Nộp Đơn Trực Tuyến Xin Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị là người đóng thuế đủ điều kiện hay đại diện được ủy quyền (Giấy Ủy Quyền), quý vị có thể nộp đơn trực tuyến xin kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp) để dần dần trả hết số tiền còn nợ.

Ghi chú: Sau khi nộp đơn trực tuyến, quý vị sẽ được thông báo ngay để biết kế hoạch thanh toán của mình có được chấp thuận hay không.

Kế Hoạch Thanh Toán cho Cá Nhân

Tình trạng thuế cụ thể của quý vị sẽ xác định cho quý vị các lựa chọn nào để trả nợ thuế. Các lựa chọn trả tiền thuế bao gồm trả hết một lần, kế hoạch thanh toán ngắn hạn (trả trong 180 ngày hay ít hơn) hay kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng).
Quý vị có thể đủ điều kiện nộp đơn trên mạng nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị nợ từ $50.000 trở xuống nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp tất cả tờ khai cần thiết.
 • Kế hoạch thanh toán ngắn hạn: Quý vị nợ ít hơn $100.000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu quý vị là doanh nghiệp cá thể hay nhà thầu độc lập thì quý vị nên đăng ký xin kế hoạch thanh toán dưới tư cách là cá nhân.

Lưu ý: Lệ phí thiết lập có thể cao hơn nếu quý vị nộp đơn xin kế hoạch thanh toán qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp. Tìm hiểu thêm thông tin về các lựa chọn về kế hoạch thanh toán khác và lệ phí.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 11, 2021, tên người dùng của IRS chỉ được sử dụng để truy cập các kế hoạch thanh toán (Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến) sẽ không thể được sử dụng để đăng nhập nữa. Quý vị sẽ được nhắc tạo tài khoản với ID.me và sẽ cần giấy tờ tùy thân có ảnh.

Nếu quý vị đang đăng ký kế hoạchk thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp, quý vị sẽ cần số tài khoản và định tuyến ngân hàng của mình.

Nếu chúng tôi chấp thuận kế hoạch thanh toán của quý vị, một trong những khoản phí sau sẽ được cộng vào hóa đơn thuế của quý vị.

Các Lựa Chọn về Kế Hoạch và Chi Phí


Trả Ngay Bây Giờ

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Không cộng thêm tiền phạt hay tiền lời trong tương lai

Trả toàn bộ số tiền còn nợ ngay hôm nay trực tiếp từ tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm (Direct Pay (tiếng Anh)) hoặc bằng ngân phiếu, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


 Kế Hoạch Thanh Toán ngắn hạn (180 ngày hay ít hơn)

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi số dư được thanh toán đầy đủ

Sau khi đăng ký kế hoạch thanh toán ngắn hạn, quý vị có thể trả số tiền còn nợ trực tiếp từ tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm (Direct Pay (tiếng Anh)) hoặc bằng ngân phiếu, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


 Kế Hoạch Thanh Toán dài hạn (Thỏa Thuận Trả Góp) (Trả hàng tháng)

Trả hàng tháng bằng phương pháp rút tiền tự động

 • Lệ phí thiết lập là $31 (thu nhập thấp: miễn phí thiết lập)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi số dư được thanh toán đầy đủ

Trả bằng cách Ghi Nợ Trực Tiếp (trả tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán của quý vị), còn được gọi là Thỏa Thuận Trả Góp Bằng Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, DDIA). Phương pháp này là bắt buộc nếu quý vị nợ trên $25.000.


Trả hàng tháng (không qua Ghi Nợ Trực Tiếp)

 • Lệ phí thiết lập là $130 (thu nhập thấp: phí thiết lập là $43, có thể được hoàn trả nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi số dư được thanh toán đầy đủ

Sau khi đăng ký kế hoạch thanh toán dài hạn, quý vị có thể trả số tiền còn nợ hàng tháng không qua phương pháp Ghi Nợ Trực Tiếp (không tự động), bao gồm trả trực tiếp từ tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm (Direct Pay (tiếng Anh)) hoặc bằng ngân phiếu, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Sửa Đổi Kế Hoạch Thanh Toán Hiện Có (Thỏa Thuận Trả Góp) hoặc Phục Hồi Sau Khi Vi Phạm Thỏa Thuận

 • Lệ phí $10, có thể được hoàn trả nếu quý vị được xác định là người có thu nhập thấp và đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Tìm hiểu thêm về các kế hoạch thanh toán khác và lệ phí.

Xét duyệt Kế Hoạch Thanh Toán

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch thanh toán hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Quý Vị Có Thể Thay Đổi Điều Gì Khi Sử Dụng Công Cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến

Quý vị có thể dùng công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến để thực hiện những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đến hạn thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Thay đổi định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau tình trạng vi phạm thỏa thuận

Quý vị có thể đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Cách sửa đổi kế hoạch thanh toán trực tuyến:

Đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại kế hoạch hiện tại, ngày Thanh Toán, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng với các yêu cầu thì quý vị sẽ được yêu cầu chỉnh lại số tiền trả. Nếu quý vị không thể trả số tiền tối thiểu bắt buộc thì quý vị sẽ được hướng dẫn cách điền và nộp Mẫu 9465 Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh)PDF và Mẫu đơn 433-F, Bản Khai Thông Tin Thu Nợ (tiếng Anh)PDF 

Để chuyển đổi thỏa thuận hiện tại của quý vị thành thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp, hoặc để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản ngân hàng được liên kết với thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại của quý vị, hãy nhập định tuyến ngân hàng và số tài khoản của quý vị.

Nếu kế hoạch của quý vị đã hết hiệu lực do không trả được và đang được khôi phục, quý vị có thể phải trả phí khôi phục.

Để đăng ký làm Đại Diện Ủy Quyền (POA) cho một cá nhân,  quý vị cần đăng nhập bằng tên người dùng của IRS hoặc thông tin đăng nhập ID.me của mình (xem Quý vị cần những gì để đăng ký xin kế hoạch thanh toán?):

Đối với cá nhân quý vị đang đại diện, quý vị sẽ cần:

 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) của người đóng thuế hoặc Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN)
 • Số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (tiếng Anh) của quý vị
 • Số ID người gọi từ thông báo của người đóng thuế hoặc ngày ký của POA trên Mẫu 2848 (tiếng Anh)
 • Nếu tờ khai của người đóng thuế đã được nộp gần đây hoặc đã bị kiểm xét, quý vị cũng có thể cần từ người đóng thuế:
  • Số tiền nợ thuế
  • SSN hoặc ITIN của người đóng thuế phụ (nếu có)
  • Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh trên tờ khai gần đây nhất
  • Năm thuế bị kiểm xét (nếu có)

Đăng ký/Sửa đổi với tư cách Cá Nhân (tiếng Anh) Đăng ký/Sửa đổi với tư cách POA của Cá Nhân (tiếng Anh)

Kế Hoạch Thanh Toán cho Doanh Nghiệp

Tình trạng thuế cụ thể của quý vị sẽ xác định cho quý vị các lựa chọn nào để trả nợ thuế. Các lựa chọn trả tiền thuế bao gồm trả hết một lần hay kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng).

Quý vị có thể đủ điều kiện nộp đơn trên mạng nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị đã nộp tất cả tờ khai cần thiết và nợ từ $25.000 trở xuống nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu quý vị là doanh nghiệp cá thể hay nhà thầu độc lập thì quý vị nên đăng ký xin kế hoạch thanh toán dưới tư cách là cá nhân.

Lưu ý: Lệ phí thiết lập có thể cao hơn nếu quý vị nộp đơn xin kế hoạch thanh toán qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp. Tìm hiểu thêm thông tin về các lựa chọn về kế hoạch thanh toán khác và lệ phí.

 • Để đăng ký cho một doanh nghiệp,  quý vị cần đăng nhập bằng tên người dùng của IRS hoặc thông tin đăng nhập ID.me của mình (xem Quý vị cần những gì để đăng ký xin kế hoạch thanh toán?)
  Quý vị cũng cần:
 • Số Nhận Dạng Chủ Lao Động (Employer Identification Number, EIN) của quý vị
 • Ngày thành lập doanh nghiệp (tháng/năm)
 • Số ID người gọi từ thông báo
 • Nếu gần đây quý vị đã nộp tờ khai thuế hoặc tờ khai của quý vị đã bị kiểm xét nhưng chưa nhận được thông báo nợ từ IRS, quý vị cũng cần:
  • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
  • Số tiền nợ thuế
  • Mẫu đơn thuế đã nộp hoặc đã kiểm xét
  • Kỳ tính thuế đã nộp hoặc đã kiểm xét

Nếu chúng tôi chấp thuận kế hoạch thanh toán của quý vị, một trong những khoản phí sau sẽ được cộng vào hóa đơn thuế của quý vị.

Các Lựa Chọn về Kế Hoạch và Chi Phí


Trả ngay bây giờ

 • Lệ phí thiết lập là $0
 • Không cộng thêm tiền phạt hay tiền lời trong tương lai

Trả toàn bộ số tiền còn nợ ngay hôm nay qua đường điện tử trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử (EFTPS), hoặc hoặc bằng ngân phiếu, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Kế Hoạch Thanh Toán Dài Hạn (Thỏa Thuận Trả Góp) (trả hàng tháng)

Trả hàng tháng bằng phương pháp rút tiền tự động

 • Lệ phí thiết lập là $31
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi số dư được thanh toán đầy đủ

Trả bằng cách Ghi Nợ Trực Tiếp (trả tự động từ tài khoản thanh toánh của quý vị), còn được gọi là Thỏa Thuận Trả Góp Bằng Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, DDIA). Điều này là bắt buộc nếu quý vị nợ trên $10.000.

Trả mỗi tháng (không qua Ghi Nợ Trực Tiếp)

 • Lệ phí thiết lập $130
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi số dư được thanh toán đầy đủ

Sau khi đăng ký kế hoạch thanh toán, trả số tiền còn nợ hàng tháng không qua Ghi Nợ Trực Tiếp (không tự động), bao gồm trả trên mạng qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử (EFTPS) hoặc bằng ngân phiếu, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.


Sửa đổi kế hoạch thanh toán (thỏa thuận trả góp) hiện có hoặc phục hồi sau khi vi phạm hợp đồng

 • Lệ phí $10.

Tìm hiểu thêm về các kế hoạch thanh toán khác và lệ phí.

Kiểm Tra Kế Hoạch Thanh Toán

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch thanh toán hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Quý Vị Có Thể Thay Đổi Điều Gì Khi Sử Dụng Công Cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến

Quý vị có thể dùng công cụ Thỏa Thuận Thanh ToánTrực Tuyến để thực hiện những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đến hạn thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Thay đổi định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau tình trạng vi phạm thỏa thuận

Quý vị có thể đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây.

Cách Sửa Đổi Kế Hoạch Thanh Toán Trực Tuyến:

Đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến bằng cách sử dụng nút Đăng ký/Sửa đổi dưới đây. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại kế hoạch hiện tại, ngày thanh toán, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng với các yêu cầu thì quý vị sẽ được yêu cầu chỉnh lại số tiền trả. Nếu quý vị không thể trả số tiền tối thiểu bắt buộc thì quý vị sẽ được hướng dẫn cách điền và nộp Mẫu 433-B, Báo Cáo Thông Tin Truy Thu cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh)PDF.

Để chuyển đổi thỏa thuận hiện tại của quý vị thành thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp hoặc để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản ngân hàng được liên kết với thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại của quý vị, hãy nhập định tuyến ngân hàng và số tài khoản của quý vị.

Nếu kế hoạch của quý vị bị gián đoạn do không trả được rồi được phục hồi thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

Để đăng ký làm Đại Diện Ủy Quyền (POA) cho một cá nhân,  quý vị cần đăng nhập bằng tên người dùng của IRS hoặc thông tin đăng nhập ID.me của mình (xem Quý vị cần những gì để đăng ký xin kế hoạch thanh toán?)

Quý vị cũng cần:

 • Số Nhận Dạng Chủ Lao Động (EIN) của người đóng thuế
 • Số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) (tiếng Anh) của quý vị
 • Số ID người gọi từ thông báo của người đóng thuế hoặc ngày ký của POA trên Mẫu 2848 (tiếng Anh)
 • Nếu gần đây quý vị đã nộp tờ khai thuế hoặc tờ khai của quý vị đã bị kiểm xét quý vị cũng cần:
  • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế nộp gần đây nhất
  • Mẫu đơn thuế đã nộp hoặc đã kiểm xét
  • Kỳ tính thuế đã nộp hoặc đã kiểm xét
  • Số tiền nợ thuế

Đăng ký/Sửa đổi với tư cách Doanh Nghiệp (tiếng Anh) Đăng ký/Sửa đổi với tư cách POA của Doanh Nghiệp (tiếng Anh)

Ngày Giờ Dùng Hệ Thống

Thứ Hai đến thứ Sáu:
6 sáng - 12:30 khuya Giờ Miền Đông

Thứ Bảy:
6:00 sang  9 tối Giờ Miền Đông

Chủ Nhật:
6:00 chiều đến 12 khuya Giờ Miền Đông

Hệ thống này chỉ hoạt động trong thời gian nêu trên; xin trở lại hệ thống này trong thời gian hoạt động để hoàn tất đơn xin Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến.