối năm thuế và bạn đã không có thu nhập từ lao động mà nhiều hơn một nửa khoản trợ cấp của bạn, hoặc
  • c. Bạn là sinh viên học trọn thời gian và được ít nhất 19 tuổi nhưng chưa đủ 24 tuổi vào cuối năm thuế và bạn đã không có thu nhập từ lao động mà nhiều hơn một nửa khoản trợ cấp của bạn.
 3. Ít nhất một phụ huynh của bạn đã còn sống vào cuối năm thuế.
 4. Bạn buộc phải nộp hồ sơ khai thuế cho năm thuế này.
 5. Bạn không nộp hồ sơ khai thuế chung với vợ/chồng cho năm thuế này.

Nếu bạn buộc phải nộp Mẫu đơn 8615 thì bạn có thể phải tuân theo quy định Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng (Net investment income tax, hay NIIT)). NIIT là mức thuế 3.8% đánh trên lợi tức đầu tư ròng hay số tiền vượt quá mức ngưỡng của tổng lợi tức được điều chỉnh theo luật thuế mới (MAGI) của bạn, tùy theo số nào nhỏ hơn. Hãy dùng Mẫu đơn 8960, Thuế Thu Nhập Đầu Tư Ròng để tính toán số thuế này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chủ Đề 559 Hỏi và Đáp về Thuế Thu Nhập Đầu Tư Ròng.

Cha Mẹ Chọn Báo Cáo Lợi Nhuận và Cổ Tức của Con Mình

Bạn có thể chọn để báo cáo lợi nhuận, cổ tức thường và lợi nhuận đầu tư được phân phối của con mình trong hồ sơ khai thuế của bạn. Nếu bạn chọn cách này thì con bạn sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế. Để chọn cách này, hãy đình kèm Mẫu đơn 8814, Cha Mẹ Chọn Báo Cáo Lợi Nhuận và Cổ Tức của Con Mình với Mẫu đơn 1040 hay Mẫu đơn 1040NR của bạn nếu con bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây.

 1. Vào cuối năm thuế con của bạn đã chưa đủ 19 tuổi (hoặc chưa đủ 24 tuổi nếu là sinh viên học trọn thời gian).
 2. Lợi tức thu nhập của con bạn là ít hơn $10,500 trong năm thuế này.
 3. Con bạn chỉ có thu nhập từ lợi nhuận và cổ tức (kể cả lợi nhuận đầu tư được phân phối và cổ tức Quỹ Thường Trực Tiểu Bang Alaska).
 4. Chưa nộp các khoản thuế ước tính nào cho con bạn cho năm thuế này, và không có số tiền trả nhiều hơn mức quy định nào từ năm thuế trước (hoặc từ bất kỳ bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp nào) được áp dụng cho năm thuế hiện tại dưới tên và số an sinh xã hội của con bạn.
 5. Không có khoản thuế thu nhập liên bang nào đã được khấu lưu từ thu nhập của con bạn theo quy định về số tiền tạm giữ để trả thuế.
 6. Con bạn buộc phải thực hiện việc khai hồ sơ thuế trừ khi bạn chọn cách này.
 7. Con bạn không nộp hồ sơ khai thuế chung với vợ/chồng cho năm thuế này.
 8. Bạn là phụ huynh đủ điều kiện để chọn cách này hoặc bạn nộp hồ sơ khai thuế chung với phụ huynh còn lại của con mình.

Thông tin bổ sung

Tham khảo Ấn phẩm 929, Quy Định về Thuế dành cho Trẻ Em và Người Phụ Thuộc để biết thêm thông tin, định nghĩa, lưu ý và những vấn đề sau:

 • Một số trường hợp sinh nhật ngày 1 tháng 1,
 • Phụ huynh không nộp hồ sơ khai thuế chung,
 • Một người con có lợi nhuận đầu tư được phân phối, và
 • Các ảnh hưởng khác của việc chọn báo cáo trên hồ sơ khai thuế của cha mẹ.