Mạo danh là gánh nặng cho nạn nhân và là khó khăn cho doanh thương, tổ chức và các cơ quan chánh phủ, bao gồm cả IRS. IRS có một sách lược tích cực để chống nạn mạo danh liên quan đến thuế để ngăn ngừa, phát hiện và giúp đỡ nạn nhân. Chúng tôi đang có những tiến bộ trong việc chống lại loại tội phạm này và việc này vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

Mạo danh liên quan đến thuế  vụ xảy ra khi có người dùng số An Sinh Xã Hội của quý vị để khai thuế và xin hoàn thuế theo cách lừa gạt. Nếu quý vị là nạn nhân thì chúng tôi cam kết giúp đỡ giải quyết trường hợp của quý vị theo cách nhanh nhất.

Thông tin và hướng dẫn (Information and guidance)

Cá Nhân
Chuyên Gia Khai Thuế
Doanh Nghiệp

Sáng Kiến từ Hội Nghị An Ninh (Security Summit Initiative)

IRS, các tiểu bang và ngành thuế tư nhân đang phối hợp cùng nhau để tìm và áp dụng biện pháp bảo vệ tốt hơn cho người đóng thuế và chống nạn mạo danh. Nhưng chúng tôi cần quý vị giúp đỡ. Xem quý vị có thể làm gì để cho dữ liệu cá nhân, thuế và tài chánh của mình được an toàn hơn tại: Sát Cánh về Thuế và An Ninh.

Hãy nhớ (Remember) :
IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế qua điện thư để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh. Trong đó gồm luôn bất cứ dạng giao tiếp điện tử nào, chẳng hạn như tin nhắn và các kênh truyền thông xã hội. IRS không gọi điện thoại cho người đóng thuế để hăm dọa thưa kiện hoặc bắt giam.