Ký Gởi và Khai Báo Thuế Việc Làm

Ký Gởi Thuế Việc Làm

Nói chung quý vị phải ký gửi thuế thu nhập liên bang đã khấu lưu, cùng với cả hai thuế an sinh xã hội và Medicare của chủ lao động lẫn nhân viên.

Có hai lịch biểu ký gửi, hàng tháng và hai tuần một lần . Trước khi bắt đầu mỗi niên lịch, quý vị phải xác định mình cần dùng thời biểu nào trong hai lựa chọn đó. Muốn xác định lịch biểu trả tiền thì nên xem lại Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh) đối với Mẫu 941, 944 và 945. Đối với Mẫu 943. Xem Ấn Phẩm 51 (tiếng Anh)

Phải ký gởi Thuế FUTA (Mẫu 940) cho quý nào có khoản thuế đáo hạn vượt quá $500. Phải ký gửi thuế với hạn chót là cuối tháng tiếp theo sau thời điểm kết thúc quý.

Quý vị phải ký gửi tất cả tiền thuế liên bang theo cách chuyển ngân điện tử (EFTPS (tiếng Anh)). Xem trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm để biết thông tin về lúc đến hạn ký gởi. Nếu quý vị không gửi tiền đúng hạn, quý vị có thể bị phạt do không ký gửi lên đến 15 phần trăm.

Khai Báo Thuế Việc Làm

Nói chung, chủ lao động phải nộp (những) mẫu cần thiết tới IRS để báo cáo lương bổng, tiền boa và các thù lao khác đã trả cho nhân viên. Quý vị cũng phải khai báo tiền thuế đã ký gởi bằng cách nộp Mẫu 941,943, 944, 945, và 940 trên giấy hoặc dùng e-file.

Thuế Thu Nhập Liên Bang, Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare

Nói chung, chủ lao động nào khấu lưu thuế thu nhập liên bang hoặc thuế an sinh xã hội và Medicare sẽ phải nộp Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Quý của Chủ Lao Động (tiếng Anh), mỗi quý. Trong đó bao gồm tiền tạm thu trong trường hợp nghỉ bệnh hưởng lương và bổ sung trợ cấp thất nghiệp.

Nộp Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động cho Nhân Viên Canh Nông (tiếng Anh), nếu quý vị muốn khai trình lương bổng nghề nông.

Nộp Mẫu 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động (tiếng Anh), nếu quý vị nhận được văn bản thông báo về chương trình dùng Mẫu 944.

Nộp Mẫu 945, Tờ Khai Hàng Năm về Thuế Thu Nhập Liên Bang Đã Khấu Lưu (tiếng Anh), nếu quý vị muốn trình báo tiền tạm thu dự phòng.

Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)

Chỉ chủ lao động mới phải đóng thuế FUTA và không khấu lưu từ lương bổng của nhân viên. Khai báo thuế FUTA bằng cách nộp Mẫu 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Chủ Lao Động (tiếng Anh).

Chuẩn Bị và Nộp Mẫu W-2

Vào thời điểm cuối năm, chủ lao động phải hoàn tất Mẫu W-2, Bản Báo Cáo Lương và Thuế (tiếng Anh), để báo cáo mức lương, tiền boa và thù lao khác đã trả cho nhân viên. Hãy nộp Bản A của mỗi bản in Mẫu W-2 cùng với Mẫu W-3, Truyền Chuyển Bản Báo Cáo Lương và Thuế (tiếng Anh), cho Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Nộp Bản 1 cho sở thuế tại tiểu bang hay địa phương của nhân viên.

Ngày Đáo Hạn

Xem trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm để biết ngày đến hạn đệ nộp và ký gởi. Muốn biết thêm thông tin về việc ký gởi và nộp các mẫu này thì nên tham khảo Ấn Phẩm 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Chủ Lao Động (tiếng Anh).