Chủ lao động phải ký gửi và khai báo thuế việc làm. Để biết thêm thông tin về các mẫu đơn và ngày đến hạn cụ thể, hãy tham khảo trang Ngày đáo hạn nộp thuế việc làm.

Vào thời điểm cuối năm, bạn phải chuẩn bị và khai Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh), để khai báo mức lương, tiền boa và các thù lao khác (bao gồm cả các khoản thanh toán không tiền mặt) đã trả cho từng nhân viên trong hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của bạn. Dùng Mẫu W-3, Chuyển phát Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) để gởi Mẫu W-2 cho Sở An sinh Xã hội. Bạn phải cung cấp một bản sao của Mẫu W-2 cho nhân viên của mình để họ có thể khai báo chính xác mức lương bạn đã trả cho họ.

Thuế thu nhập Liên bang

Chủ lao động thường phải khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của nhân viên. Muốn lượng tính phải khấu lưu bao nhiêu tiền thuế thì dùng Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu Thuế của Nhân viên, phương pháp thích hợp và bảng khấu lưu thích hợp được trình bày trong Ấn phẩm 15-T, Phương pháp Khấu lưu Thuế thu nhập Liên bang (tiếng Anh).

Chủ lao động có thể muốn nhân viên của họ sử dụng Công cụ Ước tính khấu lưu thuế để ước tính thuế thu nhập liên bang mà họ muốn chủ lao động khấu lưu từ tiền lương của họ.

Thuế An sinh Xã hội và Medicare

Các chủ lao động thường phải khấu lưu các khoản thuế An sinh Xã hội  và Medicare từ tiền lương của nhân viên và trả phần chia sẻ trong các khoản thuế này của chủ lao động.

Thuế An sinh Xã hội và Medicare có tỷ suất thuế khác nhau và chỉ thuế An sinh Xã hội mới có giới hạn cơ bản về tiền lương. Giới hạn cơ bản về tiền lương là mức lương tối đa chịu thuế trong năm. Xác định số tiền khấu lưu cho thuế An sinh Xã hội và Medicare bằng cách nhân mỗi khoản thanh toán với thuế suất của nhân viên.

Đối với giới hạn cơ bản về tiền lương an sinh xã hội của năm hiện tại và tỷ suất thuế An sinh Xã hội  và Medicare, hãy tham khảo Ấn phẩm 15, (Thông Tư E), Hướng dẫn Thuế cho Chủ lao động (tiếng Anh).

Thuế Medicare phụ trội

 Ngoài ra, các chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu 0.9% Thuế Medicare phụ trội từ tiền lương và thù lao của nhân viên mà vượt quá $200.000 trong một năm dương lịch. Bạn phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare phụ trội vào đợt chi trả nào mà bạn trả lương vượt quá $200.000 cho một nhân viên và tiếp tục khấu lưu mỗi kỳ lương cho đến cuối năm dương lịch. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ lao động đối với Thuế Medicare phụ trội.

Muốn biết thêm thông tin thì bạn có thể xem mục hỏi đáp về Thuế Medicare phụ trội (tiếng Anh) và Ấn phẩm 15 (tiếng Anh) của chúng tôi.

Thuế thất nghiệp Liên bang (FUTA)

Chủ lao động khai báo và nộp thuế FUTA tách riêng khỏi thuế thu nhập Liên Bang, thuế An sinh Xã hội  và Medicare. Bạn chỉ được đóng thuế FUTA từ các quỹ của riêng mình. Nhân viên không phải nộp thuế này, và cũng không bị khấu lưu từ tiền lương. Bạn nên tham khảo Ấn phẩm 15 (tiếng Anh), và Ấn phẩm 15-A, Hướng dẫn bổ sung cho Thuế của Chủ lao động (tiếng Anh), để biết thêm thông tin về thuế FUTA.

Ký gửi Thuế việc làm

Nói chung, bạn phải ký gửi thuế thu nhập liên bang đã khấu lưu cũng như thuế An sinh Xã hội, Thuế Medicare của chủ lao động và nhân viên và thuế FUTA. Các yêu cầu về ký gửi, như được giải thích trong Ấn phẩm 15 (tiếng Anh), khác nhau tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của bạn và số tiền bạn khấu lưu.

Tiền gửi thuế liên bang phải được thực hiện bằng chuyển khoản điện tử (EFT).

Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng Hệ thống thanh toán Thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) miễn phí của chính phủ hoặc thông qua một trong các phương pháp có thể tính phí sau:

  • Yêu cầu tổ chức tài chính của bạn thay mặt bạn thực hiện thanh toán tín dụng nhà giao hoán thanh lý tự động
  • Yêu cầu một bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như chuyên gia thuế hoặc dịch vụ trả lương, thực hiện thanh toán cho bạn
  • Yêu cầu tổ chức tài chính của bạn thực hiện chuyển khoản thuế trong ngày cho bạn

Thuế tự kinh doanh

Thuế tự kinh doanh (SE tax) là thuế An sinh Xã hội và Medicare áp dụng chính yếu cho người tự làm chủ. Thuế này cũng tương tự như thuế An sinh Xã hội và Medicare được khấu lưu từ tiền lương của hầu hết các nhân viên.