Hãng sở phải ký gởi và trình báo thuế việc làm. Xem trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm để biết những mẫu đơn và ngày đến hạn cụ thể.

Vào thời điểm cuối năm, quý vị phải chuẩn bị và đệ trình Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Form W-2, Wage and Tax Statement), để báo cáo mức lương, tiền tip và các thù lao khác đã trả cho nhân viên. Hãy dùng Mẫu Đơn W-3, Truyền Chuyển Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Form W-3, Transmittal of Wage and Tax Statements), để gởi Mẫu Đơn W-2 cho Cơ Quan An Sinh Xã Hội.

Thuế Lợi Tức Liên Bang (Federal Income Tax)

Nói chung hãng sở phải khấu lưu thuế lợi tức liên bang từ tiền lương của nhân viên. Muốn lượng tính phải tạm thu bao nhiêu tiền thuế thì dùng Mẫu Đơn W-4 dành cho nhân viên và bảng khấu lưu (withholding tables) trình bày tại Ấn Bản 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở (Publication 15, Employer's Tax Guide).

Quý vị phải giao nộp tiền tạm thu. Theo phần giải thích trong Ấn Bản 15, quy định về việc ký gởi (depositing) sẽ thay đổi tùy theo doanh nghiệp và số tiền khấu lưu.

Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare (Social Security and Medicare Taxes)

Nói chung hãng sở phải tạm thu một phần thuế an sinh xã hội và Medicare từ lương bổng của nhân viên rồi tự trả thêm số tiền đóng góp tương xứng. Muốn lượng tính phải khấu lưu bao nhiêu thì nên dùng Mẫu Đơn W-4 dành cho nhân viên và các phương pháp đã trình bày trong Ấn Bản 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở (Publication 15, Employer's Tax Guide), và Ấn Bản 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide).

Quý vị phải giao nộp phần lương bổng đã tạm thu. Xem các quy định ký gởi (requirements for depositing).

Trong năm 2016, thuế suất an sinh xã hội của nhân viên đã tăng tới 6.2%. Hạn mức lương bổng an sinh xã hội căn bản cũng tăng lên thành $118,500.

Thuế Medicare Phụ Trội (Additional Medicare Tax)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013, hãng sở có trách nhiệm tạm thu Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% từ những nhân viên có lương bổng và thù lao vượt quá ngưỡng mức (threshold amount) đã định theo tình trạng khai thuế. Quý vị phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà lương bổng và thù lao của nhân viên vượt quá ngưỡng mức. Không có phần đóng góp tương xứng của hãng sở đối với Thuế Medicare Phụ Trội.

Muốn biết thêm thông tin thì quý vị có thể xem mục hỏi và đáp (questions and answers) của chúng tôi.

Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)(Federal Unemployment (FUTA) Tax)

Hãng sở trình báo và nộp thuế FUTA tách riêng khỏi thuế Lợi Tức Liên Bang, thuế an sinh xã hội và Medicare. Quý vị chỉ được đóng thuế FUTA từ ngân khoản của riêng mình. Nhân viên không phải nộp thuế này, và cũng không bị tạm thu từ tiền lương. Quý vị nên tham khảo Ấn Bản 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở (Publication 15, Employer's Tax Guide), và Ấn Bản 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide), để biết thêm thông tin về thuế FUTA.

Thuế Tư Doanh (Self-Employment Tax)

Thuế SE (Self-Employment Tax) (hay Tư Doanh) là thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ, và cũng tương tự như thuế an sinh xã hội và Medicare tạm thu khi trả lương cho đa số người làm công.