Ký gửi và khai báo Thuế việc làm

Ký gửi thuế việc làm

Thông thường, bạn phải ký gửi thuế thu nhập liên bang và thuế Medicare Bổ sung khấu lưu cũng như thuế an sinh xã hội và Medicare của cả hai chủ lao động và nhân viên.

Có hai lịch ký gửi tiền, hàng tháng và mỗi hai tuần. Trước khi bắt đầu mỗi năm dương lịch, bạn phải xác định một trong hai lịch ký gửi mà bạn được yêu cầu sử dụng. Để xác định lịch thanh toán của bạn, xem lại Ấn phẩm 15 (tiếng Anh) cho Mẫu 941, 944 và 945. Đối với Mẫu 943, xem lại Ấn phẩm 51 (tiếng Anh).

Ký gửi cho thuế FUTA (Mẫu 940) là bắt buộc đối với quý mà thuế phải nộp vượt quá $500. Thuế phải được ký gửi vào cuối của tháng sau khi kết thúc quý.

Bạn phải sử dụng chuyển tiền điện tử (EFTPS (tiếng Anh)) để ký gửi tất cả thuế liên bang. Xem trang Ngày đến hạn của Thuế việc làm để biết thông tin về ngày đến hạn ký gửi. Nếu bạn không ký gửi tiền kịp thời, thì bạn có thể bị phạt do không ký gửi lên đến 15 phần trăm.

Khai báo thuế việc làm

Thông thường, chủ dụng lao động phải khai báo tiền công, tiền boa và các khoản thù lao khác cho nhân viên bằng cách nộp các mẫu đơn bắt buộc cho IRS. Bạn cũng phải khai báo thuế ký gửi bằng cách nộp các Mẫu 941, 943, 944, 945, và 940 trên giấy hoặc qua e-file.

Thuế thu nhập Liên bang và Thuế An sinh Xã hội và Medicare

Thông thường, chủ lao động khấu lưu thuế thu nhập liên bang, an sinh xã hội hoặc Medicare phải nộp Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động (tiếng Anh), mỗi quý. Điều này bao gồm việc khấu lưu tiền trả ốm đau và các khoản quyền lợi thất nghiệp bổ sung.

Nộp Mẫu 943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên nông nghiệp (tiếng Anh), nếu bạn trả công cho một hoặc nhiều nông dân và tiền công sẽ chịu khấu lưu thuế thu nhập liên bang hoặc thuế an sinh xã hội và Medicare.

Nộp Mẫu 944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh), nếu bạn nhận được thông báo bằng văn bản về chương trình Mẫu 944.

Nộp Mẫu 945, Tờ khai khấu lưu thuế thu nhập Liên bang hàng năm (tiếng Anh), nếu bạn đã khấu lưu hoặc phải khấu lưu thuế thu nhập liên bang (bao gồm cả việc khấu lưu dự phòng) từ các khoản thanh toán không phải lương.

Đạo luật Thuế thất nghiệp Liên bang (FUTA)

Chỉ có chủ lao động mới nộp thuế FUTA và không khấu lưu từ tiền công của nhân viên. Khai báo thuế FUTA của bạn bằng cách nộp Mẫu 940,Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh).

Chuẩn bị và nộp Mẫu W-2

Vào cuối năm, chủ lao động phải hoàn thành Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh), để khai báo tiền công, tiền boa và các khoản thù lao khác trả cho nhân viên. Nộp Bản sao A của tất cả các mẫu giấy và mẫu điện tử của Mẫu W-2 với Mẫu W-3, Chuyển phát Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh), đến Sở An sinh Xã hội (SSA). Nộp Bản sao 1 vào cục thuế tiểu bang hoặc địa phương của nhân viên. Mẫu W-2 phải được cung cấp cho nhân viên và nộp cho SSA trước ngày 31 tháng 1.

Các mẫu W-2 và W-3 có thể được nộp bằng điện tử và một số chủ lao động cũng có thể nộp chúng trên giấy. Hiện tại, chủ lao động nộp 250 Mẫu W-2 trở lên phải nộp chúng bằng điện tử. Đối với các tờ khai thông tin bắt buộc phải nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngưỡng yêu cầu nộp tờ khai điện tử đã được hạ xuống tổng cộng 10 tờ khai thông tin. Truy cập Yêu cầu nộp hồ sơ điện tử mới cho Mẫu W-2 (tiếng Anh)để biết thêm chi tiết.

Ngày đến hạn

Xem trang Ngày đến hạn của Thuế việc làm để biết thông tin về ngày nộp và ngày đến hạn ký gửi. Để biết thêm thông tin về việc ký gửi và nộp các mẫu này, xin tham khảo Ấn phẩm 15, Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động (tiếng Anh).