IRS sử dụng nhà xử lý thanh toán thứ ba cho các khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Nó an toàn và bảo mật; thông tin của quý vị chỉ được sử dụng để xử lý thanh toán của quý vị.

Thanh toán bằng thẻ có hiệu quả với quý vị không?

Chọn nhà xử lý thanh toán thẻ bên dưới đễ cho quý vị mức phí tốt nhất cho loại thẻ và số tiền thanh toán của quý vị.

Chọn hệ thống xử lý thanh toán của quý vị

Chọn nhà xử lý thanh toán bên dưới đễ cho quý vị mức phí tốt nhất cho loại thẻ và số tiền thanh toán của quý vị.

PayUSAtax

 
Trả tiền bằng thẻ ghi nợ?
$2.55

 

 

 

Trả tiền bằng thẻ tín dụng?
1.96%
Lệ phí tối thiểu $2.69

 

Hình thức thanh toán được chấp nhận
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel, PayPalClick to Pay bằng Visa, Masterpass,American Express

Pay1040

Trả tiền bằng thẻ ghi nợ tiêu dùng hoặc cá nhân?
$2.58 hoặc 1.99%
 • $2.58 phí cố định cho thẻ ghi nợ tiêu dùng hoặc cá nhân
 • 1.99% cho các loại thẻ ghi nợ khác
  (lệ phí tối thiểu $2.58)
   
Trả tiền bằng thẻ tín dụng?
1.99%
Lệ phí tối thiểu $2.58

 

Hình thức thanh toán được chấp nhận
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE;  Click to Pay bằng Visa, Masterpass,American Express

ACI Payments, Inc.
(Trước đây là Official Payments)

Trả tiền bằng thẻ ghi nợ?
$2.00 hoặc $3.95

Lệ phí cố định là $3.95 cho các khoản thanh toán trên $1,000

 
Trả tiền bằng thẻ tín dụng?
1.99%
Lệ phí tối thiểu $2.50
 
 

Hình thức thanh toán được chấp nhận
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE; Click to Pay bằng Visa, Masterpass,American Express; Pay With Cash, PayNearMe

Body
Use tab to go to the next focusable element
  PayUSAtax Pay1040 ACI Payments, Inc.
Số tiền thanh toán Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng Lệ phí thẻ ghi nợ* Lệ phí thẻ tín dụng Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng
$50 $2.55 $2.69 $2.58 $2.58 $2.00 $2.50
$100 $2.55 $2.69 $2.58 $2.58 $2.00 $2.50
$250 $2.55 $4.90 $2.58 $4.98 $2.00 $4.98
$1000 $2.55 $19.60 $2.58 $19.90 $2.00 $19.90
$2,500 $2.55 $49.00 $2.58 $49.75 $3.95 $49.75
$10,000 $2.55 $196.00 $2.58 $199.00 $3.95 $199.00

*Số tiền phí ví dụ trong cột này ("Lệ phí thẻ ghi nợ" của Pay1040) dành cho thẻ ghi nợ tiêu dùng hoặc cá nhân. Đối với tất cả các thẻ ghi nợ khác, hãy xem số tiền trong cột "Lệ phí thẻ tín dụng" của Pay1040.

 • Không có phần phí dịch vụ thẻ nào được chuyển cho IRS.
 • Quý vị không cần gửi phiếu trả tiền nếu quý vị trả tiền bằng thẻ.
 • Phí xử lý thẻ được khấu trừ thuế đối với thuế doanh nghiệp.
 • Quý vị phải liên lạc với bên xử lý thẻ để hủy khoản thanh toán bằng thẻ.
 • IRS sẽ hoàn trả mọi khoản thanh toán thừa trừ khi quý vị có một khoản nợ trong tài khoản của quý vị.
 • Bản sao kê thẻ của quý vị sẽ liệt kê khoản thanh toán là “United States Treasury Tax Payment”(Trả tiền cho Bộ Tài Chính Hoa Kỳ) và khoản lệ phí là “Tax Payment Convenience Fee” (Phí giao dịch trả tiền thuế) hay điều gì đó tương tự.
 • Việc giải vây quyền lưu giử  về thuế của chính phủ Liên Bang có thể mất đến 30 ngày sau khi chúng tôi nhận được các khoản thanh toán đầy đủ; quyền lưu giử có thể vẫn áp dụng cho các cá nhân khác mà chưa trả đầy đủ tiền thuế của họ.
 • Khi quý vị trả tiền thuế trong khi khai thuế thông qua phần mềm trực tuyến, có các phí khác dành cho thẻ (tiếng Anh).

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Mỗi người và tất cả mọi người đóng thuế đều có một loạt các quyền cơ bản mà họ nên biết khi giao dịch với IRS. Tìm hiểu Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.