Nộp đơn trực tuyến cho Chương Trình Trả Tiền

Nếu là người đóng thuế đủ điều kiện hay đại diện được ủy quyền (Giấy Ủy Quyền) thì quý vị có thể nộp đơn xin chương trình trả tiền (bao gồm thỏa thuận trả góp) trực tuyến để trả hết số tiền nợ theo thời gian. 

Sau khi hoàn tất đơn xin trực tuyến, quý vị sẽ được thông báo ngay để biết chương trình trả tiền của mình có được phê duyệt hay không. 

Chương Trình Trả Tiền Cá Nhân

Tình trạng khai thuế cụ thể của quý vị sẽ cho biết các lựa chọn chương trình trả tiền nào có sẵn cho quý vị. Các lựa chọn trả tiền bao gồm trả hết, chương trình trả tiền ngắn hạn (trả trong 120 ngày hay ít hơn) hoăc chương trình trả tiền dài hạn, còn gọi là thỏa thuận trả góp (trả trong hơn 120 ngày).

Quý vị có thể đủ điều kiện nộp trực tuyến nếu:.

 • Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị nợ $50,000 hoặc ít hơn nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp mọi tờ khai cần thiết. 
 • Chương trình trả tiền ngắn hạn: Quý vị nợ chưa tới $100,000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp riêng hay nhà thầu độc lập thì nộp đơn xin chương trình trả tiền với tư cách là cá nhân.

Lưu ý: Lệ phí thiết lập có thể cao hơn nếu quý vị nộp đơn xin chương trình trả tiền qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp. Tìm hiểu thêm thông tin về các lựa chọn chương trình trả tiền khác và lệ phí.

 • Danh tánh chính xác như ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
 • Địa chỉ e-mail (điện thư) hợp lệ
 • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
 • Ngày sanh
 • Diện đệ nộp 
 • Số An Sinh Xã Hội của quý vị (và người hôn phối, nếu khai thuế chung), hoặc ITIN (Individual Tax ID Number, hay Mã Số Trả Thuế Cá Nhân)
 • Để xác nhận danh tánh của mình, quý vị sẽ cần:
  • số trương mục tài chính hoặc
  • số điện thoại đi động đứng tên của quý vị hoặc
  • mã kích hoạt nhận được qua thư bưu điện (mất 5 đến 10 ngày làm việc)
 • Nếu đã ghi danh cho Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến, Lấy Bản Ghi, hay bất kỳ PIN Bảo Vệ Danh Tánh (Identity Protection PIN, hay IP PIN) nào, thì quý vị nên đăng nhập với cùng ID và mật mã người dùng. Quý vị sẽ cần xác nhận danh tánh của mình bằng cách cung cấp thông tin bổ sung được liệt kê ở trên nếu quý vị chưa làm như vậy.

Nếu chúng tôi chấp thuận thỏa thuận chương trình trả tiền của quý vị, thì tiền thuế của quý vị sẽ được cộng thêm một trong các lệ phí sau đây. Nếu nợ hơn $25,000 thì quý vị phải trả tiền tự động từ trương mục chi phiếu (ghi nợ trực tiếp).

Lựa Chọn Chương Trình & Chi Phí

Trả ngay bây giờ 

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Không cộng thêm tiền phạt hay tiền lời trong tương lai

Trả bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu hay bằng chi phiếu, lệnh phiếu và thẻ tín dụng/ghi nợ.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

Chương trình trả tiền ngắn hạn (120 ngày hay ít hơn)

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Trả bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu hay bằng chi phiếu, lệnh phiếu và thẻ tín dụng/ghi nợ.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày thông qua rút tự động). 

 • Lệ phí thiết lập là $31
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Trả qua ghi nợ trực tiếp (bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu).

Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày).

 • Lệ phí thiết lập là $149 ($43 nếu lợi tức thấp)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Không trả qua ghi nợ trực tiếp. 

Có thể trả bằng phương pháp điện tử khác như trả trực tiếp hay thẻ ghi nợ/tín dụng. Cũng có thể trả bằng chi phiếu hay lệnh phiếu. 

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

Duyệt xét chương trình trả tiền

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về chương trình trả tiền hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến (Online Payment Agreement) bằng cách sử dụng nút Nộp đơn/Sửa đổi dưới đây.

Quý vị có thể thay đổi điều gì khi sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến

Nếu chương trình trả tiền hiện tại của quý vị được trả qua trực tiếp ghi nợ (debit), quý vị có thể dùng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để làm những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Phục hồi sau khi không trả tiền đúng hạn

Quý vị có thể đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Nộp đơn/Sửa đổi dưới đây.

Nếu chương trình trả tiền của quý vị được trả qua trực tiếp ghi nợ, quý vị phải liên lạc với chúng tôi để thay đổi.

Cách sửa đổi chương trình trả tiền trực tuyến:

Đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Nộp đơn/Sửa đổi dưới đây. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại chương trình hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng số tiền trả đòi hỏi thì quý vị sẽ được hỏi để thay đổi số tiền trả. Nếu không thể trả số tiền tối thiểu được đòi hỏi thì quý vị sẽ được hướng dẫn điền Mẫu Đơn 433-F, Báo Cáo Thông Tin Truy Thâu (dang PDF) và cách nộp mẫu này.

Nếu chương trình của quý vị bị hủy bỏ khi không trả tiền đúng hạn rồi được phục hồi, thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

Muốn đệ đơn trên danh nghĩa Giấy Ủy Quyền (Power of Attorney, hay POA) cho cá nhân, quý vị cần

 • Thông tin để xác minh danh tánh của quý vị
 • Nếu quý vị đã ghi danh cho Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến, Lấy Bản Ghi, hay một PIN Bảo Vệ Danh Tánh (Identity Protection PIN, hay IP PIN), thì xin đăng nhập với cùng ID và mật mã người dùng.
  • Quý vị sẽ cần xác minh danh tánh của mình bằng cách cung cấp tất cả thông tin yêu cầu nếu quý vị chưa làm như vậy.

Đối với cá nhân quý vị đang đại diện cho, quý vị sẽ cần:

 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) của người đóng thuế hoặc Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN)
 • Số CAF (Centralized Authorization File, hay Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung) của quý vị
 • Caller ID (Mã Số Người Gọi) lấy từ thông báo của người đóng thuế hoặc ngày ký tên vào POA trên Mẫu Đơn 2848
 • AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) của người đóng thuế trong năm trước đó (nếu vừa khai thuế năm 2018 trong thời gian gần đây thì dùng AGI năm 2017)

Nộp đơn/Sửa đổi trên danh nghĩa Cá Nhân Nộp đơn/Sửa đổi trên danh nghĩa người được ủy quyền cho Cá Nhân

Chương Trình Trả Tiền cho Doanh Nghiệp

Tình trạng khai thuế cụ thể của quý vị sẽ cho biết các lựa chọn chương trình trả tiền nào có sẵn cho quý vị. Các lựa chọn trả tiền bao gồm trả hết hay chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày).

Quý vị có thể đủ điều kiện nộp trực tuyến, nếu:

 • Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị đã nộp tất cả tờ khai đòi hỏi và nợ chưa tới $25,000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp riêng hay nhà thầu độc lập thì nộp đơn xin chương trình trả tiền với tư cách là cá nhân.

Lưu ý: Lệ phí thiết lập có thể cao hơn nếu quý vị nộp đơn xin chương trình trả tiền qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp. Tìm hiểu thêm thông tin về các lựa chọn chương trình trả tiền khác và lệ phí.

 • Thông tin để xác minh danh tánh của quý vị với tư cách cá nhân
 • Nếu quý vị đã ghi danh cho Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến, Lấy Bản Ghi, hay một PIN Bảo Vệ Danh Tánh (Identity Protection PIN, hay IP PIN), thì xin đăng nhập với cùng ID và mật mã người dùng.
  • Quý vị sẽ cần xác minh danh tánh của mình bằng cách cung cấp tất cả thông tin yêu cầu nếu quý vị chưa làm như vậy.
 • Mã Số Hãng Sở (Employer Identification Number, hay EIN) của quý vị
 • Ngày thành lập doanh nghiệp (TT/NNNN)
 • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
 • Caller ID - lấy từ thông báo

Nếu chúng tôi chấp thuận chương trình trả tiền của quý vị, thì tiền thuế của quý vị sẽ được cộng thêm một trong các lệ phí sau đây. Nếu nợ hơn $10,000 thì quý vị phải trả từ trương mục chi phiếu (ghi nợ trực tiếp).

Lựa Chọn Chương Trình & Chi Phí

Trả ngay bây giờ 

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Không cộng thêm tiền phạt hay tiền lời trong tương lai

Trả bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu hay bằng chi phiếu, lệnh phiếu và thẻ tín dụng/ghi nợ.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày thông qua rút tự động).

 • Lệ phí thiết lập là $31
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ 

Trả qua ghi nợ trực tiếp (bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu)

Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày).

 • Lệ phí thiết lập là $149
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ 

Không trả qua ghi nợ trực tiếp. Có thể trả bằng bất cứ phương pháp điện tử nào khác như trả trực tiếp hay thẻ ghi nợ/tín dụng. Cũng có thể trả bằng chi phiếu hay lệnh phiếu. 

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ. 

Duyệt xét chương trình trả tiền

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về chương trình trả tiền hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến (Online Payment Agreement) bằng cách sử dụng nút Nộp đơn/Sửa đổi dưới đây.

Quý vị có thể thay đổi điều gì khi sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến

Nếu chương trình trả tiền hiện tại của quý vị được trả qua trực tiếp ghi nợ (debit), quý vị có thể dùng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để làm những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Phục hồi sau khi không trả tiền đúng hạn

Quý vị có thể đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Nộp đơn/Sửa đổi dưới đây.

Nếu chương trình trả tiền của quý vị được trả qua trực tiếp ghi nợ, quý vị phải liên lạc với chúng tôi để thay đổi.

Cách sửa đổi chương trình trả tiền trực tuyến:

Đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Nộp đơn/Sửa đổi dưới đây. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại chương trình hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng số tiền trả đòi hỏi thì quý vị sẽ được hỏi để thay đổi số tiền trả. Nếu không thể trả số tiền tối thiểu được đòi hỏi thì quý vị sẽ được hướng dẫn điền Mẫu Đơn 433-F, Báo Cáo Thông Tin Truy Thâu (dang PDF) và cách nộp mẫu này.

Nếu chương trình của quý vị bị hủy bỏ khi không trả tiền đúng hạn rồi được phục hồi, thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

Muốn đệ đơn trên danh nghĩa Giấy Ủy Quyền (Power of Attorney, hay POA) cho doanh nghiệp, quý vị cần:

 • Thông tin để xác minh danh tánh của quý vị
  • Nếu quý vị đã ghi danh cho dịch vụ điện tử, Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến, Lấy Bản Ghi, hay một PIN Bảo Vệ Danh Tánh (Identity Protection PIN, hay IP PIN), thì xin đăng nhập với cùng ID và mật mã người dùng. Quý vị sẽ cần xác nhận danh tánh của mình bằng cách cung cấp thông tin bổ sung nếu quý vị chưa làm như vậy.
  • Mã Số Hãng Sở (Employer Identification Number, hay EIN) của người đóng thuế
  • Số CAF (Centralized Authorization File, hay Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung) của quý vị
  • Caller ID (Mã Số Người Gọi) lấy từ thông báo của người đóng thuế hoặc ngày ký tên vào POA trên Mẫu Đơn 2848
  • Dựa trên loại thỏa thuận được yêu cầu, quý vị cũng có thể cần:
   • Địa chỉ doanh nghiệp ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
   • Mẫu đơn khai thuế đã nộp hay đã được kiểm tra
   • Thời hạn chịu thuế đã nộp hay đã được kiểm tra

Nộp đơn/Sửa đổi trên danh nghĩa Doanh Nghiệp Nộp đơn/Sửa đổi trên danh nghĩa người được ủy quyền cho Doanh Nghiệp

Ngày Giờ Dùng Hệ Thống

Thứ Hai đến thứ Sáu:

6:00 sáng - 12:30 khuya Giờ miền đông

Thứ Bảy:

6:00 sáng đến 10:00 tối Giờ miền đông

Chủ Nhật:

6:00 chiều đến 12:00 khuya Giờ miền đông

Hệ Thống này chỉ có sẵn trong thời gian nêu trên; xin trở lại hệ thống này trong thời gian hệ thống hoạt động để hoàn tất Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến.