Answer:

Có nhiều cách báo cho chúng tôi biết về địa chỉ mới:

Phương Pháp Đổi Địa Chỉ
Cách thức Hành động
Mẫu IRS Dùng Mẫu 8822 Thay Đổi Địa Chỉ (Form 8822, Change of Address) hoặc Dùng Mẫu 8822-B Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm – Doanh Thương (Form 8822-B, Change of Address or Responsible Party - Business)
Đơn khai thuế Viết địa chỉ mới vào những ô thích hợp trên tờ khai thuế
Tờ khai

Thông báo cho IRS biết địa chỉ mới của quý vị - nghĩa là viết thư gởi . Hãy cho biết:

  • đầy đủ họ tên
  • địa chỉ cũ
  • địa chỉ mới
  • số An Sinh Xã Hội, mã số thuế cá nhân của người đóng thuế hoặc mã số hãng sở
 

Gửi tờ khai của quý vị qua bưu điện đến địa chỉ nơi quý vị đã nộp tờ khai thuế mới nhất của mình

Thông báo bằng lời

Quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại. Chúng tôi sẽ cần xác nhận danh tánh và địa chỉ của quý vị. Xin chuẩn bị sẵn những thông tin chúng tôi có trong hồ sơ cho quý vị, như:

  • họ tên của quý vị
  • địa chỉ của quý vị
  • ngày sinh của quý vị
  • số An Sinh Xã Hội của quý vị, mã số thuế cá nhân của người đóng thuế hoặc mã số hãng sở

Nếu quý vị khai thuế chung thì nhớ  thông tin cho cả hai vợ chồng.

Nếu từng khai thuế chung, và kể từ đó quý vị đã có nơi thường trú riêng, thì mỗi người hôn phối đều phải báo cho IRS biết địa chỉ mới của mình.

Đại diện nào nộp mẫu đơn hoặc văn bản yêu cầu đổi địa chỉ cho người đóng thuế sẽ phải đính kèm bản sao giấy ủy quyền hoặc Mẫu Đơn 2848 Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện. Đệ  (Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative) tam nhân nào chưa được ủy nhiệm sẽ không thể đổi địa chỉ cho người đóng thuế.

Mọi địa chỉ mới quý vị trao cho USPS (U.S. Postal Service, hay Dịch Vụ Bưu Chánh Hoa Kỳ) cũng sẽ cập nhật địa chỉ ghi trong hồ sơ của chúng tôi, vì USPS lưu dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu NCOA (National Change of Address, hay Thay Đổi Địa Chỉ trên Toàn Quốc). Tuy nhiên, quý vị vẫn phải trực tiếp báo cho chúng tôi biết ngay cả khi đã thông báo với USPS, vì không phải bưu cục nào cũng tiếp chuyển chi phiếu của chánh phủ.

Nếu việc đổi địa chỉ có liên quan tới tờ khai thuế việc làm, thì IRS sẽ phát thông báo xác nhận thay đổi (Thông Báo 148A (tiếng Anh)148B (tiếng Anh)) đến cả địa chỉ cũ và mới.

Thời gian để hoàn tất tiến trình yêu cầu sửa đổi địa chỉ có thể mất từ bốn đến sáu tuần.

Category: