Ký Gởi và Trình Báo Thuế Việc Làm

Ký Gởi Thuế Việc Làm (Depositing Employment Taxes)

Nói chung quý vị phải giao nộp thuế lợi tức liên bang đã khấu lưu, cùng với thuế an sinh xã hội và Medicare của cả hãng sở lẫn nhân viên.

Có hai lịch biểu ký gởi: hàng tháng và hai lần một tuần. Trước khi bắt đầu mỗi niên lịch, quý vị phải xác định mình cần dùng thời biểu nào trong hai lựa chọn đó. Muốn xác định lịch biểu trả tiền thì nên xem lại Ấn Bản 15 (Publication 15) đối với Mẫu Đơn 941, 944 và 945, hoặc Ấn Bản 51 (Publication 51) đối với Mẫu Đơn 943. Nếu quý vị không ký gởi kịp thời thì quý vị sẽ bị phạt vì chưa giao nộp, và mức phạt có thể lên đến tối đa 15 phần trăm.

Phải ký gởi Thuế FUTA (Mẫu Đơn 940) cho tam cá nguyệt nào có khoản thuế đáo hạn vượt quá $500. Phải giao nộp thuế với hạn chót là cuối tháng tiếp theo sau thời điểm kết thúc tam cá nguyệt.

Quý vị phải ký nộp tất cả tiền thuế liên bang theo cách chuyển ngân điện tử (EFTPS). Xem trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm (Employment Tax Due Dates) để biết thông tin về lúc đến hạn ký gởi.

Trình Báo Thuế Việc Làm (Reporting Employment Taxes)

Nói chung, hãng sở phải nộp (những) mẫu đơn cần thiết tớiIRS để báo cáo lương bổng, tiền tip và các thù lao khác đã trả cho nhân viên. Và quý vị cũng phải tường trình tiền thuế đã ký gởi bằng cách nộp Mẫu Đơn 940, 941 và 944 trên giấy hoặc dùng e-file.

Thuế Lợi Tức Liên Bang, Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare (Federal Income Tax and Social Security and Medicare Tax)

Nói chung, hãng sở nào khấu lưu thuế lợi tức liên bang hoặc thuế an sinh xã hội và Medicare sẽ phải nộp Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở (Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return) ba tháng một lần. Trong đó bao gồm tiền tạm thu trong trường hợp nghỉ bệnh hưởng lương và trợ cấp thất nghiệp bổ túc

Hãy nộp Mẫu Đơn 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông (Form 943, Employer's Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees), nếu quý vị muốn khai trình lương bổng nghề nông.

Hãy nộp Mẫu Đơn 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở (Form 944, Employer's ANNUAL Federal Tax Return), nếu quý vị nhận được văn bản thông báo về chương trình dùng Mẫu Đơn 944.

Hãy nộp Mẫu Đơn 945, Tờ Khai Hàng Năm về Thuế Lợi Tức Liên Bang Đã Khấu Lưu (Form 945, Annual Return of Withheld Federal Income Tax), nếu quý vị muốn trình báo tiền tạm thu dự phòng.

Hay Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang(FUTA) (Federal Unemployment Tax Act (FUTA))

Chỉ hãng sở phải đóng thuế FUTA; không thu tiền này từ lương bổng của nhân viên. Hãy trình báo thuế FUTA bằng cách nộp Mẫu Đơn 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Hãng Sở  (Form 940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return).

Chuẩn Bị rồi Điền Đầy Đủ và Nộp Mẫu Đơn W-2 (Preparing and Filing Form W-2)

Vào thời điểm cuối năm, hãng sở phải điền Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Form W-2, Wage and Tax Statement), để báo cáo mức lương, tiền tip và thù lao khác đã trả cho nhân viên. Hãy nộp Bản A của mọi bản in Mẫu Đơn W-2 cùng với Mẫu Đơn W-3, Truyền Chuyển Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Form W-3, Transmittal of Wage and Tax Statements), cho SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội). Nộp Bản 1 cho sở thuế tại tiểu bang hay địa phương của nhân viên.

Ngày Đáo Hạn (Due Dates)

Xem trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm (Employment Tax Due Dates) để biết ngày đến hạn đệ nộp và ký gởi. Muốn biết thêm thông tin về việc ký gởi và nộp các mẫu này thì nên tham khảo Ấn Bản 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở (Publication 15, Employer's Tax Guide).