Bạn có thể sử dụng tài khoản của IRS để kiểm tra và quản lý thông tin thuế của mình.

Tìm hiểu thêm hoặc đăng nhập

Sử dụng cùng một đăng nhập cho 3 loại tài khoản. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh. 

 

Cá nhân

Truy cập thông tin thuế cá nhân của bạn, thực hiện thanh toán và hơn thế nữa.

Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến (tiếng Anh)

Mới biết đến tài khoản trực tuyến? Hãy bắt đầu

 

Doanh nghiệp

Xem thông tin thuế doanh nghiệp của bạn, bảng ghi, nợ đến hạn và hơn thế nữa.

Đăng nhập vào tài khoản thuế doanh nghiệp (tiếng Anh)

Mới biết đến tài khoản thuế doanh nghiệp? Hãy bắt đầu

Chuyên gia thuế

Quản lý ủy quyền của bạn và xem thông tin khách hàng của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản chuyên gia thuế (tiếng Anh)

Mới biết đến tài khoản chuyên gia thuế? Hãy bắt đầu (tiếng Anh)

Đối với TDS, so khớp TIN và nhiều hơn nữa, sử dụng e-Services.

Điều bạn có thể làm mà không cần tài khoản

Bạn không cần tài khoản để: