Chủ lao động phải ký gửi và khai báo thuế việc làm. Để biết thêm thông tin về các mẫu đơn và ngày đến hạn cụ thể, hãy tham khảo trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm.

Vào thời điểm cuối năm, quý vị phải chuẩn bị và khai Mẫu W-2, Báo Cáo Thuế và Tiền Lương (tiếng Anh), để khai báo mức lương, tiền boa và các thù lao khác (bao gồm cả các khoản thanh toán không tiền mặt) đã trả cho từng nhân viên trong hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của quý vị. Dùng Mẫu W-3, Chuyển Bản Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) để gởi Mẫu W-2 cho Sở An Sinh Xã Hội. Quý vị phải cung cấp một bản sao của Mẫu W-2 cho nhân viên của mình để họ có thể khai báo chính xác mức lương quý vị đã trả cho họ.

Thuế Thu Nhập Liên Bang

Chủ lao động thường phải khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của nhân viên. Muốn lượng tính phải khấu lưu bao nhiêu tiền thuế thì dùng Mẫu W-4, Chứng Thư Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên, phương pháp thích hợp và bảng khấu lưu thích hợp được trình bày trong Ấn Phẩm 15-T, Phương Pháp Khấu Lưu Thuế Thu Nhập Liên Bang (tiếng Anh).

Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare

Chủ lao động thường phải khấu lưu các khoản thuế an sinh xã hội và Medicare từ tiền lương của nhân viên và trả phần chia sẻ trong các khoản thuế này của chủ lao động.

Thuế an sinh xã hội và Medicare có tỷ suất thuế khác nhau và chỉ thuế an sinh xã hội mới có giới hạn cơ bản về tiền lương. Giới hạn cơ bản về tiền lương là mức lương tối đa chịu thuế trong năm. Xác định số tiền khấu lưu cho thuế an sinh xã hội và Medicare bằng cách nhân mỗi khoản thanh toán với thuế suất của nhân viên.

Đối với giới hạn cơ bản về tiền lương an sinh xã hội của năm hiện tại và tỷ suất thuế an sinh xã hội và Medicare, hãy tham khảo Ấn Phẩm 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Về Thuế Cho Chủ Lao Động (tiếng Anh).

Thuế Medicare Phụ Trội

Ngoài thuế Medicare, chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu 0.9% Thuế Medicare Phụ Trội từ tiền lương và thù lao của nhân viên mà vượt quá $200.000 trong một năm dương lịch. Quý vị phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà quý vị trả lương vượt quá $200.000 cho một nhân viên và tiếp tục khấu lưu mỗi kỳ lương cho đến cuối năm dương lịch. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ lao động đối với Thuế Medicare Phụ Trội.

Muốn biết thêm thông tin thì quý vị có thể xem mục hỏi đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (tiếng Anh)Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh) của chúng tôi.

Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)

Chủ lao động báo cáo và nộp thuế FUTA tách riêng khỏi thuế Lợi Tức Liên Bang, thuế an sinh xã hội và Medicare. Quý vị chỉ được đóng thuế FUTA từ các quỹ của riêng mình. Nhân viên không phải nộp thuế này, và cũng không bị khấu lưu từ tiền lương. Quý vị nên tham khảo Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh), và Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn về Thuế Bổ Sung cho Chủ Lao Động (tiếng Anh), để biết thêm thông tin về thuế FUTA.

Ký Thác Thuế Việc Làm

Nói chung, quý vị phải ký thác thuế thu nhập liên bang đã khấu lưu cũng như thuế an sinh xã hội, thuế Medicare của chủ lao động và nhân viên và thuế FUTA. Các yêu cầu về ký thác, như được giải thích trong Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh), khác nhau tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của quý vị và số tiền quý vị khấu lưu.

Thuế Tự Kinh Doanh

Thuế Tự Kinh Doanh (SE tax) là thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ. Thuế này cũng tương tự như thuế an sinh xã hội và Medicare được khấu lưu từ tiền lương của hầu hết các nhân viên.