Nộp Đơn Trực Tuyến Xin Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị là người đóng thuế đủ điều kiện hay đại diện được ủy quyền (Giấy Ủy Quyền), quý vị có thể nộp đơn trực tuyến xin kế hoạch trả góp (bao gồm thỏa thuận trả góp) để dần dần trả hết số tiền còn nợ.

Sau khi nộp đơn trực tuyến, quý vị sẽ được thông báo ngay để biết kế hoạch trả góp của mình có được chấp thuận hay không.

Kế Hoạch Trả Góp Cá Nhân

Tình trạng thuế cụ thể của quý vị sẽ xác định quý vị có các lựa chọn nào để trả nợ thuế. Các lựa chọn trả tiền thuế bao gồm trả hết một lần, kế hoạch trả góp ngắn hạn (trả trong 120 ngày hay ít hơn) hay kế hoạch trả góp dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng).

Quý vị có thể đủ điều kiện đăng ký trên mạng nếu:.

 • Kế hoạch trả góp dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị nợ từ $50,000 trở xuống nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp mọi đơn thuế cần thiết.
 • Kế hoạch trả góp ngắn hạn: Quý vị nợ chưa tới $100,000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp một chủ hay nhà thầu độc lập thì quý vị nên đăng ký xin kế hoạch trả góp dưới tư cách cá nhân.

Lưu ý: Lệ phí thiết lập có thể cao hơn nếu quý vị nộp đơn xin kế hoạch trả góp qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp. Tìm hiểu thêm thông tin về các lựa chọn về kế hoạch trả góp khác và lệ phí .

 • Tên họ chính xác như trên tờ khai thuế được nộp gần đây nhất của quý vị
 • Địa chỉ e-mail hợp lệ
 • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
 • Ngày sinh
 • Tình trạng khai thuế
 • Số An Sinh Xã Hội hoặc số ID Thuế Cá Nhân (ITIN) của quý vị
 • Dựa trên loại thỏa thuận quý vị yêu cầu, quý vị cũng có thể cần biết số dư nợ của mình
 • Để xác nhận danh tính của mình, quý vị sẽ cần:
  • Số tài khoản tài chính hoặc
  • Số điện thoại được quý vị đứng tên hoặc
  • mã kích hoạt nhận được qua thư bưu điện (mất 5 đến 10 ngày làm việc)
 • Nếu trưởc đây quý vị đã đăng ký xin Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến, Lấy Bản Ghi Thuế, hay bất kỳ  PIN Bảo Vệ Danh Tính (Identity Protection PIN, hay IP PIN) nào, thì quý vị nên đăng nhập với cùng ID và mật mã người dùng đó. Quý vị sẽ cần xác nhận danh tính của mình bằng cách cung cấp thêm các thông tin nêu trên nếu quý vị chưa làm như vậy.

Nếu chúng tôi chấp thuận kế hoạch thanh toán của quý vị, một trong những khoản phí sau sẽ được cộng vào hóa đơn thuế của quý vị.

Các Lựa Chọn Về Kế Hoạch Và Chi Phí


Trả ngay bây giờ

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Không cộng thêm tiền phạt hay tiền lời trong tương lai

Trả số tiền còn nợ trực tiếp từ tài khoản vãng lai hoặc tiết kiệm (Thanh Toán Trực Tiếp/Direct Pay (tiếng Anh)) hoặc bang ngân phiếu/séc ngân hàng, ngân phiếu trả trước hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Kế hoạch trả góp ngắn hạn (120 ngày hay ít hơn)

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Sau khi đăng ký kế hoạch trả góp ngắn hạn, quý vị có thể trả số tiền còn nợ trực tiếp từ tài khoản vãng lai hoặc tiết kiệm (Thanh Toán Trực Tiếp/Direct Pay (tiếng Anh) ) hoặc bang ngân phiếu/séc ngân hàng, ngân phiếu trả trước hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Kế hoạch trả góp dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng)

Trả hàng tháng bằng phương pháp rút tiền tự động

 • Lệ phí thiết lập là $31 (thu nhập thấp: miễn phí thiết lập)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

-Trả bằng cách ghi nợ trực tiếp (trả tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán của quý vị), còn được gọi là Thỏa Thuận Trả Góp Bằng Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, DDIA). Phương pháp này là bắt buộc nếu quý vị nợ trên $25,000.

Trả hàng tháng (không qua ghi nợ trực tiếp)

 • Lệ phí thiết lập là $149 (thu nhập thấp: phí thiết lập là $43, có thể được hoàn trả nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Sau khi đăng ký kế hoạch trả góp ngắn hạn, quý vị có thể trả số tiền còn nợ hàng tháng không qua phương pháp ghi nợ trực tiếp (không tự động), bao gồm trả trực tiếp từ tài khoản vãng lai hay tiết kiệm (Thanh Toán Trực Tiếp/Direct Pay (tiếng Anh)) hoặc bằng ngân phiếu/séc ngân hàng, ngân phiếu trả trước hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dung.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Sửa đổi kế hoạch trả góp (thỏa thuận trả góp) hiện có hoặc phục hồi sau khi vi phạm thỏa thuận

 • Lệ phí $10, có thể được hoàn trả nếu quý vị được xác định là người có thu nhập thấp và đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Tìm hiểu thêm về các kế hoạch trả góp khác và lệ phí.

Kiểm tra kế hoạch trả góp

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch trả góp hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Quý vị có thể thay đổi điều gì khi sử dụng công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến

Quý vị có thể dùng công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến để thực hiện những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đến hạn thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Thay đổi định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau tình trạng vi phạm thỏa thuận

Quý vị có thể đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Cách sửa đổi kế hoạch trả góp trực tuyến:

Đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại kế hoạch hiện tại, ngày Thanh Toán, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng với các yêu cầu thì quý vị sẽ được yêu cầu chỉnh lại số tiền trả. Nếu quý vị không thể trả số tiền tối thiểu bắt buộc thì quý vị sẽ được hướng dẫn cách điền và nộp Mẫu 9465 Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh) PDF và Mẫu đơn 433-F, Bản Khai Thông Tin Thu Nợ (tiếng Anh) PDF.

Để chuyển đổi thỏa thuận hiện tại của quý vị thành thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp, hoặc để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản ngân hàng được liên kết với thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại của quý vị, hãy nhập định tuyến ngân hàng và số tài khoản của quý vị.

Nếu kế hoạch của quý vị đã hết hiệu lực do không trả được và đang được khôi phục, quý vị có thể phải trả phí khôi phục.

Để đăng ký dưới tư cách là Đại Diện Được Ủy Quyền (POA) của một cá nhân, quý vị cần:

 • Thông tin để xác minh danh tính của mình
 • Nếu trước đây quý vị đã đăng ký một Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến, nhận Bản Ghi Thuế hoặc mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN), hãy đăng nhập bằng chính ID người dùng và mật khẩu đó.

Đối với cá nhân quý vị đang đại diện cho, quý vị sẽ cần:

 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) của người nộp thuế hoặc Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN)
 • Số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (tiếng Anh) của quý vị
 • Số ID người gọi từ thông báo của người nộp thuế hoặc ngày ký của POA trên Mẫu đơn 2848 (tiếng Anh)
 • Tổng Thu Nhập Đã Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income, hoặc AGI) của người nộp thuế trong năm trước đó (nếu vừa khai thuế năm 2018 trong thời gian gần đây thì dùng AGI năm 2017)
 • Dựa trên loại thỏa thuận được yêu cầu, quý vị cũng có thể cần:
  • Số dư phải trả
  • Năm thuế được kiểm tra

Đăng ký/Sửa đổi dưới tư cách Cá nhân (Tiếng Anh) Nộp đơn/Sửa đổi dưới tư cách Đại diện Được Ủy quyền của Cá nhân (Tiếng Anh)

Kế Hoạch Trả Góp cho Doanh Nghiệp

Tình trạng khai thuế cụ thể của quý vị sẽ cho biết quý vị có các lựa chọn nào để trả nợ thuế. Các lựa chọn trả nợ thuế bao gồm trả hết một lần hoặc một kế hoạch trả góp dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng).

Quý vị có thể đủ điều kiện để đăng ký trên mạng, nếu:

 • Kế hoạch trả góp dài hạn (thỏa thuận trả góp) : Quý vị đã nộp tất cả các đơn thuế theo yêu cầu và nợ từ $25,000 trở xuống  nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp một chủ hay nhà thầu độc lập thì quý vị nên đăng ký xin kế hoạch trả góp dưới tư cách cá nhân.

Lưu ý: Lệ phí thiết lập có thể cao hơn nếu quý vị nộp đơn xin kế hoạch trả góp qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp. Tìm hiểu thêm về các kế hoạch trả góp khác và lệ phí.

 • Thông tin để xác minh danh tính quý vị dưới tư cách một cá nhân
 • Nếu trước đây quý vị đã đăng ký một Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến, nhận Bản Ghi Thuế hoặc mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN), hãy đăng nhập bằng chính ID người dùng và mật khẩu đó.
 • Số Nhận Dạng Chủ Thuê Lao Động (Employer Identification Number hay EIN) của quý vị
 • Ngày thành lập doanh nghiệp (tháng/năm)
 • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
 • Số ID người gọi từ thông báo
 • Dựa trên thỏa thuận được yêu cầu, quý vị cũng có thể cần:
  • Số dư phải trả
  • Tờ khai thuế đã nộp hoặc kiểm tra
  • Chu kỳ khai thuế đã nộp hoặc kiểm tra

Nếu chúng tôi chấp thuận kế hoạch thanh toán của quý vị, một trong những khoản phí sau sẽ được cộng vào hóa đơn thuế của quý vị.

Các Lựa Chọn về Kế Hoạch và Chi Phí


Trả ngay bây giờ

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Không cộng thêm tiền phạt hay tiền lời trong tương lai

Trả hết số tiền còn nợ ngay hôm nay qua đường điện tử hoặc trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hoặc EFTPS), hoặc bằng ngân phiếu/séc ngân hàng, ngân phiếu trả trước hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Kế hoạch trả góp dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng)

Trả hàng tháng bằng phương pháp rút tiền tự động

 • Lệ phí thiết lập là $31
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Trả bằng cách ghi nợ trực tiếp (trả tự động từ tài khoản vãng lai của quý vị), còn được gọi là Thỏa Thuận Trả Góp Bằng Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, DDIA). Điều này là bắt buộc nếu quý vị nợ trên $10,000.

Trả mỗi tháng (không qua ghi nợ trực tiếp)

 • Lệ phí thiết lập $149
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Sau khi đăng ký kế hoạch trả góp, trả số tiền còn nợ hàng tháng không qua ghi nợ trực tiếp (không tự động), bao gồm trả trên mạng qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử (EFTPS) hoặc bằng ngân phiếu/séc ngân hàng, ngân phiếu trả trước hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Sửa đổi kế hoạch trả góp (thỏa thuận trả góp) hiện có hoặc phục hồi sau khi vi phạm hợp đồng

 • Lệ phí $10.

Tìm hiểu thêm về các kế hoạch trả góp khác và lệ phí.

Kiểm tra kế hoạch trả góp

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch trả góp hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Quý vị có thể thay đổi điều gì khi sử dụng công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến

Quý vị có thể dùng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để thực hiện những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đến hạn thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Thay đổi định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau tình trạng vi phạm thỏa thuận

Quý vị có thể đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Cách sửa đổi kế hoạch trả góp trực tuyến:

Đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại kế hoạch hiện tại, ngày Thanh Toán, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng với các yêu cầu thì quý vị sẽ được yêu cầu chỉnh lại số tiền trả. Nếu quý vị không thể trả số tiền tối thiểu bắt buộc thì quý vị sẽ được hướng dẫn cách điền và nộp Mẫu đơn 433-B, Bản Khai Thông Tin Thu Nợ cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh) PDF.

Nếu kế hoạch của quý vị bị gián đoạn do không trả được rồi được phục hồi thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

Để đăng ký dưới tư cách là Đại Diện Được Ủy Quyền (POA) của một doanh nghiệp, quý vị cần:

 • Thông tin để xác minh danh tính của mình
 • Nếu trước đây quý vị đã đăng ký vào e-Service, một Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến, Nhận Bản Ghi Thuế hoặc mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN), hãy đăng nhập bằng chính ID người dùng và mật khẩu đó. Quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình bằng cách cung cấp các thông tin bổ sung nếu quý vị chưa làm như vậy.
 • Số Nhận Dạng Chủ Thuê Lao Động (Employer Identification Number hay EIN) của người nộp thuế
 • Số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) (tiếng Anh) của quý vị
 • Số ID người gọi từ thông báo của người đóng thuế hoặc ngày ký của POA trên Mẫu đơn 2848 (tiếng Anh)
 • Dựa trên thỏa thuận được yêu cầu, quý vị cũng có thể cần:
  • Địa chỉ doanh nghiệp dùng cho hồ sơ khai thuế gần đây nhất
  • Tờ khai thuế đã nộp hoặc kiểm tra
  • Chu kỳ khai thuế đã nộp hoặc kiểm tra
  • Số dư phải trả

Nộp đơn/Sửa đổi dưới tư cách Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) Nộp đơn/Sửa đổi dưới tư cách Đại diện được ủy quyền của Doanh Nghiệp (Tiếng Anh)

Ngày Giờ Dùng Hệ Thống

Thứ Hai đến thứ Sáu:

6:00 sáng - 12:30 khuya Giờ miền đông

Thứ Bảy:

6:00 sang  10:00 tối Giờ miền đông

Chủ Nhật:

6:00 chiều đến 12:00 khuya Giờ miền đông

Hệ Thống này chỉ hoạt động trong thời gian nêu trên; xin trở lại hệ thống này trong thời gian hoạt động để hoàn tất Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến.