Quý vị cần gì để kiểm tra tình trạng hoàn thuế (What you need to check the status of your refund):

 

 Số An Sinh Xã Hội, hoặc ITIN           Tình Trạng đệ Nộp                Số Tiền Hoàn Thuế Chính Xác

 

Items needed for Where's My Refund  Social Security Number or ITIN, Filing Status, and Exact Refund Amount

 Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? (tiếng Anh)

Where's My Refund?

 

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? được cập nhật mỗi 24 giờ một lần, thường là qua đêm.

 

Khi nào thì kiểm tra tình trạng hoàn thuế (When to check status of your refund):

  • Trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai thuế của quý vị qua e-file; hoặc
  • 4 tuần sau khi quý vị gửi giấy tờ khai thuế của mình qua đường bưu điện.

Khi IRS cứu xét bản khai thuế và chấp thuận hoàn thuế thì quý vị có thể xem ngày hoàn thuế riêng của mình. Dù IRS cấp phần lớn tiền hoàn thuế chưa đến 21 ngày sau khi nhận bản khai thuế của quý vị, có thể bản khai thuế của quý vị đòi hỏi phải duyệt xét thêm và mất nhiều thời gian hơn.

Quý vị chỉ nên gọi nếu thấy (You should only call if it has been):

  • Đã hơn 21 ngày kể từ khi nộp qua cách điện tử;
  • Hơn 6 tuần kể từ khi quý vị gởi bản khai thuế bằng giấy; hoặc
  • Công cụ Where’s My Refund? (Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu) sẽ hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Diện đệ nộp (Filing Status)

1. Độc thân (Single) 
2. Đã kết hôn và khai chung (Married filing jointly) 
3. Đã kết hôn nhưng khai riêng (Married filing separately) 
4. Chủ hộ (Head of household)
5. Góa bụa hợp lệ, đang nuôi con (có trẻ thuộc quyền) (Qualifying widow(er))