Quý vị có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế thu nhập năm 2022 của mình 24 giờ sau khi khai thuế điện tử. Vui lòng đợi 3 hoặc 4 ngày sau khi nộp tờ khai thuế điện tử cho niên thuế 2020 và 2021 của quý vị. Nếu quý vị đã nộp tờ khai giấy, vui lòng chờ 4 tuần trước khi kiểm tra tình trạng của quý vị.

 

Kiểm Tra Tiền Hoàn Thuế Của Quý Vị

Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần, qua đêm.

Quý Vị Cần Gì

  • Số An Sinh Xã Hội hoặc số ID người đóng thuế của quý vị
  • Tư cách khai thuế của quý vị
  • Số tiền hoàn thuế chính xác trên tờ khai thuế của quý vị

Kiểm Tra Tiền Hoàn Thuế Của Quý Vị (tiếng Ạnh)


Sử Dụng Thiết Bị Di Động?

Kiểm tra tiền hoàn thuế của quý vị trên ứng dụng IRS2Go

Trước Khi Quý Vị Nộp Tờ Khai Thuế Lần Thứ Hai

Nộp lại cùng một tờ khai thuế thường sẽ không tăng tốc độ hoàn thuế của quý vị và thậm chí có thể dẫn đến sự chậm trễ.

Tuy nhiên, quý vị nên gửi lại tờ khai thuế của mình, bằng phương thức điện tử nếu có thể, nếu tất cả những điều sau đúng:

  • Quý vị được hưởng tiền hoàn thuế,
  • Quý vị đã khai thuế trên giấy hơn 6 tháng trước, và
  • Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu không chỉ ra rằng chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của quý vị.

Chỉ gửi lại tờ khai thuế của quý vị nếu tất cả các mục trên áp dụng cho quý vị.

Khi Nào Gọi Cho Chúng Tôi

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị nếu Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Số điện thoại và các tùy chọn trợ giúp về thuế của IRS

Nếu Khoản Tiền Hoàn Thuế Của Quý Vị Bị Chậm Trễ

Khoản tiền hoàn thuế của quý vị có thể bị chậm trễ nếu tờ khai thuế của quý vị cần được chỉnh sửa hoặc duyệt xét thêm. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế của quý vị, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua thư bưu điện.

Lý do tại sao tiền hoàn thuế của quý vị có thể lâu hơn (tiếng Anh).


Liên quan

Thông tin tiền hoàn thuế (tiếng Anh)
Câu hỏi thường gặp về tiền hoàn thuế vào mùa thuế
Ký thác trực tiếp 
Thời gian bạn có thể yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế