Body

Quý vị có thể trả tiền bằng internet, điện thoại hay thiết bị di động, bất kể là dùng e-file hay bản in trên giấy hay hồi đáp về hóa đơn hay thông báo. Cách này rất an toàn và kín đáo - IRS sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ và hệ thống thẻ kinh doanh/thương mại tiêu chuẩn, và thông tin của quý vị chỉ dùng để giải quyết lượng tiền trả.

Lệ Phí và Thông Tin (Fees and Information)

 • Bên điều quản tiền trả sẽ lo liệu những gì quý vị chi trả, và sẽ thu lệ phí.
 • Lệ phí thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ, và có thể khấu trừ thuế.
 • Lệ phí dịch vụ này hoàn toàn không dính dáng đến IRS.
 • Thông tin của quý vị chỉ được dùng để cứu xét tiền trả cho quý vị.

Chọn Bên Điều Quản Tiền Trả (Choose your Payment Processor)

BIỆN PHÁP THU TIỀN BẰNG

THẺ GHI NỢ

THẺ TÍN DỤNG

BÓP VÍ TÍN SỐ

PayUSAtax.com
(WorldPay US, Inc.)
844-729-8298 Trả Tiền
855-508-0159 Qua Tổng Đài Viên
844-825-8729 Dịch Vụ

Số Liên Lạc Quốc Tế (không miễn phí)
1-615-550-1491 Trả Tiền
1-615-942-1141 Qua Tổng Đài Viên
1-615-550-1492 Dịch Vụ

$2.55 Lệ phí đồng nhất

Visa
MasterCard
Discover
STAR
Pulse
Accel
NYCE

1.96% Lệ phí
Lệ phí tối thiểu $2.69

Visa
MasterCard
Discover
Amex

Xem mục lệ phí trả bằng thẻ
ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Includes:
 
MasterPass
PayPal logo
American Express Checkout

Pay1040.com
(Link2GovCorporation)
888-729-1040 Trả Tiền
888-658-5465 Dịch Vụ

Số Liên Lạc Quốc Tế (không miễn phí)
1-501-748-8507 Qua Tổng Đài Viên

$2.58 Lệ phí đồng nhất

Visa Checkout
MasterCard
Discover
STAR
Pulse
NYCE

1.87% Lệ phí
Lệ phí tối thiểu $2.59

Visa
MasterCard
Discover
Amex

Xem mục lệ phí trả bằng thẻ
ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Visa Checkout
MasterPass
American Express Checkout

OfficialPayments.com/fed
(Official Payments)
888-872-9829 Trả Tiền
877-754-4420 Qua Tổng Đài Viên
877-754-4413 Dịch Vụ

Số Liên Lạc Quốc Tế (không miễn phí)
1-334-521-3842 Trả Tiền

$2.00 Lệ phí đồng nhất
(Lệ phí đồng nhất khi
dùng thẻ ghi nợ $3.95 đối
với tiền trả trên $1,000)

Visa
MasterCard
Discover
STAR
Pulse
NYCE

1.99% Lệ phí
Lệ phí tối thiểu $2.50

Visa
MasterCard
Discover
Amex

Xem mục lệ phí trả bằng thẻ
ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Visa Checkout
American Express Checkout

Chi Trả bằng Thẻ Ghi Nợ hay Thẻ Tín Dụng? Hãy hiểu rằng: (Paying with your Debit or Credit Card? Understand that:)

 • Lệ phí sẽ khác với những gì ghi trong bảng bên trên khi muốn tích hợp IRS e-file và e-pay. Xem các lựa chọn (View your options).
 • Không phải mẫu đơn IRS nào cũng hội đủ tiêu chuẩn trả tiền qua thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, và cũng có giới hạn số lần trang trải trên tư cách cá nhân và doanh nghiệp. Nên xem qua bảng hạn mức và số lần tùy theo dạng trang trải tiền thuế (frequency limit table by type of tax payment) để biết thêm chi tiết.
 • Trả một khoản tiền lớn (High balance payments) $100,000+: có thể phải điều phối với nhà cung cấp dịch vụ.
 • Thường thì không thể hủy đợt trả tiền.
 • Sẽ không thể Ký Nộp Thuế Liên Bang (Federal Tax Deposits).
 • Không thể yêu cầu lập tức giải tỏa Quyền Siết Nợ Khi Không Nộp Thuế Liên Bang. Nên tham khảo Ấn Bản 1468, Hướng Dẫn Thực Hiện Các Tài Liệu Thông Báo Quyền Siết Nợ Thuế Liên Bang (Publication 1468, Guidelines for Processing Notice of Federal Tax Lien Documents)(PDF) để biết những tùy chọn trang trải.
 • Dạng chi trả này loại bỏ nhu cầu dùng chứng phiếu.
 • Bản kê khai giao dịch ở thẻ sẽ liệt kê đợt chi trả này dưới tên "United States Treasury Tax Payment" (Trả Tiền Thuế cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ). Lệ phí tiện lợi đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ sẽ có tên "Tax Payment Convenience Fee" (Lệ Phí Tiện Lợi Khi Nộp Thuế) hoặc điều khác tương tợ.
  • Đối với kiểu dạng thuế kinh doanh, lệ phí sẽ là doanh phí có thể khấu trừ.
 • Nếu quý vị trả lố thì IRS sẽ hoàn tiền sau khi cứu xét tờ khai, ngoại trừ số tiền dùng để bù đắp hoặc trang trải nợ trong trương mục của quý vị.

Muốn biết thêm thông tin về những tùy chọn trang trải khác theo dạng điện tử thì nên đến Trang Nhà về Các Lựa Chọn Chi Trả

 

Taxpayer bill of rights

Each and every taxpayer has a set of fundamental rights they should be aware of when dealing with the IRS. Explore the Taxpayer Bill of Rights.