Topic 559 - Net Investment Income Tax

Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng (Net Investment Income Tax, hay NIIT) 3.8 phần trăm áp dụng cho các cá nhân, tài sản, và quỹ tín thác có lợi tức đầu tư thực sự trên ngưỡng tiền hiện dụng.

Cá Nhân

Trong trường hợp cho cá nhân, thì NIIT là 3.8 phần trăm trên mức thấp hơn của:

 • lợi tức đầu tư thực sự, hoặc
 • mức vượt quá tổng lợi tức đã điều chỉnh được sửa đổi trên ngưỡng tiền sau đây:
  • $250,000 cho góa phụ (hay góa phu) đã kết hôn và khai thuế chung hay đủ tiêu chuẩn
  • $125,000 cho người đã kết hôn và khai thuế riêng.
  • $200,000 trong tất cả những trường hợp khác

Tài Sản & Quỹ Tín Thác

Trong trường hợp tài sản hay quỹ tín thác, thì NIIT là 3.8 phần trăm trên mức thấp hơn của:

 • (A) lợi tức đầu tư thực sự không phân phối, hoặc
 • (B) mực vượt quá (nếu có) của:
  • tổng lợi tức đã điều chỉnh trên số Mỹ kim theo đó nhóm người đóng thuế cao nhất bắt đầu cho tài sản hay quỹ tín thác trong năm thuế. (Đối với tài sản và quỹ tín thác, ngưỡng 2018 là $12,500)

Định nghĩa về Lợi Tức Đầu Tư Ròng và Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh Được Sửa Đổi

Nói chung, lợi tức đầu tư ròng cho mục đích thuế này, bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • tiền lời, cổ tức, một số niên kim, tiền bản quyền, và tiền thuê mướn (trừ khi có được từ buôn bán hay kinh doanh không áp dụng NIIT),
 • lợi tức thu được từ buôn bán hay kinh doanh vốn là hoạt động không phải trả lãi hay buôn bán các dụng cụ tài chánh hay hàng hóa, và
 • tiền lời thực sự từ việc phân phối tài sản (trong phạm vi tính đến việc tính toán lợi tức chịu thuế), ngoài bất động sản giữ trong lúc buôn bán hay kinh doanh không áp dụng NIIT.

Áp dụng NIIT cho lợi tức từ thương mại hay kinh doanh là (1) là hoạt động thụ động, như ấn định theo § 469, của người đóng thuế; hoặc buôn bán dụng cụ tài chánh hay hàng hóa, như ấn định theo § 475(e)(2).

Không áp dụng NIIT cho một số loại lợi tức mà người đóng thuế có thể loại trừ cho mục đích thuế lợi tức thông thường như tiền lời công khố phiếu tiểu bang hay thành phố miễn trừ thuế, quyền lợi Cựu Quân Nhân, hay tiền lời từ việc bán nơi cư ngụ chánh mà một phần trong số đó được loại trừ cho mục đích thuế lợi tức.

Tổng lợi tức đã điều chỉnh được sửa đổi (Modified adjusted gross income, hay MAGI) cho mục đích NIIT, thường được định nghĩa như là tổng lợi tức đã điều chỉnh (adjusted gross income, hay AGI) cho mục đích thuế lợi tức thông thường tăng lên do loại trừ lợi tức do làm việc bên ngoài quốc gia (nhưng cũng điều chỉnh để khấu trừ liên quan đến lợi tức do làm làm bên ngoài quốc gia). Đối với người đóng thuế cá nhân đã loại trừ lợi tức do làm việc bên ngoài quốc gia thì MAGI thường giống như AGI thông thường.

Khai Thuế NIIT

Tính thuế trên Mẫu Đơn 8960, Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng —Cá Nhân, Tài Sản, và Quỹ Tín Thác (Form 8960, Net Investment Income Tax—Individuals, Estates, and Trusts).

 • Những cá nhân khai thuế này trên Mẫu Đơn 1040, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return) và Bản Khai 4 (Mẫu Đơn 1040), Thuế Khác
 • Tài sản và quỹ tín thác được khai thuế trên Mẫu Đơn 1041, Bản Khai Thuế Lợi Tức cho Tài Sản và Quỹ Tín Thác Hoa Kỳ (Form 1041, U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts).

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Người đóng thuế có thể cần tăng khấu lưu thuế lợi tức hay thuế ước tính để tính đến bất cứ trách nhiệm trả thuế phụ trội nào liên quan đến NIIT, để tránh bị phạt. Hãng làm của quý vị có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để xác định những thay đổi cần thiết từ hãng làm khấu lưu, hoặc xem trang Thuế Ước Tính để biết những tài nguyên giúp quý vị tính toán lại những tiền trả này. Xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax), để biết thêm thông tin trong cả hai trường hợp.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8960 (Form 8960 Instructions) và Các Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng (Questions and Answers on the Net Investment Income Tax).