Người lớn tuổi có các tình huống và lợi ích đặc biệt về thuế. Hiểu điều đó ảnh hưởng đến quý vị và thuế của quý vị như thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí, bằng cách truy cập trang Cá nhân.

Đặc biệt quan tâm cho Người lớn tuổi

Xác định xem thu nhập hưu trí của bạn có phải chịu thuế hay không

Sử dụng Trợ lý thuế Tương tác (tiếng Anh) để nhận thông tin thu nhập hưu trí bao gồm lương hưu, IRA và An sinh Xã hội

Phúc lợi An sinh Xã hội và Hưu trí đường sắt

Kế hoạch Hưu trí: lương hưu và Quỹ hưu trí Cá nhân (IRAs)