Answer:

Có nhiều cách báo cho chúng tôi biết về địa chỉ mới:

Cách Thức Thay Đổi Địa Chỉ
Cách thức Hành động
Thông báo bằng lời nói

Quý vị có thể báo cho chúng tôi biết bằng cách gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại. Chúng tôi sẽ cần quý vị xác minh danh tính và địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ. Vui lòng chuẩn bị sẵn những thông tin sau của quý vị:

  • họ tên
  • địa chỉ mới
  • địa chỉ cũ
  • ngày sinh
  • số an sinh xã hội, Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) hoặc Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN)

Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của quý vị.

Mẫu IRS Sử dụng Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm – Doanh Nghiệp (Tiếng Anh)
Tờ khai thuế Viết địa chỉ mới của quý vị trên tờ khai thuế
Thông báo bằng văn bản

 Gửi thông báo bằng văn bản kèm chữ ký cho chúng tôi với những thông tin sau của quý vị:

  • họ tên
  • địa chỉ cũ
  • địa chỉ mới
  • số an sinh xã hội, Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) hoặc Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN)

Gửi thông báo có chữ ký của quý vị qua đường bưu điện đến địa chỉ nơi quý vị đã nộp tờ khai thuế gần nhất của mình.

Nếu quý vị khai thuế chung và vẫn đang sống cùng người hôn phối thì cả quý vị và người hôn phối đều phải cung cấp tên, số an sinh xã hội, địa chỉ mới và chữ ký trên mẫu hoặc thông báo.
Nếu quý vị đã khai thuế chung và hiện giờ quý vị ở các địa chỉ khác nhau thì từng người phải báo cho IRS biết địa chỉ mới của mình.

Đại diện theo ủy quyền nộp mẫu hoặc thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ cho người đóng thuế sẽ phải đính kèm bản sao giấy ủy quyền hoặc Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện (Tiếng Anh). Các bên thứ ba chưa được ủy quyền sẽ không thể đổi địa chỉ của người đóng thuế.

Những thay đổi về địa chỉ thông qua Dịch Vụ Bưu Chánh Hoa Kỳ (U.S. Postal Service, USPS) có thể cập nhật địa chỉ ghi trong hồ sơ của quý vị dựa trên những gì họ lưu giữ trong cơ sở dữ liệu Thay Đổi Địa Chỉ trên Toàn Quốc (National Change of Address, NCOA). Tuy nhiên, quý vị vẫn phải trực tiếp báo cho chúng tôi biết ngay cả khi đã thông báo cho USPS, bởi vì không phải bưu cục nào cũng tiếp chuyển chi phiếu của chính.

Nếu hành động thay đổi địa chỉ có liên quan tới tờ khai thuế việc làm thì chúng tôi sẽ phát thông báo xác nhận thay đổi (Thông Báo 148A (Tiếng Anh)148B (Tiếng Anh)) đến cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Thời gian để hoàn tất quy trình yêu cầu thay đổi địa chỉ thường có thể mất từ bốn đến sáu tuần sau khi nhận được yêu cầu.

Category: