Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS

IRS khuyến khích mọi người sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để kiểm tra nhanh tiền lương." Điều này quan trọng hơn trong năm nay do những thay đổi gần đây về luật thuế vụ cho năm 2018.

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế ước tính này giúp quý vị biết tiền thuế khấu lưu để quý vị khấu lưu đúng số thuế từ tiền lương việc làm.

Có một số lý do phải kiểm tra tiền khấu lưu của quý vị:

  • Kiểm tra tiền khấu lưu để quý vị không bị khấu lưu quá ít tiền thuế và phải trả tiền thuế hoặc phạt thuế bất ngờ vào thời gian tính thuế trong năm tới.
  • Đồng thời, với mức hoàn thuế trung bình đến $2,800, quý vị có thể muốn khấu lưu ít thuế trước và nhận nhiều tiền lương hơn.

Nếu là nhân viên thì Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu giúp quý vị biết mình có cần nộp cho hãng sở Mẫu W-4, Giấy Chứng Nhận Cho Phép Khấu Lưu của Nhân Viên (PDF) (tiếng Anh) mới hay không. Quý vị có thể dùng kết quả từ Công Cụ Uớc Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để điền mẫu này và điều chỉnh khấu lưu thuế lợi tức. Nếu quý vị nhận được thu nhập hưu trí thì quý vị có thể dùng các kết quả từ Công Cụ Uớc Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để điền Mẫu W-4P (PDF) (tiếng Anh) và đưa cho người trả tiền.

Hoạch định trước: Chỉ Dẫn Hữu Ích để Sử Dụng Chương Trình này

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế sẽ yêu cầu quý vị ước tính lợi tức trong năm 2019, bao nhiêu người con quý vị sẽ xin hưởng Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm, và các khoản khác sẽ ảnh hưởng đến thuế năm 2019 của quý vị. Tiến trình này mất vài phút.

  • Thâu thập cùi phiếu lương gần đây nhất.
  • Để sẵn khai thuế lợi tức gần đây nhất; một bản sao Mẫu 1040 đã điền thông tin để quý vị ước tính lợi tức năm 2019 và các đặc tính khác và đẩy nhanh tiến trình.
  • Cần lưu ý rằng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế chỉ có thể có kết quả chính xác tùy theo thông tin quý vị cung cấp. Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi trong năm, hãy mở lại Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế này để chắc chắn tiền khấu trừ của quý vị vẫn đúng.
  • Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cho biết danh tánh cá nhân, kín đáo như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng. IRS không lưu hoặc ghi lại thông tin quý vị nhập vào Công Cụ Ước Tính.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hầu hết người đóng thuế đều dùng được Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế. Những người có hoàn cảnh thuế phức tạp hơn nên sử dụng hướng dẫn trong Ấn Bản 505, Thuế Tạm Khấu Lưu và Thuế Ước Tính (PDF) (tiếng Anh). Điều này bao gồm những người đóng thuế còn thiếu tiền thuế tối thiểu thay thế hoặc vài loại thuế cụ thể khác, và những người có lợi tức vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện.

Đã sẵn sàng khởi sự? Hãy bật JavaScript.

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế (tiếng Anh)

Để Thay Đổi Tiền Khấu Lưu:

Lưu Ý Đặc Biệt cho năm 2020:  Nếu quý vị làm theo các khuyến cáo ở cuối Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế này và thay đổi tiền khấu lưu của quý vị cho năm 2019, IRS sẽ nhắc quý vị phải kiểm tra lại tiền khấu lưu vào đầu năm 2020. Việc này đặc biệt quan trọng nếu quý vị giảm tiền khấu lưu vào năm 2019. Thay đổi tiền khấu lưu vào giữa năm 2019 có thể sẽ ảnh hưởng cả năm theo cách khác vào năm 2020. Vì vậy, nếu quý vị không gửi Mẫu W-4 mới cho năm 2020, tiền khấu lưu của quý vị có thể cao hơn hay thấp hơn mức quý vị dự định. Để không bị khấu lưu quá ít cho năm 2020, chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra lại tiền khấu lưu của mình vào đầu năm 2020.

Nếu quý vị có thắc mắc thêm về tiền khấu lưu, hỏi hãng làm hay cố vấn thuế của quý vị.