Chủ đề số 559, Thuế thu nhập đầu tư ròng

3,8 phần trăm Thuế thu nhập đầu tư ròng (NIIT) áp dụng cho cá nhân, di sản và quỹ tín thác có thu nhập đầu tư ròng vượt mức ngưỡng hiện hành.

Cá nhân

Trong trường hợp cá nhân, NIIT là 3.8 phần trăm trên mức thấp hơn của:

 • thu nhập đầu tư ròng, hoặc
 • vượt mức tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi trên ngưỡng tiền sau đây:
  • $250,000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện
  • $125,000 cho vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
  • $200,000 cho độc thân và chủ gia đình

Di sản & Quỹ tín thác

Trong trường hợp di sản hay quỹ tín thác, NIIT là 3.8 phần trăm trên mức thấp hơn của:

 • thu nhập đầu tư ròng không phân phối, hoặc
 • vượt mức (nếu có) của:
  • tổng thu nhập được điều chỉnh trên số tiền mà trong đó khung thuế cao nhất bắt đầu cho di sản hay quỹ tín thác trong năm thuế. (Đối với di sản và quỹ tín thác, ngưỡng năm 2023 là $14.450. Nếu AGI của di sản hoặc quỹ tín thác dưới $14.450 thì sẽ không chịu NIIT.)

Định nghĩa của Thu nhập đầu tư ròng và Tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi

Nhìn chung, thu nhập đầu tư ròng cho mục đích thuế này, bao gồm nhưng không giới hạn đến:

 • tiền lãi, cổ tức, một số niên kim nhất định, tiền bản quyền và tiền thuê (trừ khi có được từ buôn bán hoặc kind doanh thì NIIT không áp dụng),
 • thu nhập thu được từ buôn bán hoặc kinh doanh là hoạt động thụ động hoặc buôn bán các công cụ tài chính hoặc hàng hóa,
 • lãi ròng từ việc phát mãi tài sản như chứng khoán, trái phiếu, quỹ tương hỗ, và bất động sản (trong phạm vi tính đến việc tính thu nhập chịu thuế), ngoài bất động sản giữ lại trong lúc buôn bán hoặc kinh doanh thì NIIT không áp dụng, và
 • lãi ròng từ việc bán công ty hợp danh thụ động hoặc quyền sở hữu của công ty S.

NIIT được áp dụng cho thu nhập từ hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh là (1) là hoạt động thụ động theo quy định của § 469 của người đóng thuế; hoặc (2) buôn bán các công cụ tài chính hàng hóa theo quy định của § 475(e)(2).

NIIT không áp dụng cho tiền công, bồi thường thất nghiệp, hoặc thu nhập từ việc kinh doanh thụ động. NIIT cũng không được áp dụng cho một số loại thu nhập mà người đóng thuế có thể loại trừ cho mục đích thuế thu nhập thông thường, chẳng hạn như tiền lãi công khố phiếu tiểu bang hoặc thành phố được miễn trừ thuế, quyền lợi Cựu Quân Nhân hoặc tiền lời từ việc bán nơi cư ngụ chính mà một phần trong đó được loại trừ cho mục đích thuế thu nhập.

Tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi (MAGI) cho mục đích NIIT, thường được định nghĩa như là tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) cho mục đích thuế thu nhập thông thường tăng lên bởi loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài (nhưng cũng điều chỉnh để cho khấu trừ liên quan đến thu nhập kiếm được ở nước ngoài). Đối với cá nhân đóng thuế mà không loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài, MAGI thường giống như AGI thông thường.

Khai báo NIIT

Tính thuế trên Mẫu 8960, Thuế thu nhập đầu tư ròng — Cá nhân, Di sản và Quỹ tín thác (tiếng Anh).

Khấu lưu thuế và Thuế ước tính

Người đóng thuế có thể cần phải tăng khấu lưu thuế thu nhập hoặc thuế ước tính tại vì bất kỳ nợ thuế bổ sung nào từ NIIT nhằm tránh một số hình phạt nhất định. Người chủ lao động của quý vị có thể sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế để xác định những thay đổi cần thiết trong khấu lưu thuế, hoặc truy cập trang Thuế ước tính để biết các nguồn trợ giúp quý vị tính lại các khoản thanh toán này. Xem Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin trong cả hai trường hợp.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 8960 (tiếng Anh)PDF và Hỏi và Đáp về Thuế thu nhập đầu tư ròng (tiếng Anh).