Answer:

Có một số cách để cho chúng tôi biết địa chỉ của bạn đã thay đổi:

Cách thức thay đổi địa chỉ
Cách thức Hành động
Mẫu đơn của IRS Sử dụng Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ (tiếng Anh) hoặc Mẫu 8822-B, Thay đổi địa chỉ hoặc bên chịu trách nhiệm – Doanh nghiệp (tiếng Anh)
Tờ khai thuế Sử dụng địa chỉ mới của bạn khi khai thuế
Thông báo bằng văn bản

Gửi thông báo bằng văn bản kèm chữ ký cho chúng tôi với những thông tin sau của bạn:

  • họ tên
  • địa chỉ cũ
  • địa chỉ mới
  • số An Sinh Xã Hội, ITIN, hoặc EIN

Gửi thông báo có chữ ký của bạn qua đường bưu điện đến địa chỉ nơi bạn đã nộp tờ khai thuế gần nhất của mình.

Thông báo bằng lời nói Cho chúng tôi biết trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Chúng tôi sẽ cần phải xác minh danh tính và địa chỉ chúng tôi đã có trong hồ sơ. Xin chuẩn bị:
  • họ tên
  • địa chỉ cũ
  • địa chỉ mới
  • số An Sinh Xã Hội, ITIN hoặc EIN
Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh danh tính của bạn.

Nếu bạn khai chung hồ sơ thuế và vẫn đang sống cùng người vợ/chồng thì cả bạn và người vợ/chồng đều phải cung cấp tên, số an sinh xã hội, địa chỉ mới và chữ ký trên mẫu đơn hoặc thông báo.

Nếu bạn đã khai chung hồ sơ thuế và hiện giờ bạn ở địa chỉ khác nhau thì mỗi người phải báo cho IRS biết địa chỉ mới, riêng biệt của mình.

Đại diện theo ủy quyền nộp mẫu đơn hoặc thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ cho người đóng thuế sẽ phải đính kèm bản sao giấy ủy quyền hoặc Mẫu 2848, Giấy ủy quyền và tuyên bố của Người đại diện (tiếng Anh). Các bên thứ ba chưa được ủy quyền sẽ không thể đổi địa chỉ của người đóng thuế.

Những thay đổi về địa chỉ thông qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) có thể cập nhật địa chỉ ghi trong hồ sơ của bạn dựa trên những gì họ lưu giữ trong cơ sở dữ liệu Thay đổi địa chỉ trên Toàn Quốc (NCOA). Tuy nhiên, bạn vẫn phải trực tiếp báo cho chúng tôi biết ngay cả khi đã thông báo cho USPS, bởi vì không phải bưu cục nào cũng tiếp chuyển ngân phiếu của chính phủ.

Đối với những thay đổi về địa chỉ liên quan đến tờ khai thuế việc làm thì chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận (Thông báo 148A (tiếng Anh) và 148B (tiếng Anh)) về việc thay đổi đến cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Thông thường, có thể mất từ bốn đến sáu tuần sau khi nhận được yêu cầu thay đổi địa chỉ để xử lý đầy đủ, tuy nhiên có thể có trì hoãn (tiếng Anh).

Category: