Thu thập tài liệu của bạn

Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Những gì bạn sẽ cần

Giữ các tài liệu và mẫu thuế bạn cần để khai thuế ở một nơi. Bằng cách này, bạn có thể chuẩn bị một tờ khai chính xác, yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc tín thuế và tránh các lỗi có thể trì hoãn tiền hoàn thuế của bạn.

Thông tin cá nhân

Tài liệu thu nhập

Mẫu W-2, 1099 hoặc tờ khai thông tin khác

Những người hoặc tổ chức trả tiền cho bạn trong năm được yêu cầu khai báo các khoản thanh toán cho IRS trên một tờ khai thông tin. Họ phải nộp những mẫu này với IRS và gửi một bản sao cho bạn. Bạn sẽ nhận được chúng bằng điện tử hay qua đường bưu điện vào tháng 1 hoặc tháng 2.

Những mẫu này báo cáo thu nhập bạn nhận được trong năm:

Các mẫu 1099 cho thấy các loại thu nhập khác. Phổ biến nhất là:

Tài liệu cho các khoản tín thuế hoặc khấu trừ

 • Chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người phụ thuộc 
 • Khoản vay thế chấp nhà và hồ sơ thuế tài sản 
 • Đóng góp cho từ thiện 
 • Tài khoản tiết kiệm sức khỏe hoặc các khoản đóng góp tài khoản chi tiêu linh hoạt 
 • Chi phí y tế 
 • Đóng góp hưu trí
 • Nếu bạn là học sinh hoặc giáo viên, biên nhận sách vở, học phí và các chi phí giáo dục khác

Tài liệu từ công việc phụ và tự kinh doanh

 • Sao kê ngân hàng, ứng dụng thanh toán, nhà xử lý thẻ hoặc thị trường trực tuyến 
 • Séc trả tiền cho bạn 
 • Biên lai và nhật ký số dặm cho chi phí đi lại, quà tặng và xe hơi (tiếng Anh) 
 • Hồ sơ chi phí văn phòng được khấu trừ 
 • Khoản thanh toán thuế ước tính 
 • Hồ sơ thu nhập kinh doanh khác và chi phí 

Tìm hiểu thêm hồ sơ tự kinh doanh bạn nên lưu giữ