Chủ Đề 559 Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng

Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng (Net Investment Income Tax, NIIT) 3.8 phần trăm áp dụng cho cá nhân, tài sản và quỹ tín thác có lợi tức đầu tư thực sự vượt mức ngưỡng hiện hành.

Cá Nhân

Trong trường hợp cá nhân, NIIT là 3.8 phần trăm trên mức thấp hơn của:

 • lợi tức đầu tư ròng, hoặc
 • vượt mức tổng lợi tức đã điều chỉnh được sửa đổi trên ngưỡng tiền sau đây:
  • $250,000 cho góa phụ (hay góa phu) đã kết hôn và khai thuế chung hoặc đủ tiêu chuẩn
  • $125,000 cho người đã kết hôn và khai thuế riêng
  • $200,000 cho tất cả các trường hợp khác

Tài Sản & Quỹ Tín Thác

Trong trường hợp tài sản hay quỹ tín thác, NIIT là 3.8 phần trăm trên mức thấp hơn của:

 • (A) lợi tức đầu tư ròng không phân phối, hoặc
 • (B) vượt mức (nếu có):
  • tổng lợi tức đã điều chỉnh trên số Mỹ kim mà trong đó khung thuế cao nhất bắt đầu tài sản hay quỹ tín thác trong năm thuế. (Đối với tài sản và quỹ tín thác, ngưỡng năm 2020 là $12,950)

Định Nghĩa về Lợi Tức Đầu Tư Ròng và Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh Được Sửa Đổi

Nhìn chung, lợi tức đầu tư ròng cho mục đích thuế này, bao gồm nhưng không giới hạn đến:

 • tiền lãi, cổ tức, niên kim, tiền bản quyền và tiền thuê mướn (trừ khi có được từ buôn bán hoặc kinh doanh không áp dụng NIIT),
 • lợi tức thu được từ buôn bán hoặc kinh doanh là hoạt động không phải trả lãi hoặc buôn bán các công cụ tài chính hoặc hàng hóa, và
 • lãi ròng từ việc chuyển nhượng tài sản (trong phạm vi tính đến việc tính lợi tức chịu thuế), ngoài bất động sản giữ lại trong lúc buôn bán hoặc kinh doanh không áp dụng NIIT. 

NIIT được áp dụng cho lợi tức từ hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh là (1) là hoạt động thụ động của người đóng thuế theo quy định tại § 469; hoặc buôn bán các công cụ tài chính hàng hóa theo quy định tại § 475(e)(2).

NIIT không được áp dụng cho một số loại lợi tức mà người đóng thuế có thể loại trừ cho mục đích thuế lợi tức thông thường, chẳng hạn như tiền lãi công khố phiếu tiểu bang hoặc thành phố được miễn trừ thuế, quyền lợi Cựu Quân Nhân hoặc tiền lời từ việc bán nơi cư ngụ chính mà một phần trong đó được loại trừ cho mục đích thuế lợi tức.

Tổng lợi tức đã điều chỉnh được sửa đổi (modified adjusted gross income, MAGI) cho mục đích NIIT, thường được định nghĩa như là tổng lợi tức đã điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) cho mục đích thuế lợi tức thông thường tăng lên do loại trừ lợi tức do lao động bên ngoài quốc gia (nhưng cũng điều chỉnh để khấu trừ liên quan đến lợi tức do làm động bên ngoài quốc gia). Đối với người đóng thuế cá nhân đã loại trừ lợi tức do lao động bên ngoài quốc gia, MAGI thường giống như AGI thông thường.

Khai Thuế NIIT

Tính thuế trên Mẫu 8960, Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng — Cá Nhân, Tài Sản và Quỹ Tín Thác (Tiếng Anh).

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Người đóng thuế có thể cần phải tăng khấu lưu thuế lợi tức hoặc thuế ước tính để tính đến bất kỳ trách nhiệm trả thuế phụ trội nào liên quan đến NIIT nhằm tránh bị phạt. Người thuê quý vị làm việc có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để xác định những thay đổi cần thiết trong khấu lưu thuế hoặc truy cập trang Thuế Ước Tính để biết các nguồn trợ giúp quý vị tính lại các khoản thanh toán này. Xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin trong cả hai trường hợp.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 8960 (Tiếng Anh)Các Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng (Tiếng Anh).